Uvedení do původního stavu

Vložil člen SVJ, 16. Únor 2021 - 22:36 ::

Jsem členem SVJ. V domě na základě usnesení schváleném členskou schůzí byla provedena výměna vodovodních stoupaček. Při té příležitosti byla vysekána ze zdi dvířka na WC vedoucí k bytovému rozvodu vody a nahrazena novými, většími dvířky. Nová dvířka byla zazděna, ale už nedošlo k uvedení zdi do původního stavu, tedy k vymalování takto poškozené části zdi. Podle mailového sdělení výboru SVJ si to prý má každý vlastník zařídit a zaplatit sám. Jenomže v době, kdy dům ještě patřil ÚMČ, bylo po obdobné opravě zajištěno uvedení bytů do původního stavu včetně vymalování poškozených částí zdí. Přijde mi nelogické, že bych měl hradit opravu škody, kterou jsem ve svém bytě nezpůsobil. Podle mého názoru by toto mělo zajistit a hradit SVJ. Není někde v zákoně zakotvena povinnost uvést v případě adaptace provedené z rozhodnutí SVJ byt vlastníka do původního stavu?

  • škoda

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil člen SVJ, 13. Duben 2021 - 16:01

Věc zase trochu pokročila. Níže cituji mail od výboru našeho SVJ a ještě níže uvádím koncept mé odpovědi. Prosím o laskavé posouzení a případné opravení mých argumentů a formulací. Též by mě zajímalo, jestli pro uplatňování nároku na náhradu škody platí nějaká promlčecí lhůta.

DOPIS OD VÝBORU SVJ z 12. 4. 2021

Pane (…),

k Vašim výšeuvedeným mailům sdělujeme toto:

Práce na výměně stoupaček, která byla schválena na našem shromáždění (i s Vaší účastí) dne 28.11.2019 a potvrzena na shromáždění per rollam dne 16.12.2020, byly zahájeny dne 1.2.2021. a ukončeny dne 4.3.2021. Každý týden byly vyměněny stoupačky v jednom domě ( v pondělí a úterý levá stoupačka, ve středu a ve čtvrtek pravá stoupačka). Hned první dva dny byla levá stoupačka vyměněna ve „Vašem“ domě (…) a tedy i ve Vašem bytě č. (…), poslední výměny byly provedeny v pátém týdnu v domě (…).

Práce související s vlastní výměnou stoupaček probíhaly vždy za účasti vlastníka bytu nebo jím pověřené osoby tak, že první den byla vybourána a odstraněna stará dvířka (pokud to bylo nutné, protože si vlastník již dříve zpřístupnění nezajistil sám), druhý den byla instalována a zapravena dvířka nová včetně začišťovacích prací, drobných úprav a úklidu. Pokud vlastník bytu chtěl na něco upozornit, tak takovou možnost měl. Faktury za materiál, instalatérské a zednické práce byly po jejich ukončení v celé budově v plné výši uhrazeny z prostředků Společenství.

Dne 13.2.2021 (tedy 11 dnů po ukončení prací ve Vašem bytě) jste nám zaslal svůj první mail s požadavkem na vymalování. Ve svých dalších mailech operujete s citátem „výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám“ z našeho mailu ze dne 16.2.2021. Je nám líto, že jste se snížil k tak hrubému argumentačnímu faulu. Tato věta z našeho mailu totiž zní doslova takto:
„Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popřípadě si může po dohodě nechat vymalovat od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů.“ V tom je právě podstata věci. Mohl jste – stejně jako kterýkoliv jiný vlastník – této možnosti po tomto výslovném a písemném upozornění ještě další tři týdny využít. Z důvodů, které zřejmě znáte jen Vy sám, jste to neudělal. Za to ovšem rozhodně nemůže výbor Společenství. Zařiďte se proto, jak uznáte za vhodné. Výbor považuje výměnu stoupaček za uzavřenou a již se touto záležitostí nebude dále zabývat- už proto, že jste do dnešního dne (tedy za dva a půl měsíce) nedokázal „škodu“, o níž se zmiňujete nijak prokázat a doložit.

