Vybraná nejnovější judikatura k nároku na pokutu za prodlení

Vložil anon1234 (bez ověření), 4. Březen 2021 - 18:50 ::

článek na epravo.cz: Vybraná nejnovější judikatura k nároku na pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním – zejména za pozdní nebo nesprávné vyúčtování nákladů a záloh na služby spojené s užíváním bytu

https://www.epravo.cz/…-112629.html?mail

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 5:34

  Pozor! Varuji před nekritickým přebíráním textů z různých zdrojů.

  Autor článku formuluje (na více místech) tvrzení, že pokuta podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. náleží příjemci služeb i v případě, kdy mu ve lhůtě čtyř měsíců bylo doručeno neřádné vyúčtování.

  Není tomu tak.

  Je-li toto (první) vyúčtování doručeno příjemci služeb v zákonné lhůtě čtyř měsíců, nevzniká příjemci služeb nárok na pokutu ani v případě, že toto vyúčtování bude později označeno jako nesprávné (neřádné).

  Zákon totiž neobsahuje podmínku že by (první) doručené vyúčtování muselo být řádné! Naopak: zákonodárce předpokládal, že první vyúčtování může obsahovat chyby, a proto v zákoně podrobně upravil postup a lhůty pro opravu neřádného vyúčtování, a stanovil k tomu také povinnosti pokytovatele i příjemce služeb.

  Zákon obsahuje povinnost příjemce služeb podat námitku k neřádnému vyúčtování, což znamená že je jeho povinností zkontrolovat si jeho správnost. Zákonodárce tedy předpokládal, že první vyúčtování je pouze nabídkou (ofertou), která ještě nemusí obsahovat konečné a správné údaje a částky. Příjemci služeb přijímají (akceptují) nabídku vyúčtování tím, že zůstanou nečinní (a nepodají zákonem předvídanou námitku ve lhůtě 30 dnů počítáno od doručení vyúčtování, nebo ode dne kdy bylo příjemci umožněno nahlížení do podkladů).

  Jestliže některý příjemce služeb splní svou zákonnou povinnost a podá námitku (kterou příjemce služeb uzná), pak je vypracováno opravné (druhé) vyúčtování. Teprve u tohoto vyúčtování může příjemce služeb uplatňovat pokutu, není-li ani toto opravné (druhé) vyúčtování řádné.

  Je k tomu judikát krajského soudu, potvrzený Ústavním soudem. Viz níže.

  Odlišné názory, které se objevují orbiter dictum v nejnovějších judikátech Nejvyššího soudu, jsou omylem jednoho senátu Nejvyššího soudu: ten nedokázal dodnes porozumět znění zákona č. 67/2013 Sb. a ignoruje dřívější konstantní judikaturu Nejvyšššího soudu o tom co je vyúčtování služeb.

  Z judikátu KS a ÚS dále cituji:

  Dikce zákona nehovoří jenom o nesplnění povinnosti upravené tímto předpisem, ale výslovně o nesplnění povinnosti „ve stanovené lhůtě“, přičemž i další text tohoto ustanovení spojuje nesplnění povinnosti se lhůtou – „ledaže by splnění povinnosti v této lhůtě …“, „… k nesplnění lhůty došlo …“. S věcnou nesprávností vyúčtování však zákonná úprava v § 13 odst. 1 nespojuje právo požadovat pokutu. Stejný právní pohled na výklad zákona lze dovodit i v odborné literatuře. (…)

  Zdroj: rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře 15 Co 108/2018–160 ze dne 19.04.2018

  [Krajský soud] své závěry řádně odůvodnil a své právní názory jasně a srozumitelně vysvětlil. Dospěl-li krajský soud k závěru, že nebyly naplněny právní předpoklady, které byly podmínkou úspěšnosti podané žaloby, učinil tak po provedeném posouzení a právním uvážení jako orgán k tomu oprávněný. Argumentace v ústavní stížnosti se pohybuje toliko v rovině práva podústavního, k čemuž je nutno připomenout, že není úlohou Ústavního soudu, aby svým uvážením nahrazoval hodnocení provedené obecnými soudy.
  Z výše uvedených důvodů Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelů jako zjevně neopodstatněnou odmítl (…).
  Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

  Zdroj: usnesení Ústavního soudu III.ÚS 2361/18 ze dne 18.09.2018.

