Osobní údaje nájemníků

Vložil ste (bez ověření), 2. Květen 2015 - 21:20 ::

Správcovská firma, která pro naše SVJ zajišťuje různé služby, vč. účetnictví, vyúčtování služeb a vedení členské evidence, požaduje po vlastnících, kteří pronajímají byt, aby vyplňovali „formulář identifikačních údajů“, kterým mají přihlašovat – odhlašovat osoby v bytě a kam mají uvést Příjmení a jméno a Rodné číslo dotyčných nájemníků. V podstatě jde o nevinný formulář pro vnitřní potřebu SVJ resp. správcovské firmy, který má asi hlavní účel zjistit počet osob v bytě, protože tímto formulářem se současně žádá o zvýšení příp. snížení zálohových plateb. Nicméně správce pak tyto osoby eviduje. A já se ptám, jestli jsem jako pronajímatel vůbec oprávněn bez souhlasu nájemníků předávat jejich osobní údaje (což nepochybně jméno/příjmení a rodné číslo budou) třetím subjektům? Protože SVJ přece vůči nájemníkům je třetí subjekt, se kterým nemají žádný právní vztah.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Květen 2015 - 22:14

  V žádném případě nevyplňujte všechny rubriky takového formuláře.

  Podle ustanovení § 1177 NOZ je vlastník jednotky(2012) povinen oznámit pouze jméno a adresu osoby, které přenechal byt do užívání. Tato osoba je zpravidla pouze jedna – nájemce, se kterým jste sjednal nájemní smlouvu. K oznámení jeho jména a adresy nepotřebujete od něj souhlas.

  Nejste však oprávněn ani povinen sdělovat rodné číslo nájemce. Ani nebudete nikomu prozrazovat jména, adresy či rodná čísla jiných osob, které s nájemcem užívají pronajatý byt.

  Připomínám, že jste povinen oznámit počet osob (bez jakýchkoliv podrobností) pro případ, že některá služba je podle toho rozúčtována. To Vám ukládá zákon č. 67/2013 Sb..

  lake

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 3. Květen 2015 - 13:23

  Předně vlastník jednotky není povinen údaje podle § 1177 NOZ znát. Pokud je zná, není povinen jejich správnost ověřovat ani za jejich správnost neručí. SVJ není oprávněno ověřovat soulad poskytnutých údajů s nájemní smlouvou.

  Povinnost vlastníka jednotky podle § 1177 NOZ je tak splněna nahlášením jednoho (libovolného) jména a (libovolné) adresy, a to i v případě, že je nájemců více. Nahlášenou adresou přitom může být právě adresa pronajaté jednotky.

  (Rodné číslo se nehlásí v žádném případě, to je mimo debatu.)

  Vložil ste (bez ověření), 2. Květen 2015 - 23:56

  Začetl jsem se do monografie Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (Bartík-Janečková, nakl. Linde, 2013), kde se na str. 49 píše:

  Informace jsou zpravidla důležité pouze pro stanovení výše záloh a není nutné hlásit konkrétní osobní údaje osob žijících v bytě. Pro tyto účely plně postačuje nahlášení počtu osob. Společenství vlastníků tak nemá k osobním údajům nájemníků vůbec přístup.

  Nájemní smlouva je čistě soukromoprávní smlouva zavazující pouze strany smlouvy. Ne vždy si to však nájemníci a orgány, či společnosti, které vykonávají správu domu, uvědomují, a mají tendenci zjišťovat a evidovat osobní údaje o osobách, které bytovou jednotku reálně obývají. Někdy to bývá i pochopitelné, protože takové osoby musí do jisté míry spolupracovat např. při odečtech, musí umožnit přístup do bytové jednotky v případech nezbytných oprav apod. 

  Může se tak stát, že se takové osoby ocitnou v evidencích nebo seznamech, zejména správcovských společností. Protože pro takovou evidenci neexistuje zákonné oprávnění, které by opravňovalo takové údaje shromažďovat bez souhlasu takové osoby, je nutné, aby ten, kdo tyto údaje eviduje, disponoval souhlasem takových osob, když souhlas musí splňovat náležitosti stanovené ZoOU, musí být tedy vědomý, informovaný a prokazatelný.

