Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je vadné a částečně neúčinné

Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 - 6:41 ::


Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je vadné a částečně neúčinné.

Pouze ty části ke kterým existuje výslovné, jednoznačné a určité zákonné zmocnění v zákoně č. 89/2012 Sb. jsou účinné vůči každému. Ostatní obsah je částečně dispozitivní (lze se od něj odchýlit), a částečně neplatný pro svou nesmyslnost a zjevný rozpor s právními předpisy.


Zákoné zmocnění existuje pouze pro tyto okruhy záležitostí:

 1. Podle § 1208 písm. f) platí, že do působnosti shromáždění patří udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného.
 2. Podle § 1222 platí, že prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné.
 3. Podle § 1222 platí, že prováděcí právní předpis stanoví, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné.

Naopak ty části které jsou pouhou nezávaznou fantazií vlády bez opory v zákoně (a dokonce některé jsou v přímém rozporu se zákonem) – ty účinné nejsou pro nikoho. O tom jsem psal víckrát, viz např. http://www.portalsvj.cz/…o-fond-oprav#…. Příklady nesmyslů v nařízení vlády:

 1. V ustanovení § 8 uvedené „vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek“ nepatří pod správu domu podle § 1180 odst. 1, nýbrž jde samozřejmě o typické náklady na vlastní správu právnické osoby samotné podle § 1180 odst. 2.
 2. Totálním nesmyslem je ustanovení § 12. Vlastníci jednotek zvolili statutáry a rozhodli o jejich odměně proto, aby SVJ provádělo správu jejich domu. Odměna správci nebo statutárům je tedy z větší části nákladem na správu domu podle § 1180 odst. 1. Jen menší část z odměn by mohla být přiřazena k nákladům na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2 (pokud vůbec má smysl toto podrobně komplikovaně rozlišovat). Zde s o tom diskutovalo: Zdanění odměny předsedy SVJ 3.
 3. Celé ustanovení § 15 je pouze doporučení – nemá oporu v právních předpisech a neukládá nikomu vymahatelnou povinnost.
 4. V ustanovení § 17 uvedené „náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“ nejsou v žádném případě nákladem na vlastní správu právnické osoby podle § 1180 odst. 2! Jde jednoznačně o náklad poskytovatele služeb na poskytování služeb jiným osobám podle § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb..

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Soudil (bez ověření), 10. Leden 2023 - 10:12

  „vlastní správu právnické osoby samotné podle § 1180 odst. 2“ (Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 – 6:41)

  § 1180 odst. 2 o vlastní správě právnické osoby samotné nic neříká.

  Už jste na to byl opakovaně upozorněn. Zaplevelujete diskusi svými fantasiemi.

  Vložil Justitianus, 10. Leden 2023 - 11:01

  Hlupáku, nastudujte si co je vlastní správa (správa sebe sama) a co jsou náklady vlastní správy: http://www.portalsvj.cz/…use/platby-4#….

  :„Vlastní správa právnické osoby je nezbytná k jejímu řádnému fungování a ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení.“

  Zdroj: Nejvyšší soud sp. zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008).

  Judstitianus

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2023 - 7:38

  Pane Justitiane,

  děkujeme, že jste nám sdělil svůj názor, na který se vás nikdo neptal. Mějte ale na paměti, že o tom, zda je citované NV vadné a částečně neúčinné, rozhodne až soud v konkrétní kauze.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".