  Justitianus

  Vložil anonymouse (bez ověření), 5. Březen 2021 - 8:33

  Blbečci jen si mínusujte, ale Justi má opět pravdu:-)

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 9:26

  Pane anonymouse, to je zdejší rekord: podle minusů které jsem dostal je zde už deset blbů, kteří se hrdě hlásí k tomu že jsou blbí.

  • Za blby neoznačuji ty, kdo pouze neznají zákon – i když neznalost zákona osm let po nabytí jeho platnosti nepochybně svědčí o tom, že jde o osoby neinformované a lhostejné ke svým zákonným právům a povinnostem.
  • Za blby označuji ty, kdo minusují pravdivé a právně podložené příspěvky. Snad míní, že minusováním v této diskusi nějak zruší zákon?

  Když někdo odmítá přijmout realitu, i když je mu předestřena, je to nepochybně blb.

  Stejně tak jsem byl mohutně minusován, když jsem upozornil na zákonnou povinnost SVJ vložit prohlášení do sbírky listin rejstříkového soudu. Blbům to prostě nelze vysvětlit, že ta povinnost je uvedena v zákoně, a tedy objektivně existuje …

  Justitianus

  Vložil magor (bez ověření), 5. Březen 2021 - 15:02

  Justi, zkus se nad svými odpověďmi zamyslet. Vždycky napřed urazíš a pak možná taky odpovíš. Naparuješ se tady jako naprostý debil. Musíš být pěkný chudák, když si musíš honit ego tady a takovým způsobem. Tak se těm minusům nediv. Já bych se neobtěžoval, abych ti dával mínus, ale chápu, proč to řada jiných dělá. Proto, že se chováš, jak se chováš. Zkus se nad sebou zamyslet, ale je to asi marný. Přeji hezký den. Magor.

  Vložil Hradil (bez ověření), 5. Březen 2021 - 6:09

  „Zákon obsahuje povinnost příjemce služeb podat námitku k neřádnému vyúčtování“

  Zanechte těchto fantazií, nebo tuto povinnost doložte (literaturou, soudním rozhodnutím).

  Vložil Justitianus, 5. Březen 2021 - 8:31

  Jen blb může psát o „fantaziích“ bez znalosti zákona.

  Pane Hradile (bez ověření), přečtěte si zákon č. 67/2013 Sb., zejména jeho ustanovení § 8 odst. 2, větu první. Až budete vědět co obsahuje, můžeme se na toto téma pobavit znovu. Zatím však nejste – při Vašich neznalostech – pro nikoho partnerem do diskuse o povinnostech příjemce služeb.


  Ptal jste se na soudní rozhodnutí: přečtěte si laskavě jako povinnou četbu judikát Krajského soudu v Českých Budějovicích — pobočka v Táboře sp. zn. 15 Co 108/2018 – 160. Výslovně se tam uvádí:

  • „Penalizována jsou splnění následujících povinností: (…) podat námitky včas (§ 8 odst. 2) (…)“.

  Posouzeno Ústavním soudem bez jakékoliv připomínky.

  Soud vyšel ve svých závěrech samozřejmě ze znění zákona (už jsem to ostatně citoval). Dále uvádí jako podpůrný argument komentářovou literaturu a tento zdroj: Martin Prokeš, K zákonu o službách spojených s užíváním bytů, část II, dostupné v ASPI pod č. LIT47302CZ.

  Takže jsem Vám doložil jak soudní rozhodnutí, tak i literaturu. Ale ten text zákona jste si opravdu mohl přečíst sám!

  Justitianus

  Vložil Uličnice (bez ověření), 2. Duben 2021 - 6:34

  Dobrý den,

  osobně se ztotožňuji s rozhodnutím KS a názory senátu NS se mi jeví šílené.

  Bohužel po přečtení rozhodnutí Ústavního soudu se obavam, ze (laicky řečeno) chce Ústavní soud rict jenom to, ze rozhodnutí Krajského soudu má řádně odůvodnění – není zasahováno do práva stezovatele na spravedlivý proces. Závěr Ústavního soudu bych nevztahovala na věcné posouzení oprávněnosti toho nároku – bohužel.

  NS jako vyšší instance názor KS vždy prevalcuje, obzvláště pokud rozhoduje stále stejný senát. Článek na epravu proto jako nesprávný nevidím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".