Z příspěvku na správu fond

Vložil Kosťa, 14. Březen 2017 - 23:25 ::

Dobrý den měl bych dotaz na p.Klainovou.Ně­kolikrát se tady řešilo to že pokud SVJ používá pojem FOND OPRAV tak může docházet ke špatnému účtování a td.Ovšem tento případ je odlišný a to tím že po dlouhém pátrání jsem se dostal k usnesení z roku 2008 kdy si shromáždění SVJ 51% hlasů odsouhlasilo toto:

ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Z FONDŮ SVJ

Z fondu oprav budou hrazeny jen náklady

 • na opravu a údržbu společných částí domu
 • revize společných vedení plynu,elektro­instalace
 • deratizace
 • veškeré náklady spojené s výtah,t.j.spot­řeba energie,revize,o­pravy a prohlídky

ÚHRADY VLASTNÍKŮ NEBUDOU VYÚČTOVÁNY A BUDOU PŘÍJMEM DO FONDU OPRAV

Z fondu služeb budou rozúčtovány všechny ostatní náklady

 • společná elektřina
 • odvoz odpadků
 • pojistné
 • účetnictví
 • režie
 • teplo,TUV a SV
 • bankovní poplatky

SVJ tvrdí že to je příspěvek na správu domu a pozemku dle §15,který se skládá právě z položek,fond oprav,spol.elek­třina,pojistné,ú­četnictví,režie a bank.poplatky­.Myslím že vytvořit a tvrdit něco takového snad není účetně ani možné.Mám za to že zde si SVJ opravdu vytvořilo vlastní příjem z úhrad vlastníků.Navíc si myslím že toto je opravdu sponzorský dar a hradit tuto platbu jsou povinni hradit jen ti kteří si to odhlasovali.Hlavně mi šlo o to jestli je toto účetně vůbec možné a pokud ne tak co by pro toto SVJ znamenala kontrola fin.úřadu. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Březen 2017 - 10:42

  SVJ funguje a musí fungovat především jako společenství lidí. Když budete mít jakoukoliv skupinu lidí a ta má fungovat dohromady, tak si tato skupina (společenství) vytváří vlastní pravidla fungování. A každý člen tohoto společenství je musí dodržovat, jinak nemůže být členem tohoto společenství.

  Ve Vašem SVJ máte dvě hromádky peněz. Z jedné hradíte průběžný provoz a ve druhé si střádáte peníze na opravy v budoucnosti (kdybyste měl vlastní domek, budete to dělat podobně). To střádání peněz pro budoucnost se také dá nazvat jako odkládání peněz za opotřebení domu/bytu.

  Pokud si to takto SVJ odhlasovalo, tak je to platné a také pravděpodobně funkční. A platí to pro všechny. Je logické, že nejde vstoupit do nějakého společenství lidí a předpokládat, že daná pravidla pro vás neplatí.

  Vložil Obyvatelka (bez ověření), 16. Březen 2017 - 11:23

  „SVJ funguje a musí fungovat především jako společenství lidí.“

  Měla jsem za to, že SVJ funguje především jako společenství psů a opic jakožto typických obyvatel jednotek.

  Vložil aaaa (bez ověření), 16. Březen 2017 - 11:33

  Paní obyvatelko, naše zákony ze společentví udělaly firmu na bydlení a podle toho taky tak funguje. Někde možná skutečně jako společenství lidí, ale ve většině případů jako společentví psů a opic. Bohužel.

  Vložil Korky0202, 15. Březen 2017 - 5:58

  hradit tuto platbu jsou povinni hradit jen ti kteří si to odhlasovali – v tomto se 100%ně mýlíte. Hlasováním na shromáždění SVJ jste oprávněn na základě vlastnictví jednotky a závazky z tohoto plynoucí jsou závazkem váznoucím na věci (jednotce) nikoliv závazkem osoby, která (ne)hlasovala pro/proti. Takže pokud usnesení přímo nesměřuje na určitou skupinu vlastníků z titulu např. výlučného práva užívání apod., tak je usnesení závazné pro všechny vlastníky jednotek.

