Zpětná působnost ustanovení § 3030 NOZ

Vložil Feardes (bez ověření), 18. Srpen 2015 - 17:04 ::
  • Nový Občanský zákoník
  • SVJ(2000) x SVJ(2012)

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 19. Srpen 2015 - 6:58

Konečně jsme se dočkali judikátu, který se jednoznačně vyjadřuje k právním vztahům, vzniklým do 31.12.2013. Roz­sudek Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3612/2014, ze dne 16. 6. 2015, se sice netýká bytového vlastnictví, nýbrž zástavního práva. Ale soud se podrobně zabýval otázkou dopadu nové právní úpravy na dříve vzniklé právní vztahy. Toto je obsahem přechodových ustanovení NOZ (§ 3028 až § 3079). V té souvislosti vyložil soud klíčové přechodové ustanovení § 3028 NOZ. Cituji z rozsudku:

Zpětná působnost (retroaktivita) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyjádřená v ustanoveních § 3028 až 3079 NOZ, tedy spočívá na principech nepravé retroaktivity. 

Znamená to mimo jiné, že vznik právních vztahů (poměrů) a práva a povinnosti z nich vzniklé v době do 31.12.2013 se i v době od 1.1.2014 řídí dosavadní právní úpravou (…) neboť žádné z ustanovení (…) NOZ (…) není přípustné aplikovat způsobem, který by vedl k tomu, že „dosavadní právní úprava“ nebude v právních vztazích vzniklých v době do 31.12.2013 náležitě respektována (tedy že zejména nebude buď používána vůbec, nebo že bude vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou); (…). 

Je proto třeba vytknout odvolacímu soudu, že (…) dospěl v napadeném rozsudku k právním závěrům, které (samy o sobě i ve svých důsledcích) znamenají popření (zásadní negaci) dosavadní právní úpravy (…), a (samoúčelné) odmítnutí ustálené judikatury o této otázce přijaté; rozsudek soudu, který je založen na pravé zpětné účinnosti „nové“ právní úpravy na „staré“ právní vztahy, je nejen protiprávní (nezákonný), ale také narušující ústavní pořádek České republiky

Zdroj: rozsudek Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3612/2014, ze dne 16. 6. 2015

Rozsudek tedy pouze potvrzuje to, co je uvedeno v NOZ od roku 2012 a co zde zde neustále píšu už tři roky: Právní vztahy vzniklé do 31.12.2013 se i nadále posuzují podle dosavadní právní úpravy. Z toho ovšem také plyne, že SVJ(2000) není SVJ(2012). Důsledek těchto zcela zjevných právních skutečností zde shrnuji:

  • SVJ(2000) je odlišnou právnickou osobou od SVJ(2012).
  • Právnická osoba SVJ(2000) není upravena novým občanským zákoníkem, nýbrž je upravena zákonem o vlastnictví bytů.
  • Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví se na SVJ(2000) nevztahuje.
  • Vnitřní právní poměry SVJ(2000) jsou nadále upraveny ve stanovách a v ZoVB, nikoliv v NOZ.
  • Právní osobnost SVJ(2000) zůstává nezměněna, tedy taková, jak ji definuje ZoVB. Rozsah právní způsobilosti SVJ(2000) stanoví ZoVB, nikoliv NOZ.
  • Právnické osoby SVJ(2000) nemají povinnost přizpůsobit své stanovy části NOZ o bytovém spoluvlastnictví (!!!!!).
  • Ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví nedopadá ani na spoluvlastnické vztahy mezi vlastníky jednotek(1994), což je ostatně výslovně uvedeno v § 3063 NOZ.

lake

Vložil tommy (bez ověření), 2. Září 2015 - 20:05

Co bude s institutem „Péče řádného hospodáře“ bude se na stará SVJ vztahovat?

Vložil § (bez ověření), 20. Srpen 2015 - 14:18

Je třeba rozlišovat, co napsal soud, a co z toho dovozuje lake.

Jinak: Co zde uvádí lake soud v citované části rozhodnutí výše nenapsal ani to z něho neplyne.

Ještě jinak: Jiný soud bude případně vycházet z uvedeného soudního rozhodnutí, nikoliv z toho, co tu napsal lake.

Vložil Jožin (bez ověření), 19. Srpen 2015 - 13:47

Míchat právní institut „zástavní právo“ se statusem právnických osob je jako míchat hrušky z jabkama. Lake směšuje významově odlišná ustanovení, jako je tomu v případě přechodného ustanovení o statusu právnických osob (§ 3041) a přechodného ustanovení k právům a povinnostem vzniklým z právních vztahů (§ 3028).

