Shromáždění SVJ a Covid 19

Vložil Pavel, 10. Říjen 2020 - 14:52 ::

V jiném vláknu byly dnes publikovány velmi zastaralé informace ze dne 7.4.2020:

http://www.portalsvj.cz/…ach-panelaku#…

Dále píšu jen o ne/možnosti konat shromáždění SVJ v současné době.

Z velkého množství různých usnesení vlády vybírám:

č. 391/2020 Sb. o vyhlášení nouzového stavu

č. 392/2020 Sb. o zákazu hromadných akcí

1)Podle § 1211 NOZ lze svolat shromáždění a když bude neusnášeníschopné, tak je možné o stejném programu hlasovat per rollam

S ohledem na 391/2020 Sb. a 392/2020 Sb. jsou podle Lex Covid č. 191/2020 Sb. další možnosti:

2)per rollam je možné použít i když není ve stanovách ( § 18 a §19) bez předchozího postupu podle § 1211 NOZ

3)stejně tak lze využít hlasování „s využitím technických prostředků“

4)pokud se výše uvedené možnosti nevyužijí, tak se shromáždění u větších SVJ neuskuteční. Jaké to může mít dopady?

4a)neschválená účetní závěrka – nevadí, není sankce. Schválit se může v dalším roce

4b)neschválený plán oprav – většinou nevadí, lze využít § 13/2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., kdy může statutární orgán rozhodovat o opravách ve výši 1 000 Kč/jednotku. V případě havárií není limit stanoven

4c)neschválený rozpočet – u nás nevadí, ve stanovách máme, že v případě neschválení nového rozpočtu platí poslední schválený rozpočet

Hezký den!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Čtenář (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 0:50

Prosím o upřesnění, zda, případně od kterého dne, je již opět možné konat shromáždění vlastníků presenční formou a z kterého předpisu toto datum plyne. Děkuji.

Vložil Pavel, 2. Prosinec 2020 - 6:54

Čtenáři,

v tabulce PES:

https://koronavirus.mzcr.cz/…20_final.png

je hned na druhém řádku rubrika o povoleném shromažďování venku a uvnitř budov. Od čtvrtka 3.12.2020 jsou hodnoty 50 osob venku a 10 osob uvnitř.

Hezký den!

Pavel

Vložil mirek1, 28. Říjen 2020 - 8:43

Dobrý den, vypsali jsme schůzi společenství, která má proběhnout 3.10.2020. Tato schůze byla zaslána ještě v době, kdy neplatilo omezení shloukování osob. Měli bychom tuto schůzi oficiálně zrušit, nebo ji zkrátka nechat „proběhnout“. Obávám se, že pokud schůzi oficiálně zruším, pak nemůžu využít Per rollam, neboť od přechozí schůze uběhl nějaký měsíc. díky

Vložil Pavel, 28. Říjen 2020 - 9:33

Mirku1,

v současné době je vyhlášen nouzový stav, který asi bude prodloužen, a platí zákaz vycházení v noci a omezení vycházení ve dne (Usnesení vlády z 26.10.2020 č. 431/2020 Sb.).

U nás jsme schůzi svolanou na začátek listopadu zrušili.

Jak píšu v úvodním příspěvku: „2)per rollam je možné použít i když není ve stanovách (§ 18 a § 19) bez předchozího postupu podle § 1211 NOZ“.

Hlavně bych ale vyhodnotil, co se stane, pokud shromáždění nebude. Zase se budu citovat:

"4)pokud se výše uvedené možnosti nevyužijí, tak se shromáždění u větších SVJ neuskuteční. Jaké to může mít dopady?

4a)neschválená účetní závěrka – nevadí, není sankce. Schválit se může v dalším roce

4b)neschválený plán oprav – většinou nevadí, lze využít § 13/2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., kdy může statutární orgán rozhodovat o opravách ve výši 1 000 Kč/jednotku. V případě havárií není limit stanoven

4c)neschválený rozpočet – u nás nevadí, ve stanovách máme, že v případě neschválení nového rozpočtu platí poslední schválený rozpočet".

