Kdo plní funkci výboru po jeho odvolání

Vložil Pavel, 31. Prosinec 2010 - 9:56 ::

V jiném vláknu

http://www.portalsvj.cz/…nivyboru-svj#…

se objevily dva názory na skutečnost, kdo plní funkci statutárního orgánu po platném odvolání výboru.

Cituji:

„Vložil lake, 30. Prosinec 2010 – 18:31

Pavel napsal: „… tak se domnívám, na rozdíl od pana lake, že výkon funkce členů výboru končí okamžitě“. Můj názor je vskutku odlišný, a to ze dvou důvodů.

1. Hledisko praktického práva: Existují (pokud je mi známo) dva judikáty Nejvyššího soudu, v nichž byla řešena otázka kdy se SVJ po svém vzniku pod křídly původního družstva ujímá správy domu. Jde o rozsudky 22 Cdo 734/2008 a 22 Cdo 2038/2008, podrobněji viz zde: http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…. Oba senáty Nejvyššího soudu vyřešily věc shodně, a to tak, že SVJ se stává způsobilým vykonávat správu domu okamžikem volby svého statutárního orgánu. Z toho dovozuji per analogiam, že starý statutární orgán předává agendu novému řádně zvolenému statutárnímu orgánu. V precizně vyargumentovaných rozsudcích NS není vůbec zmíněna možnost, že by se správy domu jménem SVJ snad mohla ujmout nikým nezvolená skupina osob podle § 9 odst. 9. Jak vidno, Nejvyšší soud má pramalou důvěru v tuto skupinu nedobrovolných správců a nehodlá jim svěřit řízení SVJ ani na jedinou minutu, přestože jejich „funkční období“ započalo automaticky ze zákona mnohem dříve, než byl zvolen statutární orgán.

2. Hledisko funkční: Domnívám se, že statutární orgán má i po svém odvolání povinnost chránit svěřený majetek a zajistit kontinuitu činnosti SVJ. Kdybych byl na místě odvolaného předsedy, odmítl bych předat funkci, dokumenty a přístup k bankovnímu účtu osobám, které nebyly řádně zvoleny jako statutární orgán SVJ. Taková povinnost totiž neplyne z žádného právního předpisu, ani ze ZoVB, který o oprávnění osob podle § 9 odst. 9 praví záhadně, že „plní funkci orgánů společenství“, avšak těmito orgány bezpochyby nejsou. lake“

Moje stručná reakce, protože např. k „precizní argumentaci“ by šlo mnohé napsat:

 1. Nejprve oprava zřejmého omylu. Pan lake uvádí, že „oba senáty Nejvyššího soudu vyřešily věc shodně“ Nejednalo se o dva senáty ale o dva rozsudky, které vytvořil jeden senát a to senát 22 v identickém složení Spáčil-Balák-Rezková. Navíc většina odůvodnění v mladším rozsudku 734 je natvrdo překopírována v uvozovkách ze staršího rozsudku 2038. Prakticky se tedy jedná o „jeden“ rozsudek.
 2. Nedomnívám se, že je přípustné použít analogii pro v rozsudcích řešenou situaci (kdy je SVJ způsobilé vykonávat správu domu) a pro problematiku, kdy výbor existoval a byl platně odvolán.
 3. Oba rozsudky jednoho senátu se § 9/9 nezabývají, protože pro řešenou situaci platí § 9/10 jako lex specialis. „Stará družstva“ uvedená v § 24/1 a 2 plní funkci orgánů až do doby, než jsou orgány SVJ zvoleny (jak soudci správně uvádí) a použití § 9/9 tedy nepřipadá v žádném případě v úvahu do doby zvolení prvního statutárního orgánu SVJ. Teprve až by byl první „řádný“ statutární orgán zvolen a následně odvolán, použije se obecný § 9/9.
 4. Závěrem mohu konstatovat, že základním poselstvím z probírané problematiky by mělo být: Nedopustit, aby existovalo SVJ bez orgánů. Pokud by platila verze pana lake, jako že neplatí, tak by odvolaný výbor mohl nadále dělat to, proč byl odvolán. A podle mého výkladu, který je v souladu s právem, budou po odvolání statutárního orgánu bez zvolení nového orgánu podle § 9/9 odpovědní ti, kteří se stali členy SVJ v okamžiku vzniku SVJ i když prakticky vykonávat funkci orgánů nemohou, jak už jsem tu mnohokrát psal.

PF 2011

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Leden 2011 - 7:37

  Moje krátká odpověď zní: odvolaný výbor, a to maximálně po dobu tří měsíců.
  Právní důvody k tomuto názoru jsem uveřejnil v původním vláknu: Odvolání výboru 10
  --------------------------------------------------------------
  Pavel napsal: "Prakticky se tedy jedná o „jeden“ rozsudek."

  Nejedná se o rozsudek jeden, či dva, nýbrž o čtyři rozsudky ve dvou kauzách.
  • Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 10 16 C 68/2004, Městského soudu v Praze 19 Co 377/2007-120 a Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 2038/2008.
  • Rozsudek NS ze dne 01.07.2009 sp. zn. 22 Cdo 734/2008.
  --------------------------------------------------------------
  Pavel napsal: "použití § 9/9 tedy nepřipadá v žádném případě v úvahu do doby zvolení prvního statutárního orgánu SVJ. Teprve až by byl první „řádný“ statutární orgán zvolen a následně odvolán, použije se obecný § 9/9."

