Schromáždění vlastníků

Vložil Peppap, 26. Březen 2011 - 8:32 ::

Dobrý den, možná mám blbý dotaz, ale potřebuji znát veškeré podrobnosti, na nějaké mi sice odpověděli vzorové stanovy SVJ, ale ne dostatečně. Stačí mi jasné a pravdivé odpovědi. Děkuji

 1. můžu požádat na schromáždění společenství o nahrávání celého průběhu, a o ověřovatele zápisu, abychom mohli vše řádně odkontrolovat? A kolik je potřeba hlasů?
 2. Kolik je potřeba hlasů na odvolání dosavadního Výboru a předsedy SVJ? (také důležité zda z přítomných nebo všech členů SVJ).
 3. Kolik hlasů je třeba pro zavedení nového systému do dosavadního SVJ, bude jen Pověřený vlastník, Správce (najatá firma) a revizor (opět hlasy přítomných členů, nebo všech)?
 4. V našich stanovách je vypuštěno jakékoli zmínění o disponování s finančními prostředky SVJ předsedou. Je tedy nějak omezen i zákonem či vzorovými stanovami?
 5. Pokud bych na schromáždění chtěl schválit změnu stanov, kolik je opět potřeba hlasů?
 6. Mohu na zasedání upravit s mým požadavkem program zasedání a následné hlasování?

Děkuji za odpovědi, někomu se mohou mé dotazy zdát jednoduché, ale dle zákona je vše obejitelné a nejednoznačné. A v našich stanovách chybí vše co je potřebné a důležité, hlavně jde i o zápis ze schromáždění, neboť dosavadní výbor jej rád přetvoří k obaru svému.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 78e8cd Pavel Novák (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 6:01

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Peppap, 27. Březen 2011 - 20:35

  Děkuji za všechny odpovědi i poznámky, určitě jich využiji. A budu tohle dále sledovat, neboť náš Předseda výboru si sám schvaluje milionové investice, a bohužel z našich stanov to i přes veškeré rozpory vyřadil. Ještě jednou děkuji Peppap

  Vložil jardaparda (bez ověření), 28. Březen 2011 - 11:06

  Ohledně správy domu (úpravy, opravy…) – jestli jsem dobře pochopil „milionové investice“ – musí mít 75% souhlas všech vlastníků (dle podílů) na shromáždění. Co je nebo není součástí stanov je v tomto případě irelevantní. Pokud souhlas nemá, konzultujte další kroky s právníkem, v případě svévole výboru a nedostatku času třeba i „předběžné opatření“. http://cs.wikipedia.org/…žné_opatření

