NOZ §1180, §1200, §1208, §2997 a příspěvky správy domu a jejich rozvržení (vyúčtování)

Vložil MartinII, 30. Duben 2015 - 11:41 ::

NOZ

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

§ 1200 – (2)g pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

 1. … vypořádání … zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 • – – – – – – – – – – – – – –

http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost K pojmu „vlastní správní činnost“ Vložil ik (bez ověření), 17. Prosinec 2014 – 8:56 … , překopíruji Vám zde, co nám sdělil náš správce : Konkrétní činnosti, které spadají pod správu domu a pozemku, jakož i pod vlastní správní činnost, vymezuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Náklady na vlastní správní činnosti, které se podle NOZ rozvrhují na každou jednotku stejně, jsou např.: • Náklady na správu • Náklady na rozúčtování a vyúčtování, SIPO, odečty měřidel • Odměny výboru • Bankovní poplatky • Kancelářské potřeby • Poštovné • Vybavení kanceláře pro činnost výboru (počítač, nábytek, software apod.) a odpisy tohoto vybavení • Právní služby týkající se správní činnosti Z toho plyne doporučení pro společenství, že se mají rozdělit dosavadní příspěvky do „fondu oprav“ na: 1)příspěvek na správu domu a pozemku (rekonstrukce, opravy, údržba) – rozvrhují se dle podílu na společných částech domu, 2. příspěvek na náklady vlastní správní činnosti (administrativa, režie) – rozvrhují se na každou jednotku stejně. Na základě toho bude v účetnictví společenství provedeno rozdělení příspěvků na samostatné účty. odpovědět | hodnocení –2

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

http://www.portalsvj.cz/…eurcity-ucel Platíte na neurčitý účel? Vložil lake, 11. Únor 2015 – 4:59 :: Ostatní Jen hlupák by platil na neurčitý a neznámý účel. Jen hlupák by platil bez toho, aby věděl, zda jde o zálohu nebo o příspěvek (konečnou platbu). Jen hlupák by platil zálohu, není-li známo zda je dlouhodobá či krátkodobá (ta se povinně vyúčtuje a vypořádá po roce). Jen hlupák by platil zálohu, není-li zřejmé na co konkrétně je určena a do kdy má být na stanovený účel použita. Tak proč se takto chováte Vy? Stále se zde opakují dotazy na neexistující fond oprav. V SVJ(2000) nic takového v účetnictví nenajdete. A pokud snad ano, není vlastník povinen na takový účel nic uhradit! Zapamatujte si to.

Ale pokud již vlastník uhradil, má smůlu. Viz NOZ: 89/2012 Sb. § 2997 (1) Dlužník, který plnil dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Právo na vrácení nemá ani ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl. Z uvedeného plyne, že co bylo dobrovolně uhrazeno bez právního důvodu (například na jakýsi „fond oprav“), je obohacením SVJ – právnické osoby. Vícekrát jsem zde upozorňoval, že hrazení na neznámý účel je dar, který nebude plátci vrácen.

Dárce se nemůže domáhat ani pozdějšího vyúčtování takového daru. 89/2012 Sb. § 2997

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dotaz: V zák. 72/1994 Sb., bylo uvedeno v §15 (4) „Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek“. Z toho bylo lze odvozovat srozumitelné vyúčtování, ale nevím, jak má vypadat „vyúčtování“ dle NOZ §1208. My dostáváme pouze řadu 12× uvedený uhrazený příspěvek. Nevím, co bylo rozvrženo dle podílu v m2, co na byt stejným dílem.

Co na to zdejší účetní a pan Lake.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Duben 2015 - 14:16

  Pan MartinII píše: „… nevím, jak má vypadat „vyúčtování“ dle NOZ §1208. My dostáváme pouze řadu 12× uvedený uhrazený příspěvek.“

  Ustanovení § 1208 NOZ se ale žádným vyúčtováním nezabývá. Neexistuje tedy nic, co by se mohlo nazývat „vyúčtování dle NOZ § 1208“. Hledáte povinnosti tam, kde zákon žádné konkrétní povinnosti neukládá. Vyúčtování správy cizího majetku je upraveno v jiných částech NOZ:

  89/2012 Sb. § 1436
  (1) Správce předloží beneficientovi vyúčtování správy nejméně jednou za rok. Je-li správců několik, předloží vyúčtování společné, ledaže vzhledem k rozdělení jejich působnosti smlouva určí nebo zákon stanoví něco jiného.
  (2) Vyúčtování musí být tak podrobné, aby bylo možné ověřit jeho správnost.
  89/2012 Sb. § 1437
  Správce beneficientovi umožní kdykoli přezkoumat účetní knihy a doklady týkající se správy a poskytne mu na vyžádání potřebné informace, jak je správa vedena.

