plná moc při hlasování

Vložil Strýc (bez ověření), 24. Prosinec 2012 - 14:45 ::

Dobrý den,na počátku shrom.SVJ jsem přítomné upozornil na rozsudek NS z 23.5.2012-nemožnost použít plné moci při hlasování,pokud to není upraveno ve stanovách.Protože v našich stanovách o použití plné moci není zmíňka,jsem přesvědčen,že celé jednání je neplatné a zmatečné,protože na shromáždění nebyli fyzicky přítomni vlastníci,kteří mají většinu hlasů.Na uvedenou skutečnost nebylo zareagováno ani v zápisu ze shrom.i přesto,že byla na moji žádost zaprotokolována. Výbor SVJ mi odpověděl,že pokud není ve stanovách vyslovně zakázáno plné moci použít,tak je vše v pořádku. Je výbor SVJ jakožto statutární orgán povinen příhlížet k rozsudku NS a bude na něj případně brát zřetel soud nižší instance,pokud podám podnět na zrušení celého jednání? Děkuji Strýc

 • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil svjvmt, 5. Leden 2013 - 0:05

A co říkáte na článek. F. Lebla: Zastoupení na schůzi shromáždění SVJ. Zveřejněno v Bulletinu SMBD č. 5/2012?

Vložil svjvmt, 25. Prosinec 2012 - 17:30

Strýcu. Napřed si ujasněte právní sílu, co je výš. Pokud nemáte upraven postup, platí zákon. Proč si to komplikujete? Řešte to selským rozumem. Jasný program a plná moc ať dává na něj odpověď, dle bodů. Proto preferuji obejít vlastníky a ať se vyjádří, odpadá ohled na jiné, co k tomu oni. Furt se bojí rozhodnout, mnohým nedochází jejich podílnictví. Barák je váš, a ne NS.

Vložil Qwerty (bez ověření), 24. Prosinec 2012 - 15:39

Strýci, pokud to dotáhnete až k NS, je šance, že se ten nesmyslný judikát změní.

Vložil X (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 13:18

Proč nesmyslný? Ten judikát umožňuje ve stanovách určit pravidla pro zastupovaní (např. omezit či definovat okruh možných zmocněnců, počet plných mocí na 1 zmocněnce, apod.), což při dosud běžné praxi (plná moc podle ObčZ) prakticky nelze.

Tak například se stanovami může vyloučit situace, kdy členové výboru mají štos plných mocí od lhostejných či neinformovaných a hlasování se tak změní ve frašku. Námitka, že i ostatní členové SVJ mohou sbírat plné moci je nedostatečná. Členové výboru jsou ve výhodě. Mají důležité informace dávno předem: termín schůze, program schůze, informace o vlastnících, a­pod.

Zastupování se vhodnými pravidly může omezit pouze na případy, kdy se někdo výjimečně nemůže zúčastnit, nebo kdy nějaký důchodce pověří svého syna či vnuka.

V našem SVJ (80 bytů) to postupně došlo tak daleko, že 2/3 vlastníků vůbec na schůze nechodí a dávají plné moci bez rozmyslu komukoliv, zpravidla členům výboru. Škoda, že ten rozsudek NS přišel tak pozdě. Teď už se proti zavedené praxi bude těžko bojovat.

Vložil Qwerty (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 14:30

X, než zase napíšete blábol jako „Ten judikát umožňuje ve stanovách určit pravidla pro zastupovaní“, tak si ten judikát přečtěte. Ten judikát nic neumožňuje, zastupování umožňuje zákon. Judikát se pouze plete do soukromých SVJ.

Vložil X (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 18:58

Qwerty, než napíšete blábol jako „Judikát se pouze plete do soukromých SVJ“, tak si ten judikát přečtěte.

Můžete laskavě sdělit, který zákon umožňuje zastupování na schůzi shromáždění na základě plné moci. ZVB jasně říká, že „shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, …“. Je vlastník přítomen na schůzi, když za sebe pošle zástupce? To není triviální otázka. Kdo je oprávněn na ni odpovědět? Vy se zjevně domníváte, že Vy.

Judikát NS říká, že možnost zastoupení musí být založena stanovami. Tedy nejste to Vy nebo nějaký výbor a není to ani NS, kdo o zastupování rozhoduje.

Judikát NS se tedy do ničeho neplete, pouze říká, že si o tom mají rozhodnout členové SVJ ve svých stanovách.

Z původního dotazu je zřejmé, že členové v SVJ tazatele se k otázce zastupování dosud většinově a prokazatelně nevyjádřili, tedy u nich platí, že požadavek „přítomnosti člena na schůzi“ musí být chápán bezesporným způsobem, tedy doslovně.

Vložil Janda (bez ověření), 26. Prosinec 2012 - 14:09

Omezení zastoupení na základě plné moci je dáno zákonem, jedná se o ojedinělé případy, byť významné. Ve všech ostatních případech je zastoupení na základě plné moci přípustné.

Vložil lake, 24. Prosinec 2012 - 15:31

Strýc napsal: "... pokud podám podnět na zrušení celého jednání?"
V tom případě bude Váš žalobní petit neurčitý a nesrozumitelný. Soud Vás vyzve, abyste žalobu doplnil nebo opravil (§ 43 o.s.ř.).

lake

Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 2:45

(Strýc 24.12.2012 15:45) „…pokud podám podnět na zrušení celého jednání? …

 • petit by mohl mít třeba tento obsah (nebo jakýkoliv jiný.. :) ):
  „…žádám zrušení / zneplatnění všech usnesení přijatých na shromáždění konaného dne XY, protože naše SVJ nemá ve Stanovách zakotvenu „možnost“ použít plné moci k zastoupení vlastníka. Uvedené podporuje závěr judikátu NS č.YX ze dne 23.5.2012…“
  …tak co třeba takto?

 • A pozapoměl jste také uvést že §43 OSŘ uvádí také druhou větu ve znění
  cit. „Předseda senátu … účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.“

Neználek

Vložil Strýc (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 14:02
 • podnětem na zrušení celého jednání shrom.SVJ

  jsem myslel schůzi na které jsem na nemožnost

  využití plné moci poukázal.Asi tak jak na to

  ve své odpovědi zareagoval p.Neználek.

  Podnět také proto,že byl zvolen výbor SVJ bez

  potřebné nadpoloviční většiny hlasů všech

  vlastníků-ZoVB § 9 odst.12

 • chtěl bych však znát Váš názor na to,zda výbor

  SVJ jako statutární orgán může přehlížet

  rozsudek NS,jinak řečeno kašlat na něj.

Strýc

Vložil Krobot (bez ověření), 26. Prosinec 2012 - 17:37

a to konkrétně právo nechat se zastupovat. To, že se NS rozhodl toto právo ignorovat a vlastníky posuzuje jako právnické osoby je věc jiná.

Vložil X (bez ověření), 26. Prosinec 2012 - 20:24

To je nesmysl, žádné universální právo nechat se zastupovat neexistuje.

To by se pak studenti mohli nechat zastupovat ve škole, zaměstnanci v zaměstnání, vězni v nápravném zařízení, …

Vložil Qwerty (bez ověření), 25. Prosinec 2012 - 14:27

Strýci, výbor samozřejmě může přehlížet nesmyslné rozsudky. Jednak kde není žalobce, není soudce. Jednak není vyloučeno, že u tohoto nesmysného rozsudku rozhodne jiný senát lépe. Proto jděte se svým názorem až k NS.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".