  Vložil jorimi (bez ověření), 26. Březen 2011 - 23:56

  Pro začátek bych jen uvedla, že vzorové stanovy mám přečtené jen zběžně, ale ze zkušenosti vím, že je vhodnější mít stanovy ušité na míru danému společenství, protože každé má nějaká svá specifika. ad1/ každý návrh vlastníka na schůzi shromáždění musí být vzat v potaz a je třeba o něm hlasovat, to znamená, že součástí návrhu by měla být i navrhovaná řešení o kterých se dále hlasuje. Pokud výbor nefunguje jak by měl a jsou pochybnosti o jeho postupech, je vhodné hlasovat o všem,co se má rozhodnout. Takže třeba i to, kdo bude jako předsedající na schůzi shromáždění a kdo ji tedy bude řídit. K tomu se pak všichni obracejí s vyslovením svých návrhů. Po zvolení předsedajícího se hlasuje o programu konání schůze, který musí být již součástí pozvání na tuto schůzi. Takže pokud chcete nějakou změnu, či něco přidat do programu schůze, je potřeba o tento návrh a jeho hlasování požádat neprodleně po odsouhlasení plánovaného programu. Takže to je i částečně odpověď na otázku č. 6. Právě tak lze hlasovat o tom, kdo bude zapisovatelem, kdo bude ověřovatelem zápisu, kdo bude sčítačem hlasů při hlasování a tak dále. De facto lze hlasovat o čemkoliv, ovšem podstatném. Hlasování o takovýchto věcech se považuje jako usnesení shromáždění. A dále dle zákona o vlastnictví bytů: Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci
  jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí
  nadpoloviční většiny přítomných hlasů. K tomu bych jen dodala, že musí být tedy přítomno alespoń 50,001% podílů všech vlastníků (nepočítají se hlasy osob,ale jejich podíly na spol.částech. A k přijetí výše uvedených usnesení pak,aby byla přijata musí z těchto přítomných hlasovat zase alespoň 50,001% pro. Pak se předsedající musí dle těchto přijatých usnesení řídit. ad2/ o odvolání členů výboru jsem toho mnoho nenašla, ale lze předpokládat, že hlasování k odvolání některého člena výboru (nebo všech) bude fungovat stejně jako při jejich volbě. K zvolení člena do výboru příp. pověřeného vlastníka je zapotřebí nadpoloviční většina všech vlastníků, tedy musí pro hlasovat 50,001% z celkového počtu podílů na domě a to bez ohledu na to kolik je přítomno. ad3/ stejně jako při volbě členů výboru se volí i revizor nebo členové kontrolní komise, v případě výběru správce se použije hlasování dle usnesení, ale záleží zda to nemáte specialně upraveno stanovami. ad4/ úpravu o hospodaření s finančními prostředky svj je vhodné přijmout usnesením na schůzi shromáždění, je vhodné ho pro různé případy omezit nějakým rozsahem a určit i způsob,jakým bude disponibitel toto hospodaření s financemi svj prezentovat vlastníkům resp. shromáždění. ad5/ v případě změny stanov je vhodné o návrhu ostatní vlastníky informovat předem z toho důvodu, aby si tento návrh mohli promyslet v klidu, může pak dojít po diskusi k co nejlepšímu závěru a hlasování pak už jen formalita, pro přijetí změny ve stanovách je potřeba souhlasu 75,001% přítomných podílů členů. ad6/ hlasování lze upravit tam, kde to výslovně neříká zákon případně vzorové stanovy anebo to tam zákon sám či vzorové stanovy povolují. Doporučuji přečíst si zákon o vlastnictví bytů 72/1994 a vyhlášku o vzorových stanovách č. 371/2004 v platných zněních.

  Vložil Vosobně, 27. Březen 2011 - 14:35

  Paní Jorimi,

  uvádíte, že „v případě výběru správce se použije hlasování dle usnesení“.

  Pokud tím myslíte nadpoloviční většinu přítomných hlasů, tak bych s tím nesouhlasil.

  V případě výběru správce je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů na shromáždění.

  Vložil Jorimi (bez ověření), 14. Květen 2011 - 0:49

  Výběr správce není dán do vylučného hlasování shromáždění jako jiné (změna stavby apod.) a lze tedy dle zákona upravit způsob hlasování o výběru správce.

  Vložil jardaparda, 14. Květen 2011 - 7:08

  Nikoliv. ZoVB §11 odst. 4 vs. §4 odst. 2 písm. h). Už se to tu psalo.

  Vložil lake, 14. Květen 2011 - 9:44

  Jardaparda a Vosobně se mýlí, když tvrdí, že v SVJ se o správci rozhoduje podle § 11 odst. 4 ZoVB, tedy „tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů.“.

  Naopak platí, že po vzniku SVJ a volbě jeho statutárního orgánu se SVJ ujímá správy domu automaticky ze zákona. Pověření dosavadního správce uvedeného v Prohlášení tím zaniká. Podrobněji s uvedením dvou judikátů Nejvyššího soudu je o tom pojednáno zde:
   http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

  SVJ se své zákonné povinnosti vykonávat správu nemůže zříci. Nemůže ji přenést na jiný subjekt usnesením shromáždění (ani kdyby toto usnesení bylo přijato tříčtvrtinovou většinou). Šlo by totiž o usnesení absolutně neplatné pro rozpor se zákonem.