Jedna žádost na závěr: Ve svém vlastním zájmu více važte slova a neobviňujte nás z nezákonných stanovisek, postupu v rozporu se zákonem atd. atd. Nevíme, jaký k tomu máte důvod, ale víme, že k těmto obviněním nemáte – a nemůžete mít – žádný důkaz.

Přejeme Vám hezký večer!

(podpisy)

za Společenství vlastníků domu (…)

KONCEPT MÉ ODPOVĚDI

Členové výboru SVJ (…)

reaguji na Váš mail ze dne 12. dubna 2021 a uvádím:

Práce na výměně vodovodních stoupaček byla schválena na našem shromáždění členů SVJ dne 28. 11. 2019 a potvrzena na shromáždění per rollam dne 16. 12. 2020. Ani v jednom případě, jak dokládají i zápisy, se neřešila problematika uvedení bytů do původního stavu resp. způsob náhrady škod vzniklých v důsledku provádění prací. Nebylo to ani zapotřebí, protože tuto věc upravuje občanský zákoník.

Práce v mém bytě započaly dne 1. 2. 2021, kdy instalatéři vybourali stará dvířka ve zdi, vysekali větší otvor pro nová dvířka a vyměnili stoupačky. Dne 2. 2. 2021 se dostavil zedník, který zazdil nová dvířka. Dne 3. 2. 2021 tentýž zedník provedl vyštukování. Když byl s prací hotový, zeptal jsem se jej, kdy mi přijde vymalovat. On odpověděl, že vymalování neprovádí a že s ním výbor SVJ nic takového nedomlouval. Jméno zedníka neznám, protože se mi nepředstavil ani mi na sebe neposkytl žádný kontakt.

Z toho jsem usoudil jsem, že výbor SVJ bude výmalbu poškozených stěn zajišťovat jinak a to patrně ve stejný den ve více bytech, protože by bylo efektivnější, kdyby řemeslník pracoval během dne ve více bytech, než aby maloval každý byt zvlášť. Očekával jsem, že informace o tom, jak bude zajištěné malování, bude vyvěšena na informační vývěsce v domě. Když se tam však žádná informace tohoto druhu neobjevila (neobjevila se tam ani později), obrátil jsem se dne 13. 2. 2021 na výbor SVJ mailem s dotazem, jak výbor SVJ hodlá tuto věc zařídit.

Dne 16. 2. 2021 mi odpověděl člen výboru SVJ (…) větou, kterou, jak jste mi později vytknuli, jsem necitoval v úplnosti. Ani z jejího úplného znění však neplyne, že by výbor SVJ byl ochoten hradit vymalování. To by totiž ona věta musela znít takto: „Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popřípadě si může po dohodě nechat vymalovat [na náklady SVJ] od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů.“ Objednavatelem práce by totiž muselo být SVJ, protože kdybych byl objednavatelem já, musel bych za objednanou práci platit sám. Přitom z osobního sdělení zedníka z dne 3. 2. 2021 jsem vyrozuměl, že výbor SVJ u něj žádné malířské práce neobjednal.

Každopádně jsem vás dne 13. 2. 2021 informoval, že mám o vymalování zájem, a výbor SVJ měl možnost mi bez problémů vyhovět, kdyby to ovšem měl v úmyslu. Takový úmysl jsem však v mailech od výboru SVJ nezaznamenal.

Dále argumentujete tím, že jsem nebyl schopen prokázat a doložit vzniklou škodu. Předpokládal jsem, že každému soudnému člověku je jasné, že vybouráním díry do zdi se poškodí malba. Na důkaz vám v příloze posílám dvě fotografie. Jedna zachycuje poškození malby v okolí dvířek, druhá nepoškozenou malbu na protější stěně. Doufám, že vám tyto důkazy budou stačit, a že v případě soudního sporu nebude zapotřebí znaleckého posudku k prokázání toho, že vybourání díry do zdi má za následek poškození malby. Ještě poznamenávám, že naposledy se na WC malovalo začátkem roku 2019 kvůli havárii vody, k níž došlo na podzim roku 2018. Tehdy mi tam začala pronikat voda, což trvalo od pátečního večera do pondělního poledne, protože výbor SVJ nebyl po dobu téměř tří dnů schopen zajistit havarijní službu, která by závadu odstranila.