  Dále je povinnost vyúčtovat správu uvedena v obecné části NOZ o spoluvlastnictví. Rozdíl je pouze v tom, že spoluvlastník v SVJ uplatňuje svá práva nikoliv vůči ostatním spoluvlastníkům, nýbrž přímo vůči osobě pověřené správou domu:

  89/2012 Sb. § 1118
  Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.
  89/2012 Sb. § 1119
  Vyúčtování se lze domáhat po uplynutí doby obvyklé povaze správy společné věci, při zániku spoluvlastnictví nebo při zániku účasti v něm, anebo z jiných důležitých důvodů.
  89/2012 Sb. § 1135
  Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat; náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou si může vybrat z výnosů spravované věci.

  lake

  Vložil JirkaM, 24. Květen 2015 - 22:35

  JirkaM

  Mám tomu rozumět tak, že úroky ze zálohy na údržbu a opravy společných částí jsou výnosem spravované věci a správce je může použít na odměny vlastním pracovníkům? Od roku 2000 má správce v domě s 39 byty 6,200.000,– Kč na t. zv. revitalizaci objektu a další statisíce v rezervním fondu a a další v nedělitelném fondu (z kterých nikdy nečerpal). Tyto prostředky má na vlastním bankovním účtu.

  Vložil an (bez ověření), 24. Květen 2015 - 22:54

  Nespletl jste se v těch částkách? Správce (předpokládám cizí správce, ne SVJ) má v domě s 39 byty 6 mil. Kč. další statisíce v rezervním fondu a a další v nedělitelném fondu (z kterých nikdy nečerpal). Tyto prostředky má na vlastním bankovním účtu. Nebývá mi, než položit vám otáku: je u vás vše v pořádku, jste zcela normální? Vy mu sypete své peníze na jeho vlastní účet, on si u vašich peněz vytváří vlastní fondy a vám to nevadí? Vzhledem k tomu, že máte společné části domu, tak patrně budete svj. Kolik platíte měsíčně?

  Vložil JirkaM, 28. Květen 2015 - 12:18

  JirkaM V částkách jsem se nespletl a není u nás všechno v pořádku. Pokud by bylo, neptal bych se. V roce 1999 byl převeden do osobního vlastnictví v domě třetí byt. Katastrální úřad, vč. pana vedoucího, se moc divil, co po něm chceme, takže neplatí „…o vzniku SVJ vydá katastrální úřad doklad o vzniku SVJ při převodu třetího bytu, a uvědomí o tom ostatní vlastníky – má na to formulář… ( viz Lake )“. Do dnešního dne je ze 39 bytů 17 v osobním vlastnictví. Podle pana předsedy „…vás ani nesvoláváme, protože vás vždycky přehlasujeme…“. Platíme 5.018,– Kč ztoho na správu 290,– (v Brně jsou poplatky na správu skoro poloviční). Máme již čtyři dopisy správce, že je všecho v pořádku a pod kontrolou kontrolní komise. Právní poradce nám doporučil, abychom platili, jinak z nás správce udělá neplatiče a přijdeme o byt. V tom jsou si zajedno s předsedou. Oslovil jsem čtyřstránkovým dopisem ostatních 16 vlastníků, ale ani jeden se neozval, protože ho to nezajímá. Správce připravuje „revitalizaci“ a do projektu, výběrového řízení a cenových nabídek mu prý nemá kdo co mluvit. Má svoje osvědčené dodavatele. Náklady na jeden byt jsou cca 225.000,– Kč. A teď Babo raď. Jirka

  Vložil MartinII, 30. Duben 2015 - 17:56

  Děkuji p. Lakemu. Ohledně vyúčtování (zda jen přehled úhrad za rok nebo podíly na nákladech a stav 31.12) to nebylo jasné ani do r. 2013 (ZoVB), viz ta spousta vláken, ze kterých jsem vybral do příspěvku

  http://www.portalsvj.cz/…i-vlastnikum

  Když něco hledám v NOZ, tak vím, že nutno nespoléhat se na druhé ale hledat příslušný řetězec i v částech o spolku, a toto jsem tedy nenašel.

  Do vyúčtování mi nepasuje váš příspěvek, že „uhrazená záloha je příjmem společenství vlastníků jednotek, nikoli peníze vlastníka“. Pravda je, že správa domu se platí jako příspěvek, nikoli záloha.

  www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav Může si vlastník vybrat peníze 3 Vložil lake, 8. Duben 2015 – 8:51 Pane staarmane, vlastník si nic vybrat nemůže. SVJ není banka, kam by si nosil vlastní vklady. Uhrazená záloha na správu domu – to nejsou jeho peníze. Přijatá záloha je příjmem společenství vlastníků jednotek. Vrácení zálohy může nastat:

  1. na výzvu plátce, jestliže uplynula sjednaná doba do kdy měla záloha být vypořádána,
  2. jestliže odpadl důvod, ke kterému byla záloha vybírána.

  V obou případech je přijatá záloha bezdůvodným obohacením příjemce zálohy a musí být vrácena. lake

  Vložil flexi, 18. Květen 2015 - 10:35

  ze SVJ nemusi prispevky na modernizaci atd. jednotkam radne vyuctovavat, rozuctovavat?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".