  SVJ samozřejmě může zajišťovat NĚKTERÉ vybrané činnosti správy domu prostřednictvím jiných subjektů, a to na základě smluv (ńapř. smlouvy mandátní nebo příkazní). V SVJ rozhoduje o uzavírání smluv statutární orgán, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění (§ 9 odst. 11 ZoVB).

  lake

  Vložil jardaparda, 14. Květen 2011 - 11:51

  Nick lake jen rozvíjí to, co tím bylo myšleno, ostatně, přesně s ohledem na to, co je napsáno v úvodním dotazu (bod 3).
  Poslední věta, ano, což se v mnoha SVJ i stalo. Výbor navrhuje, shromáždění odsouhlasuje. Je to rozhodně lepší praxe v tak zásadních věcech, jako je hospodaření s vlastními prostředky cizí firmou (byť zprostředkovaně).

  Vložil jardaparda (bez ověření), 27. Březen 2011 - 21:49

  … aneb dle §11 odst. 4 ZoVB (§4 ZoVB).

  Zatím. Dle navrhované změny by to ve stanovách mohlo být cokoliv nad 50% všech.

  Vložil svjvmt, 27. Březen 2011 - 11:45

  Taky se mi něco z uváděného nelíbí, rozpory. Ano, program shromáždění má být stanoven předem. Pokud by se doplňoval na shromáždění a bylo hlasováno, je odejmuto těm co se nedostavili (protože třeba o daný program neměli zájem) právo/povinnost se k dodatečně vložené věci vyjádřit. Je smutné, že se tak bohužel děje a kolikrát se pak hlasuje o věcech pro které není ani dostatek hlasů.

  Vložil Deleted1, 27. Březen 2011 - 16:30

  Pane kolego, máte pravdu, že má být program stanoven předem. Nevidím důvod, proč by nemohl být před schválením doplněn o další bod a následně schválen. Vyskytnou se některé věci, které je třeba vyřešit a ne svolávat další, resp. čekat na příští shromáždění za rok. Váš výrok o těch, kteří se nedostavili, protože o daný program neměli zájem, je opravdu exelentní. Takže neměli zájem o schválení roční uzávěrky, o činnost SVJ v minulém i v příštím období, atd., ale měli by zájem o to, že se vysadí pár okrasných stromků kolem lavičky, a to by byli ochuzeni se k tomu vyjádřit. Další vaše poznámka, že se kolikrát hlasuje o věcech, pro které není ani dostatek hlasů. To je snad proti stanovám. Nebo to je tak u Vás? Jaro

  Vložil Marcel Goliaš, 1. Duben 2011 - 11:44

  Dobrý den,

  my jsme se obrátili s dotazem, zda je nutné zveřejnit všechny body jednání v pozvánce, nebo je možné je dodatečně schválit např. na začátku shromáždění, přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj (tvůrce zákona o vlastnictví bytů), a jejich právní oddělení (JUDr. Schödelbauerová) nám odpovědělo, že podle jejich názoru a názoru většiny právníků je nutné uvést všechny body programu již v samotné pozvánce. Někteří oslovení právníci nám ale k tomu řekli, že by se nebáli takovýto postoj napadnout, protože každý vlastník má podle nich právo vznášet na shromáždění jakékoli dotazy, námitky a podněty, které mohou vyplynout až na místě.

  Jinými slovy, co právník, to názor/výklad. A vy si vyberte. Oba přístupy mají svá PRO a PROTI, ale definitivně vám to rozsekne až soud.

  Vložil jardaparda (bez ověření), 1. Duben 2011 - 15:13

  Když se trochu procvičíte psát pozvánky, nebudete mít problém: http://www.portalsvj.cz/…ni-vlastniku#…

  Vložil lake, 1. Duben 2011 - 14:15

  Ono je třeba aby každý z těch mudrlantů řekl, co považuje za „bod jednání“. Jednat, diskutovat a povídat je totiž možno na shromáždění o čemkoliv, i o věcech, které někdo navrhne přímo na místě (bod jednání „Různé“).

  Ovšem hlasovat a tím tvořit vůli právnické osoby lze skutečně pouze v tom případě, kdy záležitost byla předem zařazena na pořad jednání a uvedena v pozvánce.

  lake

  Vložil svjvmt, 28. Březen 2011 - 9:35

  Předpokládám, že ten důvod máte ve stanovách.