Vaše tvrzení: „Obávám se, že pokud schůzi oficiálně zruším, pak nemůžu využít Per rollam, neboť od přechozí schůze uběhl nějaký měsíc.“ je nepravdivé.

Hezký den a hlavně zdraví!

Pavel

Vložil mirek1, 28. Říjen 2020 - 12:26

děkuji, ale my per rollam máme ukotveno ve stanovách. O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění, nebo není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání tzv. per rollam. Můžu tedy per rollam využít kdykoli, když potřebuji nebo jen s ohledem na schůzi, která nebyla usnášeníschop­ná? díky

Vložil Pavel, 28. Říjen 2020 - 13:05

Mirku1,

domnívám se, že nejjednodušší je svolané shromáždění zrušit a potom pokračovat podle § 19 Lex Covid.

Co máte tak důležitého na projednávání?

Domnívám se, že uskutečnit per rollam bude v současné době dost náročné.

Hezký den!

Pavel

Vložil mirek1, 28. Říjen 2020 - 13:32

První schůze, v říjnu, která se měla konat nebyla usnášeníschopná. Domluvili jsme se, že vypíšeme tedy schůzi náhradní (než přistoupíme k per rollam), ta měla proběhnout teď začátkem listopadu. Tato schůze by se měla zrušit, aby byla v souladu s vládním nařízením. Jenže pokud schůzi zrušíme, nenaplníme podstatu možnosti Per rollam, která se má svolávat do měsíce od neusnášeníschopné schůze. Zrušená schůze dle mě nenaplňuje neusnášeníschopná. Máme opravovat dům, máme nasmlouvané řemeslníky, děláme úpravu stanov atd. Vše potřebujeme co nejdříve schválit… Nevím proč by per rollam mělo být náročné. Rozešleme všem vlastníkům mailem, aby hlasovali o jednotlivých bodech s vlastnoručním podpisem, a toto nám zašlou zpět, či vhodí do schránky svj. Ti kdo možnost mailu nemají, dáme osobně.

Vložil Jan77 (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 14:12

Pane Mirku, vy jste snad vůbec nečetl příspěvek pana Pavla. Dle z Zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2…" (č. 191/2020 Sb.) tzv. Lex covid můžete po dobu mimořádných opatření konat rozhodování per rollam kdykoliv a nejste přitom vázáni neusnášeníschop­ností dřívější schůze.

§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. 

Vložil mirek1, 28. Říjen 2020 - 14:20

děkuji za poznámku teď je vše jasné. Bohužel těch zákonů a změn je tolik, že to chvíli trvá se v nich zorientovat. děkuji za pomoc.

Vložil Tázal (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 14:59

„teď je vše jasné“

Pokud je Vám vše jasné, napište, jak vyřešíte: zasedání shromáždění vlastíků
svoláno před nouzovým stavem, termín během nouzového stavu,
svoláno před nouzovým stavem, termín po skončení nouzového stavu,
svoláno během nouzového stavu, termín po skončení nouzového stavu.

Mě je jasná pouze situace
svoláno během nouzového stavu, termín během nouzového stavu.

Děkuji Vám.

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 16:10

Tázale,

domnívám se, že je nerozhodný nouzový stav. Rozhodující je, zda v okamžiku plánovaného konání shromáždění je to umožněno vládními nařízeními. A to do určitého počty bylo i v nouzovém stavu. ale budu brát že nouzový stav=zákaz shromažďování více než x osob, a v svj je osob více než x. svoláno před nouzovým stavem, termín během nouzového stavu – okamžitě oznámit zrušení svoláno před nouzovým stavem, termín po skončení nouzového stavu – jste-li vědma a víte, kdy nouzový stav skončí, pak nic a vyčkat termínu svoláno během nouzového stavu, termín po skončení nouzového stavu – výbor porušuje opatření už tím, že vyzývá k zakázanému shromáždění, protože nemůže vědět, kdy to skončí.

Vložil Tázal (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 16:28

Paní Radko2222,

děkuji za odpověď, má logiku.

