ZoVB, NOZ a retroaktivita

Vložil lake, 9. Březen 2014 - 15:29 ::

Stále se opakují nepodložená tvrzení o zrušeném zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Někteří nedovedou pochopit, že v souladu s konstantním výkladem práva a s ustanovením § 3028 NOZ se ZoVB uplatňuje i nadále, bez ohledu na jeho zrušení novým Občanským zákoníkem.

Použití právního předpisu pro právní vztahy vzniklé za jeho platnosti je standardní postup všech soudů. Od toho se nelze odchýlit – s výjimkou případu, kdy retroaktivita nové právní úpravy by byla v zákoně výslovně upravena. NOZ ovšem neobsahuje takové ustanovení o retroaktivitě části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Ani slovo o tom, že by se vnitřní právní poměry v SVJ(2000) měly začít v budoucnu posuzovat podle této části NOZ!

NOZ a ZOK obsahují celou řadu opačných případů – právní předpis se i po svém zrušení uplatňuje i nadále. Nevěříte snad? Dále uvádím citáty z platného a účinného zákona č.89/2012 Sb. a z platného a účinného zákona č. 90/2012 Sb. Z nich je možno udělat si mnohem lépe představu o tom, jak se zákonodárce staví k uplatnění zrušeného předpisu na vnitřní právní poměry právnických osob. Není vyloučeno, že něco obdobného najdeme v budoucí novele NOZ.

Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
Poznamenávám, že NOZ zrušil zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, s účinností k 1.1.2014 ;-)
Zakladatel nadace může [avšak nemusí] zakladatelské právní jednání přizpůsobit úpravě nadační listiny podle tohoto zákona, (…).
Poznamenávám, že NOZ zrušil základní část zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, s účinností k 1.1.2014 ;-)
Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. 
Právnické osoby založené podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, se i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
Poznamenávám, že NOZ zrušil zákon č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím, s účinností k 1.1.2014 ;-)
Právní povaha a vnitřní právní poměry právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost, které se řídí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dřívějšími právními předpisy podle § 767 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nezměněny a nadále se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.
Poznamenávám, že Obchodní zákoník zrušil právní předpisy, podle kterých byly tyto osoby zřízeny, s účinností k 01.01.1992, a samotný Obchodní zákoník je zrušen s účinností k 1.1.2014 ;-)
Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení [zrušeného] obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.
Poznamenávám, že ZOK zrušil Obchodní zákoník, podle něhož vznikly vnitřní právní poměry a stanovy obchodních korporací, s účinností k 1.1.2014 ;-)

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil k66 (bez ověření), 10. Březen 2014 - 8:39

  S příchodem NOZ se skutečně zkoumalo, která případy spadající pod ZoVB nebudou upraveny NOZ. Uvažovala se tzv. nulová varianta, která by umožňovala, aby se v některých případech vztahy mezi vlastníky bytů řídily nadále ZoVB. Krátká citace z důvodové zprávy:

  Nulová varianta znamená, že dnem účinnosti NOZ, kdy dojde ke zrušení ZoVB, zůstanou nadále působit společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti NOZ a správa a rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku se budou řídit ustanoveními § 9, § 11 a § 15 odst. 2 ZoVB ve znění platném před 1. 7. 2000, tj. před novelizací ZoVB provedenou zákonem č. 103/2000 Sb.

  Celý text důvodové zprávy naleznete, pokud v google prohlížeči zadáte explicitní hledání – text včetně prázdných polí vepíšete mezi uvozovky jak je uvedeno zde: „Nulová varianta znamená, že dnem účinnosti NOZ, kdy“.

  Obdržíte jeden výskyt důvodové zprávy, která asi jinak není veřejně přístupná.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 10. Březen 2014 - 11:18

  Tak jsem to otevřel a celý obsáhlý text se zabývá starými družstvy typu LBD, SBD, s byty se státní pomocí. A taky bezúplatně převáděnymi pozemky. Nic, co by se týkalo převážně SVJ. Spíš družstev, která se budou teprve převádět, nebo jsou převedeny na půl „žerdi“.

