odměny výboru

Vložil Simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 5:55 ::

Dobrý den, odměny pro výbor schvaluje shromáždění. Výbor si navýšil odměny, nebylo to projednáno ani schváleno jako samostatný bod na schůzi. Výbor se hájí tím, že byla shromážděním schválena roční uzávěrka, která navýšené odměny obsahovala a to, že stačí? Mají pravdu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil helena.ruzickova (bez ověření), 20. Listopad 2015 - 14:14

  Dobrý den, mám dotaz. V programu schůze shromáždění byl uveden bod. Činnost výboru společenství. Předseda SVJ a současně řídící schůze dal v tomto bodě hlasovat o odměně, dvěma novým členům výboru, a to 10.000,– Kč každému z nich za rok 2015. Na odměnu bude sepsána dohoda o provedení práce, neboť se jedná o činnosti, které nesouvisí s členstvím ve výboru. Jako druhé hlasování uvedl hlasování o měsíční odměně dvěma členům od 1.1.2016 , jejíž výplata je podmíněna navýšením příspěvku vlastníků o cca 45,– Kč měsíčně. Máme ještě staré vzorové stanovy, kde je uvedeno pod Čl. Shromáždění,k) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,/10/ Shromáždění je schopné usnášet se, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo stanovy neurčují jinak. /14/ Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení d)způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky. Jaký podíl by platil pro schválení navýšení? V nájmu máme paušální položku na odměny výboru. Lze hlasovat, když tento bod nebyl v programu? Velice děkuji za odpověď. Helena R.

  Vložil lake, 26. Květen 2011 - 12:09

  Paní Simono,
  tvrdíte, že ve Vašem SVJ "... odměny pro výbor schvaluje shromáždění."

  Máte tedy jiné stanovy nežli vzorové. Ty totiž ve svém článku 7 odst. 3 praví něco zcela jiného:
  "Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o (...)
  e) schválení účetní závěrky, předložené výborem či pověřeným vlastníkem, (...)
  l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka, (...)."

  Chcete-li použitelnou odpověď namísto nekonečného mlácení prázdné slámy, musíte zde doslovně citovat co Vaše stanovy praví o odměnách členům výboru. Dále citujte vše, co jste si o odměnách a jejich stanovení schválili na shromážděních SVJ. Pak odpovím.

  lake

  Vložil Společenství 1494 (bez ověření), 26. Květen 2011 - 13:51

  Můžete mi taky kvalitně odpovědět máme stejný problém jako u pí Simony. Nikdy jsme odměny stat. orgánu (výboru) na shromáždění neschvalovali, to rozděluje správce SBD Poruba, podle svých vnitřních směrnic. Na vyúčtování mám po prvé od r. 2004 uvedeno počáteční stav 0 roční tvorba z předpisu nájmu 960Kč roční čerpání –960 konečný zůstatek 0 Středisko 92 160,– Výbor je čtyřčlenný Zdravotní pojištění 9% je hrazeno z dlouhodobé zálohy + telefonní karty členům výboru cca 4 000,– taky z dl.zál. Je stanovena pevná částka 80,– na byt, bez rozdílu nájemci nebo vlastníci Děkuji za odpověď Ještě bych prosila o odpověď na úhradu za správu Středisko 108 336,– Roční tvorba z předpisu nájmu 1 824Kč roční čerpání –1 824,– konečný zůstatek 0. Nemá to být vyúčtováno podle podílu?

  Vložil lake, 26. Květen 2011 - 21:36

  Píšete, že odměny členům výboru rozděluje SBD, že platíte jakýsi NÁJEM, že nevedete účetnictví, nýbrž existuje jen sledování financí na "středisko".
  Nejste náhodou všichni nájemci družstevních bytů?
  Nebo možná podíl původního družstva na domě nepoklesl dosud pod jednu čtvrtinu?
  To by vysvětlovalo Vámi popsaný stav.