Jenom upřesním, že pro posouzení možnosti konat zasedání shromáždění za nouzového stavu s omezením shromažďování více než x osob patrně není rozhodující počet osob v SVJ, ale počet osob účastnících se zasedání shromáždění, který dopředu není znám, tudíž není ani zřejmé, jak postupovat. Snad by náležitý postup byl vyčkat, kolik se dostaví osob, a podle toho buď zasedání konat, a nebo zasedání zrušit? To je ale postup, který zbytečně zatěžuje vlastníky, takže bych ho osobně nevolil. Teď je nicméně zákaz shromažďování jakékoli počtu osob, takže můj zájem jak postupovat je v tuto chvíli pouze akademický.

„výbor porušuje opatření už tím, že vyzývá k zakázanému shromáždění, protože nemůže vědět, kdy to skončí.“
Tady bych nesouhlasil, krizové opatření má vždy uvedeno datum svého ukončení, takže pokud je zasedání shromáždění svoláno na termín po skončení opatření, svolavatel svoláním nic neporušuje.

Vložil Pavel, 28. Říjen 2020 - 16:00

Tázale,

domnívám se, že je nerozhodný okamžik svolání shromáždění.

Rozhodující je, zda v okamžiku plánovaného konání shromáždění je to umožněno vládními nařízeními.

Lex Covid: § 18

Práva a povinnosti podle § 19 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavel, 28. Říjen 2020 - 13:50

Mirku1,

přečtete si Lex Covid č. 191/2020 Sb. a můj úvodní příspěvek.

Pokud zrušíte listopadové shromáždění, tak můžete uskutečnit per rollam bez ohledu na neexistenci „neusnášeníschop­nosti“.

Pro úspěšnost per rollam hodně záleží na tom, jak jste velké SVJ, kde bydlí vlastníci a v jakém jazyce komunikují, pokud vůbec komunikují. Musíte získat 50% hlasů ze všech hlasů, nejenom z přítomných.

Jestli máte nasmlouvané řemeslníky, tak nevím co chcete schvalovat na shromáždění. Vy nejdříve uzavřete smlouvu a pak si ji necháte schválit?

Jestli se jedná o havárii, tak shromáždění nepotřebujete.

Jestli se jedná o případ, který není havárií, tak to skutečně nepočká?

Stanovy bych v současné době vůbec neřešil. Navíc se stanovy na projednávání per rollam moc nehodí.

Hezký den!

Pavel

Vložil mirek1, 28. Říjen 2020 - 14:03

Nevidím v tom problém řešit per rollam, maximálně nedopadne. Kontakty na vlastníky máme, maily mají všichni, všichni komunikují česky v tomto nevidím problém. Nikdo žádnou smlouvu neuzavíral. V tomto směru mne zbytečně podsouváte, něco, o čem nepadla řeč. Proč bychom měli odkládat naše záležitosti zase možná do hluboké budoucnosti? V tom smysl nevidím, co lze řešit tak řešíme. Jinak by se v našem domě nepohnulo nic. Jinak děkuji. Lex Covid jsem zatím nečetl.

Vložil Čtenář (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 14:49

Výjimka pro zasedání shromáždění vlastníků jednotek není.

(Jsou výjimky pro svatby, pohřby, soudy ad.)

Shromáždění vlastníků jednotek nicméně může rozhodovat mimo zasedání.

Vložil Daniel Čada (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 11:07

Podle mimořádného opatření vlády č. 1021 z 12. 10­. 2020:

  1. Je zachována výjimka z hromadných akcí pro podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. SVJ nesmí podnikat, ale podle mě lze jeho činnost považovat za jinou obdobnou činnost. Pokud ne, co je tedy „jinou obdobou činností“?
  2. Je přidána výjimka: „ osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“. Shromáždění je povinné konat ze zákona a v počtu vyšším, podle množství členů společenství. Tuto výjimku tedy považuji za splněnou.
  3. Vláda konkretizovala výjimku pro nejasně vymezené „veřejné osoby“ z minulého mimořádného opatření na „veřejnoprávní osoby“. Veřejnoprávní osoby je už jasný termín a vymezuje tím orgány veřejné moci, jako jsou obecní, úřady krajské úřady atp. Tím tato výjimka pro SVJ padá.