S pozdravem

Vložil Justitianus, 14. Duben 2021 - 8:47

Pane „člen SVJ (bez ověření)“, zanechte psaní románů. Nikdo to nebude číst. Už jsem Vám před dvěma měsíci napsal co máte udělat (Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 – 8:09), znovu pak o měsíc později (Vložil Justitianus, 17. Březen 2021 – 15:07). Tak to laskavě udělejte!

Už jste tedy zjistil z vyjádření předsedy, že SVJ nebude odstraňovat škodu na výmalbě ve Vašem bytě. Takže Vám nahradí škodu v penězích podle § 1183; ale samozřejmě teprve až Vám vznikne na náhradu škody nárok! To bude teprve až si pozvete malíře a zaplatíte mu za jeho práci.

Teprve pak bude postaveno najisto že Vám vznikla škoda, a budete schopen prokázat její výši. A teprve v tom okamžiku budete moci začít vymáhat na SVJ.

Čemu na tom stále nerozumíte?

Justitianus

Vložil člen SVJ, 14. Duben 2021 - 11:02

Z mailu výboru SVJ jsem nabyl dojmu, že členové výboru SVJ argumentují tím, že mi vymalování na náklady SVJ nabízeli, ale že já jsem této jejich nabídky nevyužil. Obávám se, že by takto mohli argumentovat i u soudu, proto jsem si myslel, že by bylo vhodné se proti takovému tvrzení ohradit. A jak je to s promlčecí lhůtou? Neporadil byste? Jinak si – nic ve zlém – opětovně dovoluji Vás upozornit, že jsem ověřeným uživatelem těchto webových stránek.

Vložil Krupp, 17. Březen 2021 - 13:45

Člene SVJ, odkud myslíte, že pocházejí finanční prostředky SVJ? Pocházejí od jeho členů, tedy vlastníků. Nenapsal jste, v kolika bytech musela být stejná škoda způsobena. Pokud ve všech, pak je úplně jedno, jestli si ji každý zaplatí, nebo mu je zaplatí SVJ a tyto peníze pak následně (nebo předem) od vlastníků vybere.
Zkuste zapřemýšlet, jestli se tu nerozčilujete úplně zbytečně. Když patřil byt ÚMČ byla úplně jiná situace. Platili jste nájem a uvedení do původního stavu by byl náklad navíc. V tomto případě to musí tak jako tak zaplatit vlastníci. Holt musíte pochopit, že SVJ už není OPBH. Jirka

Vložil Krupp, 17. Březen 2021 - 16:25

Jo a ještě bych doplnil svou odpověď o otázky. Na základě čeho tvrdíte, že SVJ rozhodlo o provedení adaptace? Nerozhodli o tom vlastníci? Nejste jeden z nich? Neměl jste umožnit její provedení? Jste si jist, že umožnění provedení výměny stoupaček je je jen pustit dělníky do bytu? Není to třeba i zajištění dostatečného přístupu ke stoupačkám? Já se jen tak ptám. Jirka

Vložil Krupp, 17. Březen 2021 - 16:45

Justi by to upravil, já to jen ještě doplním o další otázky, které mě ještě napadly. Zúčastnil jste se toho hlasování? Jak jste hlasoval? Proč jste se napřed nezeptal, kdo uhradí případné škody aby se to dostalo do zápisu? Není teď trochu pozdě řešit to, co nikoho nenapadlo? Pořád ještě myslíte, že to má smysl? Jirka

Vložil Justitianus, 17. Březen 2021 - 15:07

Člene SVJ, já bych vypustil bod č. 1. Ten je přece protizákonný. Dejte jim na výběr pouze ze dvou zákonem aprobovaných možností. Uveďte rovnou co se stane když zmeškají lhůtu, kterou jste jim poskytl na reakci: že v tom případě si opravu malby zařídíte sám a účelně vynaložený náklad budete pak na SVJ vymáhat.

