Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je vadné a částečně neúčinné

Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 - 6:41 ::


Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je vadné a částečně neúčinné.

Pouze ty části ke kterým existuje výslovné, jednoznačné a určité zákonné zmocnění v zákoně č. 89/2012 Sb. jsou účinné vůči každému. Ostatní obsah je částečně dispozitivní (lze se od něj odchýlit), a částečně neplatný pro svou nesmyslnost a zjevný rozpor s právními předpisy.


Zákoné zmocnění existovalo od 01.01.2014 pouze pro tyto okruhy záležitostí:

   §§ Citace NOZ Charakter
 1  §1208/f/7 rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného dispozitivní
 2  §1208/g/2 udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného dispozitivní
 3  §1222 Prováděcí právní předpis stanoví jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce kogentní
 4  §1222 Prováděcí právní předpis stanoví o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné dispozitivní
 5  §1222 Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku neurčité a dispozitivní

Naopak ty části nařízení vlády které jsou pouhou nezávaznou fantazií bez opory v zákoně (a dokonce některé jsou v přímém rozporu se zákonem) – ty účinné nejsou pro nikoho. O tom jsem psal víckrát, viz např. http://www.portalsvj.cz/…o-fond-oprav#…. Příklady nesmyslů v nařízení vlády:

☀ V ustanovení § 8 uvedené „vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek“ nepatří pod správu domu podle § 1180 odst. 1, nýbrž jde samozřejmě o typické náklady na vlastní správu právnické osoby samotné podle § 1180 odst. 2.

☀ Totálním nesmyslem je ustanovení § 12. Vlastníci jednotek zvolili statutáry a rozhodli o jejich odměně proto, aby SVJ provádělo správu jejich domu. Odměna správci nebo statutárům SVJ je tedy z větší části nákladem na správu domu podle § 1180 odst. 1. Jen menší část z odměn by mohla být přiřazena k nákladům na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2 (pokud vůbec má nějaký smysl toto podrobně komplikovaně rozlišovat). Zde s o tom diskutovalo: Zdanění odměny předsedy SVJ 3.

☀ Celé ustanovení § 15 (rozpočet na kalendářní rok a jeho schvalování) je pouze doporučením — nemá oporu v právních předpisech, neukládá nikomu vymahatelnou povinnost (a je ignorováno ve většině SVJ).

☀ V ustanovení § 17 uvedené „náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek“ nejsou v žádném případě nákladem na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2! Takový nesmysl snad nemohli ministři myslet vážně ani po celonočním flámu. Jde jednoznačně o náklad poskytovatele služeb na poskytování služeb spojených s užíváním bytů podle § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb..

☀ V ustanovení § 17 uvedené „náklady na provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“ *"nejsou** v žádném případě nákladem na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2!!! Jde jednoznačně o náklad na poskytování služeb spojených s užíváním bytů podle § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb.. Hradí jej pouze příjemci služeb.

☀ V ustanovení § 17/e uvedené „náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku" nejsou nákladem na vlastní správu. Jde jednoznačně o náklad správy domu a pozemku. To je zjevné už se slovního označení této položky. (Poznámka: Pod náklady vlastní správy SVJ by bylo možné podřadit náklady na soudní spory, které začínají u krajských soudů.)

Blbové v Rusnokově vládě zřejmě při schvalování nařízení č. 366/2013 Sb. požili alkohol nebo jiné omamné látky v množství větším než malém.

Další tisíce blbů jsou dodnes přesvědčeni, že právně vadné nařízení vlády je v pořádku.


Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lejsek Pavel (bez ověření), 9. Říjen 2023 - 23:59

  §justi
  „V ustanovení § 17 uvedené „náklady na provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“ nejsou v žádném případě nákladem na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2!!! Jde jednoznačně o náklad poskytovatele služeb na poskytování služeb jiným osobám podle § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb..
  Hradí jej pouze příjemci služeb.

  §7/4 zák. 67/2013 Sb.
  Náklady na vyhotovení a doručení vyúčtování podle odstavce 1 nelze zahrnout do nákladů na služby“

  §17/b nař.vl. 366/2013 Sb.
  náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“


  Pane Justiciane, jsem příjemce služeb. Abych mohl říci, že v tomto ohledu (ohledu na §17/b nař.) je mé vyúčtování služeb dle §7 zák. 67/2013 Sb. správné, pak v podkladech dle §8/1 zák.67/2013 bych měl najít podklady (faktury) prokazující samostatně jednak „náklad na rozúčtování a vyúčtování“ a jednak „náklad na provedení odečtů hodnot z …“, přičemž „náklad na rozúčtování“ zůstane nevyúčtován a já se na něm budu podílet skrze příspěvky na správu domu (podle podílu na spol. prostorech), a „náklad na provedení odečtů“ bych jako příjemce měl očekávat jako jednu z položek na svém vyúčtování služeb?

  Ano? Pokud nikoli, jakým způsobem „náklady na provedení odečtů … hradí pouze příjemci služeb“?

  Vložil Justitianus, 10. Říjen 2023 - 9:52

  Pane Lejsku, nemohu za to, že ministerští ouředníci i poslanci jsou blbové, kteří opakovaně schvalují absurdní ustanovení, která jste citoval.

  Náklad na na vyhotovení a doručení vyúčtování služeb samozřejmě je nákladem na poskytování služeb. Jedině blb by mohl tvrdit něco jiného.


