Příspěvky na správu ve stanovách

Vložil Mlada (bez ověření), 21. Srpen 2021 - 12:17 ::

Prosím o váš názor. Ve stanovách máme k příspěvkům na správu uvedeno:

"Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to

a)stejnou částkou za jednotku – na náklady vlastní správní činnosti společenství (§ 1180 odst. 2 občanského zákoníku),

b)ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu – na ostatní náklady.

Nedohodnou-li se vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku."

Zaujal mně ten odstavec „nedohodnou-li se vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku“.

Je takové ustanovení ve stanovách možné? „Nedohodnou-li se vlastníci“ znamená souhlas všech vlastníků? A lze se vůbec dohodnout jinak než podle spoluvlastnických podílů? Nebylo by potřeba v takovém případě změnit spoluvlastnické podíly v prohlášení vlastníka?

 • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 22. Srpen 2021 - 20:24

Pane Mlado,

věta ve vašich stanovách „Nedohodnou-li se vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku.“ nemá co dělat. Stanovy mají obsahovat jednoznačné určení výše příspěvků na správu, a to máte pod písm. a) a b), a nikoliv nějaké „coby kdyby…“.

Jinak zákon hovoří jasně. Pokud by se mělo přispívat na správu domu a pozemku jinak, než podle SVP, musí to být uvedeno v prohlášení.

Vložil Justitianus, 23. Srpen 2021 - 4:23
 • Zdenek napsal: „Stanovy mají obsahovat jednoznačné určení výše příspěvků na správu, a to máte pod písm. a) a b) …“

Nikoliv, Zdenku. Stanovy SVJ paní Mlady jsou vadné právě z toho důvodu, že pod správu domu a pozemku podřazují i náklady podle bodu a).

Náklady na vlastní správu SVJ nespadají pod náklady na správu domu a pozemku! Jde o platby odpovídající členským příspěvkům ve spolku. Takže co je uvedeno pod písmemem a) je zařazeno nesprávně. Jde o jiné náklady, určené na jiný účel, placené podle jiné právní normy, a hrazené vlastníky jednotek podle jiného „klíče“. Toto nelze strčit pod náklady správy domu a pozemku!

Pro úplnost uvádím, že u domů rozdělených podle zákona č. 72/1994 Sb. se to vůbec nerozlišovalo. Náklady na vlastní správu právnické osoby prostě patřily pod náklady správy domu a čerpaly se z příspěvků na správu domu. Toto bylo správné a jednoduché řešení, protože každému vlastníkovi jednotky se SVJ stará o majetek v jiné hodnotě (viz jeho spoluvlastnický podíl). Podle toho pak vlastník nese i náklady spotřebovávané právnickou osobou SVJ. Jednoduché, všem srozumitelné, logické a spravedlivé. Proto se tyto částky nehradily a nesledovaly zvlášť, a samozřejmě na ně přispívali všichni podle svých spoluvlastnických podílů.

Jenže profesor Eliáš zprasil bytové spoluvlastnictví odlišnou úpravou v novém občanském zákoníku. Z neznámého důvodu oddělil platby na vlastní správu právnické osoby (§ 1180 odst. 2) od plateb na správu domu a pozemku (§ 1180 odst. 1). Korunu tomu nasadila vláda, když vydala zmatečné a částečně vadné nařízení č. 366/2013 Sb.: ouředníci nepochopili pojem „vlastní správa“ a dokonce do toho zamíchali i poskytování služeb podle úplně jiného zákona.

Stará SVJ nemusela vůbec toto nerozumné dělení přijímat, ale u těchto SVJ se houfně, horlivě a zbytečně schvalovaly odlišné stanovy i s tímto Eliášovým výmyslem.

Ve stanovách SVJ paní Mlady si to také rozdělili nesmyslně podle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., takže jde o samostatné, zcela oddělené platby na jiné účely a hrazené podle zcela odlišného klíče. V tom případě ovšem není možné tyto platby podřazovat pod správu domu a pozemku!!!

Členské příspěky jsou v účetnictví SVJ zařazeny jinak než náklady na správu cizího majetku. Zeptejte se na kterémkoliv finančním úřadu.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 23. Srpen 2021 - 19:11

Pane Justitiane,

až budete mít v ruce judikát rozlišující vaši „vlastní správu právnické osoby SVJ“ od „nákladů na vlastní správní činnost“ ve smyslu § 1180/2 NOZ, dejte prosím vědět. Velmi rád si o tom přečtu.