Jinak by tomu ovšem bylo pokud shromádění rozhodlo že každý vlastník jednotky si zajistí konečnou úpravu na vlastní náklad. V tom případě by se jednalo o řádn´ě přijaté rozhodnutí, kterému jste povinen se podřídit.

Zvažte zda nenastala právě taková situace.

Justitianus

Vložil člen SVJ, 17. Březen 2021 - 16:07

Vřelé díky, pane Justitiane. Text jsem opravil dle Vaší rady. Shromáždění na schůzi otázku uvedení bytů do původního stavu neřešilo (ani v zápisu z členské schůze nic takového není), takže předpokládám, že v daném případě platí ustanovení zákona. Ale čistě akademicky by mě ještě zajímalo, zda shromáždění může v něčem rozhodnout jinak než ukládá zákon. Podle mého laického názoru by rozhodnutí zákonodárců mělo být nadřazené rozhodnutí shromáždění SVJ, takže i kdyby shromáždění rozhodlo v rozporu se zákonem, mělo by takové rozhodnutí být neplatné. Nebo se mýlím?

Vložil Justitianus, 17. Březen 2021 - 18:52
  • Napsal jste: „Podle mého laického názoru by rozhodnutí zákonodárců mělo být nadřazené rozhodnutí shromáždění SVJ (…). Nebo se mýlím?“.

Ano, mýlíte se. Svobodní občané se mohou ujednáním odchýlit od zákonné úpravy. Přečtěte si § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Ono to soudům trvalo pár let, než to pochopily, a někteří soudci to nechápou dodnes.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 17. Březen 2021 - 20:18

Justitianus napsal: Svobodní občané se mohou ujednáním odchýlit od zákonné úpravy.

Ano, ale jen tam, kde to zákon dovoluje, tj. u dispozitivních ustanovení.

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Březen 2021 - 15:30

i kdybych mohla, neopravovala bych, napsala bych nový příspěvek. takhle je to matoucí, a hlavně, někdy vám dám plus, a ejhle, za chvíli je váš příspěvek naprosto změněn (jako teď), a plus tam samozřejmě zůstane. což mi připadne i sprosté. takže za mě – měnit podstatu příspěvku je sprosté, měnit hrubky ok.

Vložil Justitianus, 17. Březen 2021 - 18:24

Radko, když budete mít ověření, budete moci kdykoliv přidávat nebo zase ubírat vaše plusy a minusy. Třebas i po letech. Je pouze Vaše rozhodnutí, že nechcete být ověřená a nechcete mít tuto možnost.

Přestaňte zde kňučet a registrujte se.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Březen 2021 - 15:09

co prosím myslíte tím: Máte nárok na to samé, co SVJ poskytlo ostatním vlastníkům jednotek.

vždyť píše, že si každý zajistí to vymalování sám. takže svj ostatním nic neposkytlo, domluvili se, že si to každý přemázne sám. což bych řekla, že je i v souladu s řádným hospodařením. pokud by svj zajistilo ve všech bytech (WC) uvedení do původního stavu, tj. byt č.1 bude mít přetřeno šedou, 2 červenou, 3 přetapetováno, 4 přeobkladováno atd., tak by to od najatého profíka stálo stokrát víc, než když si každý udělá dle svého. nehledě na to, že v pandemii bude řemeslník procházet všechny byty, takže když v suterénu bude někdo s covidem, tak to pěkně pošle dál po všech bytech:-) takže vy utvrzujete člena v tom, že si má najmout firmu na vymalování kousku zdi. pak tedy ostatní členové mohou požadovat totéž, takže ve finále si člen toho svého najatého řemeslníka zaplatí sám. opravdu mi to připadne zbytečné prudění kvůli kousku výmalby.