  Vložil Kosťa, 15. Březen 2017 - 11:24

  Kosťa: V tomto bych s vámi souhlasil pokud bych v té době byl vlastníkem a měl možnost hlasovat pro nebo proti a v případě nesouhlasu bych měl možnost se obrátit na soud.Navíc z toho co jsem popsal plyne že si SVJ odsouhlasilo fond který nebude vyúčtován ani vypořádán tedy z mého hlediska si vytvořilo vlastní příjem právnické osoby.Proto se k tomu vyjádřím podrobněji:Dle mého zjištění v roce 2005 a 2006 byl vybírán příspěvek na správu domu a pozemku který byl označován jako fond oprav,ovšem v těchto letech byl vyúčtován.Mám vyúčtování předchozího vlastníka,ale v roce 2008 si shromáždění odhlasovalo FOND OPRAV který nebude vlastníkům vyúčtován a bude vlastním příjmem a to zpětně od roku 2007.Na předpisu plateb je tedy FOND OPRAV a ve vyúčtování také FOND OPRAV který od této doby vyúčtován není a je veden v účetní položce 91×FONDY.Z tohoto důvod si myslím že to není účetně možné,jelikož FOND se může tvořit jen z vlastního příjmu SVJ a nikoli z příspěvků na správu domu.Jak víme,příspěvek na správu domu je cizí zdroj a SVJ má závazek vůči plátci,kdežto FOND OPRAV,navíc odsouhlasený jako vlastní příjem je zdroj vlastní.Proto jsem toho názoru že to co si SVJ odsouhlasilo je nad zákonný rámec a proto by musel být souhlas všech vlastníků a nebo by to byl příspěvek ve formě daru a pak by se to vztahovalo jen na ty vlastníky kteří s tímto souhlasili a hlasovali pro.

  Vložil Korky0202, 17. Březen 2017 - 5:53

  Vážený pane Kosťo,

  veškeré závazky, ke kterým vlastník jednotky přijde při vlastnictví jednotky, kde existuje SVJ, jsou závazky, které váznou na dané věci. Některé typy závazků se uvádí ve veřejných seznamech typu katastr nemovitostí, některé nikoliv. Každý kupující by se měl před samotnou koupí seznámit, jaké závazky na něj přejdou tím, že si tuto jednotku koupí.

  Takže je nutné se nejen zajímat o veřejné seznamy, ale též o to, co mne čeká na evidenčním listu a předpisu plateb, který obdržím poté, co se stanu majitelem jednotky.

  Nenašel jsem nikde, že toto jednání odporuje některému zákonnému ustanovení, jak se domníváte Vy. Dále s Vámi nesouhlasím v tom směru, že příspěvek na správu domu je cizím zdrojem z toho titulu, že SVJ nemůže spravovat „cizí majetek“, protože je založen za účelem správy společného majetku osob, které držbou uvedenou majetku jsou členy dané právnické osoby.

  To mi připadá, jako kdybyste chtěl tvrdit, že vklad společníka do právnické osoby je cizí zdroj.

  SVJ si nikdy samo nic neodsouhlasí, protože fyzicky neexistuje, nemůže tedy zvednout ruku a něco odhlasovat. O tom, jakým způsobem se budou „chovat“ odhlasované příspěvky rozhodují pouze a jen vlastníci jednotek na Shromáždění.

  A navíc je tu jeden důležitý aspekt, vlastníci na Shromáždění mohou odsouhlasit cokoliv nad rámec zákona, pokud to zákonu, dobrým mravům či právům jednotlivce či skupin neodporuje.

  A myslím si, že výše příspěvku a forma zda, vyúčtovat či nevyúčtovat je standardní správní věcí, nikoliv důležitou věcí, která poškozuje vaše vlastnická práva.

  Na závěr znovu opakuji, že nemůžete se vyjmout z něčeho jen proto, že jste nehlasoval. Daně taky platíte a taky nemusíte chodit k volbám.

  Přeji příjemný den.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Březen 2017 - 16:50
  Vložil Poznamka (bez ověření), 16. Březen 2017 - 1:55

  1. dle vyhlášky 504/2002, § 18 „(2) Položka „A.I.2. Fondy“ obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv v souladu se zvláštními právními předpisy20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel a hodnota bezúplatně nabytých zásob. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů21), stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.“
  Nedávno jsem absolvoval školení o účetnictví SVJ, kde bylo řečeno že po uvedení do stanov vytvořit lze a tím, že tvorba je ze zdrojů osvob. od daně, bude i čerpání bez daň. poviností.
  2. Nedoporučuji dát souhlas cokoliv nevyúčtovat. Je to nástroj vzniku netransparentního hospodaření. I fondové hospodaření se dá vyúčtovat.
  3. Nevím jak budete rozpočtovat fond služeb kde máte dohromady služby, vlastní správu a možná i správu domu. Do položky rozpočtu se dá združovat jen náklady se společným:

  1. trváním lhůty (krátkodobé, dlouhodobé)
  2. postupem účtování (rozvažně, výsledkově)
  3. způsobem rozdělení společných nákladů na jednotku
  4. účelem využití (služby, správa, vlastní správa,…)
  5. spůsobem vypořádání výsledků vyúčtování.
  Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Březen 2017 - 9:02