Konání shromáždění SVJ má podle mě hned na dvou místech výjimku. Myslím, že nyní nikdo ze členů nebude vyzývat k jejich konání, ale jakmile mimořádná opatření skončí, vše bude zapomenuto, tak by mohli členové společenství těmito výjimkami úspěšně argumentovat a najednou můžeme být obvinění z nečinnosti a nakonec z nedodržení §1027 NOZ.

Vložil Pavel, 13. Říjen 2020 - 12:28

Danieli,

výjimky je nutno vykládat restriktivně a nikoliv rozšiřujícím způsobem.

K bodu 1. uvádím, že co autor myslí pod „jinou obdobnou činností“ nevím, ale shromáždění SVJ to asi nebude.

K bodu 2. uvádím, že tato výjimka by mohla být pro osoby – členy SVJ, ale ti nejsou povinni se shromáždění účastnit podle zákona a tak se na SVJ tato výjimka podle mého názoru opět nevztahuje.

Jinak § 1027 NOZ se nebojím. :-))

Hezký den!

Pavel

https://www.vlada.cz/…kce-1021.pdf

Vložil Daniel Čada (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 14:39

Kde je napsáno, nebo proč by se mělo opatření vykládat restriktovně.

ad 1) Nevíte, ale myslíte si že se nezýká SVJ?

ad 2) Člen nikdy neměl povinnost se shromáždění účastnit.

Neuvedl jste nic, co by můj názor vyvracelo.

Vložil Pavel, 15. Říjen 2020 - 14:25

Danieli,

1)výjimky z předpisů se mají vykládat restriktivně, alespoň se to píše v judikátech

2)že „podnikatelská nebo jiná obdobná činnost“ nelze použít pro SVJ lze dovodit mj. z předpisů, které tuto formulaci používají. Např. zákony č. 427/2011 Sb., 256/2004 Sb. etc. Z komentářů k těmto zákonům vyplývá, že se jedná o aktivní činnost za účelem získání příjmů tj. nic v případě SVJ

3)výjimka pro osoby, "které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“ by mohla být pro osoby – členy SVJ, ale ti nejsou povinni se shromáždění účastnit podle zákona a tak se na SVJ tato výjimka podle mého názoru opět nevztahuje

4)nemám ambici vyvrátit Váš názor. Vím, že to u některých jedinců není možné. Klidně si svolejte shromáždění, jsem přesvědčen, že se členové SVJ většinou nedostaví

5)je vhodné dodržovat nejen v době covidové pravidlo 1R (rozum)

Pavel

Vložil Štefanie (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 11:23

„Shromáždění je povinné konat ze zákona“

To sice ano, ale není povinné konat zasedání shromáždění presenční formou.

Ochrana zdraví je zde převažujícím zájmem.

Vložil Krupp, 11. Říjen 2020 - 11:06

Jenže u nás skončilo funkční období v červnu 2019. Předsedkyně odmítla zařadit volby do programu schůze konané na jaře 2019. Od té doby máme výbor/nevýbor. Sem tam něco objedná, na žádné podněty nereaguje. Informace nepodává, ani na vyžádání e-mailem. Tváří se, jakoby e-mail neexistoval a běhat na poštu s doporučenými dopisy se mi nechce. Shromáždění svolat nelze. Co s tím? Jirka

Vložil P_V (bez ověření), 10. Říjen 2020 - 21:56

Je možné schůzi shromáždění vůbec nesvolávat, nekonat a rovnou rozeslat podklady k hlasování per rollam, s poukazem na to, že je objektivně nemožné se v usnášeníschopném počtu sejít?

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Říjen 2020 - 13:03

Schůzi shromáždění svolává statutární orgán. Pokud ji nesvolá, mohou schůzi požadovat vlastníci s hlasy nad 25 % všech hlasů. Pokud tak statutární orgán do 30 dnů neučiní, mohou ji svolat sami.

