Pokyny ČÚZK č. 44 čl. 3 odst. 1.1.2

Vložil lake, 12. Březen 2014 - 19:23 ::

Pokyny ČÚZK č. 44 stanoví podmínky a způsob zápisu jednotek do katastru po 1.1.2014. Článek 3 odst. 1.1.2 Pokynů se týká zápisu jednotek(1994) a je směšně popletený: je totiž v rozporu se zněním NOZ. Pokud by se některý katastrální úřad snad řídil podle vadných Pokynů, pak poruší zákon. Pokyn ČÚZK tvrdí:

Pokyny ČÚZK č. 44 čl. 3 odst. 1.1.2
… katastrální úřad povolí vklad vlastnického práva ve prospěch pátého různého vlastníka jednotky v domě až na základě prokázaného vzniku společenství vlastníků doložením výpisu z příslušného rejstříku společenství, není-li možno výpis získat dálkovým přístupem.

Porovnejme to se zněním zákona:

89/2012 Sb. § 1198
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.
(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.

Z porovnání obou textů je zřejmé v čem je příslušná část Pokynů v rozporu s právem:

 1. Pokyny zmiňují blokování (každého) vkladu vlastnického práva, ale zákon zmiňuje v § 1198 pouze blokováni vkladu při PŘEVODU vlastnictví jednotky. Nenastane tedy blokování vkladu ani při ORIGINÁRNÍM NABYTÍ vlastnictví jednotky (výstavbou, sloučením či rozdělením), ani při PŘECHODU vlastnictví jednotky (na základě zákona, rozhodnutím, děděním, vydržením, příklepem v dražbě). Pokyny ČÚZK jsou protizákonné.
 2. Pokyny se rovněž v rozporu se zákonem zmiňují o „pátém vlastníkovi jednotky“. To je zmatečné a absurdní tvrzení, neboť zákon takovou podmínku o přesném počtu nikde nestanoví. Podle NOZ nenastává blokace automaticky při dosažení počtu pěti vlastníků jednotek v domě! To je protiprávní výmysl předsedy ČÚZK. Musí být dosaženy zcela jiné podmínky uvedené v zákonu.

Podle NOZ podmínky pro blokaci jsou splněny v domě, … kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. V domě může tedy být třebas 100 jednotlivých vlastníků jednotek, a přesto k žádné blokaci vkladu nedochází. Podmínka „pátý vlastník jednotky“ v zákonu uvedena není. Jsou opravdu tak hloupí, nebo to ouředníci dělají schválně?

Katastrální úřady, pokud by postupovaly podle těchto vadných Pokynů č.44, porušovaly by zákon.

Zmatek trvá a my – jako daňoví poplatníci – musíme financovat tento kolosální experiment s trpělivostí deseti milionů občanů.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P.V., 13. Březen 2014 - 13:21

  Nedomyšlené znění zákona vede nedomyšlenému či dokonce se zákonem nesouladnému pokynu. Například srovnejte znění pokynu č. 44, čl. 7 odst. 1.2 se zněním § 1 zákona č. 311/2013 Sb. (v tomto směru byl podle sdělení z MMR podán ČÚZK podnět na změnu).

  Na jiný rozpor jsem již dříve upozornil zde: http://www.portalsvj.cz/…dnotkou-2012#…

  P.V.

  Vložil Dušan, 13. Březen 2014 - 14:46

  Pane P.V.,

  můžete upřesnit, v čem vidíte konkrétně nesoulad mezi pokynem č. 44, čl. 7 odst. 1.2 a zněním § 1 zákona č. 311/2013 Sb.?