Úplnou demagogii Lake předvádí svým žongléřstvím s pravou a nepravou retroaktivitou. Cituje z rozsudku NS, že „Zpětná působnost (retroaktivita) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyjádřená v ustanoveních § 3028 až 3079 NOZ, tedy spočívá na principech nepravé retroaktivity.“

Dopopsud Lake přitom tvrdil, že „V NOZ chybí výslovné, jednoznačné a určité pozitivní přechodové ustanovení, což je podle Ústavního soudu nezbytnou podmínkou pro zavedení nepravé retroaktivity jakékoliv právní normy.“

Přitom NS v rozsudku vytýká odvolacímu soudu použití pravé retroaktivity (která není v českém právním řádu samozřejmě přípustná) a ne použití nepravé retroaktivity.

Cituji z rozsudku NS:

„ustanovení § 3030 NOZ nelze vykládat tak, že by způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou účinnost ustanovení § 1 až 14 NOZ na dříve (do 31.12.2013) vzniklé právní vztahy (poměry). Je proto třeba vytknout odvolacímu soudu, že (za použití ustanovení § 6 odst.2 a § 7 NOZ) dospěl v napadeném rozsudku k právním závěrům, které (samy o sobě i ve svých důsledcích) znamenají popření (zásadní negaci) dosavadní právní úpravy o tom, jak a proti komu působí zástavní právo, a (samoúčelné) odmítnutí ustálené judikatury o této otázce přijaté; rozsudek soudu, který je založen na pravé zpětné účinnosti „nové“ právní úpravy na „staré“ právní vztahy, je nejen protiprávní (nezákonný), ale také narušující ústavní pořádek České republiky.“

Vložil Vilém (bez ověření), 19. Srpen 2015 - 10:53

Paní Magdo,

tak podle p. laka máte jasný precedent rozsudku NS, na který se můžete odvolat ve Vašem soudním sporu a tzn., že spor s největší pravděpodobností nemůžete prohrát.

Vložil Korky0202, 19. Srpen 2015 - 7:20

A opět se tu dočítáme vývody a „logické“ svodky typu právní vztah vzniklý do 31.12.2013 zakládá odlišnost právnické osoby. Takže není SVJ jako SVJ, a dle vašich slov „z toho také plyne“ není družstvo jako družstvo, není akciová společnosti jako akciová společnost atd.

Opět se tu dočítáme, že když někdo připravuje nový dokument, kterým upravuje vztahy, práva a další instituty, nemusí přihlížet k aktuálnímu znění apod.

Dál se k tomu již nebudu vyjadřovat.

Vložil lake, 19. Srpen 2015 - 10:07

Pane Korky, Vaše argumenty jsou zcela liché.

Družstvo je korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK); je to výslovně uvedeno v § 1 odst. 1 tohoto zákona. Zákon k tomu upravuje v § 777 ZOK jak je povinno jednat družstvo zřízené podle dosavadních právních předpisů. Je jednoznačně kogentně stanoveno jakým způsobem se přímo ze zákona mění zakládací listina (stanovy) všech dosavadních družstev. Je uzákoněno jak (a do jakého termínu) mají dosavadní družstva upravit své listiny a smlouvy o výkonu funkce a odměně členů statutárního orgánu. Zákon dále stanoví jednoznačně jakým poistupem a v jakém termínu se dosavadní obchodní korporace mohou dobrovolně plně podřídit nové právní úpravě. Takže zde existuje jednoznačný a určitý legislativní rámec, včetně přechodových ustanovení (který Vy neznáte, jinak byste nesrovnával družstva se SVJ(2000)).

Akciová společnost je korporací podle zákona č. 90/2012 Sb.; je to výslovně uvedeno v ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona. Zákon k tomu upravuje v § 777 ZOK totéž co u družstev. Takže zde existuje jednoznačný, srozumitelný a určitý legislativní rámec, včetně přechodových ustanovení (který Vy neznáte, jinak byste nesrovnával akciové společnosti se SVJ(2000)).

Co platí pro družstva a pro akciové společnosti, neplatí ovšem pro SVJ(2000). Tyto právnické osoby nejsou upraveny ani v NOZ, ani v ZOK. Zcela tedy chybí v nové legislativě výslovná právní úprava, která by nahradila či doplnila tu stávající. Právnická osoba SVJ(2000) není nikde výslovně zmíněna, dokonce ani v přechodových ustanoveních NOZ. To je zásadní rozdíl od Vámi uvedených příkladů.
--------------------------------------------------------------------------

Pokud se domníváte opak, citujte z některého účinného zákona jak nově ode dne 1.1.2014 řeší právní poměry v SVJ(2000), jak nově definuje právní osobnost SVJ(2000) a jaké povinnosti zákon nově ukládá právnické osobě upravené pouze zákonem č. 72/1994 Sb.. Velmi rád si to přečtu.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".