Vložil člen SVJ, 13. Duben 2021 - 16:01

Věc zase trochu pokročila. Níže cituji mail od výboru našeho SVJ a ještě níže uvádím koncept mé odpovědi. Prosím o laskavé posouzení a případné opravení mých argumentů a formulací. Též by mě zajímalo, jestli pro uplatňování nároku na náhradu škody platí nějaká promlčecí lhůta.

DOPIS OD VÝBORU SVJ z 12. 4. 2021

Pane (…),

k Vašim výšeuvedeným mailům sdělujeme toto:

Práce na výměně stoupaček, která byla schválena na našem shromáždění (i s Vaší účastí) dne 28.11.2019 a potvrzena na shromáždění per rollam dne 16.12.2020, byly zahájeny dne 1.2.2021. a ukončeny dne 4.3.2021. Každý týden byly vyměněny stoupačky v jednom domě ( v pondělí a úterý levá stoupačka, ve středu a ve čtvrtek pravá stoupačka). Hned první dva dny byla levá stoupačka vyměněna ve „Vašem“ domě (…) a tedy i ve Vašem bytě č. (…), poslední výměny byly provedeny v pátém týdnu v domě (…).

Práce související s vlastní výměnou stoupaček probíhaly vždy za účasti vlastníka bytu nebo jím pověřené osoby tak, že první den byla vybourána a odstraněna stará dvířka (pokud to bylo nutné, protože si vlastník již dříve zpřístupnění nezajistil sám), druhý den byla instalována a zapravena dvířka nová včetně začišťovacích prací, drobných úprav a úklidu. Pokud vlastník bytu chtěl na něco upozornit, tak takovou možnost měl. Faktury za materiál, instalatérské a zednické práce byly po jejich ukončení v celé budově v plné výši uhrazeny z prostředků Společenství.

Dne 13.2.2021 (tedy 11 dnů po ukončení prací ve Vašem bytě) jste nám zaslal svůj první mail s požadavkem na vymalování. Ve svých dalších mailech operujete s citátem „výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám“ z našeho mailu ze dne 16.2.2021. Je nám líto, že jste se snížil k tak hrubému argumentačnímu faulu. Tato věta z našeho mailu totiž zní doslova takto:
„Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popřípadě si může po dohodě nechat vymalovat od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů.“ V tom je právě podstata věci. Mohl jste – stejně jako kterýkoliv jiný vlastník – této možnosti po tomto výslovném a písemném upozornění ještě další tři týdny využít. Z důvodů, které zřejmě znáte jen Vy sám, jste to neudělal. Za to ovšem rozhodně nemůže výbor Společenství. Zařiďte se proto, jak uznáte za vhodné. Výbor považuje výměnu stoupaček za uzavřenou a již se touto záležitostí nebude dále zabývat- už proto, že jste do dnešního dne (tedy za dva a půl měsíce) nedokázal „škodu“, o níž se zmiňujete nijak prokázat a doložit.

Jedna žádost na závěr: Ve svém vlastním zájmu více važte slova a neobviňujte nás z nezákonných stanovisek, postupu v rozporu se zákonem atd. atd. Nevíme, jaký k tomu máte důvod, ale víme, že k těmto obviněním nemáte – a nemůžete mít – žádný důkaz.

Přejeme Vám hezký večer!

(podpisy)

za Společenství vlastníků domu (…)

KONCEPT MÉ ODPOVĚDI

Členové výboru SVJ (…)

reaguji na Váš mail ze dne 12. dubna 2021 a uvádím:

Práce na výměně vodovodních stoupaček byla schválena na našem shromáždění členů SVJ dne 28. 11. 2019 a potvrzena na shromáždění per rollam dne 16. 12. 2020. Ani v jednom případě, jak dokládají i zápisy, se neřešila problematika uvedení bytů do původního stavu resp. způsob náhrady škod vzniklých v důsledku provádění prací. Nebylo to ani zapotřebí, protože tuto věc upravuje občanský zákoník.

Práce v mém bytě započaly dne 1. 2. 2021, kdy instalatéři vybourali stará dvířka ve zdi, vysekali větší otvor pro nová dvířka a vyměnili stoupačky. Dne 2. 2. 2021 se dostavil zedník, který zazdil nová dvířka. Dne 3. 2. 2021 tentýž zedník provedl vyštukování. Když byl s prací hotový, zeptal jsem se jej, kdy mi přijde vymalovat. On odpověděl, že vymalování neprovádí a že s ním výbor SVJ nic takového nedomlouval. Jméno zedníka neznám, protože se mi nepředstavil ani mi na sebe neposkytl žádný kontakt.

Z toho jsem usoudil jsem, že výbor SVJ bude výmalbu poškozených stěn zajišťovat jinak a to patrně ve stejný den ve více bytech, protože by bylo efektivnější, kdyby řemeslník pracoval během dne ve více bytech, než aby maloval každý byt zvlášť. Očekával jsem, že informace o tom, jak bude zajištěné malování, bude vyvěšena na informační vývěsce v domě. Když se tam však žádná informace tohoto druhu neobjevila (neobjevila se tam ani později), obrátil jsem se dne 13. 2. 2021 na výbor SVJ mailem s dotazem, jak výbor SVJ hodlá tuto věc zařídit.

Dne 16. 2. 2021 mi odpověděl člen výboru SVJ (…) větou, kterou, jak jste mi později vytknuli, jsem necitoval v úplnosti. Ani z jejího úplného znění však neplyne, že by výbor SVJ byl ochoten hradit vymalování. To by totiž ona věta musela znít takto: „Výmalbu si řeší a hradí každý vlastník sám, popřípadě si může po dohodě nechat vymalovat [na náklady SVJ] od zedníků, kteří zde prováděli zapravení otvorů.“ Objednavatelem práce by totiž muselo být SVJ, protože kdybych byl objednavatelem já, musel bych za objednanou práci platit sám. Přitom z osobního sdělení zedníka z dne 3. 2. 2021 jsem vyrozuměl, že výbor SVJ u něj žádné malířské práce neobjednal.

Každopádně jsem vás dne 13. 2. 2021 informoval, že mám o vymalování zájem, a výbor SVJ měl možnost mi bez problémů vyhovět, kdyby to ovšem měl v úmyslu. Takový úmysl jsem však v mailech od výboru SVJ nezaznamenal.

Dále argumentujete tím, že jsem nebyl schopen prokázat a doložit vzniklou škodu. Předpokládal jsem, že každému soudnému člověku je jasné, že vybouráním díry do zdi se poškodí malba. Na důkaz vám v příloze posílám dvě fotografie. Jedna zachycuje poškození malby v okolí dvířek, druhá nepoškozenou malbu na protější stěně. Doufám, že vám tyto důkazy budou stačit, a že v případě soudního sporu nebude zapotřebí znaleckého posudku k prokázání toho, že vybourání díry do zdi má za následek poškození malby. Ještě poznamenávám, že naposledy se na WC malovalo začátkem roku 2019 kvůli havárii vody, k níž došlo na podzim roku 2018. Tehdy mi tam začala pronikat voda, což trvalo od pátečního večera do pondělního poledne, protože výbor SVJ nebyl po dobu téměř tří dnů schopen zajistit havarijní službu, která by závadu odstranila.

S pozdravem

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.