Vložil Justitianus, 23. Srpen 2021 - 20:07

Zdenku, vždyť je to totéž. Správa je činnost. Vlastní správa je totéž co vlastní správní činnost. To nejde nijak rozlišit, to jsou totožné pojmy. Vy to nevíte? Jste rodilý Čech, nebo cizinec? Máte nějaké potíže s českým jazykem? Chápete jaký nesmysl jste napsal?

Povinná četba pro Vás:
http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost#…
http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost#…
 http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost#…

 • § 338 náklady na vlastní správu nadace
 • § 344 náklady správy nadace
 • § 357 Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu.
 • § 358 náklady na vlastní správu nadace
 • § 403 náklady na vlastní správu ústavu
 • § 1180 náklady vlastní správní činnosti
 • § 1414 Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.

Je to stále totéž, stejná slova označují stejný pojem.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 23. Srpen 2021 - 20:43

Pane Justitiane, mýlíte se a musím přiznat, že mě to baví.

„Vlastní správa“ není totéž co „vlastní správní činnost“, tak jako „pojem“ není „průjem“, i když se tyto pojmy velmi podobají.

„Náklady na vlastní správní činnost“ ve smyslu § 1180/2 NOZ jsou vymezeny nejenom svým vlastním §, ale i § 17 NV č. 366/2013 Sb. Ale proč vám to tady píšu, když to jistě znáte nazpaměť.

O vašich „nákladech na vlastní správu právnické osoby SVJ“ bytové spoluvlastnictví mlčí. Tyto náklady existují jen ve vaší hlavě. Takže až se s nimi ztotožní nějaký soud, dejte prosím vědět.

Vložil Justitianus, 21. Srpen 2021 - 19:35

Mlado, ptáte se: „Je takové ustanovení ve stanovách možné? „Nedohodnou-li se vlastníci“ znamená souhlas všech vlastníků?“

Ve stanovách nemá toto co dělat. Stanovy mohou upravovat pouze přispívání na vlastní správu právnické osoby SVJ. Poměr přispívání na správu domu a pozemku je určen v prohlášení. Z toho musí SVJ vycházet.

Mezi vlastníky jednotek ovšem existují dva možné režimy přispívání na správu domu.

Režim č. 1
Podle obsahu prohlášení. Pokud vlastníci jednotek v budoucnu prohlášení změní, právnická osoba SVJ se o tom dozví jako poslední: dostane nové prohlášení a bude mít ze zákona povinnost vložit je do sbírky listin rejstříkového soudu. Podle nového prohlášení pak bude rozepisovat platby na správu domu na jednotlivé vlastníky jednotek.

Režim č. 2
Přispívání jinak nežli podle spoluvlastnických podílů na základě písemné dohody konkrétních osob. Jde o výjimku z pravidla č. 1. Takovou možnost výslovně připouští zákon o daních z příjmů:

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

§ 4a Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem (…)
p) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě, nebo
2. osobou, která se stane vlastníkem vznikající jednotky v tomtéž domě.

Tento speciální případ se často objevuje ve smlouvě o výstavbě – stavebník bytů v podkroví se například zaváže, že nechá vlastním nákladem opravit společnou střechu. Setkal jsem se i s případem, kdy vlastníci jednotek se rozhodli vybudovat v domě výtah a platbu na toto zlepšení společných částí „odpustili“ vlastníkům přízemních bytů (protože bylo všem jasné, že uživatelům bytů v přízemí bude výtah celkem k ničemu).

Případ č. 2 vyžaduje písemnou dohodu dotčených vlastníků jednotek (nemusí se tedy jednat o dohodu všech). Tak to požadují finanční úřady, jinak by mohlo jít o bezdůvodné obohacení a o zdanitelný příjem. Tato soukromoprávní dohoda nezavazuje právnickou osobu SVJ, není-li obsažena v prohlášení/smlou­vě o výstavbě. Totéž platí pro vlastníky jednotek, kteří nebyli účastníky takové dohody: Není-li to uvedeno v v prohlášení/smlou­vě o výstavbě, dohoda se jich nijak netýká.

Justitianus

Vložil Alex (bez ověření), 21. Srpen 2021 - 19:36

„Vlastní správa právnické osoby SVJ“ – kde jste to vyčetl? V zákoně se nic takového nevyskytuje.

Vložil Justitianus, 21. Srpen 2021 - 20:12

Alexi, už jsem Vás upozornil vícekrát, že neznáte zákon. Prosím nediskutujte o tom s čím nejste seznámen. Snad Vám ušlo, že hlavní činností SVJ je zajišťování správy cizího majetku. Kromě toho musí SVJ provádět i vlastní správu, že ano.