  • shromáždění můžete klidně konat každý měsíc či podle potřeby<br

  />

  • důvod proč se kdo nedostaví nechte na nich, pokud jde např. o věc se

  kterou souhlasí popř. nemají zájem, proč by tam šli, jejich svobodné rozhodnutí

  • doplníte si program a bude třeba 3/4 všech hlasů, popř. všech a nebudete

  je mít

  • odejmuli jste nepřítomným právo/povinnost se k dodatečně
  vložené věci vyjádřit.
  Příklady si zde můžete najít, jak se co provádí, na co si lidi stěžují. Neznalost výboru či se hřeší na to – kdo by šel soudu?
  Názor můj, ostatně jak to provádíte, váš problém. Nikdo zde vám to nemůže zakazovat, jen poukázat, že ano.
  Vložil Deleted1, 28. Březen 2011 - 10:24

  Vážený pane, vy asi žijete v jiném světě. Připravoval jste někdy shromáždění, nebo jste ten teoretik co všechno ví a do všeho mluví. Víte co je to připravit shromáždění pro 200 vlastníků? Každý měsíc? Jenom za sál zaplatíte přes 4000 Kč, a co ta práce na přípravě. Jenom kvůli pár vlastníkům, kteří neplní své povinnosti, na vše kašlou, ale šlápněte jim na malíček a pak se mohou zbláznit? To není schůze zahrádkářů. Určitě se nepřidává do programu něco, co potřebuje 3/4 všech hlasů. Ale i kdyby, tak se to může projednat, a schvalovat na dalším shromáždění, které se potom může svolat vzhledem k důležitosti bodu jednání. Podle vás má právo/povinnost se vyjádřit. Tak proč se podle toho nechová, nebo nemá právo/povinnost vyjádřit se k roční uzávěrce, chodu SVJ jak v minulosti,tak v budoucnosti, k výdajům fondu oprav? To ho nezajímá, ale nevyjádřil se k výsadbě okrasných křovin okolo lavičky na pozemku SVJ, tak to dá k soudu. Nebudu s vámi diskutovat. U nás takovým lidem říkáme potížisti. Jaro

  Vložil jardaparda (bez ověření), 27. Březen 2011 - 21:45

  Lze komunikovat program shromáždění dostatečně obecně, a přitom v konkrétních bodech, a nebudete mít problém s žalovatelným doplňováním programu.

  Vložil Komunikátor (bez ověření), 28. Březen 2011 - 9:08

  Jardopardo, něco „komunikovat“ obecně a zároveň konkrétně, aby to nebylo žalovatelné, to je špica!!!!

  Vložil jardaparda (bez ověření), 28. Březen 2011 - 10:12

  Jak tu nick Jaro specifikoval např. „vysazení pár okrasných stromků“, tak to lze schovat obecně např. pod „správa domu a jeho okolí“ (neboli na pozvánce uvést obecně skoro všechno, co člověka napadne, byť to shrnout do co nejméně slov), a konkrétně pak třeba dát příklady. To, že v obecném znění nebude konkrétní příklad, se kterým se někdo vytasí na shromáždění nic nemění na tom, že v pozvánce to obecně bylo, tudíž hlasování o konkrétní věci, se kterou výbor jinak nepočítal, je možné.

  Vložil Pavel, 27. Březen 2011 - 0:15

  Jorimi,

  nesouhlasím s Vaším tvrzením:

  „Po zvolení předsedajícího se hlasuje o programu konání schůze, který musí být již součástí pozvání na tuto schůzi. Takže pokud chcete nějakou změnu, či něco přidat do programu schůze, je potřeba o tento návrh a jeho hlasování požádat neprodleně po odsouhlasení plánovaného programu.“

  1. Z procesního hlediska je nesmysl požádat o doplnění programu „neprodleně po odsouhlasení plánovaného programu“ To byste si mohli odsouhlasovat a doplňovat odsouhlasený program celý večer. To dělají poslanci, v SVJ bydlí jiná kategorie lidí.
  2. Z věcného hlediska je nepřijatelné, aby se teprve na shromáždění tvořil program jednání. To by se program jednání vůbec nemusel oznamovat dopředu. Soud by velmi pravděpodobně usnesení k bodu, který nebyl na pozvánce, označil za neplatné s použitím analogie k ObchZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".