  Vložil P.V., 13. Březen 2014 - 15:30

  Pokyn č. 44, čl. 7:
  1.2 Podkladem pro vklad vlastnického práva k jednotce oprávněného člena podle odst. 1.1 je
  a. Smlouva o převodu jednotky podle § 24 zákona o vlastnictví bytů, pokud smlouva byla uzavřena do 31.12.2013; (…)
  b. Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce podle § 3 až 9 zákona č. 311/2013 Sb. (…)

  Zákon č. 311/2013 Sb.
  §1
  Tento zákon upravuje některé podmínky
  a. bezúplatného převodu vlastnického práva k jednotkám (…) pokud k tomuto převodu dochází na základě rozhodnutí převádějícího družstva učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (…)


  Pokud vzniklo právo na převod jednotky před 1.1.2014 tak převody vůbec nejsou upraveny zákonem č. 311/2014 Sb. (podrobněji naleznete v důvodové zprávě), podkladem tedy nemůže být smlouva podle zákona č. 311/2014 Sb. a vůbec nezáleží na tom, kdy byla smlouva uzavřena.

  P.V.

  Vložil Jar (bez ověření), 13. Březen 2014 - 2:44

  Děkuji, ano zmatek trvá: popíšu stručně stav: k 1.1.2014 podána na KÚ žádost o vklad – převod vlastnictví BJ u 10 BJ, z toho 3třem již před 31.12.byl vklad zapsán. 1.1.2014 tedy existuje dům o 40 BJ z nichž 4 jsou ve vlastnictví různých vlastníků. Během ledna 2014 KÚ zapsal dalších 8 vlastníků, u kterých žádost o vklad byla podána ještě v 2013.,27.1.2017 je podána žádost o vklad – převod vlastnictví podle KS u dalších BJ ca 8. Katastr tvrdí, že převede 3+1 BJ , kde žádost byla podána po 1.1.2014 a pak pozastaví převody ( vše kupní smlouvy). K dnešnímu dni převedl již dalších 8 BJ. Jede dál a na nic nečeká. Takže vážení, nějaké počítání, zda 2 nebo 3 nebo č a pak stop stav se nekoná. Takže KANCL neumí počítat do 5, KÚ na počítání víteco úplně. Záleží holt, kdo je převodcem:-)

  Vložil Qwerty, 13. Březen 2014 - 18:05

  Pokud k 31.12.2013 jsou 4 vlastníci a existuje nejméně 5 jednotek, tak SVJ vzniklo podle § 9/3 zákona o vlastnictví bytů. Podle § 3063 se bude nadále pokračovat v převádění jednotek.

  Vložil P.V., 13. Březen 2014 - 13:37

  Jar, píšete: „…z toho 3třem již před 31.12.byl vklad zapsán…“. Pokud se nejedná o tzv. odložený vznik podle § 9 odst. 4 ZoVB, tak podle § 9 odst. 3 téhož zákona před 1.1.2014 spole­čenství již vzniklo a pro nezapsání vlastnického práva k převedené jednotce do veřejného seznamu není nejmenší důvod bez ohledu na to, zda se na SVJ(2000) NOZ v oddíle Bytové spoluvlastnictví vztahuje plně, částečně nebo vůbec. Počítejte s tím, že KÚ bude bez dalšího i v budoucnu zapisovat změnu vlastnictví u všech 40 BJ ve vašem domě.

  P.V.

  Vložil Jar (bez ověření), 13. Březen 2014 - 16:33

  Díky P.V. za výklad,

  dnes mi vlastně totéž tvrdila referentka KÚ, ale nechtělo se mi tomu věřit.

  Takže vzniklo SVJ podle 72/1994? A datum jeho vzniku je 7.2.2014? Co to znamená podle podle § 9 odst. 3 " Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků" takže existuje aniž je znám datum vzniku? Hypoteticky, existovalo, kdyby se dopis třetímu různému ztratil a nikdy nenašel? „a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.“ Což bylo 7.2.2014! Takže SVJ vzniklo, podle 72/1994 7.2.2014 a platí pro něj vzorové stanovy. Je to tak OK?

  Popravdě řečeno, vrtá mi hlavou, jak může existovat něco v roce 2013, když to ono vznikne v roce 2014?

  Můžete to prosím nějak vysvětlit? Pro mě je to úplně nadpřirozený jev, že něco existuje, aniž to vzniklo!

  Děkuji Jar

  Vložil Jar (bez ověření), 13. Březen 2014 - 17:47

  Začínám tušit, že to bude nějaká právní domněnka, jen nevím, vyvratitelná? Prostě se má za to, že…SVJ vzniklo, protože existovalo 5 BJ a 3 různí vlastníci. A datem vzniku 7.2.2014 se ta domněnka vyvrátí? Nebo je to nevyvratitelná domněnka? a SVJ prostě skutečně vzniklo ze zákona 7.2.2014?