To je činnost, která nespadá přímo pod správu domu a pozemku, poskytování služeb spojených s užíváním bytů, ani pod pojišťování cizího majetku.

Vy se snad domníváte opak?

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Srpen 2021 - 12:35

je možné. ano, museli by souhlasit všichni. lze, všichni stejně. ovšem majitelé menších jednotek by byli blbí, kdyby na to přistoupili.

Vložil RomanX (bez ověření), 21. Srpen 2021 - 13:00

No a je to možné i v případě, že by se všichni dohodli, ale neprovedli změnu spoluvlastnických podílů v prohlášení?

V kogentním ustanovení § 1180 je přece uvedeno:

„(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak,…

Vložil Petr, 21. Srpen 2021 - 14:55

„Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh“

Z toho co píšete plyne, že byste měli dostávat vyúčtování roční příspěvků správy domu, tedy znát jejich stav, ne jen obdržet údaj o předpisu a údaj o úhradě.

Vit příspěvek pana Pavla z roku 2016

www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 – 22:11 :: Návrhy na změnu zákona

A/ Úvod

Mj. v NOZ není výslovně stanoveno zda se u „příspěvku“ jedná o zálohovou či konečnou platbu.

B/ Příspěvek jako konečná platba

V bytovém spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje na 7mi místech.

Podle čl. 40 Legislativních pravidel vlády musí být právní předpis terminologicky jednotný. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá.

Z pouhého gramatického výkladu lze usuzovat, že „příspěvek“ je konečná platba. Ale to je menšinový názor.

C/ Příspěvek jako zálohová platba

Novotný…: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2016 se na str. 89 k § 1180 uvádí:

.....

Pražák: Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí:

K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu … vybírají jako zálohy.

Pokud by „příspěvek“ byl pevnou částkou, tak by se stal majetkem/vlastním jměním SVJ. A pokud by se „vypořádával“, tak by se jednalo o dar mezi SVJ a členem SVJ, který by u člena SVJ podléhal dani z příjmu.

D/ Závěr:

Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

Vložil Justitianus, 22. Srpen 2021 - 8:33

Petře, prosím Vás: netapetujte tyto diskuse odkazem na (obsahově neurčitý) text pana Pavla z roku 2016 o pojmu „příspěvek“.

Obsah pojmu „příspěvek“ je jasný i žákovi základní školy: tento pojem označuje dílčí (částečnou) platbu, kterou plátce PŘISPÍVÁ na určitý účel spolu s jinými osobami.

Pojem „příspěvek“ je však obsahově neutrální z hlediska účetního i daňového. Právě proto je použit v části NOZ o bytovém spoluvlastnictví.
 • Termín „příspěvek“ neříká nic o tom, zda příspěvek je u plátce a příjemce účetně veden jako záloha, nebo konečná úhrada.
 • Termín „příspěvek“ neříká nic o tom, zda přispívání se realizuje jednorázovu platbou, nebo opakujícími se platbami v delším časovém období (splátkami).
 • Termín „příspěvek“ neříká nic o tom kdy (ve kterém okamžiku) je příspěvek požadován/pos­kytován: může to být před uskutečněním plnění, v průběhu plnění, nebo následně po poskytnutí plnění (případně jakákoliv kombinace uvedených možností).

Pan Pavel odkázal ve svém textu na některé popletené úvahy publikujících právníků. Jejich zbytečné mudrování mi připomíná hádky středověkých učenců o tom zda andělé mají roucha hedvábná, nebo bavlněná. Těmto popletům by měl někdo vysvětlit význam slov „příspěvek“, „přispívat“. Pak by snad přestali hledat neexistující významy, které v tomto slově nejsou vůbec obsaženy. Mýlili se Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm (2016). Správně uvedl význam tohoto slova Pražák (2014).


Pokud vás zajímá zda konkrétní příspěvek na správu domu je zálohou nebo konečnou úhradou, dá se to zjistit například ze sjednané smlouvy, ze stanov, z rozhodnutí shromáždění, z předpisu platby, ze způsobu účtování o platbě, z úmyslu jednajících stran (§ 556), ze zavedené praxe mezi stranami (§ 545), z informace poskytnuté věřitelem (§ 1791). Jen se prosím na toto neptejte popletů s právním vzděláním.