Vložil Justitianus, 17. Březen 2021 - 15:12

Radko, můj původní text nebyl správný. Opravil jsem to ihned – dřív ne jste stačila napsat váš příspěvek.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 17. Březen 2021 - 13:15

člen SVJ napsal: V domě… byla provedena výměna vodovodních stoupaček. Při té příležitosti byla vysekána ze zdi dvířka na WC vedoucí k bytovému rozvodu vody a nahrazena novými, většími dvířky. Nová dvířka byla zazděna, ale už nedošlo k uvedení zdi do původního stavu, tedy k vymalování takto poškozené části zdi.

Pane člene SVJ, jen na na okraj, o jak velkou část výmalby stěny WC vedete tento spor. O kolik dm2?

Vložil člen SVJ, 17. Březen 2021 - 12:54

Vkládám sem mail od předsedy našeho SVJ a koncept mé odpovědi. Vzhledem k tomu, že tato moje mailová korespondence s výborem SVJ může později figurovat jako důkazní materiál při soudním řízení, prosím zkušenější a znalejší o laskavé zkontrolování mého textu, zda je z právního hlediska v pořádku. Mail chci odeslat během zítřejšího dne.

Mail od předsedy SVJ:

Dobrý den, pane (…),

opakovaně Vás zveme na schůzi výboru našeho Společenství, která se bude konat zítra 18.3.2021 ve Vám dobře známé schůzovní místnosti ve (…). Všichni členové výboru budou mít vzhledem k současné pandemii předepsané roušky a počítáme s tím, že ji budete mít i Vy. Za těchto okolností nic nebrání tomu, abychom se sešli a věci si vyjasnili. Samozřejmě to předpokládá dobrou vůli obou stran. Z naší strany rozhodně je.

S pozdravem (…), předseda výboru SVJ

Koncept mé odpovědi:

Dobrý den, pane (…),

opakovaně Vám sděluji, že se schůze výboru SVJ nehodlám zúčastnit. Důvody jsou dva. Předně vzhledem k epidemii koronaviru nadále trvám na komunikaci bez osobního kontaktu. (Mimochodem, zřejmě Vám, pane (…), uniklo, že z rozhodnutí vlády již nestačí nosit roušku, nýbrž je nutné nosit respirátor. Podle názoru odborníků však ani respirátory neskýtají stoprocentní ochranu před nákazou.) Coby senior se snažím maximálně chránit, takže vycházím ven z bytu pouze kvůli nákupům. V respirátoru se totiž dusím. Absolvovat s respirátorem cca hodinové jednání s výborem SVJ tudíž rozhodně nemám v úmyslu, zvláště pak vzhledem k tomu, že právní aspekt věci je jasný. Dalším důvodem je to, že podle mé zkušenosti taková jednání celkem nikdy nic nepřinesla. Cílem takových jednání totiž není cokoli řešit, nýbrž pacifikovat člena SVJ, který se v nějaké věci domáhá nápravy. Z jednání se nevyhotovuje žádný zápis, takže později nelze prokázat, o čem se jednalo a k jakým závěrům se dospělo. Ve schůzovní místnosti ostatně není ani počítač s tiskárnou, který by vyhotovení zápisu z jednání umožňoval. Pokud při jednání něco slíbíte, jste později schopni to popřít, jak jsem se již v minulosti přesvědčil.

Poraďte se tedy laskavě sami, členové výboru SVJ, a své stanovisko mi sdělte mailem nejpozději do 12. dubna 2021 včetně. Toto stanovisko může být v zásadě trojí:

  1. že nadále trváte na tom, že „výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám“, jak mi výbor SVJ sdělil mailem ze dne 16. února 2021,
  2. že berete na vědomí, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. si objednám malířskou firmu sám a že náklady vynaložené na odstranění škody mi uhradí SVJ,
  3. že malířskou firmu a vymalování v nějakém konkrétním termínu zajistí SVJ na své náklady, takže konkrétnímu řemeslníkovi, který práci provede, nebudu nic platit.

S pozdravem

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Březen 2021 - 15:00

mít prosím dotaz? co bude následovat, když vám potvrdí bod 1.?

