Schůze shromáždění

Vložil karlos16, 26. Září 2021 - 14:08 ::

Dobrý den, na pozvánce ke schůzi shromáždění vlastníků je mimo jiné uvedeno, že schůze se bude konat od 19:00 do 20:00 hodin. Vzhledem k množství bodů uvedených v programu schůze je takto uvedený čas nedostatečný. Domníváme se, že tento časový údaj je výborem uveden účelově, aby se projednalo co nejméně bodů z navrženého programu, protože schůze je svolána na základě podnětu spoluvlastníků a bude zřejmě dost kritická směrem k výboru. Co můžeme udělat proto, aby schůze shromáždění probrala všechny navržené body a nebyla schůze takto časově omezená. Děkuji Karlos

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pronajimatel (bez ověření), 27. Září 2021 - 19:14

Karlosi, tak předně projednáte body, které jste navrhli a kvůli které jste schůzi svolali, stačí takový postup (zkusit) navrhnout, odargumentovat (pravda, argumentace při vyjednávání nefunguje) a odhlasovat, ne?

Ostatní co si tam přidalo vedení, tak to můžete řešit až poté.

Můj názor.

Ps: dejte vědět, jak jste dopadl!

Vložil karlos16, 5. Říjen 2021 - 13:42

Zdravím všechny diskutující. Schůze shromáždění již u nás proběhla. Po zahájení jsem vznesl dotaz, zda bude schůze (zasedání) časově omezená, tak, jak je sděleno na pozvánce. Předsedající nás ubezpečil, že probereme všechny body programu a nebudeme brát zřetel na čas uvedený. Byli jsme připraveni na alternativní řešení v pokračování schůze podle vašich rad, především Justitianuse. Všem děkuji za názory, třeba se to někdy hodí. Karlos 16

Vložil 60 za 60 (bez ověření), 26. Září 2021 - 19:24

Za 60 minut stihnete 60 hlasování.

Pokud je zasedání shromáždění vlastníků řádně připraveno.

Na plky není nikdo zvědavý.

Čas jsou peníze.

Vložil Justitianus, 28. Září 2021 - 7:14

Jestliže chcete ztrácet čas kritizováním členů výboru, na to vám ta jedna hodina bohatě postačí.


Ohledně času uvedeného v pozvánce se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud vaše stanovy neurčují něco jiného:

  • Podle § 1221 platí, že nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku, zejména ustanovení o svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů.
  • Podle § 1207 platí, že zasedání svolává statutární orgán SVJ pozvánkou. Podle § 249 platí, že z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Z uvedeného plyne, že výbor jednal v souladu se zákonem, jestliže v pozvánce vymezil čas počátku a konce zasedání.
  • Podle části NOZ „Absolutní majetková práva“, § 978, platí že od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Zákon však nepřipouští dodatečnou změnu času zasedání (a to ani v čáti o spolku, ani v části o SVJ).

Z uvedeného plyne, že není možné svévolně prodloužit vymezený čas uvedený v pozvánce, ledaže by s touto změnou souhlasili všichni přítomní vlastníci jednotek a právnická osoba SVJ. Není-li v průběhu shromáždění získán tento souhlas, pak zasedání je skončeno uplynutím vymezeného času. K tomu co se snad dělo po skončení zasedání se nepřihlíží, a výbor z takové neoficiální diskuse nepořizuje zápis.

Justitianus

Vložil Konec (bez ověření), 28. Září 2021 - 8:59

Pane Justitiane,

na pozvánce musí být uveden čas konce zasedání shromáždění vlastníků? Rozumím tomu správně? Je k tomu nějaká judikatura, že zasedání končí uplynutím vymezeného času? Pokud čas konce zasedání na pozvánce uveden není, může zasedání trvat třeba 1/2 roku nebo nepřetržitě?

Vložil Justitianus, 28. Září 2021 - 12:26

Vážený Konec (bez ověření), nikdy a nikde jsem nenapsal, že na pozvánce musí být uveden čas konce zasedání shromáždění vlastníků. Asi jste b​lb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Září 2021 - 12:43

justi jen uvedl, že KDYŽ UŽ JE V POZVÁNCE uvedený i čas ukončení…

nikoli že tam musí být uveden. nicméně já nesouhlasím s tím, že úderem daného času se vše utne. prostě dokud se nedokončí všechny body programu uvedené v pozvánce, shromáždění bude trvat.

