Komunální odpad - rozúčtování

Vložil Bajer, 28. Leden 2022 - 8:45 ::

Dobrý den, je prosím nějaká nová legislativa , která určuje způsob rozúčtování poplatku za komunální odpad pro SVJ ? Za byt nebo za osobu ? děkuji Bajer

 • komunální odpad

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Odpad (bez ověření), 29. Leden 2022 - 19:17

Co je povinen vlastník jednotky hlásit pro účely místního poplatku (odpad) od 1.1.2022, komu (obci, SVJ) a na jakém právním základě?

Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 - 10:46

Pane Bajere, ohledně nové legislativy:

Do dne 31.12.2020 byla problematika komunálního odpadu rozdělena do tří právních norem podle dvou různých zákonů. Platil zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, (a příslušné obecní vyhlášky vydané k jeho provedení). Ode dne 1.1.2021 se placení za komunální odpad v obci řídí výhradně podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ​(a podle obecních vyhlášek vydaných k provedení zákona).

Všechny obce byly povinny upravit tuto problematiku ve své obecní vyhlášce. Tato povinnost jim vznikla dne 1.1.2021, ale většina obcí využila zákonnou výjimku, která jim umožnila postupovat podle zrušené právní úpravy ještě po celý rok (do 31.12.2021).


Samozřejmě tedy platí že existuje nová legislativa. Ovšem netýká se přímo nějakého „rozúčtování“! Týká se výhradně práv a povinností plátců a poplatníků místního poplatku za komunální odpad. Zákon stanoví napevno, že poplatníkem je

 1. fyzická osoba přihlášená v obci, nebo
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, nebo
 3. fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
 4. vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

My ovšem netušíme zda se ve Vaší obci něco změnilo na obsahu práv a povinností plátců a poplatníků poplatku za komunální odpad. Netušíme zda se něco „rozúčtuje“. Pokud ano, pak by se mohlo jednat jedině o rozúčtování podle bodů 3 a 4. V případě č. 1 a 2 se nikomu nic nerozúčtuje.

Justitianus

Vložil Odpad (bez ověření), 28. Leden 2022 - 18:35

„vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce“ (Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 – 10:46)

Pane Justitiane,

odkud je tohle citace? Můžete upřesnit, co je byt, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, a kdo a jak takový byt pozná? Děkuji.

Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 - 20:55

Citoval jsem ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Vyhlášky jednotlivých obcí mohou upřesnit některé podrobnosti.

Přihlášenou fyzickou osobou se míní osoba která má adresu místa trvalého pobytu (u cizince přechodného pobytu) v adresním místě na území obce. Tento údaj je obsažen v registru obyvatel, informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců. Orgány obce mají samozřejmě vymezený přístup do těchto registrů. Mají také seznam poplatníků na území obce, protože povinností každého poplatníka obecního poplatku je podat obci přihlášku k místnímu poplatku.

Byt, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba: Co to je – na to se musíte zeptat našich zákonodárců kteří ten zákon takto schválili, a presidenta republiky, který zákon podepsal. Jisto je, že údaj „adresní místo“ ani „adresa trvalého pobytu“ neobsahuje žádný údaj o konkrétním bytu v budově. Není tedy možné nějak jednoduše (automaticky) přiřadit osoby s trvalým pobytem v adresním místě k jednotlivým bytům v budově. Opakuji že poplatník je povinen podat přihlášku k místnímu poplatku, a v ní povinně uvede všechny rozhodné skutečnosti (například že je vlastníkem bytu ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba).

Justitianus

Vložil Odpad (bez ověření), 28. Leden 2022 - 20:56

Vlastním a užívám tři byty v domě. Budu platit jako jedna osoba, nebo jako tři osoby? (Další osoby tyto byty neužívají.)

Vlastním a užívám byt a dva nebytové prostory v domě. Budu platit jako jedna osoba (jde o jeden byt), nebo jako tři osoby? (Další osoby tento byt a tyto nebytové prostory neužívají.)

Vlastním a užívám tři nebytové prostory v domě (garáž a dva ateliery). Budu platit jako nula osob (nejde o byty), jedna osoba nebo tři osoby? (Další osoby tyto nebytové prostory neužívají.)

Odpad za nebytové prostory se neplatí?

Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 - 22:19

Poplatky za komunální odpad se netýkají nebytových prostorů. Zákon o místních poplatcích výslovně zmiňuje „byty“. Podle § 2236 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Z uvedeného plyne, že nebytový prostor neodpovídá zákonné definici bytu a nemůže s ním být zaměňován.

Pokud jde o Vaše fantazijní příklady: Až si přečtete zákon č. 565/1990 Sb. a obecní vyhlášku, teprve pak by mělo smysl položit doplňující dotaz.

Justitianus

Vložil Bajer, 28. Leden 2022 - 11:31

děkuji. Jedná se mi o Prahu . Známe poplatek za litr nádoby ( x počet x četnost ).Celkové náklady na SVJ jsou jasné. Ale rozpočítávají se tedy dle hlášených fyzických osob ? Dospělých ?

děkuji JB

Vložil * (bez ověření), 28. Leden 2022 - 11:57

Jak rozpočítat celkové náklady ve vašem svj, to jste si měli schválit. Proč se ptáte nás?

Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 - 12:02

V hl. m. Praze je každé SVJ povinno hradit magistrátu poplatek podle kapacity objednaných nádob na komunální odpad. Poplatníky poplatku jsou fyzické osoby bydlící v domě a vlastníci neobydlených bytů. SVJ smí rozúčtovat na jednotlivé poplatníky jedině podle zákona, to jest:

 1. zjistí počet fyzických osob, které mají bydliště v každé nemovité věci (nemovitá věc = jednotka)
 2. pokud v jednotce nemá bydliště žádná fyzická osoba, přiřadí se jednotce počet osob = 1
 3. SVJ rozúčtuje poplatek na vlastníky jednotek poměrně podle počtu osob na jednotku.

Podotýkám, že pojem „bydliště“ je neurčitý a prakticky nezjistitelný. Bohužel. Jde o pojem odlišný od „adresy trvalého pobytu“, což je uvedeno jednoznačně ve státem spravovaných rejstřících.

Justitianus

Vložil Odpad (bez ověření), 28. Leden 2022 - 21:02

„SVJ smí rozúčtovat na jednotlivé poplatníky jedině podle zákona“ (Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 – 12:02)

Může SVJ rozúčtovávat podle spoluvlastnických podílů? (Rozúčtování čehokoli podle osob vede ke sporům.)

Vložil Dylan, 2. Únor 2022 - 12:51

Pokud jste účetní ze správní firmy a provádíte rozúčtování nákladů na odvoz komunálního odpadu či jiných služeb v rozporu se zákonem či Stanovami SVJ, potom svoji práci vykonáváte špatně a samozřejmě odpovídáte za škodu, která tímto vznikne SVJ, potažmo některým vlastníkům jednotek. Ke sporům vede vaše svévolné porušování pracovních povinností a nerespektování příslušných zákonů.

Vložil radka2222 (bez ověření), 29. Leden 2022 - 14:31

koukněte na vyhlášku prahy, fakt tam mají, že u bytových domů je poplatníkem SVJ :-(

Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 31. Leden 2022 - 9:50

Nemají

Vložil Annnn (bez ověření), 31. Leden 2022 - 15:20

Radka2222 netuší co je poplatník a co je plátce. Asi jste tu nový, je to známá popleta.

Vložil Platil (bez ověření), 31. Leden 2022 - 16:28

„Radka2222 netuší co je poplatník a co je plátce.“ (Vložil Annnn (bez ověření), 31. Leden 2022 – 15:20)

A přitom je to tak jednoducné: Poplatník je ten, kdo poplácí, plátce je ten, kdo platí.

Vložil Justitianus, 1. Únor 2022 - 9:21

Pak se dá odvodit, že podplatník je ten kdo podplácí. Ale teď vážně: daňový řád i zákon o místních poplatcích rozlišuje:

 • POPLATNÍK je osoba která má zákonem uloženu povinnost platit poplatek; u některých poplatků je také povinen podat ohlášení a oznámit změny, které mají vliv na výši poplatku.
 • PLÁTCE POPLATKU je osoba která má ze zákona povinnost vybrat poplatek od poplatníka/po­platníků a odvést celou souhrnnou částku obci; někdy je poplatník zároveň i plátcem poplatku.
 • SPRÁVCE POPLATKU je obec.

