Kdy je třeba vyšší počet hlasů při hlasování

Vložil cele (bez ověření), 6. Prosinec 2015 - 13:31 ::

K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas většiny hlasů v době usnášení přítomných vlastníků jednotek, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů.

Ví někdo, u jakých hlasování vyžaduje NOZ vyšší počet hlasů?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 6. Prosinec 2015 - 22:13

  Zákon č. 67/2013 Sb. § 6
  Zákon č. 89/2012 Sb. § 1128 až § 1133
  Zákon č. 89/2012 Sb. § 1

  lake

  Vložil Evžen (bez ověření), 7. Prosinec 2015 - 11:44

  Lake nemá pravdu. § 1128 až 1133 se na „bytové spoluvlastnictví“ (SVJ) podle NOZ nevztahuje. Hlasování na shromáždění vlastníků upravuje podle NOZ § 1206, jde ustanovení speciální pro „bytové spoluvlastnictví“ (SVJ) a nelze na něj použít obecná ustanovení týkající se hlasování spoluvlastníků nemovitostí (§ 1128 a následující). Tento názor podtvrdil už i judikát j.č. 25Cm42/2014.

  Cituji z judikátu:

  „Soud žalobce poučil dle § 118a odst. 2 o.s.ř. o jiném právním názoru soudu, dle něhož ust. § 1206 a násl. o.z. jsou ustanoveními speciálními pro SVJ a nelze na ně vztahovat ustanovení obecná týkajících se hlasování spoluvlastníků nemovitostí. Soud tak má napadené shromáždění vlastníků žalovaného za usnášeníschopné a usnesení bodu 2)pozvánky hlasováním za přijaté dle § 1206 odst. 2 o.z., Neboť na toto hlasování shromáždění SVJ speciálně upravené nelze použít obecná ustanovení vyžadující většinu všech spoluvlastníků dle § 1128 odst. 1 o.z..“

  Vložil lake, 7. Prosinec 2015 - 16:03

  Evžene, samozřejmě že mám pravdu já. Je Váš problém, že to neumíte rozeznat. Nerozumíte právu a nedovedete vyložit právní normy, a navéíc jste natolik nafoukaný, že si ani nepřipouštíte, že se mýlíte.

  Podle § 1158 odst. 1 NOZ platí, že bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Z toho plyne, že bytové spoluvlastnictví není nic jiného než speciální případ spoluvlastnictví.

  Na bytové spoluvlastnictví dopadají tedy všechna ustanovení NOZ o spoluvlastnictví (§ 1115 až § 1157). Z nich se nepoužijí pouze ta, která jsou ve speciální části NOZ o bytovém spoluvlastnictví výslovně upravena odlišným způsobem. Při výkladu se tedy musí plně uplatnit základní právní zásada lex specialis derogat legi generali.

  Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví ovšem výslovně upravuje pouze velmi malou část z celé šíře problematiky spoluvlastnických vztahů a spoluvlastnickkého rozhodování (např. § 1214 o rozhodování mimo zasedání shromáždění). V ostatních věcech, které v této speciální části upraveny nejsou, se použijí obecná ustanovení o spoluvlastnictví.

  Ostatně § 1206 NOZ odkazuje přímo na zákon, což je odkaz na kterýkoliv zákon, obsahující výslovnou právní úpravu poměrů spoluvlastníků. K takovým zákonům patří NOZ (zejména obecná ustanovení o spoluvlastnictví, § 1128 až § 1139), případně další zákony (např. zákon č. 67/2013 Sb. § 6).
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Jakýsi zjevně vadný rozsudek nemá smysl citovat. Soudce je hlupák který nerozumí právu a nedokáže ani vyložit právní normu jednoduchého práva. Kdo toto neumí rozeznat, je korunovaný hlupák taky, Evžene.

  SOudce napsal: „… na toto hlasování shromáždění SVJ speciálně upravené nelze použít obecná ustanovení vyžadující většinu všech spoluvlastníků dle § 1128 odst. 1 o.z..““.

  Toto není pravda.

  Podle § 1206 platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Takže samotné ustanovení § 1206 výslovně vylučuje, aby se kvorum „nadpoloviční většina přítomných“ použilo v případech, kdy zákon či stanovy vyžadují kvorum vyšší. A zákon nepochybně vyžaduje kvorum vyšší – viz § 1128 až § 1133 NOZ. Proto se vždy uplatní pouze toto vyšší kvorum.

  Speciální ustanovení § 1206 výslovně odkazuje na „zákon“, čehož si soudce mohl všinmout, kdyby si § 1206 přečetl alespoň jednou. Soudce se však zachoval jako idiot bez vlastní mozkové činnosti, který se řídí tím, co slyšel na školení. Soudce učinil závěr rozporný se zněním zákona, aniž by se pokusil vysvětlit, z jakého nosného (nosných) důvodu (důvodů) se odchyluje od jednoznačného znění zákona.