Vložil Justitianus, 30. Září 2021 - 3:12
  • Radka2222 napsala: „… já nesouhlasím s tím, že úderem daného času se vše utne“.

Radko, ono je naprosto bezvýznamné s čím Vy souhlasíte či nesouhlasíte.
Vy o tom nerozhodujete.

Jakmile uplyne čas stanovený v pozvánce, mohou statutáři sdělit „Uplynul čas, shromáždění je ukončeno, děkujeme za účast.“ Seberou prezenční listinu, hlasovací listiny a koncept zápisu a odkráčí pryč. Pak rozešlou zápis ze shromáždění, ve kterém bude popsán průběh shromáždění od zahájení v 19:00 až do ukončení ve 20:00. Pokud statutáři v karlosově domě chtějí házet klacky pod nohy vlastníkům, tuto možnost mají.

Radko, Váš souhlas či nesouhlas s jednáním statutárů je bezvýznamný. Můžete se vztekat, bouchat pěstičkami do podlahy, nebo rozbíjet hračky. Nepomůžete si. Totéž platí pro tazatele karlos16. Klidně může zůstat sedět a povídat si dál s ostatními – to bude ovšem už mimo shromáždění. Uvědomte si že svět se netočí okolo Radky a jejích přání!

  • Podle § 254 platí, že statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis tedy vyhotoví statutáři, nikoliv radka2222 či karlos16.
  • Podle § 158a platí, že právnická osoba uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami. V zápisu bude uveden konec shromáždění ve 20:00 hodin. Přílohou bude pozvánka, ve které bude uveden konec shromáždění ve 20:00 hodin. Pozvánku i zápis bude uchovávat SVJ, tedy členové výboru. Nikoliv radka2222 či karlos16.
  • Podle obsahu zápisu a příloh by případně rozhodoval i soud.

Nic nebrání tomu, aby karlos16 a ostatní vlastníci navrhli svolat další shromáždění k projednání zbylých bodů programu. Nebo ať navrhnou změnu stanov SVJ tak, aby se tato situace nemohla opakovat. Nic jim v tom nebrání, že? Nebo ať vlastníci jednotek zvolí jiné statutáry: nemá smysl otravovat se s někým, kdo jim hází klacky pod nohy. Nic jim v tom nebrání, že? 

Justitianus

Vložil Krupp, 30. Září 2021 - 23:04

Justiniane, mám hloupou otázku. Co se stane, když statutáři odejdou dřív, než uplyne čas vymezený na schůzi? Třeba se jim průběh schůze nelíbí. Je to stejné, jako popisujete:
Seberou prezenční listinu, hlasovací listiny a koncept zápisu a odkráčí pryč. Pak rozešlou zápis ze shromáždění, ve kterém bude popsán průběh shromáždění od zahájení v 19:00 až do jejich odchodu.

Co když naopak je shromáždění zahájeno později? Třeba se čeká, až bude shromáždění usnášení schopné, nějakou dobu trvá, než se všichni zapíší a posadí a začne se třeba o čtvrt hodiny později. Musí se dodržet doba trvání shromáždění, nebo se tím jeho trvání zkrátí? V jakém zákoně je to popsáno?

Nebo jste si to vymyslel, stejně jako způsob řešení překročení horní hranice spotřeby tepla?
 Jirka

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2021 - 7:29

Pane Kruppe, přečtěte si pozvánku, stanovy Vašeho SVJ a zákon.

V pozvánce zjistíte, zda je určen kromě času počátku i čas konce zasedání shromáždění. Ve stanovách zjistíte, zda shromáždění vede vždy předseda výboru či jiný pověřený člen výboru. Pokud nic z toho není splněno, pak samozřejmě je možné po odchodu statutárů pokračovat v jednání shromáždění. Při tom se použije § 253 obdobně: přítomní si ze svého středu zvolí předsedajícího druhé části zasedání (a případně i další činovníky, vyžadují-li jejich volbu stanovy). A jede se dál.


Pokud jde o zápis: Je třeba přečíst si zákon! Podle § 254 platí, že statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení; není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Je tedy ze zákona zřejmé kdo je oprávněn vyhotovit zápis z druhé části shromáždění po předčasném odchodu statutárů.


Netuším jaký máte problém s pozdějším zahájením shromáždění. Viz § 253 odst. 1, první věta: „Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet.“ Z uvedeného plyne, že shromáždění se nezahajuje „automaticky“, nýbrž teprve v okamžiku kdy předsedající oznámí zahájení.