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Únor 2021 - 8:30

proboha dal dvířka na WC tak, aby nešly měnit stupačky a musela se dvířka vysekat? to tak bylo ve všech bytech? to tak udělal ÚMČ, nebo při rekonstrukcích sami vlastníci? mimochodem (nehledě na zákonná ustanovení, na co „máte právo“), pokud svj zajistí odborné vymalování externím dodavatelem bude vás to stát mnohem víc peněz, než když si to dle návrhu výboru každý vymaluje sám. osobně bych si to vymalovala sama (wc není zase takový prostor aby to laik nezvládl), než koordinovat kdy kdo bude doma, aby řemeslník mohl vejít do jednotlivých bytů a vymalovat, samozřejmě za mnohem větší peníze, které zaplatíte stejně vy, jako vlastník.

Vložil Macegriffin (bez ověření), 17. Únor 2021 - 22:17

Divila by jste se, kolik zazděných a špatně přístupných šachet jsem při své práci viděl. Bohužel většina majitelů při rekonstrukcích nechá vše na zedníkovi a pokud je zedník debil, vytvoří kolikrát veledílo. Ani majitelé kolikrát nepřemýšlí.
V náplně mé práce jsou výměny plynoměrů a už jsem viděl plynoměr celý zazděný, měli jen malé okno, aby byl vidět stav. Je „super“ pak zákazníkovi oznámit, že musí vybourat větší otvor.

Vložil člen SVJ, 17. Únor 2021 - 13:18

Původní dvířka na WC byla instalována při stavbě domu v roce 1953. V té době platily jiné normy a také nemusel být zajištěn přístup k vodoměrům, protože se žádné bytové vodoměry nepoužívaly. Výměna dvířek měla tudíž své opodstatnění. Vymalovat sám si nemohu, protože jsem už senior. Proto jsem se zajímal o příslušná zákonná ustanovení.

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Únor 2021 - 13:48

já myslela, že už ÚMČ jednou výměnu dělal, když jste psal že obdobná věc již proběhla. to nemáte nikoho, kdo vám tu stěnu za pivko nebo pár kaček přemázne? pokud budete trvat na zajištění od svj, vyjde to (i vás osobně) násobně dráž.

Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 8:09

Je bezvýznamné jak obdobnou situaci kdysi řešil úřad městské části (ÚMČ): ÚMČ přece opravoval svůj vlastní majetek. Vy jste tehdy byl pouhým nájemcem v cizím bytě.


Právní rámec: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník dává přednost náhradě v penězích. Zrušený zákon č. 40/1964 Sb. dával přednost uvedení do původního stavu.

Co Vám ovšem bylo zatajeno ze strany členů výboru – to je skutečnost, že máte nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů na odstranění škody.

  • Podle § 1039 odst. (1) platí, že za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen.
  • Podle § 1139 odst. (2) platí, že náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají.
  • Podle § 1183 odst. (2) platí, že při poškození jednotky prováděním prací (…) nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků jednotek, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

Z uvedeného plyne, že máte právo na náhradu škody. Nemáte-li se SVJ ujednáno něco jiného, poskytne se Vám náhrada v penězích. Ujistěte se, že SVJ nebude zajišťovat hromadně malování poškozených zdí v bytech. Pak se zařiďte podle Vaší úvahy (vymalujte si sám, nebo pozvěte odborníka). Na SVJ pak můžete vymáhat účelně vynaložený náklad na odstranění škody. Výši částky byste měl prokázat.

Justitianus

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 21:43

ano toto je správný popis situace

(PS platí to i o plášti budovy).

Vložil člen SVJ, 17. Únor 2021 - 13:24

Mnohokrát děkuji za fundované vysvětlení včetně odkazů na ustanovení příslušného právního předpisu. Právě toto jsem potřeboval vědět. Jste velmi laskavý, že jste mému problému věnoval svůj čas.

Vložil 25Malý (bez ověření), 17. Únor 2021 - 15:11

Pane „člene SVJ“

Právě jste nevědomky poznal morálku tohoto diskusního společenství: Dostal jste fundovanou a vyčerpávající odpověď. Autor odpovědi na to konto obdržel nejméně 4 minusy. Vy jste mu slušně poděkoval a máte taky minus. Prosím, sledujte, jaká čísla naskáčou mně.