  Pan Evžen se také chová jako idiot, když se bezmyšlenkovitě řídí protiprávním tvrzením soudce a tento nesmysl šíří.

  Pro rozhodování spoluvlastníků se použijí všechna ustanovení s vyšším kvorem, uvedená v kterémkoliv zákoně, včetně § 1128 až § 1139 NOZ.

  lake

  Vložil Evžen (bez ověření), 7. Prosinec 2015 - 16:40

  Pane lake,

  samozřejmě že mám pravdu já. Je Váš problém, že to neumíte rozeznat. Nerozumíte právu a nedovedete vyložit právní normy, a navíc jste natolik nafoukaný, že se domníváte, že si ani nepřipouštíte, že se mýlíte. Použitím výrazů „hlupák, korunovaný hlupák, idiot“ to jen potvrzujete.

  Není pravda, jak uvádíte, že „Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví ovšem výslovně upravuje pouze velmi malou část z celé šíře problematiky spoluvlastnických vztahů a spoluvlastnickkého rozhodování“

  Ustanovení § 1206 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… upravuje rozhodování na shromáždění vlastníků jednotek ve všech věcech, které patří do působnosti shromáždění a jsou vyjmenováné v ustanovení § 1208 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…

  Speciální ustanovení § 1206 o schvalovacím kvóru odkazuje na zákon, tj. pokud zákon stanoví vyšší kvórum platí vyšší kvórum. Ale to platí samozřejmě jen tehdy, pokud je v tom zákonném odkaze uvedeno, že se uplatní u „bytového spoluvlastnictví (SVJ) (pro ně přece platí speciální úprava v části "bytové spoluvlastnictví“). To ovšem v ustanoveních § 1128 až 1333 uvedeno není, na rozdíl od § 6 zákona č. 67/2013 Sb., kde je uvedeno „společenství“.

  Vložil lake, 7. Prosinec 2015 - 17:26
  • Evžene, napsal jste tento nesmysl: „Ale to platí samozřejmě jen tehdy, pokud je v tom zákonném odkaze uvedeno, že se uplatní u „bytového spoluvlastnic­tví (SVJ)“

  To není pravda. Pokud se domníváte, že máte pravdu, doložte to. Z NOZ ani jiného zákona nic takového neplyne. Přečtěte si základní informace o výkladu práva pro začátečníky; dost Vám to chybí, a motáte se dokola jako bludná ovce. Viz např. https://cs.wikipedia.org/…%AD_pravidla.

  Evžene, Váš omyl plyne z tohpo, že jste zmaten a neznáte právo. Pletete si totiž obecnou právní úpravu se speciální právní úpravou. Obecná právní úprava nemusí obsahovat žádný dovětek, žádné vymezení. Právě proto jde o právní úpravu obecnou. Účinky obecné právní úpravy dopadají na všechny spoluvlastníky společné věci právě z důvodu její obecnosti.

  Kdykoliv se zákonodárce odvolává na zákon (bez bližších podrobností), míní tím kterýkoliv zákon a kterékoliv jeho ustanovení. Nemusí jít pouze o speciální ustanovení pro bytové spoluvlastníky. Takové omezení NOZ nebsahuje. Postačuje, že jde o jakékoliv ustanovení, které se týká spoluvlastníctví. Už jsem to jednou napsal, ale Váš mozek to zjevně nebyl schopen zpracovat: přečtěte si konečně § 1158 odst. 1 věta první.

  Bytové spoluvlastnictví je pouze speciálním případem podílového spoluvlastnictví. Obecná ustanovení o podílovém spoluvlastnictví se tedy vztahují i na bytové spoluvlastnictví.
  Použití obecného ustanovení by bylo vyloučeno pouze v tom případě, kdy existuje speciální ustanovení s obsahem odlišným od obecné úpravy práv a povinností podílových spoluvlastníků.

  Nelze však hovořit o speciální právní úpravě tam, kde žádná speciální právní úprava v zákoně obsažena není. Proto se i mezi bytovými spoluvlastníky uplatňuje – mimo jiné – i § 1128 až § 1133 NOZ.

  lake

  Vložil Evžen (bez ověření), 7. Prosinec 2015 - 17:46

  Pane lake,

  stále nechápete, že ve všech záležitostech patřících do působnosti shromáždění vyjmenovaných v § 1208 se rozhoduje podle § 1206 speciálního ustanovení bytového spoluvlastnictví. Ostatně ustanovení § 1206 a 1208 je v NOZ umístěno pod společný název „Shromáždění“. Tzn., že ve všech těchto věcech se rozhoduje podle § 1206 speciálního ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ odlišně od obecných ustanovení podílového spoluvlastnictví § 1128 a následujících.

  Obecná ustanovení podílového spoluvlastnictví se v „bytovém spoluvlastnictví“ užijí jen v záležitostech, které neupravují ustanovení „bytového spoluvlastnictví“.

  Uvedený soud potvrzuje můj výklad a jsem přesvědčen, že ho potvrdí i budoucí rozsudky, pokud se v uvedené záležitosti nějaké vyskytnou.