  K Vaší otázce:
  Vše, co není zařazeno pod služby, má být rozúčtováno podle spoluvlastnických podílů, pokud jste se nedohodli jinak. U služeb tomu může či nemusí být stejně, s výjimkou tepla, dodávky teplé vody, nakládání s odpady.

  lake

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 27. Květen 2011 - 6:46

  neřekl bychm, že nevzniklo SVJ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/…zObjekt.aspx?… a IČ: 268 37 145.

  Vložil Společenství 1494 (bez ověření), 27. Květen 2011 - 12:26

  Ano p. kolemjdoucí jsme SVJ od r. 2004, kdy Děkuji za zájem nás po urgencích SBD vzalo na milost a dovolilo nám se zaregistrovat, jinak jsme měli byty převedeny v r. 2002, mrkněte se třeba jen ze zvědavosti do rejstříku listin, a m ůžete napsat co by jste mi poradil Děkuji za zájem Za odpověd děkuji i nik lake

  Vložil karelh, 27. Květen 2011 - 20:58

  Dobrý den, přestože výše uvedené nebylo určeno pro mě, zkusím se vyjádřit. Vaše SVJ vzniklo po převedení bytů z vlastnictví družstva. Dle notářského zápisu, ale nebyla splněna podmínka pro pokles podílu družstva pod 1/4, ale vznik byl konstatován jako u „normálního“ SVJ. Nevím jaký to má na dnešní stav, kdy jsou všechny byty již převedeny vliv. Údaje, které jste uvedli výše svědči o používání programu pro správu nájemních bytů proto položka nájem.SBD Vám nadále dělá správce a používá svoji terminilogii. Vnitřní směrnicwe SBD nemají dle mého názoru vůči SVJ účinnost. Vy jste samostaný subjket a SBD Vám na základě smlouvy obstarává správu. Úhrada zdravotního pojištění z dlouhodobých záloh je v pořádku. Z čeho jiného by jste je měli hradit.Neznám váš účtový rozvrh, pokud používáte pouze účet 955 pak jiná možnost není, pokud by jste používali i účet 324×xx – Krátkodobé zálohy na správu pak by jste běžný provoz SVJ hradili z tohoto účtu.K položce za správu nelze dát jednoznačnou odpověď. Ano,spoluvlastníci se podílí na nákladech na správu dle podílu, ale z uváděné částky není patrné jak byla sestavena.

  Vložil Společenství 1494 (bez ověření), 27. Květen 2011 - 23:27

  Děkuji za odpověď, 1/4 podíl družstva je zřejmě už od r. 2009, ale mám podklady z KÚ k 31.10.2010 – byl podíl 13186/54825 a k 31.12. 10968/54825. (nemám zápisy u sebe) v účetnictví máme jen kopie fa pod jejich č. a refakturaci fa. Smlouvy s dodavatelem vody je na SBD, jen teplo je na SVJ IĆ. Mám obavy, že všechny fa, které se týkají našeho SVJ jsou vystaveny na SBD, proto v účet. jen kopie. (Budeme teprve ověřovat), Může to být záměr k odečtu DPH.

  Vložil karelh, 28. Květen 2011 - 7:48

  Dobrý den, smlouvy by měly být uzavřeny jménem a na jméno společenství. Účetní doklady by taktéž měly znít na jméno SVJ. Pokud zní účetní doklady na jméno SBD nemají ve Vašem účetnictví. Máte pravděpodobně pravdu, že jde o DPH i o snížení základu daně DPPO u SBD. Daňová kontrola by měla žně. Je potřeba převzít „otěže“ SVJ do svých rukou. V prní fázi bych se podíval na smlouv, uzavřenou s SBD jako se správcem. 96 bytů už je velké SVJ. karelh,