  Vložil Pavel, 3. Květen 2015 - 10:38

  ste,

  podle data vydání publikace je zřejmé, že byla napsána před účinností NOZ.

  Asi proto je to špatně.

  Druhým důvodem může být to, že autoři učinili špatný výklad zákona.

  Ale přikláním se ze slušnosti k prvnímu důvodu, i když mohli napsat, že do konce roku 2013 je to nějak a po 1.1.2014 to bude jinak. Text NOZu byl znám od roku 2012, jen se nevědělo, zda takový paskvil pustit mezi lidi. Horší varianta bohužel vyhrála.

  Argumentovat literaturou z doby před plzeňským právním třeskem je ošemetné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 3. Květen 2015 - 6:10

  Ještě pro jistotu doplním předchozí odpověď:

  Správcovská firma (smluvní správce) samozřejmě nemá oprávnění požadovat po vlastnících jednotek vůbec nic, ani osobní údaje vlastníků či nájemců bytů. Vlastník jednotky je v právním vztahu pouze s osobou odpovědnou za správu domu, a tou je SVJ. Pouze společenství je tedy zákonným shromažďovatelem osobních údajů. Vlastník oznamuje údaje o svém nájemci pouze SVJ.

  Vaše monografie ovšem zcela nesprávně tvrdí, že tyto údaje není vůbec možné shromažďovat a zpracovávat bez souhlasu nájemců. To není pravda.

  • SVJ má ze zákona právo a povinnost shromažďovat o nájemcích právě ty dva údaje, které jsem už označil: jméno a adresu (§ 1177 NOZ). Souhlas či nesouhlas nájemce je pro věc bezvýznamný. O zákonné povinnosti se nediskutuje.
  • Každý vlastník jednotky je povinen tyto dva údaje o svém nájemci poskytnout.
  • Každý vlastník jednotky má právo získat od SVJ tyto informace o každém vlastníkovi a každém nájemci v domě (§ 1178 NOZ).

  Závěr: SVJ nepotřebuje souhlas nájemce či vlastníka jednotky ani ke shromažďování těchto informací, ani k jejich předávání vlastníkům jednotek.

  lake

  Vložil ste (bez ověření), 3. Květen 2015 - 10:37

  Chápu správně, že tyto dva údaje (jméno, adresa) svému SVJ předám výhradně jen o nájemcích, tedy osobách, se kterými jsem podepsal nájemní smlouvu? O jejich spolubydlících, dětech atd. však už nikoli? A pouze SVJ sdělím celkový počet bydlících osob bez dalších údajů o jednotlivcích, tedy vlastně anonymní číslo?

  Vložil Živitel advokátů (bez ověření), 4. Květen 2015 - 16:30

  Chápete správně, pane ste. Svému SVJ předáte jméno a adresu osoby (adresou je adresa Vašeho bytu), kterou SVJ zná (zalévá Vám květiny, uklízí byt, venčí psa, Vašeho příbuzného ad.). Tato osoba Váš byt podnajme, přičemž Vy svému SVJ sdělíte toliko počet lidí (pokud ho ovšem znáte, povinnost zjišťovat tento počet nemáte).

  Z povinnosti sdělit počet neplyne bez dalšího povinnost vyvíjet úsilí za účel zjištění tohoto počtu. Kromě toho žádná sankce za nesdělení jména, adresy ani počtu stanovena není.

  On je celkem zjevný úmysl zákonodárce, jenže platí, co zákonodárce napsal, nikoli co napsat zamýšlel.

  Vložil Marcela Říhová (bez ověření), 4. Květen 2015 - 9:32

  Vážený ste, NOZ § 1177 … přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby". Nájemní smlouvu můžete uzavřít s jednou osobou, která bude ale ve Vašem bytě bydlet s přítelem, kamarádem apod., kvůli rozúčtování nákladů za služby jste povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu nejen počet osob, ale i jména a adresy osob, které mají v bytě domácnost..

