správce SVJ členem výboru

Vložil Jenka (bez ověření), 14. Říjen 2020 - 14:05 ::

Dobrý den, může být členem výboru SVJ jeho správce, který je zároveň vlastníkem bytu v tomto SVJ? Děkuji Jenka

  • správce

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JaVa, 14. Říjen 2020 - 16:49

Právnická nebo fyzická osoba vlastnící jednotku v domě, která je pověřená na základě smlouvy, vykonávat pro SVJ některé činnosti, může být samozřejmě i členem statutárního orgánu SVJ.

Přeji hezký večer.JaVa

Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Říjen 2020 - 16:35

pokud jste si ho zvolili. To dá rozum. To, že jste ho pověřili správou domu je také Vaše věc. Pokud v tom oprávněně vidíte střet zájmu tak ho proboha nevolte nebo si uzavřete smlouvu s jiným správcem domu. Rozhoduje o tom shromáždění a ne výbor. Jenže Vy se bojíte a hledáte obezličku v nějakém zákoně, straně a vládě, která by mu to zatrhla. Tak to Vás zklamu.

Vložil Justitianus, 14. Říjen 2020 - 14:26

Zřejmě si pletete pojmy. Neexistuje žádný „správce SVJ“. Vlastní správu právnické osoby SVJ vykonává její statutární orgán – ve vašem případě výbor.

Justitianus

Vložil tazatell (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 12:06

Příklad : správu bude vykonávat statutární orgán – předseda , dle stanov samozřejmě . Jakým způsob by si mělo SVJ zajistit ve stanovách odstoupení předsedy( vlastní z jakéhokoliv důvodu) , tak aby byla zachována „živost“ SVJ – včetně předání agendy atd. , termínem oznámení všem vlastníkům? nebo svoláním shromáždění kde odstoupí ale kdo bude místo něho? Děkuji.

Vložil adviser, 15. Říjen 2020 - 7:27

OK. Jak se potom nazývá právnická osoba, kterou si správu SVJ vykonávající statutární orgán – výbor, najme za úplatu k výkonu správy?

Dotaz od tazatel(ky) Jenka není možná přesný, ale nemyslím si , že by v tom neměl(a) jasno.

Vložil Justitianus, 15. Říjen 2020 - 9:27

Pane advisere, není nad to vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně. K tomu ovšem musíte znát pojmy, které používáte. Například pojem „správa“…

Musíte rozlišovat vlastní správu (správu právnické osoby samotné) od předmětu činnosti této osoby; u SVJ je hlavní činností správa cizího majetku. To jsou dvě naprosto odlišné věci!

Tazatel se zeptal na správu právnické osoby SVJ. Správcem právnické osoby jsou členové jejího statutárního orgánu. Viz zákon:

89/2012 Sb. § 163
Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 

V případě tazatele jde o právnickou osobu SVJ a jejím (kolektivním) správcem jsou všichni členové nejvyššího orgánu – výboru. Správcem SVJ tedy nemůže být jeden z členů výboru! Proto je úvodní dotaz zmatečný.


  1. Vlastní správu vykonává každá právnická osoba už jen z důvodu své existence. Nepotřebuje k tomu žádné zákonné pověření, ani nějakou speciální úpravu ve svých stanovách.
  2. Správu cizího majetku zajišťuje právnická osoba SVJ na základě ustanovení § 1190 zákona č. 89/2012 Sb..

K výkonu jednotlivých činností správy cizího majetku podle bodu 2 může SVJ sjednat smlouvy s jinými osobami. Ty pak budete nejspíše nazývat podle obsahu jejich činnosti: účetní, rozúčtovatel služeb, opravář, údržbář, servis výtahu, revizor elektro, atd.

Jestliže většinu činností správy cizího majetku svěří SVJ na základě smlouvy jediné osobě, můžete ji nazývat obecně třebas „smluvní správce“. Nikdy však „správce SVJ“!!! Nepleťte si bod 1 s bodem 2.

Justitianus

Vložil Správa domu (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 9:35

"Správcem právnické osoby jsou členové jejího statutárního orgánu. Viz zákon:

89/2012 Sb. § 163 Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby."