  Pane Poznamko, Vaši zajímavou informaci:

  „Nedávno jsem absolvoval školení o účetnictví SVJ, kde bylo řečeno že po uvedení do stanov vytvořit lze a tím, že tvorba je ze zdrojů osvobozených od daně, bude i čerpání bez daň. povinností.“

  jsem doplnila do svých příspěvků k tomuto tématu, jen bych moc ráda znala jméno školitele, který to říkal. Napište mi jeho jméno, prosím.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2017 - 9:10

  Jméno školitele jsem dostala. Zeptala jsem se, jestli bylo, případně je možné tvořit fond jako vlastní zdroj SVJ ze záloh na správu. Odpověď jsem dostala včera. Je na konci příspěvku tady: http://klaiex.webnode.cz/…vu-v-r-2008/.

  Vložil Matěj. (bez ověření), 18. Březen 2017 - 13:05

  Paní Klainová,

  vy jste ve vašem dotazu školiteli psala o zálohách. Cituji vaše slova: „Připomínám, že od samého začátku diskuse šlo o to, že byly zálohy na správu (cizí zdroj SVJ) přeměněny na fond zaúčtovaný na 911, tedy na vlastní zdroj SVJ“

  a slova školitele: „…absolutně nerozumím, co míníte slovním spojením „tvořit fond ze záloh“ a rozhodně jsem takovouto větu neřekl.“

  Diskutující „Poznámka“ ale konkrétně o zálohách nepsal. Cituji slova „Poznámky“: „Nedávno jsem absolvoval školení o účetnictví SVJ, kde bylo řečeno že po uvedení do stanov vytvořit lze a tím, že tvorba je ze zdrojů osvob. od daně, bude i čerpání bez daň. poviností.“

  Takže jste se ptala jen na zálohy, ale neptala jste se na příspěvky.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2017 - 13:53

  Řešení účetní problematiky skončí na tomhle portálu vždycky stejně. Začne se o něčem a skončí to někde úplně jinde. Přehlednost diskuse navíc „vylepší“ lidé, kteří se zrovna nudí a náhodou se naučili psát na počítači.

  Když už jste zopakoval moji připomínku, o čem byl původní dotaz, měl jste se pokusit ji pochopit. Znovu tedy zopakuji:

  Panu Kosťovi šlo o přeměnu záloh na vlastní zdroj, odslouhlasenou 51 % a navíc se zpětnou platností. V té době (2007 a 2008) nebylo vůbec možné vybírat příspěvky na správu jinak než formou záloh (§ 15 ZoVB). Situace se změnila až po roce 2014, ale tvorba fondů v SVJ po roce 2014 nebyla předmětem dotazu pana Kosti.

  Informace pana Poznamky ze školení vyzněla tak, že šlo o tvorbu fondu i ze záloh, protože ten si úvodní dotaz jistě řádně přečetl. Proto jsem chtěla znát názor školitele.

  Závěr: Hlavně proto jsem diskusi převedla na svůj web, protože tam nehrozí, že bych jednu věc musela vysvětlovat x – krát. Tady si užijte hezký víkend a když nebudete mít nic na práci, přečtěte si v rubrice Postupy „Vlastní zdroje – Fondy“.

  Vložil Matěj. (bez ověření), 18. Březen 2017 - 14:29

  Jistě p. Klainová, já jsem ten, který se na rozdíl od vás právě nudím a náhodou jsem se naučil psát na počítači. Na rozdíl od vás nejsem mistr světa, a nepovyšuji se nad jiné s jiným názorem. Pokud máte takovou potřebu, tak si to dělejte prosím na vašem webu.

  Napsala jste: „Panu Kosťovi šlo o přeměnu záloh na vlastní zdroj, odslouhlasenou 51 % a navíc se zpětnou platností.“

  To je lež. Pan Kosťa ve svém úvodním příspěvku ani jednou nepoužil slovo "zálohy.

  Napsala jste: " V té době (2007 a 2008) nebylo vůbec možné vybírat příspěvky na správu jinak než formou záloh (§ 15 ZoVB)."

  Přečtěte si lakeho příspěvky, ten vždy rozlišoval příspěvky podle odst. 1 od záloh podle odst. 2 § 15 ZoVB.

  Napsala jste: „Informace pana Poznamky ze školení vyzněla tak, že šlo o tvorbu fondu i ze záloh, protože ten si úvodní dotaz jistě řádně přečetl. Proto jsem chtěla znát názor školitele.“

  Pan Poznámka neuvedl ve svém příspěvku slovo „zálohy“ a z úvodního příspěvku to není zřejmé, jak jsem už uvedl.