  Vložil Společenství 1494 (bez ověření), 28. Květen 2011 - 14:46

  Dobrý den, komunikace s výborem je velmi těžká, odkazují nás na Mandátní smlouvu, která byla uzavřena v r. 2004, a máme si to jít vyřídit na SBD, argument, že nemáme s SBD nic společného, než to že nám špatně hospodaří s našimi penězi, viz úvěr, který jejich výpočet přivedl některé vlastníky do mínusu, protože nespláceli podle podílu ale podle podlahové plochy. To prý bylo při vyúčtování srovnáno. Dnes je konec května a ještě nemám vyúčtování za služby, prý až v červenci si můžu v úřední hodiny vyzvednout v pokladně SBD. Pak tam mám ještě zápočet starších přeplatků 1390,– ale co s tím nenapsáno. V komentáři je informace: položka 2,8,29 (t.j. úvěr, pojištění a dl.záloha) je kritériem pro výpočet spol.podílu jednotky pol.: 15,32 záloha na odm. stat. org. a úhrada za správu pevná částka na byt. jednotku, položka 30: dlouhodobá záloha na provoz domu – kritéria kombinace výše uvedených. Tak pro mne to je rébus,vůbec tam není příjem z pronájmu střechy, kolik jsem jim darovala, jen v lednu dostanu oznámení kolik si mám přidanit, za těch pět let do dělá cca 5 600, ale na vyúčtování to není

  Vložil karelh, 28. Květen 2011 - 15:18

  Dobrý den, provést řádné vyúčtování za dodávku tepla a teplé vody do konce čtvrtého měsíce po ukončení zúčtovacího období je dáno vyhláškou 372/2001; jinak v jiném aktuálním vláknu to podrobně rozebírá p. lake. Nechápu vaše tvrzení…protože nespláceli podle podílu ale podle podlahové plochy…dle ZoVB podlahová plochabytu rovna podílu na společných prostorách ( § 8 odst. 2). Jinak pokud nevidím celé vyúčtování těžko se k tomu vyjadřuje pokud chcete jej naskenovat svjkarel zavináč seznam.cz. Položka není kritériem pro výpočet podílu, podíl je dán prohlášením vlastníka a lze jej zjistit z katastru. Záloha na odměnu stat. orgánu a úhrada za správu může býr dána pevnou částkou jen pokud jste se takto dohodli. Jinak na správě domu podílíte dle podílů. (§15 odst. 1 ZoVB) a kombinace u dlohodobé zálohy je taktéž v rozporu pokud jste se na tom nedohodli. V argumentaci opět odkazuji na příspěvky p. lakeho, který se těmto problémů na zdejším fóru věnuje velice podrobně. Příjem z pronájmju střechy je příjmem vlastníku v poměru dle podílu a může předmětem daně z příjmu. Pokud máte zdanit příjem musíte jej buď obdžet nebo ve vašem případě by mujselo společensatví rozhodnout, že tento příjem každý vlastník ponechá jako dlouhodobou zálohu. Pokud Vám není bez vašeho souhlasu vyplaceno jde pravděpodobně o bezdůvodné obohacení ze strany SVJ jako právnické osoby. Dále je otázkou kdo uzavřel nájemní smlouvu, zda již byla uzavřena před vznikem SVJ. Výbor Vás nemá co odkazovat na správce požadujete odpověď po něm. karelh,

  Vložil Společenství 1494 (bez ověření), 28. Květen 2011 - 16:23

  Bohušel nemůžu naskenovat, ale opíšu a pošlu jako přílohu na Váš email. Díky

  Vložil karelh, 26. Květen 2011 - 20:24

  Váš dotaz je nesrozumitelný. Pokud Vás řídí správce je to smutné, ale bez znalosti konkrétních údajů se těžko radí na dálku. karelh,

  Vložil SiTo (bez ověření), 26. Květen 2011 - 14:09

  Jestli je to u vás skutečne tak jak popisujete, tak v tom máte pěkný bordel. Nepořádek je moc slabé slovo.

  Vložil simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 12:36

  ve stanovách je – celkovou výši odměn pro výbor schvaluje shromáždění. Před 8 let byly schváleny odměny ve výši 25 tis. od té doby se o odměnách nemluvilo ani nehlasovalo a za rok 2009 a 2010 byla položka odměny výboru v roční závěrce 30 tis. Kč. Zdůvodněno výborem to bylo tak, že pokud jsme schválili účetní závěrku, která navýšené odměny obsahovala (což pochopitelně nikdo nevěděl), tak jsme je tím schválili.