Minusovači jsou ubozí ratlíci, ňafající na kotníky lidem, co se dokážou orientovat a své znalosti dát k dispozici všem. Možná tento server dospěl do stádia, kdy by se hodnocení mělo zrušit, aspoň nebudeme tápat po vybledlých příspěvcích.

25Malý

Vložil člen SVJ, 18. Únor 2021 - 13:14

Situace, jakou zmiňujete, je na diskusních fórech obvyklá. Existuje jen velmi málo slušných, inteligentních a věci znalých lidí, kteří jsou ochotni pomoci ostatním, případně aspoň k tématu přispět nějakým postřehem, který je k věci. Většina buď ani není schopna porozumět smyslu psaného textu nebo je přirozeně nepřejícná a nenávistná. Jde prostě o reprezentativní vzorek populace. A protože jsou lidé takoví, jací jsou, tak to na světě vypadá tak, jak to vypadá. I mně to přijde smutné, ale s tím nic nenaděláme.

Vložil ik (bez ověření), 18. Únor 2021 - 0:20

No ony ty „rady“ od Justitianuse jsou na dvě věci. Víte, každý by si měl umět najít informace sám. A hlavně je musí umět hledat. Na tomhle portále, mám takový pocit, už dlouho ne. Já při rekonstrukci koupelny a WC přístup k plynoměru, vodoměrům a dalším rozvodům ve společné šachtě zajistila. Samozřejmě jsem nezdila jak o život, ale nechala jsem si od truhláře udělat zadní stěnu, tak abych neměla problémy při případných výměnách plynoměru, vodoměrů a dalších rozvodů v šachtě. Jestli někdo zazdí přístup, tak pak ovšem jdou náklady na jeho triko. SVJ hradí pouze to, co si vlastníci odhlasovali na shromáždění (výměnu stoupaček), a určitě ne „lidovou tvořivost“ při rekonstrukci v bytě.

Vložil AndyB (bez ověření), 18. Únor 2021 - 14:43

Dřevěná stěna od truhlaře v wc nebo koupelně není zrovna něco, co asi ve vlhku chcete. Pravda, cosi dřevěného tam v domě původně bylo. Na kolik Vás ta stěna i s instalací vyš­la?

Ono vyzdění stoupačky z ytongu vyjde tak na 1000 Kč a práce – to zvládne i skoro každý chlap svépomocí. Usadit do toho Geberit už chce trochu zkušeností…

Je ale obvyklé, že se koupelna zrekonstruuje AŽ poté, kdy jsou hotové nové rozvody vody ve stoupačce (životnost ocelových zejména pro teplou vodu je tak 40 let).

Chcete-li zavěsit Geberit na tu stoupačku, pak je lepší trochu stabilní, tedy aspoň Ytong, stěna na stoupačku.

Na plynoměr a vodoměry stačí ponechat revizní dvířka a odpadní litinové potrubí se asi rekonstruovat nebude, nebo ano?

Pravda, s revizními dvířky jsem p zápasil, ty “neviditelná revizní dvířka” KLIK na míru (ve formátu obkladů), na které se lepí odbklady se mi kupovat nechtělo, tehdy to bylo snad okolo 1000,–

Tak jsem sehnal nejlevnější plastová přiznaná, která pasovala na ten obklad, aby nebylo nutno obklad řezat – tuším 2×20×25, takže plastová dvířka š 40 x v 25 cm a ve stoupačce se mění vodoměry a i plynoměr tudy vyndávali (plyn jsem nechal odpojit).

To byl největší problém – revizní dvířka.

Vložil ik (bez ověření), 18. Únor 2021 - 18:21

No doplním, píšu že jsem dělala rekonstrukci koupelny a WC (2 místnosti). U starších domů byla šachta obvykle na WC. Tak mě nenapadlo do podrobně rozvádět. Takže koupelna samozřejmě obklady. WC dřevěná stěna (jo a má velká oboustranná dvířka) a pan truhlář to vymyslel moc hezky.