  Vložil lake, 4. Květen 2015 - 12:21

  Paní Říhová, co píšete je pouze neurčitá a nesrozumitelná – a proto nevymahatelná – povinnost.
  Žádný celostátně platný právní předpis nestanoví co to znamená „mít v bytě domácnost“.

  A proto nebudu NIKDY takový údaj nikomu sdělovat.

  Mimochodem, k rozúčtování služeb se nepoužívá tajemný počet „osob které mají v bytě domácnost“. Viz zákon č.67/2013 Sb.

  lake

  Vložil M.Říhová (bez ověření), 4. Květen 2015 - 19:52

  Pane lake, neberte, prosím, moji odpověď jako protiargument, Vaše odpovědi jsou pro mne vždycky poučné, spíš jsem se pousmála, když žádný právní předpis nestanoví, co to znamená mít domácnost, tak nebudete NIKDY takový údaj nikomu sdělovat. Vím že jste to myslel k první větě, ale na první přečtení… Dopátrat se v NOZ odpovědi na téměř cokoliv, musí se hledat a hledat, viz paragrafy, týkající se SVJ. Wikipedie – Domácnost v českém soukromém právu Podle § 115 dřívějšího občanského zákoníku, platného do roku 2014, byla domácnost tvořena fyzickými osobami, které spolu trvale žily a společně hradily náklady na své potřeby. Nový občanský zákoník domácnost výslovně nedefinuje. Užívá však pojmu rodinná domácnost (např. § 690 a násl.), přičemž je tím myšleno společné obydlí dané rodiny (§ 743). Podle důvodové zprávy nejsou „rodina“ ani „domácnost“ subjekty práva, přesto jde o pojmy zaužívané a jednoznačně chápané, s nimiž právní řád běžně pracuje.

  Vložil lake, 4. Květen 2015 - 20:42

  Paní Říhová, nevím co se míní tím, že nějaký pojem je údajně „zaužívaný“ či „jednoznačně chápaný“. Kdo ten pojem jednoznačně chápe, prosím? A JAK jej tedy chápe, mohu-li se zeptat?

  Je opravdu někdo, kdo tento pojem chápe jednoznačně? Do konce roku 2013 platila definice domácnosti v Občanském zákoníku, která obsahovala pojem „společné žití“. To se ovšem vykládalo tak, že společné žití NEZNAMENÁ totéž co společné užívání jednoho bytu. Viz http://www.portalsvj.cz/…se-zkusenost#….

  Není-li pojem „domácnost“ dnes definovaný v žádném celostátně platném předpisu, pak je vyloučeno, aby mi zákonodárce ukládal nějakou tajemnou povinnost v souvislosti s „domácností“ či s „osobami, které mají v bytě domácnost“.

  • Je například „osobou která má v bytě domácnost“ moje dcera, která se připravuje na budoucí povolání studiem na škole vzdálené 250 km od mého bytu, a platí si tam ubytování na privátu? Samozřejmě jí uhrazuji její životní potřeby.
  • Je „osobou která má v bytě domácnost“ také můj syn, který odjel v roce 2013 na Nový Zéland a nehodlá se zatím vrátit? Má v bytě stále svůj pokoj, postel, své věci ve skříních a trvalé bydliště.
  • Má snad v mém bytě domácnost nájemce bytu (Společnost Rychlostav s.r.o.), která v něm ubytovává ukrajinské dělníky?
  • Mají snad v mém bytě domácnost tři až pět dělníků z Ukrajiny, kteří v něm přespávají?

  Mám snad tyto všechny osoby nahlásit? Nebo je nemám nahlásit? Nebo mám nahlásit jen některé z nich? Které? A co s těmi počty bude SVJ potom dělat?

  lake

  Vložil Říhová (bez ověření), 4. Květen 2015 - 20:45

  Milý pane lake, tyto stránky jsou tu pro laické a někdy naivní, až pitomé otázky a pokud Vás dokáže tak rozohnit moje nevinná reakce, měl byste zřejmě navštěvovat stránky jiné.

  Vložil FilipN, 4. Květen 2015 - 19:59

  Paní Říhová správně píše, že před 01.01.2014 do­mácnost definována byla (v tehdejším obč. z.), od 01.01.2014 do­mácnost definována nikde není.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".