  Vložil lake, 26. Květen 2011 - 14:33

  Paní simono,
  na věc je možno hledět ze tří různých úhlů.

  (1) Otázka právní
  Vaše prohlášení je nejednoznačné. Není určeno, zda schvalovat je třeba pro každý rok jednotlivě, nebo zda jednou schválená částka platí automaticky i pro další roky, dokud není shromážděním schválena výše nová. Jisto je, že vyplacením jiné než schválené částky jednali členové výboru proti stanovám a v rozporu s usnesením shromáždění.
  Nepíšete ani, zda limit 25000 je míněn jako částka vyplácená, nebo jde o náklad na odměny (to jest veškeré náklady včetně zdravotní daně placené společenstvím a úrazového pojištění). Je na vás, abyste si k tomu stanovili jasná pravidla.

  (2) Otázka důvěry:
  Výše odměn musí být schválena shromážděním. Z logiky věci vyplývá, že k tomu musí dojít před vyplacením, nikoliv dodatečně. Je tedy nutno, aby tento bod byl uveden v pozvánce a předložen shromáždění k odhlasování. To nelze nahradit ukrytím této částky dodatečně do účetní závěrky. Pokud se někdo chová takto, ztrácí důvěru a měl by být kontrolován, nebo nahrazen, než si začne strkat do kapes ještě větší částky. S jídlem roste chuť.
  Jsem si vědom toho, že vliv inflace za 8 let by určitě ospravedlnil navýšení odměn, možná na více než 30000. Ale nelze toho dosahovat takovým "podpásovým" trikem.

  (3) Otázka většinové vůle
  pokud máte většinovou podporu, můžete klidně svolat shromáždění a neoprávněně vyplacenou částku členům výboru "sebrat". Nemáte-li v domě podporu, pak Váš názor je menšinový a se situací se smiřte. Chovejte se jako ostražitý vlastník, který zná a uplatňuje svá práva.

  lake

  Vložil Simona (bez ověření), 27. Květen 2011 - 1:54

  lake,moc děkuji za odpověď, je nás bohužel menšina, ostatním je to jedno, výbor se v tomto směru chová arogantně a není ochoten na toto téma diskutovat a nás je na změnu málo. Většina zvedne ruku proto, co je jim předloženo, aby splnila svojí účast na schůzi a měli zase na rok pokoj. Chtěli jsme tuto situaci změnit, protože víme, že to správně není, ale dopadli jsme docela špatně, protože jsme se tím postavili do pozice rejpalů, kterým pořád něco vadí a narušují průběh schůze.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 26. Květen 2011 - 12:53

  Paní Simono, shromáždění něco schválilo aniž by vědělo, co schvaluje. Připadáte mi jako poslanci, kteří si schválili snížení platů, aniž tušili, co schvalují. Poslanci to napraví zvýšením poslaneckého platu na nejméně 230 000 měsíčně. Vy to už asi napravit nemůžete. Ale pokud se domníváte, že je 30 000 pro všechny členy výboru (asi za rok) nějak moc peněz, proč nejdete dělat do výboru?

  Vložil Simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 13:26

  Ano, tak to tady bohužel léta funguje , já tady nebydlím tak dlouho a začala jsem se o to víc zajímat a to je výsledek, několik nás hlasovalo proti schválení účetní závěrky, ale nebyla nás většina. Ostatní opravdu scvhálí a neví co, bohužel. Já ji ty peníze nezávidím a nemyslím si, že by to bylo hodně nebo, že by někdo ve výboru kvůli penězům pracoval. Taky si myslím, že snad každý kdo tady má nějaký dotaz a není mu úplně jedno co se u nich děje a snaží se v tom orientovat, nemusí jít do výboru pracovat. Náš výbor se nechal dobrovolně zvolit a my bychom byli rádi, kdyby dodržoval, to co dodržovat má a to bych se tady ráda dozvěděla. Předpokládám, že správná cesta by byla, kdyby na pozvánce byl bod – navýšení odměn výboru, v zápise se o tom hlasovalo a v usnesení stálo, že navýšení odměn pro výbor bylo schváleno. Nic takového ale neproběhlo a zdůvodnění výboru jsem tady už psala.