Vložil Hasič (bez ověření), 18. Únor 2021 - 19:27

Lidová tvořivost nezná mezí.Dřevěná stěna u komína-šachty.

Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Únor 2021 - 6:59

Jak často se mění stoupačky? Jak často se prostor u stoupaček uvádí do původního stavu? Jak často se malují společné prostory?

Vložil MartinII, 13. Duben 2021 - 16:41

Nabídka výboru: „Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popřípadě si může po dohodě nechat vymalovat od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů.“

KONCEPT ODPOVĚDI VLASTNÍKA BYTU

… Ani v jednom případě, jak dokládají i zápisy, se neřešila problematika uvedení bytů do původního stavu resp. způsob náhrady škod vzniklých v důsledku provádění prací.

… Ani z jejího úplného znění však neplyne, že by výbor SVJ byl ochoten hradit vymalování. To by totiž ona věta musela znít takto: „Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popř. si může po dohodě nechat vymalovat [na náklady SVJ] od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů"

  • – – – – – – – – – – – – – – – –

Dle mne, pokud jde o informovani výborem, máte pravdu. Já bych také z informace netušil, že si lze nechat v rámci zakázky vymalovat byt. Ale nechat si byt malovat zedníkem (nikoli malířem), to by mohlo dopadnout špatně.

Vložil člen SVJ, 1. Duben 2022 - 21:39

Možná by někoho zajímalo, jak se celá záležitost vyvinula. Nuže tedy, soud o náhradu škody s SVJ jsem vyhrál. Nejprve jsem výboru poslal předžalobní výzvu, ale výbor se vyjádřil negativně. Pak výbor vyzval k zaplacení můj advokát – také bezvýsledně. Následovala žaloba. Protože můj nárok byl jasný a nesporný, vydal soud platební rozkaz. Výbor SVJ však podal odpor a následoval soud, kde se celá snůška výmluv a lží, jimiž výbor SVJ argumentoval, kompletně rozpadla a zůstalo jen to, co bylo zřejmé už na začátku, totiž nezákonný postup výboru vůči mé osobě. Soud vydal rozsudek, že SVJ má povinnost uhradit mi škodu a zaplatit soudní výlohy. Mám za to, že zaplacením soudních výloh vznikla našemu SVJ škoda, kterou by měli uhradit členové výboru. Bylo by tedy třeba zvolit statutárního zástupce, který by od nich škodu vymáhal, protože členové výboru sami na sebe žalobu podat nemohou. V minulosti jsem tady četl diskusi k tématu žaloba SVJ na členy výboru SVJ, ale nepodařilo se mi text dohledat. Můžete mi, prosím, někdo poslat odkaz? Děkuji.

Vložil Justitianus, 1. Duben 2022 - 23:42

Pane člene SVJ, děkujeme za sdělení jak to celé dopadlo. Gratuluji! Tyhle informace jsou cenné pro nás všechny. I pro statutáry, aby se poučili jak dopadnou když ignorují zákon.

Předpokládal jsem před rokem, že budete mít úspěch, pokud se zařídíte podle mé rady (vložil Justitianus, 17. Únor 2021 – 8:09). Místní blbečci ovšem mou správnou radu ihned vyminusovali. Naopak naprosto nesprávná „rada“ paní ik má čtyři kladné body od místních blbečků. To je specifické pro tento portál.

Pokud jde o Váš dotaz: Máte asi na mysli § 213 zákona č. 89/2012 Sb. Takzvaná reflexní škoda. Judikatura v této věci je ustálená pro obchodní korporace, ne však pro SVJ a jiné druhy spolků. Psal jsem o tom právě včera:

http: // www .portalsvj .cz/diskuse/svj-bude-mit-skutecneho-majitele

Justitianus

P.S. Ten § 213 by si zasloužil, aby si to soudci ujasnili v hlavách. Zatím v nich někteří mají bramboračku.

Vložil Nemám rád sudiče (bez ověření), 1. Duben 2022 - 22:17

Sudičům neradím.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".