Tohle je typický Justitianův argumentační faul, který se zde bohužel v různých svých obměnách opakuje. Justitianus nejprve uvede nějaké tvrzení (zpravidla správné, někdy nesprávné nebo sporné. K tomu potom uvede citaci z právního předpisu, které ovšem na jeho tvrzení nijak nedopadá. Konkrétně zde: 89/2012 Sb. § 163 neříká nic o správě ani správci právnické osoby ani z něho nelze nic takového dovodit. Poctivé by bylo, kdyby napsal, že sice má za to, že jeho tvrzení je správné, ale že právní podklad pro toto své tvrzení nezná nebo nedokáže najít. Srv. „Justitianovy fantazie“.

Vložil Justitianus, 15. Říjen 2020 - 11:12

Pane s hloupým nickem „Správa domu“,

  • Jen blb se může domnívat, že právnická osoba se obejde bez vlastní správy. Snad proto není tato notorieta uvedena výslovně v žádném právním předpisu.
  • Jen blb se může domnívat, že správu právnické osoby provádí někdo jiný než tato osoba. Výjimkou je stav po ustanovení opatrovníka právnické osobě (§ 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.); takový případ zde ovšem neřešíme.
  • Jen blb může popírat skutečnost, že právnickou osobu zastupují členové statutárního orgánu (§ 164 zákona č. 89/2012 Sb.).

Vlastní správa právnické osoby je v NOZ zmíněna i jinde, např. v části o nadaci (§ 338, § 344, §357, §358) a o ústavu (§ 403). Obsah tohoto pojmu nečiní výkladové obtíže: zahrnuje bezpochyby tvoření orgánů právnické osoby (§ 152 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.), plnění povinností vůči úřadům (namátkou § 129 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, atd.), a také správu vlastního majetku (k tomu např. obecný § 119 zákona č. 89/2012 Sb.).

Vlastní správu musí zkrátka provádět každá právnická osoba, minimálně v tom rozsahu, aby vyhověla zákonným požadavkům. Vlastní správu zajišťují členové statutárního orgánu, pokud stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří tuto působnost jinému orgánu právnické osoby (§ 163 zákona č. 89/2012 Sb.).

„[S]práva vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení.“
 
Judikoval Nejvyšší soud, usnesení sp. zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008.

Justitianus.

Vložil nv (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 8:20

Ale tato cizí právnícká osobam se kterou výbor podepíše smlovu (tu cizí osobu si schválili vlastníci, tu nenajal výbor) není přece správcem svj. Tato cizí právnická osoba je správcem majetku vlastníků, ne svj. Justitiánus to tady vysvětluje srozumitelně, stejně tak jak tady srozumitelně vysvětluje, že výbor pouze zastupuje právnickou osobu svj, nic víc. Pouze vy v tom máte zmatek a nejste sám. Přečtěte si taky příspěvek: Neexistuje „souhlas výboru“.

Vložil adviser, 15. Říjen 2020 - 8:41

Ale já to vím a troufám si tvrdit, že tazatel taky, vč. všech, kdo zde odpověděli. Máme tu správce SVJ a správce majetku SVJ. Oba jsou správci (ačkoliv každý něčeho jiného), to nelze popřít. Je zajímavé, že to pochopili úplně všichni. Jedni, aby tazateli vynadali, že se neprávně vyjadřuje i druzí, kteří se mu snaží pomoci radou.

Jsme tu v diskuzi na portálu SVJ, nikoliv právnickém, nedělejme tedy z toho právnický klub s diskuzí o slovíčkaření.

Vložil Správa domu (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 8:56

„Máme tu správce SVJ a správce majetku SVJ.“

Správu SVJ a správu majetku SVJ tu máme. Ale ani jedno není to, co vlastníka typicky zajímá.

Vlastníka zajímá správa domu.

Vložil Zapisovatel (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 9:10

, že Jenka je vlastník ?

Vložil Správa domu (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 9:18

Není podstatné, zda Jenka je či není vlastník.

Podstatné je, že vlastníka typicky nezajímá (nebo jenom okrajově) ani správa SVJ, ani správa majetku SVJ.

Vlastníka zajímá správa jeho majetku.

Vložil Zapisovatel (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 11:43

Uveďte prosím nějaký příklad majetku SVJ, tedy majetku, který vlastníka (vlastníky) typicky nezajímá. Leda svévolně vnesené předměty (či nějaká jiná aktiva), prohlášená svévolně majetkem SVJ. Nic jiného mne nenapadá.