  Vložil Vanek, 29. Květen 2011 - 11:25

  Hezký den, Vážená paní Simono,plně s Vámi souhlasím neboď u nás je to stejné. Pár přívrženců výboru schválí cokoliv a ostatní koukají a nikdo neřekne nic . Buďto tomu nerozumí, nebo se bojí ozvat. Jako příklad uvádím: Na účtu oprav( pro pana lakeho účet na správu domu a přilehlého pozemku. Aby mě nechytil za slovo )nejsou peníze, protože výbor bez souhlasu utratil od r.2009 10000000,–Kč.. Aby si mohli čtyři členové výboru vyplatit odměnu 65000,–Kč. napsali si fiktivní smlouvy na úklid spol. prostor v domě, předsedkyně (jako skušená kosmetička podlahových krytin dokonce 160,–Kč/hod). Odměnu si nechali zaplatit z nákladů na bydlení jako mzdu. Vše bez souhlasu vlastníků a s odůvodněním, že ušetřili lidem peníze za zdravotní a soc. pojištění. U Vás jste na tom ještě dobře.
  S pozdravem Vanek

  Vložil kolemjdoucý (bez ověření), 29. Květen 2011 - 18:55

  Pan Vanek napsal …Aby mě nechytil za slovo )nejsou peníze, protože výbor bez souhlasu utratil od r.2009 10000000,–Kč.., těch nul je nějak moc. Deset milionů z příspěvku na správu domu a pozemku… :-)

  Vložil vladan, 26. Květen 2011 - 9:45

  A zase jeden závistivka, co si myslí, že je vše zadarmo, hlavně práce pro druhé.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 26. Květen 2011 - 14:00

  Souhlasím s Vladanem. Většina vlastníků si myslí, že je někdo povinen jim udržovat majetek, starat se o jejich pohodlíčko a zdarma. Najměnte si firmu, to se vám pak protočí peněžnka.

  Vložil anna1 (bez ověření), 26. Květen 2011 - 23:18

  Hm..„Najměnte si firmu, to se vám pak protočí peněžnka.“

  Tak aby se Vam neprotocili paneky z toho nejakeho Anonymousse. On to urcite dela spravce i predsedu v jedne osobe zadarmo, nebo z lasky k bliznimu.....tomu nikdo neuveri, ze? Ona ta firma vyjde ve vice pripadech o dost levneji a mate prehled za co se utratili penize vlozene do spolecneho hospodareni.

  Proc se te funkce tak drzit pan Anonymouss????

  Vložil simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 10:52

  Vladane, já nejsem v žádném případě závistivka, pokud si odměny zaslouží klidně jim odsouhlasím navýšení.

  Vložil lolek (bez ověření), 26. Květen 2011 - 10:06

  pro „vladan“:
  jestli nemáte nic relevantního – tak nereagujte. Dotaz tazatele není o tom zda Výbor má něco dostat nebo nemá a v jaké výši ale o tom jak po právu nakládá se zálohami na správu domu Vlastníků.

  pro „Simona“:
  Podívejte se do Vašich Stanov. Dle Vzorových stanov čl.VII/3l patří stanovení odměn výboru do výlučné pravomoci Shromáždění. Ve Vašem případě jde tedy o bezdůvodné obohacení Výboru – které je i v TrZ. Dejte Výboru na vědomí aby okamžitě neoprávněně vyplacené prostředky vrátili na účet Společenství.

  Vložil vladan, 27. Květen 2011 - 7:19

  pane lolku, až budete dělat předsedu tak dobře a dlouho jako já budete vědět, že výbor potažmo předseda si může odměny navrhnout ve výši dle svého uvážení, pokud to vlastníci na shromáždění schválí. Nebo to lze dát do nějakého bodu, není nikde psáno, že to má být samostatně. V účetní uzávěrce to máme každý rok a není problém. V našem domě je to pouze pro předsedu 20,–Kč/byt/měsíc ( bytů je 16 ), splatno ročně. Pro mě byl dotaz položem ze závisti a hotovo. Paní má možnost kandidovat do výboru a pak se ukáže, nikoliv kibicovat bez odpovědnosti.