  Vložil lake, 10. Březen 2014 - 12:24

  Předsedo, číst umíte, ale je třeba porozumět obsahu. To se Vám nepovedlo.

  Text se zabývá legislativními dopady na právní vztahy po zrušení ZoVB dnem účinnosti NOZ. Je výslovně zmíněn stav, kdy právní stav vznikl podle ZoVB v době do 31.12.2013, ale postupovat se bude po účinnosti NOZ. Cituji z textu důvodové zprávy:

  Z přechodných ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ se dovozuje, že dosavadní zvláštní ustanovení ZoVB (…) se použijí i po účinnosti NOZ pro případy, kdy oprávněný člen SBD (nebo právního nástupce SBD) včas podal výzvu k uzavření smlouvy o převodu jednotky (…).
  Stejně tak se použije přechodné ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ v případě, kdy SBD rozhodlo přede dnem nabytí účinnosti NOZ o převodu jednotek (…) a k převodu vlastnictví jednotky bude docházet až po účinnosti NOZ.
  Použijí se všechny podmínky a náležitosti dosud stanovené v ZoVB

  Nu, a co platí pro právní vztah mezi družstvem a nabyvatelem jednotky, platí shodně pro právní vztah mezi SVJ(2000) a vlastníky jednotek, případně právní vztah mezi vlastníky jednotek navzájem. Stejně tak se použije přechodné ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ i v tomto případě.

  Smlouva, uzavřená mezi družstvem a jinou osobou podle ZoVB, je právně totéž, jako stanovy SVJ, které jsou smlouvou sui generis, uzavřenou mezi vlastníky jednotek navzájem. Není zde žádný rozdíl v právním posouzení:

  • Jestliže vlastnictví jednotky vzniklo v době platnosti ZoVB, použijí se všechny podmínky a náležitosti dosud stanovené v ZoVB.
  • Pro obsah stanov přijatých v době platnosti ZoVB se použijí všechny podmínky a náležitosti dosud stanovené v ZoVB.
  • Pro práva a povinnosti SVJ(2000) vůči vlastníkům jednotek se použijí všechny podmínky a náležitosti dosud stanovené v ZoVB.
  • Pro práva a povinnosti vlastníků jednotek navzájem se použijí všechny podmínky a náležitosti dosud stanovené v ZoVB.

  lake

  Vložil správce předseda (bez ověření), 10. Březen 2014 - 14:08

  Nesnažte se mě předělávat k obrazu svému. Na to jsem už příliš starý. Nechme si každý tu svou pravdu. Je na čtenářich, co si vyberou. Jestli chcete oponovat, prosím, nezacinejte větou: předseda zase, jako obvykle nepochopil český text. Já si to samé myslím o Vás. Ale pouze myslím! Nemám potřebu to pokaždé prezentovat. Jestli sazite na 100× opakovanou lež, tak na tomto portálu se mylite. Tady Vás už kdekdo prokouk. Tak s tím dejte už pokoj.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 9. Březen 2014 - 20:04

  Jako obvykle se žádný z citovaných ustanovení netýká bytového hospodářství. Proč asi?

  Vložil §§ (bez ověření), 9. Březen 2014 - 23:04

  to říká jasně, mistře.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 10. Březen 2014 - 6:15

  Třeba: 3029

  Vložil lake, 10. Březen 2014 - 7:59

  Správce předseda opět nemá pravdu. A opět je to způsobeno jeho neznalostí práva. Ustanovení § 3029 nemá vůbec nic společného s probíranou problematikou. Použije se v případě, že některý právní předpis odkazuje na již zrušený právní předpis. My se ale zabýváme vlastnickými vztahy a právy a povinnostmi mezi osobami, viz § 3028.

  lake

  Vložil §§ (bez ověření), 10. Březen 2014 - 7:21

  Ne nemá, nemáte pravdu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".