Jak je to prakticky, když, jak se píše Krupp, nemají od června statutární orgán? Především je třeba získat těch nad 25 % hlasů všech, kteří na jednoduché listině se podepíší pod požadavek svolání schůze shromáždění s tím a tím programem, asi minimálně s bodem „volba statutárního orgánu“.

Teď by podepsanou žádost měli podstoupit výboru a čekat, zda bude do 30 dnů schůze svolána. Ale nemaje výboru, mohou svolat schůzi sami.

A protože je mimořádné hygienické opatření, mohou místo schůze zorganizovat hlasování mimo zasedání podle zákona č. 191/2020 Sb., § 19, tj. to žádané per rollam.

Jen pozor na to, aby všechny podklady a dokumenty pro per rollam měly všechny náležitosti, jako mají podklady a dokumenty schůze.

Vložil Pavel, 10. Říjen 2020 - 22:17

P-V,

v současné covidové době můžete podle Lex Covid navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání, aniž to máte ve stanovách a bez ohledu na počet členů SVJ.

Jen musíte dodržet ostatní ustanovení §§ 1211 až 1214 NOZ. Tj. zejména k přijetí usnesení nestačí nadpoloviční většina z přítomných, ale nadpoloviční většina ze všech členů SVJ.

Problémem také může být, pokud stanovy nebo zákon vyžadují, aby přijetí rozhodnutí bylo osvědčeno veřejnou listinou (§ 1211/2 NOZ).

Ale nejdříve bych zvážil, zda je nezbytně nutné rozhodnutí vůbec přijímat.

Hezký den!

Pavel


§ 19 zákona č. 191/2020 Sb. Lex Covid

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Vložil . (bez ověření), 11. Říjen 2020 - 1:56

Když stanovy obsahují, že o něčem musí rozhodnout 75% vlastníků, platí to i pro hlasování per rollam? Nebo v tomto hlasování se rozhoduje nadpoloviční většinou? Nebo musí být přímo ve stanovách, že když se rozhoduje mimo zasedání, tak se rozhoduje 75%ty.Připadá mí ne zcela jasné, jak se má rozhodovatje při rozhodování mimo zasedání. Kolik tam tedy má být procent?

Vložil 25Malý (bez ověření), 11. Říjen 2020 - 6:37

Nehledejte v tom žádnou záhadu.

Jaké kvórum pro to či onu situaci stanovy určují, takové máte i pro per rollam.

Poněvadž návrh usnesení (dotazník) musíte poslat všem, pak i většina se počítá z hlasů všech. Jakoby byli na schůzi všichni.

Kdo vrátil v termínu souhlas s návrhem, jeho hlas (váha hlasu) se počítá jako by zvedl ruku „pro“. Pokud do návrhu napíše cokoliv jiného anebo návrh nepodepíše nebo vrátí návrh po termínu či vůbec nevrátí, to vše znamená, že „není pro“ a jeho hlas (váha hlasu) se nepočítá.

Ihned po termínu vrácení vyhlaste výsledek hlasování mimo zasedání.

Vložil Počtář (bez ověření), 10. Říjen 2020 - 22:04

„je objektivně nemožné se v usnášeníschopném počtu sejít?“

To obecně neplatí.

V řadě SVJ se najde deset vlastníků, kteří mají (příp. s plnými mocemi) dohromady nadpoloviční většinu.

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Říjen 2020 - 12:46

Pane Počtáři

Matematicky je to zcela správné, ale! Na schůzi shromáždění musíte vždy pozvat VŠECHNY vlastníky. A co když se jich tam sejde 11 a budete muset zavřít krám? Znamená to dopředu důkladnou domluvu s vlastníky, kdo na schůzi půjde a kdo ji bude ignorovat.

To je ale setsakramentský oříšek. Komu nabídnete neúčast, ten v tom možná bude hledat příkoří a nakonec bude chtít přijít. A jste tam, kde jste začínali. Zkuste je požádat o plné moci. Jednat a hlasovat budou, ale v nepřítomnosti.

Doporučuji využít lex Covid 191/2020 Sb., § 19, a použít per rollam, i když je nemáte ve stanovách.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".