  Jar

  Vložil lake, 13. Březen 2014 - 18:51

  Pane Jar, z čeho usuzujete, že SVJ vzniklo? Má přiděleno IČ? Je zapsáno v rejstříku?

  Tvrzení, že SVJ již vzniklo, bude možno ověřit teprve až budou tyto podmínky splněny. Skutečnost, že katastrální úřad nepřikročil k blokování vkladů jednotek vkládaných po 1.1.2014, neříká vůbec nic o vzniku SVJ. Katastrální úřad nerozhoduje o vzniku právnické osoby. Po 31.12.2013 již nevzniká SVJ(2000) automaticky ze zákona.

  V každém případě bude zajímavé zjistit jak se k věci postaví rejstříkový soud. Jsou tři možnosti:

  1. SVJ(2000) vzniklo do 31.12.2013 do­ručením listiny třetímu vlastníkovi, takže rejstříkový soud bude postupovat podle ZoVB – dodatečný zápis statutárního orgánu do rejstříku a vložení stanov podle ZoVB do sbírky listin.
  2. SVJ(2000) nevzniklo do 31.12.2013 do­ručením listin třetímu různému vlastníkovi. RS neuzná tvrzení katastrálního úřadu o vzniku SVJ(2000) dne 7.2.2014. Takže se bude postupovat podle NOZ – založení právnické osoby SVJ(2012) schválením stanov podle NOZ, a následně vznik p.o. zápisem do rejstříku.
  3. SVJ(2000) nevzniklo do 31.12.2013. Avšak rejstříkový soud vezme v úvahu, že řízení o vkladu bylo zahájeno za účinnosti ZoVB a že se tedy podle ZoVB celý proces dokončí (viz § 3063 NOZ). Tento výklad účinků vzniku právní skutečnosti je v rozporu s jedním judikátem Nejvyššího soudu, ale názor rejstříkového soudu samozřejmě neumím odhadnout.

  lake

  Vložil NSS (bez ověření), 14. Březen 2014 - 11:56

  Opět jen okrajově, Vaše vyjádření „jak se k věci postaví rejstříkový soud“.

  Asi vůbec netušíte, kdo na „rejstříkovém soudu“ rozhoduje. Nejsou to soudci, jsou to tzv. „vyšší soudní úředníci“. Interně je označuji za sekretářky (Pavel je výstižněji označuje za „tetky“).Jejich názor je pro nás bezvýznamný. Vy, pane Lake, jste obdařen intelektem, jak se z Vašich příspěvků na tomto portálu podává, který by Vás měl obdařit schopností, a zbytek této věty si domyslíte .. ..

  Vložil lake, 14. Březen 2014 - 12:24

  Pane NSS,
  nezmínil jsem se ani slovem o tom jakým způsobem rejstříkový soud dochází ke svým rozhodnutím. Napsal jsem pouze, že nevím, jak se k věci postaví. Vy to zřejmě také nevíte, neboť nejste nadán jasnovidnými schopnostmi a „precedenční“ judikát není k dispozici.

  Musíme oba počkat co vymyslí „tetky“ na rejstříkovém soudu a zda bude SVJ pana Jar zapsáno jako vzniklé podle ZoVB, nebo teprve vznikne v budoucnu podle NOZ.

  Opomenutí zákonodárce nese své jedovaté ovoce a způsobuje čím dál větší zmatky.

  lake

  Vložil Jar (bez ověření), 13. Březen 2014 - 19:06

  Děkuji za rozbor, LAKE.

  Mě nenapadlo předpokládat, SVJ vzniklo. Nemá IČ, není zapsáno v rejstříku atd.

