Obcházení vlastníka bytové jednotky při rozhodování

Vložil Marrta, 29. Září 2023 - 22:59 ::

Prosba o radu. SVJ – minimálně 5 let žádná schůze. Přesněji schůze nebyla tuším od roku 2014, kdy se řešila omítka. Občas se pošle po bytech papír na podpisy/souhlasy. Teď se řeší vstupní dveře. Jedny jsou hodně staré – ty jsou na akutní výměnu. Hliníkové, z druhé strany, máme nové 9 let. Prý se musí taky vyměnit, rozhodla předsedkyně – seřízení proběhlo jen jednou. Opět se poslal jen papír. Netuším, co na něm bylo, zda byla přiložena i dokumentace, jak budou vypadat, protože se ke mně vůbec nedostal. Dveře (cca 2×80 000 Kč) už byly objednány myslím dříve než proběhl tento „leták“. Je možné takto postupovat? Jedná se o vchod s 9 bytovými jednotkami v osobním vlastnictví. Dnes se dle všeho zajišťovaly podpisy, které tam v termínu určitě nebyly, můj tam chybí (souhlas, ani nesouhlas jsem nemohla vyjádřit). Předsedkyně se zřejmě pasovala do pozice majitelky domu. Nerada dělám problémy, jen chci, ať se postupuje dle zákona. Děkuji za radu.

  • Judikáty
  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 2. Říjen 2023 - 8:07

Nejvyšší soud však již ve svém předcházejícím usnesení v této věci (sp. zn. 26 Cdo 1051/2019) zdůraznil, že je-li vlastníkovi jednotky znemožněna účast na shromáždění (o svolání shromáždění ho statutární orgán neuvědomí, nebo mu neumožní vstup na shromáždění), jsou tím závažně porušena jeho práva. Je-li mu odepřeno právo podílet se na rozhodování shromáždění, má důležitý důvod pro přezkoumání usnesení přijatých na takovém shromáždění, a to bez ohledu na to, zda by velikost jeho hlasu sama o sobě ovlivnila výsledek hlasování. 

Skutečnost, že vlastník jednotky neměl možnost ovlivnit vahou svého hlasu výsledek hlasování, není sama o sobě důvodem k závěru, že porušení zákona či stanov nemělo závažné právní následky. Možnost domáhat se soudního přezkumu rozhodnutí shromáždění (vyslovení jeho neplatnosti) je jedním z ustanovení, jejichž účelem je – mimo jiné – chránit právo vlastníka jednotky podílet se na rozhodování SVJ. Nelze proto jen na základě toho, že neměl dostatečný počet hlasů, aby mohl ovlivnit přijetí napadeného usnesení shromáždění dovozovat, že porušení jeho práv nemělo závažné právní následky – pak by totiž byl vlastník s menšinovým podílem na společných částech domu a pozemku fakticky z práva, které mu dává § 251, 1206 a 1209 odst. 1 o. z., vyloučen (srov. např. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1717/2011).

Lze tak uzavřít, že nebyla-li navrhovateli umožněna účast na Shromáždění, nejen že splnil podmínky stanovené v § 1209 odst. 1 o. z. pro přezkoumání Usnesení, ale Usnesení bylo přijato v rozporu se zákonnou úpravou rozhodování shromáždění (§ 1206 – 1207, § 251 o. z.), nebylo tedy přijato platně.

Citováno z usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 2167/2022–322

Justitianus

Vložil Moudrý zákonodárce (bez ověření), 30. Září 2023 - 10:22

Paní Marrto,

přesně takto tomu chtěl náš moudrý zákonodárce. Nebrblejte a poděkujte mu za jeho moudrost.

Vložil MartinII, 30. Září 2023 - 3:35

Předsedkyně je „předsedkyně výboru“ nebo „předsedkyně SVJ“ ? Co máte o statutárovi ve stanovách ?

Pokud není svolávané shromáždění 1× / rok, tak statutár (ať již výbor v čele s předsedou výboru nebo předseda SVJ) porušuje NOZ.

K vašemu dotazu:

Pokud se nescházíte, tak jak to je např. se závěrkou účetnictví ?

Jsou důležitější otázky o nichž má SVJ rozhodovat než jsou vstupní dveře, např.

  • hlasování o investicích,
  • dlužníci za příspěvky správy domu (tzv. fond oprav),
  • dlužníci za zálohy služeb (např. vodné + stočné),
  • hlášení počtu osob (nejčastěji kvůli sporu o rozúčtování za odpadky).

Dluhy se promlčují za 2 roky !!!

Každé SVJ má také „svoje“ problémy o kterých by měl jednat, např. výměna podružných vodoměrů.

  • – – – – – – – – –

Pokud statutáři (výbor) nesvolají shromáždění 1× / rok tak lze využít § 1207

„(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně 1× do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků, kteří mají více než 25 % všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami“

Nesvolávání shromáždění dle § 1207 je problém v pasivitě vlastníků.

  • – – – – – – – – – – – –

Pokud jde vyjádření vlastníků listinnou formou, které popisujete, jde o tzv. „per rollam“ (dle NOZ správně „mimo zasedání“) ale to je možné pouze dle § 1211

"Rozhodování mimo zasedání

§ 1211

(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se…"

  • – – – – – – – – – – – –

Mimo dotaz připomínám, že zřejmě již skončil mandát statutárů (výbor, předseda SVJ). Ověřte co je uvedeno o mandátu statutára na www.justice.cz (po zadání IČO SVJ).

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".