Vložil Majetek SVJ (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 13:17

SVJ může vlastnit např. kancelářské potřeby, úklidové pomůcky, ruční nářadí ad. Znalejší Vám jistě napíšou podrobnější seznam.

Vlastníka zajímá správa domu (cizího majetku), nikoliv správa majetku SVJ.

Vložil Majetek SVJ (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 19:29

To je celkem zajímavá otázka.

Pokud něco kupuje SVJ (třeba shora jmenované kancelářské potřeby, úklidové pomůcky, ruční nářadí ad.), stává se vlastníkem takto pořízených věcí SVJ, nebo členové SVJ?

Vložil Justitianus, 15. Říjen 2020 - 21:49

Pane s hloupým nickem „Majetek SVJ“,

Vaše otázka je sice zajímavá, ale nelze na ni obecně odpovědět. Měl byste vědět, že (každý) správce cizího majetku nesmí smísit vlastní majetek s majetkem pod svou správou. (Tuto větu si jistě najdete v občanském zákoníku.)

Prakticky to znamená, že v účetnictví SVJ je nutno vždy odlišit případ kdy si SVJ pořizuje vlastní majetek (dlouhodobý či krátkodobý, hmotný či nehmotný) od případu kdy jde o nákup majetku do vlastnictví vlastníka domu.

O té první „hromádce“ je SVJ povinno účtovat v souladu s účetními předpisy (ocenit, zařadit, vyřadit, případně odepisovat, …). Tu druhou hromádku (cizí majetek) naopak nesmí vést v účetnictví – porušilo by zákon. Kdo je vlastníkem čeho byste tedy mohl zjistit, a to nejlépe dotazem.

Justitianus

Vložil Zapisovatel (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 2:59

… to znamená, že vlastník domu bude trpět či ctít nějaké SVJ a jeho majetek ? (" … nákup do vlastnictví vlastníka domu."

Vložil Zdenek 22, 14. Říjen 2020 - 16:50

Pane Justitiane, přijměte prosím poučení, že může existovat osoba ve smyslu § 1208/g, která „zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku“.

Tato osoba se běžně nazývá „správcem“ či „správcem SVJ“ (jak jinak by se asi měla nazývat?).

Vložil Zapisovatel (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 8:21

Správce, hlídač nástěnky, kontrolor úklidu, výměnkář žárovek, atd, atd. Myslím si, že nezastupitelný výbor (jeho členové – členky) hledají obezličku, jak přepustit placenou funkci např. vojákovi (manželky členky výboru), který takovou funkci z rozhodnutí AČR vykonávat nesmí.

Vložil MartinII, 15. Říjen 2020 - 19:36

Jediné omezení pro to být či nebýt statutárním zástupcem dle NOZ je toto

§ 1205 Orgány společenství vlastníků

(1) … Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Vložil Tazatelka (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 19:39

„Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.“

Jak poznám, že náš předseda je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání?

Vložil MartinII, 15. Říjen 2020 - 20:27

Poradil bych vám portalobydleni.cz, protože a jelikož tam odpovídají právníci (na zdejším portálu má k tomu nejblíže Justitianus, soudě dle nicku). Ale dle vlákna o odpovědnosti za pád na mokrém schodišti jsou na portalobydleni ještě větší blbosti než na zdejším portálu, viz

www.portalsvj.cz/…em-schodisti

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 – 16:16

proč sem furt cpete portal o bydlení? tam je snad víc hloupostí, než tady :-(

  • – – – – – – – – –

Tak snad jen ještě příspěvek legendárního přispivatele Lakeho

www.portalsvj.cz/…ebezuhonneho

Ne bezúhonný člen výboru Vložil lake, 8. Květen 2015 – 10:15

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 (pozn.: živnostenský zákon) platí, že za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která … .

Z uvedeného plyne, že osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním, není bezúhonná podle živnostenského zákona. Tedy není bezúhonná ani podle NOZ. Nemůže se stát členem statutárního orgánu SVJ.

Výjimkou by byl pouze případ, kdy odsouzení bylo zahlazeno a na pachatele se hledí jako na osobu, která nebyla odsouzena.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak si vyberte nebo pátrejte dále sama.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".