Justitianus

Vložil Alex (bez ověření), 22. Srpen 2021 - 13:44

„Pokud vás zajímá zda konkrétní příspěvek na správu domu je zálohou nebo konečnou úhradou, dá se to zjistit například ze sjednané smlouvy, ze stanov, z rozhodnutí shromáždění, z předpisu platby, ze způsobu účtování o platbě, z úmyslu jednajících stran (§ 556), ze zavedené praxe mezi stranami (§ 545), z informace poskytnuté věřitelem (§ 1791).“ (Vložil Justitianus, 22. Srpen 2021 – 8:33)

Pane Justitiane,

Váš výklad pojmu příspěvek je brilantní (byť nikoliv první, už se zde vícekráte řešilo).

Až na shora citovanou část. Můžete, prosím, upřesnit, jak přesně vlastník jednotky pozná, zda konkrétní příspěvek na správu domu je zálohou nebo konečnou úhradou? Poskytnu Vám k tomu všechny Vám jmenované podklady (tj. sjednanou smlouvu, stanovy, rozhodnutí shromáždění, předpis platby, způsobu účtování o platbě, úmysl jednajících stran (§ 556), zavedenou praxi mezi stranami (§ 545), informaci poskytnutou věřitelem (§ 1791)), které k tomu v konkrétním případě existují, a navíc účetní závěrku.

Vložil Alex (bez ověření), 22. Srpen 2021 - 21:39

Pro minusovače dotaz upřesním.

Pan Justitianus napsal, že to, zda příspěvek na správu domu je zálohou nebo konečnou úhradou, se dá zjistit například z rozhodnutí shromáždění. Rozhodnutí shromáždění vlastníků zní:

Platba do fondu oprav činí 15 Kč/m2.

Prosím tedy o upřesnění, jak vlastník jednotky z uvedeného rozhodnutí shromáždění zjistí, zda příspěvek na správu domu je zálohou nebo konečnou úhradou.

Prosím o odpověď na dotaz, nikoliv o diskusi k pojmu fond oprav. Opsal jsem skutečné rozhodnutí. Pokud je to na závadu, prosím o odpověď na stejný dotaz, pokud rozhodnutí shromáždění zní:

Příspvěvek na správu domu činí 15 Kč/m2.

Děkuji znalejším za osvětlení.

Vložil E_man, 22. Leden 2022 - 13:58

Je lhostejné, co napsal pan Justitianus. Je lhostejné, zda příspěvek na správu domu je zálohou či konečnou úhradou. Rozhodující je jen a jen „rozhodnutí shromáždění“.! To, nenapadnuté v zákonné lhůtě vstupuje v platnost pokud…

Pokud není přijaté rozhodnutí v rozporu s těmi zákony, které jsou platné v okamžiku daného právního uspořádání.

Vložil Právo (bez ověření), 22. Leden 2022 - 18:23

Rozhodnutí shromáždění „nenapadnuté v zákonné lhůtě vstupuje v platnost pokud není přijaté rozhodnutí v rozporu s těmi zákony, které jsou platné v okamžiku daného právního uspořádání.“ (Vložil E_man, 22. Leden 2022 – 13:58)

Pane E_mane,

není to tak jednoduché. Např. rozhodnutí

„Platba do fondu oprav činí 15 Kč/m2.“

k němuž diskutujete, je v rozporu se zákonem, a přesto platí.

Vložil E_man, 23. Leden 2022 - 10:43

Pan Právo píše: Není to tak jednoduché. Např. rozhodnutí „Platba do fondu oprav činí 15 Kč/m2.“ k němuž diskutujete, je v rozporu se zákonem, a přesto platí.

Nechci budit dojem „znalce“, proto se nejdříve ptám:

 1. Může být přijato rozhodnutí o platbě do FO 15 Kč/m2?
 2. Který zákon zakazuje takové rozhodnutí přijmout?
Vložil Právo (bez ověření), 23. Leden 2022 - 11:36

„Který zákon zakazuje takové rozhodnutí přijmout?“ (Vložil E_man, 23. Leden 2022 – 10:43)

Občanský zákoník a účetní předpisy.

Už se zde (opakovaně) řešilo.

Vložil E_man, 25. Leden 2022 - 14:56

Pokud platí tvrzení pana Pravdy že cituji: Např. rozhodnutí „Platba do fondu oprav činí 15 Kč/m2.“ k němuž diskutujete, je v rozporu se zákonem, a přesto platí

pak nejenže je lhostejno co napsal pan Justitianus či zda příspěvek na správu domu je zálohou či konečnou úhradou, ale je i lhostejné, zda OZ či účetní předpisy brání(či nebrání) přijetí takového usnesení!

A je bezvýznamné i to, zda se to tu (opakovaně) řešilo či nikoliv.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".