  Po přečtení všech názorů a odkazů si myslím, že KÚ pokračoval a pokračuje v zápisech proto, že „měl a má za to“ , že bylo-li k 1.1.2014 v domě 5 jednotek a 3(4) různí vlastníci, vzniklo SVJ podle 72/1994. Říká se tomu právní domněnka? No a doklad o doručení třetímu různému vystavený katastrem uvádí datum 7.2.2014, také mi v klidu řekli ústně, že vlastně žádnou smlouvu s vyznačením doložky vkladu ani před 1.1.2014 neodes­lali. Takže moje otázka zní, jak může něco existovat před datem vzniku, asi nemůže, ale můžete se domnívat, že existuje a podle toho se řídit. Což dělal KÚ. Ale vlastně teď nevíme,jestli SVJ zakládat nebo existuje, že. Tak si představte, že budeme stejně jako KÚ předpokládat, že existuje, což tvrdí i MČ, bude shromáždění, přijmou se kvórem podle 72/1994 stanovy, vzorové, dáme to na rejstřík a ten se podívá na datum vzniku a vrátí nám to s tím, že řídit se musíme podle NOZ…

  Prosím o názor, zda se domněnka o vzniku SVJ nevyvrací datem doručení.

  Děkuji všem moc vřele.

  Vložil Qwerty, 13. Březen 2014 - 18:08

  Pokud k 31.12.2013 jsou 4 vlastníci a existuje nejméně 5 jednotek, tak SVJ vzniklo podle § 9/3 zákona o vlastnictví bytů v roce 2013. Podle § 3063 se bude nadále pokračovat v převádění jednotek. Již to psal P.V.

  Kde berete datum 7.2.2014?

  Vložil Jar (bez ověření), 13. Březen 2014 - 18:26

  Pro Querty:

  7.2.2014 je datum doručení 3. různému vlastníkovi, zapsaný byl asi 2013, ale doručeno bylo jak píšu. Tak to vystavil katastr.

  Vložil Mrzout, 12. Březen 2014 - 19:33

  Výkladové stanovisko č. 11 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 6. 2013

  • k problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ

  Dotčené ustanovení:

  • § 1198 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)

  Stanovisko: Ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ považuje za „první převedenou jednotku“ jednotku, k jejímuž převodu došlo až po převodu tří jednotek.

  Odůvodnění: Podle ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ: „nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.“ Dotčené ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ je třeba vykládat tak, že jde o první další převod. Úmyslem zákonodárce bylo, že první převedenou jednotkou se má na mysli převod až po převodu tří jednotek. To znamená, že vlastníci jednotek založí společenství vlastníků nejpozději po vzniku vlastnického práva ke čtvrté jednotce. Společenství vlastníků se zakládá schválením stanov (§ 1200 odst. 1 NOZ). Ustanovení § 1198 odst. 2 NOZ navazuje na předchozí odstavec a stanoví, že: „do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.“ Ustanovení § 1198 odst. 2 NOZ je tzv. blokačním ustanovením, neboť katastr nemovitostí nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. Společenství vlastníků nově vzniká až dnem zápisu do rejstříku bytových jednotek (§ 1204 NOZ), který vedou krajské soudy. Podle dosavadní právní úpravy vznikaly společenství vlastníků ex lege (§ 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), čemuž má úprava NOZ zabránit. Záměrem zákonodárce totiž bylo vytvořit legislativní rámec pro založení a vznik společenství vlastníků, který odpovídá obdobnému postupu zakládání a vzniku jiných právnických osob v soukromé sféře. Pokud tedy vzniklo společenství vlastníků, pak katastr nemovitostí nebude blokovat zápis vlastnického práva k další převedené jednotce. Totéž platí při nabytí jednotky do vlastnictví čtvrtého vlastníka. V případě, že nevzniklo společenství vlastníků a byl dán požadavek na zápis do katastru nemovitostí k páté jednotce, pak katastr nemovitostí zápis neprovede do doby, než vznikne společenství vlastníků.

  Vložil lake, 12. Březen 2014 - 22:46

  Pane Mrzoute,
  ty zmatené nesmysly „expertů“ KANCLu se zde už citovaly a podrobně probíraly. Podrobně se o této záležitosti už psalo vícekrát, stačí hledat:
  http://www.por­talsvj.cz/…po­dle-kanclu
   http://www.portalsvj.cz/…d-podle-lake

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".