  Vložil lake, 7. Prosinec 2015 - 20:50

  Evžene, Váš postřeh je obdivuhodný. Skutečně platí, že se rozhoduje podle § 1206 NOZ. Gratuluji.

  A až si § 1206 konečně přečtete, zjistíte, že přímo odkazuje na zákon, což mohou být jedině nějaká ustanovení o rozhodování spoluvlastníků v některém zákoně. Viz např. spoluvlastnické rozhodování upravené zákonem č. 89/2012 Sb. a hlasování o rozúčtování služeb upravené zákonem č. 67/2013 Sb.. Jsem rád, že jste to pochopil, a na tom se shodneme.

  Až si tedy přečtete § 1206, zjistíte, že hlasovat se má kvorem které vyžaduje zákon; takže se uplatní kvora výslovně uvedená v § 1128 až § 1133 NOZ, protože jsou uvedena v zákoně a zároveň jsou vyšší nežli nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků. Vidíte, jak Vám to jde, když se nad tím zamyslíte.
  --------------------------------------------------------------------------------------

  Napsal jste: "Obecná ustanovení podílového spoluvlastnictví se v „bytovém spoluvlastnictví“ užijí jen v záležitostech, které neupravují ustanovení „bytového spoluvlastnictví“.

  Výborně, pane Evžene! Gratuluji Vám k dalšímu správnému závěru! Takže si to pro pořádek zopakujme:

  • Speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování o běžné správě společné věci; proto se pro toto hlasování použije obecný § 1128 NOZ.
  • Speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování; proto se pro toto hlasování použije obecný § 1129 NOZ.
  • Speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno; proto se pro toto hlasování použije obecný § 1132 NOZ.
  • Speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let; proto se pro toto hlasování použije obecný § 1132 NOZ.
  • Speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování o zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově; proto se pro toto hlasování použije obecný § 1133 NOZ.

  Jsem rád, že mi dáváte plně za pravdu. Ostatně znění § 1206 nepřipouští jiný výklad, a ani Vy jste nějaké odlišné zákonné ustanovení nedokázal ocitovat. Takže jsme plně ve shodě a můžeme naši diskusi ukončit.

  lake

  P.S. Ohledně vadného rozsudku jsem zde už podrobně uvedl, proč je vadný a v čem se soudce zmýlil: http://www.portalsvj.cz/…ri-hlasovani#…. Chcete-li se o tomto páchnoucím právním zvratku ještě někdy zmínit, musíte se napřed pokusit vyvrátit mou právní argumentaci.

  Vložil Evžen (bez ověření), 8. Prosinec 2015 - 19:34

  Pane lake,

  Speciální ustanovení § 1206 o schvalovacím kvóru odkazuje na zákon, tj. pokud zákon stanoví vyšší kvórum platí vyšší kvórum. Ale to platí samozřejmě jen tehdy, pokud je v tom zákonném odkaze uvedeno, že se uplatní u „bytového spoluvlastnictví (SVJ) (pro ně přece platí speciální úprava v části „bytové spoluvlastnictví“). To ovšem v ustanoveních § 1128 až 1333 uvedeno není, proto se na ně odkaz na zákon v § 1206 nevztahujel. Naopak odkaz "na zákon“ v § 1206 se vztahuje na hlasování o rozúčtování služeb upravené zákonem č. 67/2013 Sb. (jak jste správně uvedl), protože tam je uvedeno, že se jedná o rozúčtování v SVJ.

  Jednoznačné nepravdy jsou vaše tvrzení o tom, že speciální ustanovení „bytového spoluvlastnictví“ neupravují rozhodování o o běžné správě společné věci, o významné záležitosti týkající se společné věci atd.

  Speciální ustanovení bytového spoluvlastnictví naopak upravují rozhodování o těchto věcech – josu totiž uvedeny uvedeny v § 1208 a rozhoduje se o nich podle § 1206.

  Vložil ivanq, 6. Prosinec 2015 - 23:53

  Pro úplnost upozorňuji na zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. (Ujednání všech vlastníků jednotek přitom zůstává beze změny.)

  S pozdravem ivanq.

  Vložil Evžen (bez ověření), 7. Prosinec 2015 - 12:01

  Pro úplnost opravuji vaše tvrzení, že po uvedené novele „Ujednání všech vlastníků jednotek přitom zůstává beze změny“

  To se bude týkat jen zanedbatelného počtu SVJ v případě, kdy nebude stanovena povinnost instalace „stanovených měřidel“.

  V naprosté většině budov budou SVJ povinna instalovat měřidla a budou muset rozúčtovávat podle nové vyhlášky. U nich už jiné ujednání všech vlastníků jednotek o rozúčtování nákladů na vytápění možné nebude.

  Vložil svjvmt, 6. Prosinec 2015 - 19:36

  Určitě, máte to ve Stanovách, my ano, už jste je četl? V OZ je to též, jen číst.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".