  Pan školitel uvedl: „…nebo se rozhodne zřídit si fond a přispívat do něj a nezúčtovávat jej (pak se nejedná o vybírání záloh).“

  A o to přesně jde, zda skutečně lze zřídit v SVJ fond a přispívat do něj a nezúčtovávat jej jak tvrdí školitel. K tomu byste se měla spíše vyjádřit. Tvorbu fondu ze záloh školitel vyloučil stejně jako vy, o tom není sporu.

  Vložil Kosťa, 1. Duben 2017 - 13:40

  Kosťa:Dobrý den koukám že můj příspěvek je stále aktuální,proto bych chtě doplnit pár informací.Pan Matěj napsal: Pan Kosťa ve svém příspěvku ani jednou nepoužil slovo"zálohy.Možná ne protože jsem měl za to,že z mého příspěvku je dostatečně zřejmé o co mi jde.Asi jsem se mýlil,tak že znovu.Šlo mi o to,jsme SVJ 2000,ve stanovách je uvedeno,vlastník jednotky je povinen přispívat na správu domu a pozemku dle §15 odst.1,k tomuto účelu budou vybírány zálohy dle odst.2.ZoVB hovoří v tomto směru naprosto totožně.V proh­lášení vlastníka budovy je uveden opět příspěvek na správu domu a pozemku.V předpisu záloh je ovšem na základě již zmíněného usnesení částka 1280 Kč FOND OPRAV,tato částka není nijak rozepsaná ani vyůčtovaná protože si jí SVJ daným usnesením odsouhlasilo jako vlastní příjem.Mám za to že v našem SVJ se příspěvek na správu vůbec nevybírá.Tuto částku nehradím a proto se vedou soudní spory ve kterých je žalobou požadován příspěvek na správu domu dle §15 odst.1a2.Okresní soud dospěl k závěru že příspěvek podle §15 odst.1a2 je nutno vyůčtovat,ale v dalším odstavci se k tomu vyjádřil tak že je zcela nepochybné že příspěvek podle §15 ZoVB je tvořen právě tímto FONDEM.Tak že mi od samého začátku šlo jen o to na jakém základě je mou povinností tuto platbu hradit.Tedy ano jedná se o platby zálohové a soudně jsou vymáhány taky jako zálohové.

  Vložil .,., (bez ověření), 1. Duben 2017 - 16:02

  Příspěvek není tvořen žádným fondem, žádný fond není od toho, aby vlastníci do něj sypli příspěvky.

  Vložil Diskutér (bez ověření), 18. Březen 2017 - 14:21

  „jsem diskusi převedla na svůj web“

  Dá se tam diskutovat?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2017 - 14:35

  Tady jsem byla několikrát osočována, že na svém webu neumožňuji diskusi. S členy KPÚ přitom diskutuji od samého začátku mailem, odpovídám téměř okamžitě na každou otázku. Aby nebyly zbytečné řeči, po čase jsem znovu otevřela diskusní okénko. Je v rubrice Různé a není pro všechny. Pochopitelně nemám potřebu číst na svém webu to samé, co se dá číst tady. Stojím o diskusi, ale k věci. A to mohu čekat od lidí, kteří jsou v obraze, mají zájem o řešení nevyjasněných problémů a nemají pouze potřebu se do někoho navážet. Diskutovat tedy mohou pouze registrovaní, ale nevyužívají to, raději si dopisují. Podmínky registrace jsou v rubrice KPÚ, E-shop.

  Vložil Novák (bez ověření), 18. Březen 2017 - 14:54

  Potřebu navážet se do Matěje jste v minulém příspěvku předvedla vy, nikoliv Matěj.

  Vložil Školitel (bez ověření), 18. Březen 2017 - 12:31

  Část odpovědi pana přednášejícího:

  ......absolutně nerozumím, co míníte slovním spojením „tvořit fond ze záloh“ a rozhodně jsem takovouto větu neřekl.

  Řekl jsem, že SVJ se může rozhodnout, jestli za nějakým účelem vybírá zálohy, které následně vyúčtuje (pak se nejedná o tvorbu fondu) nebo se rozhodne zřídit si fond a přispívat do něj a nezúčtovávat jej (pak se nejedná o vybírání záloh).

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 16. Březen 2017 - 15:54

  Také bych råd znal toho neználka.