Dále píšete: „Nebo jste si to vymyslel (…) ?“.

Takže neznáte zákon, jinak byste nepoložil takový dotaz. K počítání času viz § 608: „Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí.“ Z uvedeného plyne, že časy uvedené v pozvánce vymezují dobu/lhůtu od kdy NEJDŘÍVE může shromáždění být zahájeno, případně do kdy NEJPOZDĚJI má skončit (je-li toto v pozvánce stanoveno). Pokud se domníváte že pro SVJ platí nějaká odlišná pravidla počítání času, je na Vás abyste to prokázal.

Stanovení konce shromáždění může někdy mít zcela praktický a pochopitelný důvod – například sál kde se shromáždění koná je pronajat pouze do 20:00, pak se tam koná jiná akce a proto je třeba místnost uvolnit.

Justitianus

Vložil Krupp, 1. Říjen 2021 - 14:57

Justiniane, já jsem vůbec nic netvrdil, já jsem se jenom ptal. Co se týče pozvánky, žádnou nemám, ptal jsem se jen v souvislosti s vaší odpovědí. Mám pocit, že žijeme každý v jiném světě. Vy v nějakém idealizovaném, kde zákony jsou dokonalé a vysvětlují vše a pozvánky, stanovy a další dokumenty obsahují naprosto všechno, aby nemohlo dojít k žádnému případnému problému. My ostatní žijeme v reálném světě, kde občas dochází k problémům a záležitosti je potřeba dovysvětlit. Ve stanovách obvykle bývá jen to, že schůze se má svolat minimálně jednou ročně, jakým způsobem se má svolat a kdo ji má svolat. Nikdy tam nebývá, jak dlouho má trvat, jak se pozná začátek a kdo určuje konec. Ani tam nebývá, co s stane, když předsedající schůzi předčasně ukončí, a nejspíš ani to, co dělat v případě, když třeba zkolabuje. Nejspíš tam ani není uvedeno, co dělat, když třeba vypadne proud, nebo nastane zemětřesení. My jsme na to fakt ve stanovách nemysleli. To jsou situace, které běžně nenastávají a připraven jste na ně nejspíš jen vy. Ostatní se je pak snaží nějak řešit, občas tápou a ptají se na nějaké rady. Tak se pokuste z vašeho ideálního světa ten skutečný občas pochopit. Jirka

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2021 - 15:32
  • Pane Kruppe, napsal jste: „Mám pocit, že žijeme každý v jiném světě. Vy v nějakém idealizovaném, kde zákony jsou dokonalé a vysvětlují vše a pozvánky, stanovy a další dokumenty obsahují naprosto všechno, aby nemohlo dojít k žádnému případnému problému.“

Teď ale kecáte! V celé své odpovědi jsem se zabýval právě tím, jak vyřešit v souladu se zákonem ty výjimečné situace, které nejsou výslovně popsány ve stanovách. Tedy jsem jen „dovysvětlil“ (toto je Vaše vlastní označení). Ale Vy mi právě toto „dovysvětlení“ teď vyčítáte! Zjevně nevíte co chcete, ale s chutí kritizujete a remcáte.

Nikdy a nikde jsem nenapsal, že „pozvánky, stanovy a další dokumenty obsahují naprosto všechno“. Toto jste si vymyslel, tedy lžete. Pouze jsem podrobně popsal, jak se zachovat právě v případě, kdy pozvánky, stanovy a další dokumenty NEOBSAHUJÍ naprosto všechno.

Vy jste odpovědi neznal, proto jste se zeptal. To je v pořádku, tedy jsem Vám vše vysvětlil a vyhledal pro Vás příslušné pasáže v NOZ. A co se stalo? Namísto abyste slušně poděkoval, nebo mlčel, píšete zde jakési pitomosti a nepravdy a ohrnujete nos nad tím, že jsem Vám odpověděl na všechny Vaše otázky, včetně označení jednotlivých ustanovení NOZ a s citacemi.

Inu buran se pozná hned. Rád jsem Vám pomohl.

Justitianus

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 28. Září 2021 - 9:04

NEmusí!

Vložil karlos16, 29. Září 2021 - 13:13

Všem děkuji za názory na časově vymezenou dobu konání schůze shromáždění. Za pomoci vašich názorů se pokusíme projednat vše co máme v programu schůze i když v (možná) časově náročnějších podmínkách. Určitě budu informovat o vývoji.

Karlos

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".