Když jde o to vytáhnout z lidí peníze, projevuje stát značnou vynalézavost.

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 30. Leden 2022 - 4:09
Vložil Radim Radimov (bez ověření), 30. Leden 2022 - 4:09

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo. V ostatních případech je plátcem vlastník nemovité věci. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

Plátce je povinen poplatek vybrat od poplatníka a hromadně jej odvést správci poplatku.

Vložil Odpad (bez ověření), 30. Leden 2022 - 11:31

Pane Radimove,

problém je v tom, že nemovitou věcí je jak jednotka, tak bytový dům s jednotkami. Z uvedených ustanovení není zřejmé, o jakou nemovitou věc a o jakého vlastníka nemovité věci se jedná. Pokud to dokážete dovodit, napište to zde.

Nevím, zda by bylo možné argumentovat tak, že přihlásit se je možné pouze do bytového domu s jednotkami („na adresu“ takového domu), nikoliv do jednotky, a z toho tedy plyne, že se v dané souvislosti nemovitou věcí míní právě bytový dům s jednotkami, neboť jinak by se jednalo o nesplnitelná ustanovení.

Další problém činí dům se sekcemi. Přihlásit se je možné do sekce takového domu („na adresu“ sekce takového domu), ale SVJ spravuje dům s více sekcemi.

Vložil Justitianus, 29. Leden 2022 - 17:01

Děkuji Radko že jste mne upozornila. Moje úvaha byla chybná.

SVJ není poplatníkem. SVJ je plátcem poplatku. Je to uvedeno nejen ve vyhlášce č. 17/2021 hl. m. Prahy (kterou jsem nezkoumal), ale je to shodně i v ustanovení § 14a zákona č. 565/1990 o místních poplatcích:

565/1990 Sb. § 14a

(1) Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.

Z uvedeného plyne, že vlastník bytu nepodává ohlášení za sebe. A kdyby se o to pokusil, bude to úřadem odmítnuto: SVJ již podalo – jako plátce – ohlášení pro všechny poplatníky na dané adrese.

Zákon č. 565/1990 Sb. se nikde nezmiňuje o tom že by si vlastník jednotky nemohl sám určit (sjednat se svozovou společností) objem nádoby pro svou nemovitou věc (byt). Například nulový objem, pokud to obecní vyhláška neomezuje. Ale:

 • svozová společnost je nejspíše vlastněna obcí, nebo je to nějaká akciovka s většinovým vlivem obce; nemaji zájem aby se za prázdné byty neplatilo nic;
 • ohlášení takové změny pro byt je oprávněno provést pouze SVJ.

Smazal jsem tedy předchozí příspěvek, aby v někom nevzbudil plané naděje. Co SVJ jednou uchvátí, to už nikdy nenavrátí.

Justitianus

Vložil Bajer, 28. Leden 2022 - 12:09

děkuji,to jsem potřeboval . JB

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Leden 2022 - 11:39

od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

jak jste si odsouhlasili poplatek v svj je vaše věc, ovšem logicky by bylo podle počtu osob,

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Leden 2022 - 9:32

můžete napsat, jaká je stará legislativa , která určuje způsob rozúčtování poplatku za komunální odpad pro SVJ?

Vložil Bajer, 28. Leden 2022 - 9:36

nevím o žádné,ale třeba mi něco uteklo. Upřesňuji – aktuální , ne nová …

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Leden 2022 - 9:47

nedovedu si představit, že by byla právními předpisy upravovaná každá „věc“ extra pro SVJ. většina obcí má vyhlášky jak se platí odpad (neznám jinou, než podle počtu osob trvale hlášených, ale možná existuje). a ty mají zajisté přednost před výmysly SVJ, i když je to mnohdy nespravedlivé. já např. platím za byt kde nebydlím podle vyhlášky jeden poplatek, i když mi tam bydlí tři nájemníci. ti platí odpad „své“ obci, i když tam odpad nevytváří.

Vložil Bajer, 28. Leden 2022 - 9:59

děkuji , raději bych odpověď někoho , kdo si dovede představit – nechatuji . Každé rozhodnutí výboru , nemající někde oporu může být napadnuto. Neznalost zákona neomlouvá.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".