Výbor na reklamaci vyúčtování nereaguje, co dál?

Vložil Míla Závorka (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 10:44 ::

Textů nářků na vyúčtování tepla za r. 2016 není málo, podobně jako jejich zdůvodnění. Jak postupovat v případě, že výbor po víc než měsíci na námitky nereaguje a opakovaně jsme vyzývání k úhradě nedoplatku. Na jaké „nádraží“ se obrátit. Míla.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 19. Červenec 2017 - 5:23

  Mě pro jistotu SVJ ani žádné vyúčtování nedodalo.

  Že prý si mám dojít pro něj osobně. V stanovách nic takového není že by musel si vlastník, který v domě nebydlí, docházet někam (a kam) osobně?

  Vložil René (bez ověření), 12. Červenec 2017 - 10:17

  Pokud jste prokazatelně reklamoval vyúčtování a SVJ na reklamaci nereagovalo, nedoplatek nehraďte. Nikam se obracet nemusíte, na tahu je SVJ, ať si třeba nedoplatek vymáhá soudně. Bez vyřízení vaší reklamace SVJ nemá šanci nedoplatek vymoci.

  Pro jistotu odpovězte na výzvy SVJ k úhradě nedoplatku tak, že nedoplatek uhradíte až po vyřízení vašich námitek, které jste zaslal (předal) SVJ dne … (můžete znovu přiložit kopii námitek). Upozorněte SVJ na Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 8/1

  „§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek“

  „(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.“

  (2) „Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

  Vložil Jura (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 8:33

  Díky René za moudra. Jak byste vyřešil následující dva problémy s tímto vláknem související:

  1. Poskytovatel služeb většinou stanoví zálohy na služby tak vysoké, že žádný nedoplatek příjemci služeb nevznikne. Takže se nemůže bránit tím, že nedoplatek nezaplatí a vyúčtování je vadné dál. To je ten lepší případ.
  2. Vyúčtování je vadné a poskytovatel služeb na reklamaci příjemce písemně reaguje snůškou výmluv a blbostí s tím, že reklamaci považuje za vyřízenou a vrátí nějaký jím spočítaný přeplatek.Tak jak dál René?
  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 17:15

  A jaký problém má Jura?

  1. poskytovatelem je „společenství“ tzn. nejvyšší orgán společenství musí stanovit výši záloh
  2. výši záloh dle §4/1 zák.67/2013 schválenou v rozporu §3/3 vyhl. 372/2001 či §4/4 zák.67/2013 já neakceptuji a platím výslovně dobrovolně a to pouze ve výši dle §2/2 zák.67/2013
  3. výši záloh dle §4/1 zák.67/2013 přeschválenou v rozporu §4/4 zák.67/2013 já neakceptuji a neplatím
  4. výši záloh dle §4/1 zák.67/2013 schválenou v rozporu §4/1 NOZ já neakceptuji a platím (z opatrnosti) pouze ve výši dle §2/2 zák.67/2013
  5. pokud je mi reklamace vrácena z neakceptova­telných důvodů, provedu výzvu k vrácení nezúčtovaných záloh a po marné době k jejich vrácení/řádnému vyřízení reklamace/řádnému doložení podkladů začnu SVJ zálohové platby na další období odčítat a toho předplatku (tj. z celkové výše záloh za minulé období).
  6. počkám si na platební rozkaz, na který dám platební odpor a počkám si až SVJ podá žalobu, kde dokáže že má pravdu pravdoucí. Když to dokáže, jsem v kelu. Vy tvrdíte cit. „..reaguje snůškou výmluv a blbostí s tím, že reklamaci považuje za vyřízenou …“ z čehož lze dovodit, že svá tvrzení NEDOKÁŽE a tudíž, byste měl být „za vodou“.

  Než bude konec soudní peripetie, bude to stát dost peněz, dost času a vzděláte se v právu bytového vlastnictví, budete nenáviděn a budete nenávidět, ale prostě je zábavné vlastnit byt v SVJ a není to každo-všední nuda u pitomých reklam v TV nebo okopávání kytek na zahrádce.