  Není tomu tak. Ustanovení §9 odst. 9 ZoVB praví něco jiného: "Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, (...).". Z toho jednoznačně plyne, že § 9 odst. 9 se použije pro všechny myslitelné případy, kdy SVJ nemá zvolený statutární orgán. Tedy patří sem jak situace po odvolání výboru, tak i situace po vzniku SVJ do první volby statutárního orgánu - což právě bylo předmětem uvedených rozsudků.
  --------------------------------------------------------------
  Pavel napsal: "Oba rozsudky jednoho senátu se § 9/9 nezabývají, protože pro řešenou situaci platí § 9/10 jako lex specialis."

  Naopak. Rozsudky obvodního soudu, Městského soudu a Nejvyššího soudu se nepochybně zabývají oprávněním SVJ vykonávat předmět své činnosti za situace, kdy není funkční statutární orgán a jeho funkci vykonávají osoby podle § 9 odst. 9 ZoVB. Že tento stav nastal v důsledku poklesu podílu původního družstva podle § 9 odst. 10 je pro věc bezvýznamné.
  • V prvém případě (Cdo 2038/2008) soudy dospěly shodně k závěru, že žalobce (SVJ) není oprávněn požadovat po žalovaném příspěvek na správu domu za dobu počínaje jeho vznikem, tj. od 1. 7. 2000, ale až od 16. 10. 2001, tj. od první schůze SVJ, na které byly zvoleny orgány společenství, neboť až od tohoto data byl oprávněn vykonávat správu domu.
  • V druhém případě (22 Cdo 734/2008) dovolací soud konstatoval, že zvolením orgánů společenství vlastníků zaniká i právo správy domu družstvem uvedeným v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů (a tedy teprve ode dne volby správu vykonává SVJ).

  Vyjmenované soudy shodně konstatovaly, že SVJ získalo způsobilost ke správě domu teprve volbou svého statutárního orgánu, nikoliv okamžikem, kdy do práv a povinností statutárního orgánu automaticky vstoupily osoby určené v § 9 odst. 9 ZoVB. Soudy tedy opakovaně odepřely společenství, vedenému osobami dle § 9 odst. 9, způsobilost a právo vykonávat předmět činnosti SVJ - správu domu.

  Toto považuji za významné a proto jsem napsal, že (per analogiam k § 194 ObchZ) neshledávám důvod, aby odvolaný výbor ihned vyklidil pole, ukončil činnost a předal veškeré doklady, podklady a přístup k účtu někomu jinému, než novému řádně zvolenému statutárnímu orgánu.
  --------------------------------------------------------------
  Pavel napsal: "Pokud by platila verze pana lake, jako že neplatí, tak by odvolaný výbor mohl nadále dělat to, proč byl odvolán."

  Inu, pokud vlastníci SKUTEČNĚ chtějí, aby výbor přestal dělat to, co dělá, mají se v první řadě postarat, aby řádně zvolili nový statutární orgán. Pouhé odvolání výboru k tomu nestačí, neboť odvolaným ponechává další tři měsíce k páchání jejich nepravostí.

  lake

  Vložil rivr, 3. Leden 2011 - 10:11

  Uvedené je asi za předpokladu, že Výbor lze odvolat. Odvolání v ZoVB uvedeno není. Pokud tedy lze Výbor odvolat – kolika %? Jistě lze „zvolit jiný“ – k tomu ale dle tazatele nedošlo. pokud by Výbor nešlo odvolat (ale jen zvolit nový) logicky by nemohla nastat situace, že by Společenství zastupovala skupina osob bez mandátu (…kdy SVJ nemá zvolený statutární orgán…)

  Nemohl by jste uvést linky kde lze získat ty zmiňované rozsudky OS a MS (NS)
   rivr

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 1:22

  Pane rivr,

  odvolání výboru ZoVB, jako mnoho jiných věcí, neřeší.

  V literatuře se dovozuje, že pro odvolání by měl platit stejný počet hlasů jako pro zvolení.

  Pan lake Vám linky na rozsudky nižších soudů nedá, protože nižší soudy své rozsudky běžně nepublikují na netu.

  Rozsudky NS jsou na www.nsoud.cz

  Zajímavé rozsudky jsou také na www.nssoud.cz

  ÚS potom najdete na www.concourt.cz

  A pak samozřejmě přítel google!!

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 2. Leden 2011 - 4:22
  • k čemu je dobré zakládat nové vlákno ke stejnému problému? – názor i když zajímavý, se pak ztratí.
  • nevím k čemu je dobré aby bylo 50% příspěvku kopií jiného. A když jsou uvedemy linky – tak by bylo vhodné aby byly fukční – je zřejmé, že zde Copy+Paste nestačí

  rivr

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 1:16

  Pane rivr,

  nové vlákno jsem založil z několika důvodů:

  1. tazatel si svůj problém vyřešil a vlákno s poděkováním „uzavřel“
  2. pana lake do vlákna řešícího jak dlouho po odvolání výboru je výbor ještě „funkční“ vstoupil s judikaturou řešící, kdo vykonává správu SVJ u starých družstev, což je problém zcela jiný
  3. pokud si založím vlastní vlákno, zobrazuje se mi jako registrovanému uživateli portálu seznam mnou založených vláken a v budoucích odpovědích se na tato vlákna mohu odkazovat. Problematika SVJ se za ta léta co jsem zde jen opakuje. Pokud si dobře pamatuji nicky, tak jsem po adminovi druhý služebně nejstarší. Nových problémů není tolik.

  Kopírování příspěvků u nového vlákna je podle mne velmi vhodné, protože se vidí na co reaguji. Pokud bych pokračoval v původním vláknu tak je také někdy vhodné kopírovat otázku na kterou odpovídám, protože se stává, že mezi tazatele a mne se postupně vklíní několik přispěvatelů a vlákno je pak nepřehledné.

  Link jsem opravil, omlouvám se.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".