  Vložil Kosťa, 16. Březen 2017 - 15:42

  Zde netřeba řešit zda je možné zřídit fond pokud se to dá do stanov.V mém případě je ve stanovách uveden pouze příspěvek na správu domu v prohlášení vlastníka budovy je opět jen příspěvek na správu domu,v ZoVB § 15 odst.1 opět příspěvek na správu domu.V mém případě jde o to že si v roce 2008 SVJ usnesením odsouhlasilo FOND OPRAV který nebude podléhat vyúčtování a je vlastním příjmem FONDU OPRAV. Myslím že správně je vlastní příjem právnické osoby.Toto usnesení bylo schválilo 51% hlasů.Z prezenční listiny je nepochybné že pro tento fond hlasoval nezletilí syn jednoho vlastníka a noví majitel byt.jednotky který ještě nebyl platným vlastníkem.Já v době hlasování taky nebyl vlastníkem.V o­důvodnění okresního soudu stálo že je zcela nepochybné že příspěvek na správu domu a pozemku dle § 15 odst.1 se skládá právě z fondu oprav a dalších položek.Proti tomuto budu podávat odvolání a budu trvat na znaleckém posudku z oboru EKONOMIKA,ÚČET­NICTVÍ.

  Vložil Korky0202, 17. Březen 2017 - 6:01

  Vážený pane Kosťo,

  obávám se, že u soudu nepochodíte z více titulů:

  1. Již uplynula doba, kdy se proti danému usnesení můžete dovolat u soudu,
  2. Soud má povinnost vynaložit v občanskoprávním sporu veškeré úsilí k tomu, aby napadené usnesení, které má formální vady například z titulu používání „laických výrazů“ obhájil v souvislosti se zákonnými předpisy
  3. Z toho plyne, že těmto příspěvkům můžete v podstatě říkat jakkoliv a Vy máte důkazní břemeno v tom, že musíte dokázat, že nevíte, co platíte, že tomu nerozumí i někdo jiný

  Projděte si rozsudky Nejvyššího soudu, je to sice nuda, protože to jsou občas dlouhé elaboráty, ale pochopíte tu logiku, kterou se jednotlivé soudy řídí.

  Vložil anon. (bez ověření), 16. Březen 2017 - 2:57

  Poznámko, nevím co jste absolvoval za školení, ale v svj žádné fondy neexistují. Neexistující fondy nelze účtovat. To je pěkný podvod, účtovat něco, co neexistuje. Citujete mi zákon, který říká, že člen společenství má povinnost přispívat do jakéhosi fondu právnické osoby svj. Předpokládám, že vám na tom školení ten zákon citovali, tak sem s nim.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 16. Březen 2017 - 12:02

  Zda fond (ne)existuje záleží na tom zda (ne)založíme. Ale otázka je o tom, zda můžeme založit fondy a jaké. K tomu nemusí existovat právní předpis, jestliže z existujících zdrojů (příspěvky a „zálohy“) lze vytvořit fond. Zákon definuje co má člen platit a ne jak příjemce bude příjmy účetně evidovat. Problém vidím jako účetně metodický a ne právní.

  Vložil anon. (bez ověření), 16. Březen 2017 - 12:06

  Poznámko, svj je právnická osoba a právnická osoba vytváří fondy z vlastních zdrojů, ne z cizích. SVj žádné vlastní zdroje nemá,nemá tady z čeho vytvářet fondy. Pokud si fond, fondy založí a vlastníci do nich přispívají, tak s prominutím, tak jim třeba.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2017 - 14:25

  Myslím, že jsme tu nedávno probírali, že SVJ může zřídit fond a plnit ho úroky z prodlení, smluvními pokutami od dodavatelů, manipulačními poplatky od vlastníků apod.

  Vložil anon. (bez ověření), 16. Březen 2017 - 19:42

  Zcela jistě si svj takový fond zřídit může. K čemu mu ošem těch pět peněz na fondu bude. No budíž. Tady jde ovšem o to, že vlastnící takový fond svj naplňují svými platbami. A ještě si to odhlasují. TN, už jste viděl smluvní pokutu od dodavatel, jak naplňuje fond svj? Já ještě ne. Taky neznám manipulační poplatek od vlastníků.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2017 - 20:26

  Ano, viděl jsem uplatněnou smluvní pokutu ze smlouvy o dílo za pozdně předané dílo. Bohužel s ceníkem úhrad jsem se setkal ve stovkách SVJ (ovládaných různými SBD). Pak jsem se setkal i ve standardních SVJ (neovládaných SBD) s poplatkem za zaslání upomínky. Nikde jsem nepsal, že SVJ vybere z cizích zdrojů milióny korun, to je až vaše interpretace.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".