  Vložil clauvestr, 16. Červenec 2017 - 16:54

  add 2) Proč uvádíte vyhlášku 372/2001? Ta již dnes není platná, nebo se mýlím?

  add 2,4) V odstavcích 2 a 4 argumentujete § 2/2 z.č. 67/2013. V ust. § 2 z.č. 67/2013 ale není odstavec 2. Můžete opravit svůj příspěvek?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 17. Červenec 2017 - 0:19

  ad2) správně, není platná ale princip stanovení nepřestane existovat pouze tím, že jej zruším derogací. Já reklamuji už několik let. Několik let požaduji podklady. Celou dobu mne tupci ignorují. Radím proto tak, jak sám jednám. A jak jsem nakoupil od různých advokátních „expertů“. Vyhl. 372 je samozřejmě platná pro vyúčtování-2014 které v mém případě stále není vyřízeno.

  ad2,4) oprava: „…ve výši dle §4/2 zák.67/2013…

  Vložil René (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 12:28

  V případě, že poskytovatel vyřídí reklamaci takovýmto způsobem a není dále ochoten věcnou diskusí obhájit jím provedené vyúčtování, i když je upozorněn, v čem porušil postup podle zák. předpisů a metodického pokynu MMR, pan nezbývá než obrátit se na soud.

  Vložil AsiTak, 15. Červenec 2017 - 11:39

  alias René

  1. "stanoví zálohy na služby tak vysoké,… " – jak vysoké schválíte!
  2. „Vyúčtování je vadné.. " – jak jste zjistil? Chyba je v algoirtmu výpočtu nebo v datech? Zkontroloval jste správnost Vaších vstupních dat (plochy, odečty spotřeby), uvedené zaplacené zálohy, jednicové náklady na vyúčtování od souseda? Všechno sedí? Jak to že je vadané jen ten Váš? Nebyla Vaše reklamace s prominutím "snůškou výmluv a blbostí“?
  Vložil Jura (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 12:41

  Na příspěvek AsiTak by nebohý Lake nejspíš odpověděl, že zřejmě požil halucigenní látku v množství nikoliv malém. Já odpovídám, že on o koze a já o voze.

  Vložil Rostislav II. (bez ověření), 12. Červenec 2017 - 10:46

  „Bez vyřízení vaší reklamace SVJ nemá šanci nedoplatek vymoci.“

  Bohužel nikoliv.

  Vložil René (bez ověření), 12. Červenec 2017 - 10:27

  Zároveň můžete upozornit SVJ, že je povinno kvůli nevyřízení vašich námitek vyúčtování v zákonné lhůtě zaplatit vám pokutu za prodlení s nepěněžitým plněním podle § 13 zákona o službách č. 67/2013 Sb.:

  㤠13
  Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
  (1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
  (2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.“

  Vložil Rostislav II. (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 16:41

  „Na jaké „nádraží“ se obrátit.“

  Tady lze jednoznačně doporučit dolní nádraží.

  Vložil JarekSVJ, 11. Červenec 2017 - 18:53

  jenom malá připomínka z Jurského parku : termíny vyplácení přeplatků , doplacení nedoplatků jsou jistě uvedeny i ve stanovách svj, kterého je součást i náš stěžovatel… letošní vyúčtování tepla bylo rozhodně šok pro každého chorobného „šetřiče“ nebo „plýtvače“ – viz. spůsob rozúčtování dle nové vyhlášky ALE za to nemůže ani SVJ nebo firma co zajišťuje indikátory včetně vyúčtování… Pokud někdo není spokojen s vyúčtováním tepla ať to písemně reklamuje SVJ, SVJ se obrátí na firmu co účtuje teplo a to vše odborně vysvětlí – určitě nejde o špatné vyúčtování tepla ale pouze změna vyhlášky přinesla šok…hi hi čest práci

  Vložil Rostislav II. (bez ověření), 12. Červenec 2017 - 6:37

  „Pokud někdo není spokojen s vyúčtováním tepla ať to písemně reklamuje SVJ, SVJ se obrátí na firmu co účtuje teplo a to vše odborně vysvětlí“

  Nikoliv. SVJ v lepším případě odpoví „Posouzením reklamace bylo zjištěno, že vyúčtování nevykazuje závady. Tímto pokládáme reklamaci za vyřízenou a na další přípisy nebudeme reagovat.“ V horším případě neodpoví vůbec.

