ZoVB vs NOZ

Vložil Já (bez ověření), 9. Prosinec 2013 - 8:57 ::

Dobrý den, jako SVJ jsme chtěli vzniknout ještě v tomto roce. Kolují různé názory jak to bude se SVJ, která vznikla před 1.1.2014, protože již bude platný NOZ a ZoVB se k 31.12.2013 ruší. V NOZ je dané, že do tří let bude potřeba změnit stanovy tak aby odpovídali NOZ. Do této doby bude určitě mnoho judikatur týkající se § o bytovém spoluvlastnictví a plno věcí vyplyne z praxe. V NOZ je také §, který umožňuje právnickým osobám se řídit zákonem, který byl platný v době jejich vzniku. A nyní co mne trápí, dnes budeme mít první schůzi shromáždění a budeme schvalovat stanovy. Ve stanovách máme sice uvedené, že jsme vznikly na základě zákona 72/1994 Sb. ZoVB, ale již ve čl.I odst. 3 je věta "Společenství je jako právnická osoba způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu ....... a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně, upravujícím tzv. „bytové spoluvlastnictví“ (dále též „zákon“) a v těchto stanovách. Bohužel jsem si toho všiml až včera.

To znamená, že se zavazujeme řídit se již pouze NOZ ?

Děkuji za odpovědi a rady.

  • Nový Občanský zákoník
  • ZoVB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Já (bez ověření), 9. Prosinec 2013 - 21:54

Děkuji.

Vložil martl, 9. Prosinec 2013 - 21:17

Podle konsensu právníků se prostě budete řídit NOZ a ustanovení stanov, která s ním budou v rozporu, budou neplatná. Vlastně jen eventuelní další převody bytů do vlastnictví se budou u Vás řídit ještě ZoVB. (Krom samotného vymezení jednotek.) Do stanov si můžete dát cokoli, co nebude v rozporu s NOZ a dalšími platnými zákony.

Pan lake tu zastává jiný, menšinový názor, který je podle mého názoru sice lépe vyargumentovaný, ale kdo by se jím chtěl řídit, musel by se patrně obracet na Ústavní soud, aby ten zvrátil konsensus všech „vysoce postavených“ právníků.

Vložil lake, 9. Prosinec 2013 - 23:35

Tvrzení pana martla je v příkrém rozporu jak s vícekrát vyjádřeným názorem Ústavního soudu na nepravou retroaktivitu, tak i s novým Občanským zákoníkem. NOZ výslovně uvádí – cituji:

89/2012 Sb. § 3028
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti."

Z uvedeného je zřejmé, že veškeré vnitřní právní poměry v SVJ(2000), jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé (mezi vlastníky navzájem i mezi vlastníkem a SVJ), se i nadále budou řídit dosavadním právním předpisem, to jest zákonem č. 72/1994 Sb.

Vše, co je uvedeno ve vzorových stanovách, popř. bude uvedeno ve vašich stanovách, patří mezi smluvní ujednání a je tedy nadále platné a nezpochybnitelné i po 1. lednu 2014. Jiná tvrzení jsou v rozporu s Ústavou a s právním pořádkem tohoto státu.

Poslední věta citovaného odstavce 3 pak říká to, co už jsem Vám jasně napsal: chcete-li stanovy SVJ podřídit nové právní úpravě podle NOZ, nic vám nebrání. Učiňte tak ale jednoznačně a napište si to takto výslovně do stanov. Jinak nesplníte § 3028 odst. 3 poslední věta – a v tom případě budou i nadále platit vaše dosavadní stanovy, nebo vzorové, vycházející ze zákona č.72/1994 Sb..

Žádný „automatický“ přechod na ustanovení o bytovém vlastnictví v NOZ se nekoná. To jsou protiprávní kecy, které nemají oporu v právních předpisech, ani se žádný právník nepokusil podat jakýkoliv právní výklad v tomto smyslu.

lake

Vložil martl, 10. Prosinec 2013 - 4:11

(Pokud jsem si všiml, pan martl pouze konstatoval, jaký je konsensus mezi právníky, jeho tvrzení je jednoduše pravdivé.)

Vložil lake, 9. Prosinec 2013 - 15:16

Vaše stanovy jsou neurčité a proto vadné. Chcete-li se odchýlit od vzorových stanov, dejte si do nich KONKRÉTNÍ ustanovení.

  • BUĎ ve stanovách uveďte (opište) konkrétní ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., která budou ve Vašem SVJ platit i po zrušení tohoto zákona,
  • NEBO ve stanovách uveďte (opište) konkrétní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., která budou ve Vašem SVJ platit, i když zákonodárce zapomněl do NOZ uvést příslušné přechodové ustanovení pro stávající SVJ(2000).

Pokud vaše stanovy nebudou obsahovat buď jedno nebo druhé, pak takové stanovy nemají valný smysl a budete mít neustále problémy.

lake

Vložil Zbyšek (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 2:20

Jsme SVJ z r. 2010. Ztotožňuji se s Lakeho vysvětlením, že pokud jsme nezměnili stanovy, fungujeme „uvnitř“ podle ZoVB a směrem „ven“ podle NOZ.

Dnes nám výbor SVJ po roční nečinnosti sdělil, cit: „21.8 předali členové výboru odstoupení z funkce a v souladu s §160 Zák.89/2012 dojde k zániku funkce k 21.10 a bude se volit… " a z dalšího textu včetně požadavku na nový způsob zplnomocňování pro hlasování a zmínky o předsedovi jako "individuálním orgánu“ soudím, že předseda jede podle NOZ a chce fungovat jako orgán sám. Otázka – pro odstoupaní výboru a novou volbu (nově zvolení se zapisují na soudu atd) platí ZoVB nebo NOZ ? Díky.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".