  ☀ Distributor elektrické energie bezpochyby vynakládá náklady na elektroměr, na jeho odečty a na vyhotovení a doručení vyúčtování.
  Dostane z Vás ty peníze hlavně v paušální (pevné) složce ceny za odběrné místo. Všechny náklady si zakalkuluje do ceny. Kromě toho Vám tu elektřinu prodává se ziskem, stejně jako dodavatel.

  ☀ Dodavatel plynu vynakládá náklady na plynoměr, na jeho odečty a na vyhotovení a doručení vyúčtování.
  Dostane z Vás ty peníze hlavně v paušální (pevné) složce ceny za odběrné místo, případně (při jednosložkové ceně) platíte vyšší cenu za plyn jako maloodběratel. Dodavatel Vám nic nedá zdarma, a ještě si do ceny zakalkuluje přiměřený zisk.

  ☀ SVJ také povinně vynakládá náklady na měřidla, na indikátory, na jejich odečty nejen roční ale i měsíční, na rozúčtování a vyúčtování každé služby.
  SVJ však nesmí podnikat a je povinno náklady pouze přeúčtovat, aby výsledek byl daňově neutrální. Nesmí tedy vykazovat v účetnictví ani zisk, ani ztrátu z poskytování služeb. Zeptejte se na to Vaší účetní. Veškeré náklady na poskytování služby musí účetní jednotka přenést na příjemce služby, včetně nákladů na měřidla, indikátory, jejich odečty, rozúčtování a vyúčtování. To je daňová, ekonomická a účetní skutečnost, na které nemohou hlupáci v parlamentu nic změnit.


  Blbové v parlamentu uložili poskytovatelům služeb (družstvo, vlastník bytu, SVJ) nezanedbatelné povinnosti, bez kterých nelze legálně poskytovat služby – ale zároveň stanovili, že tyto náklady prý nejsou nákladem na poskytování služeb. Pochop kdo můžeš. Pitomost takového názoru je zjevná.

  Podobné gaunerství už zkoušel český stát na svých občanech tím, že předepisoval tzv „regulované nájemné“ a tím nutil vlastníky bytů aby nesli z toho plynoucí ztráty. Tento protiústavní nesmysl zatrhl Evropský soud pro lidská práva (Hutten-Czapska proti Polsku 2006) i český Ústavní soud (2002).

  Družstvo a vlastník bytu by mohli vnucenou ztrátu z poskytování služeb vykrýt z přijatého nájemného, ale co má dělat SVJ???

  Náklady budou brzy ještě vyšší. Evropská směrnice požaduje, aby konečný zákazník měl přístup ke svým údajům o spotřebě za každý den, a to za období posledních tří let. Česká legislativa (zatím) požaduje odečítat, vypočítávat a zpřístupňovat údaje každému příjemci po měsících, nikoliv denně (§ 8a). Ale nevíme kdy eurohujeři přitvrdí. Je to jen otázka času.


  Abych se vrátil k Vašemu dotazu:

  V našem SVJ máme od namontování indikátorů (od roku 2005) ve vyúčtování služeb pevnou položku na 1 byt za odečty indikátorů a vyúčtování služby vytápění. (Jde o přeúčtovaný náklad specializované firmy, a samozřejmě že tato částka je součástí nákladu SVJ na poskytování služeb). Dál je tam shodná částka na jednotku za vyhotovení kompletního ročního vyúčtování pro byt. (Jde o přeúčtovaný náklad našeho externího správce, zahrnuje i kontrolu plateb záloh na služby, úpravu výše těchto záloh, vystavování zálohových listů při změnách, vyřizování námitek. A samozřejmě tato částka je součástí nákladu SVJ na poskytování služeb.)

  Situace s ostatními službami je jednoduchá v tom, že všechny další služby se u nás hradí podle podílů. V našem domě také platí:

  množina vlastníků jednotek == množina příjemců služeb

  Proto se další náklady související se službami vedou v účetnictví jako poskytování služeb, a prostředky na tuto činnost se čerpají z příspěvků na správu.

  Justitianus

  Vložil Soudil (bez ověření), 10. Leden 2023 - 10:12

  „vlastní správu právnické osoby samotné podle § 1180 odst. 2“ (Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 – 6:41)

  § 1180 odst. 2 o vlastní správě právnické osoby samotné nic neříká.

  Už jste na to byl opakovaně upozorněn. Zaplevelujete diskusi svými fantasiemi.

  Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 - 11:01

  Hlupáku, nastudujte si co je vlastní správa (správa sebe sama) a co jsou náklady vlastní správy: http://www.portalsvj.cz/…use/platby-4#….

  :„Vlastní správa právnické osoby je nezbytná k jejímu řádnému fungování a ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení.“

  Zdroj: Nejvyšší soud sp. zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008).

  Judstitianus

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2023 - 7:38

  Pane Justitiane,

  děkujeme, že jste nám sdělil svůj názor, na který se vás nikdo neptal. Mějte ale na paměti, že o tom, zda je citované NV vadné a částečně neúčinné, rozhodne až soud v konkrétní kauze.

  Vložil Soudil (bez ověření), 10. Říjen 2023 - 5:55

  „o tom, zda je citované NV vadné a částečně neúčinné, rozhodne až soud v konkrétní kauze.“ (Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2023 – 7:38)

  Soud nerozhoduje o tom, zda je právní předpis vadný a účinný. Soud posuzuje, zda se právní předpis (ano, v konkrétní kauze) použije a pokud ano, soud právní předpis vykládá a aplikuje (ano, v konkrétní kauze).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".