  Pro soud není reklamace podstatná. Pro soud není podstatné ani to, zda bylo vyúčtování doručeno, dokonce ani to, zda bylo vyúštování vyhotoveno. Pokud jde o bagatelní částku, pak není ani možné věc dostat ke kvalifikovanému soudci.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 20:53

  jenom malá připomínka : co je nebo není ve stanovách, pokud totéž uvádí zákon jinak, je irelevantní. Nazývat pak někoho „šetřičem“ nebo „plýtvačem“ pokud každý jeden odběratel nemůže online zjistit stav, je pouze tupá pomluva. Pokud zde (v tom kterém SVJ-stáně) nedojde k dohodě na super-algoritmu, který vrátí peníz těm co byli „okradeni“, nepomůže ani Zunt či jiný RÁDOBY odborník.

  Změna vyhlášky pouze upřednostnila zájmy velkých rozúčtovatelů, malých i velkých SBD, a SVJ ve kterých vládne diktatura proletariátu. A samozřejmě umožnila jim, aby si sami zvolili jaký trest za to mohou dostat (původně kogentních 100Kč/den bylo změněno na dispozitivních 50Kč/den – tj. ztav jako před přijetím zákona 67/2013).


  To máte tak: i zde vládne „diktatura“: pokud přesně označíte toho kdo tento server zaplácává spamem resp. nesmyslnými radami → NIKAM nevedoucími, pak nějaký trapný ubožák, který se mi ani nepředstaví, příspěvky smaže. Úrověň tohoto kecálkova se prostě propadá a dno stále není vidět. Jen zde přibývá těch CENZORŮ uhlazené mluvy, kteří se nějakým záhadným dostali k tomu, že zde mohou bez dalšího páchat škody na radách, které oni sami nemají poskytnout. Žádneé nemají, nic neznají, jen zpoza kamene čekají až mohou rafnout.

  Vložil Rostislav II. (bez ověření), 12. Červenec 2017 - 8:20

  „pak nějaký trapný ubožák, který se mi ani nepředstaví, příspěvky smaže.“

  admin je dohledatelný.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 16:53

  A jak víš že to byl admin?
  Já vím, že to admin nebyl, neboť ten se již o moderaci dávno nestará. Kdo to ale byl, to samozřemě nevím. To je ten had schovaný za kamenem, aby zbaběle vyskočil a uštkl.

  Vložil Zdenek 22, 11. Červenec 2017 - 11:00

  Předpokládám, že SVJ neprovedlo rozúčtování nákladů na teplo stanoveným způsobem a že jste tím byl poškozen.

  Pokud na vaši řádně uplatněnou reklamaci SVJ nijak nereagovalo a shora uvedené můžete prokázat, myslím, že můžete SVJ zažalovat o náhradu škody, kterou jste utrpěl.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 12:30

  a jakou škodu utrpěl? pokud nevyřídili reklamaci, nemusí nic platit.takže pokud měl doplatek, nic neplatit. neutrácet za soud, ať si ho zažaluje svj.

  Vložil JarekSVJ, 11. Červenec 2017 - 11:44

  Zdeněk má pravdu. I já předpokládám, že SVJ „neprovedlo rozúčtování nákladů na teplo stanoveným způsobem“ . Předpokládám, že máte jistě indikátory, rozúčtování tepla vám provádí renomovaná firma dle posledních vyhlášek , vše máte mimo jiné popsané ve stanovách… a tohle svj obešlo a rozúčtovalo si teplo podle sebe… obrať te se na soud .

  Vložil AsiTak, 15. Červenec 2017 - 1:18

  Navázat kontakt se zpracovatelem rozdělení nákladů tepla a požádat ho o vydání dat pro aplikace algoritmu rozdělení. Jedná se o pár čísel: celkové náklady tepla zúčtovací jednotky, procentní poměr ZN:SN, a od každé jednotky: plocha topná, přepočtený počet dílků poměrového měřiče vstutpující do rozdělení. Pak aplikujete „trivoš“ algoritmus rozdělení a buď dostanete stejný výsledek, nebo objevíte chybu o které zpracovatel určitě bude mít zájem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".