  Vložil simona (bez ověření), 27. Květen 2011 - 10:25

  Vážený pane Vladane, pokud se někdo neúčastní schůzí a nemá zájem je to špatně, pokud si chci ujasnit některé věci a dotážu se zde jsem závistivá a kibicuju bez odpovědnosti. Pokud by všichni takový měli kandidovat do výboru, byli by asi výbory početnější než samotné shromáždění. Já práci výboru nepodceňuju, peníze jim nezávidím a pokud si odměny nechají zvýšit regulérně podle stanovy, velice ráda zvednu ruku pro.

  Vložil simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 10:48

  pro „lolek“ to jsme udělali, sepsali jsme stížnost na kontrolní komisi, aby výbor doložil usnesení, ze kterého vyplývá schválení navýšených odměn a bylo nám odpovězeno, že jsme odměny schválili odsouhlasením účetní závěrky za loňský rok.

  Vložil karelh, 26. Květen 2011 - 7:11

  Dobrý den, schválení účetní závěrky je velmi široký pojem. Záleží, v jakém rozsahu byla sestavena a předložena shromáždění ke schválení. Pokud šlo z předložené závěrky či jiných doplňujících materiálů zjistit zvýšení tak se domnívám, že je těžko zpochybnitelné. Jestliže výkaz zisku a ztráty jste schválili jako součást účetní závěrky bez toho, že by jste se zajímala podrobněji o obsah jednotlivých nákladových položek je to vaše chyba. Vím, že Vás to asi nepotěší, ale výbor udělal „boudu“ a shromáždění jí schválilo. Právníci možná dospějí k jinému názoru o platnosti či neplatnosti schválení účetní závěrky a vyplacení odměn. Spíš doporučuji se při příliš stručné závěrce ptát, ptát a znova ptát. karelh,

  Vložil simona (bez ověření), 26. Květen 2011 - 10:50

  pro „karelh“ účetní závěrka je nám předkládána ve výroční zprávě, jedná se cca o 40 položek hospodaření, odměny výboru tam jsou uvedeny jednou položkou za celý rok, pokud si tu částku nepamatujete, tak nemáte ani možnost porovnat, jestli je to oproti minulému roku jiné nebo stejné.

  Vložil karelh, 26. Květen 2011 - 12:08

  Dobrý den, pokud je zpracována zpráva o hospodaření či jiný podobný dokument měl by, dle mého názoru, obsahovat i sloupeček co bylo plánováno, pak skutečnost a rozdíl. Je dobré si schovávat materiály z předchozích shromáždění. Neporovnává se rok předešlý s rokem schvalovaným, ale plán (rozpočet) se skutečnými výdaji (náklady). Pokud jste neměli odměny schváleny předem a výbor si je nejprve vyplatil a pak jste je schválili, tak jste legalizovali tento postup. Nevím, zda by šlo argumentovat uvedením v omyl, rozporem s dobrými mravy či jiným právním argumentem. Více by Vám pravděpodobně poradil p. lake, p. Pavel či jiný z právníků účastnících se zdejších diskuzí. Nevím, o jakou jde částku, aby vynaložená námaha byla adekvátní výsledku. Spíše bych to ve vaší situaci viděl na ponaučení pro další roky. Jinak odměny statutárním orgánům jsou hrazeny ze záloh na správu domu a pozemku. Výši této zálohy schvaluje shromáždění. Při schvalování by mělo být uvedeno pložkově na jaký účel a jaká výše každé položky. karelh,

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 26. Květen 2011 - 6:56

  pí. Simono nemohlo jít o roční uzávěrku a to z důvodu že se schvaluje účetní závěrka. Nemají v žádném případě pravdu.

  Anonymoussss

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".