EED: Dálkové odečty

Vložil Pavel, 12. Září 2020 - 16:45 ::

EED: Co nám přinese a od kdy u nás vstoupí povinnosti ze směrnice o energetické účinnosti v platnost?

Daniela Borská, 11/09/2020, Poradna pro SVJ,

Na konci roku 2018 schválil Evropský parlament novelu směrnice o energetické účinnosti (č. 2018/2002). Pro bytová družstva a SVJ se dotkne především v oblasti měření dodaného tepla a teplé vody. K implementaci směrnice do právních řádů členských států mělo dojít do 25. října 2020.

Co novela směrnice o energetické účinnosti požaduje?

„Na transpozici směrnice MMR spolupracuje s MPO (které je gestorem transpozice směrnice do české legislativy). Vlastníci bytových domů, správci, rozúčtovací společnosti a některé další se v tuto chvíli mohou řídit informací, že od 1. ledna 2020 se mohou instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet spotřebních hodnot (bytové měřiče tepla, indikátory vytápění, vodoměry na teplou vodu). Přístroje, které již byly instalovány před uvedeným datem, ale které nejsou dálkově odečitatelné, musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými zařízeními do 1. ledna 2027,“ informuje Ing. Vilém Frček, DiS., vedoucí tiskového oddělení MMR.

„Ve věci povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřičů či indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění v podmínkách velkých bytových družstev a správců bytového fondu je tento trend již nastaven, a i bez ohledu na povinnost danou zákonem budou ve většině případů tyto dálkově odečitatelné technologie nahrazovat technologie původní,” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Jak často budou předávány informace o spotřebě?

Dojde také ke zrušení, případně změně měrných ukazatelů tepla, chlazení a teplé užitkové vody. Konečným uživatelům budou zároveň stanoveny nové termíny a četnost informací o spotřebě. Na základě změn budou nově probíhat čtvrtletně, od roku 2022 poté měsíčně. Základní požadavek je na informování nejméně dvakrát ročně a na požadavek konečných spotřebitelů čtyřikrát za rok. Při zavedení modernějších způsobů odečtu v dalších letech se předpokládá ještě častější informování, až jednou měsíčně. Změny se dotknou i vyúčtování, do kterého přibudou nové informační povinnosti. Toto vyúčtování bude navíc zpřístupněno a doručeno konečným uživatelům.

Řešením jsou dálkové odečty s využitím chytrých rádiových modulů

Dálkový odečet energií je levnější, přesnější, a umožňuje domácnostem lépe sledovat jejich reálnou spotřebu. Bytová družstva budou mít navíc pod kontrolou snahy o nelegální ovlivnění vodoměrů, kdy moderní zařízení rozúčtovatele na dálku upozorní. Výhodou měřičů vybavených modulem pro rádiovou komunikaci, je možnost odečítat několik různých typů měřičů, například vodoměry a indikátory topných nákladů, aniž by bylo nutné vstoupit do bytu. Bezdrátová standardizovaná komunikace a častější odečty umožní zahrnout data z indikátorů topných nákladů do systémů takzvaného chytrého měření, a sledovat tak aktuální spotřebu vody a energií na webu.

Jak bude nový systém nákladově efektivní?

Směrnice sama stanoví, že dané povinnosti v případě požadavků na nákladovou efektivitu platí v případech, kdy jsou nové požadavky smysluplné, tzn., že jsou technicky proveditelné a nákladově efektivní. Povinnosti jsou však dány bez výjimky všem, tedy i v případě malých čtyř bytových domů, kde si správu, včetně rozúčtování služeb, provádí samostatně. Ze zkušeností s uživateli bytů se pracovníci družstev zároveň skepticky vyjadřují k předpokladu, že se chování uživatelů bytů ve věci spotřeby teplé vody a tepla na vytápění bude výraznějším způsobem řídit dle průběžných (měsíčních) informací o aktuálních spotřebách. „Na jednu stranu vidíme zřejmé provozní náklady, které bude nezbytné vynakládat v průběhu roku na zajištění ‚informačního systému‘‎, na straně druhé však nejsou žádné očekávatelné finanční úspory, které by související náklady zdůvodnily. Tato průběžná informovanost bude zcela jistě rozúčtovatelskými firmami zpoplatněna. Dle našeho stanoviska je proto vhodné, aby naše legislativa vydefinovala způsob posouzení nákladové efektivity a smysluplnosti provedení požadovaných opatření,” uzavírá Martin Hanák.

Zdroj:

https://okolobytu.cz/…-v-platnost/

_____________­________________________­________________________­__________

Výše uvedený článek obsahuje vedle pravdivých i zavádějící informace.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­__________

O EED jsem již psal, např.:

http://www.portalsvj.cz/…em-roce-2020

6)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002, podle které musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění instalovaná po 25.10.2020 dálkově odečitatelné. Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026. Tedy od 1.1.2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem. A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ale moudrý úředník v rámci snižování administrativy dovolil měsíční odečty u vytápění nečinit mimo topné období.

Nejdůležitější na závěr: tato evropská blbost zatím není do českého práva implementována a tak o EED píší ministerští pisálci a paní Borská a to jen velmi nepřesně.

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan Ptáček, 23. Listopad 2020 - 19:03

K problematice dálkových odečtů bych se vyjádřil následovně.

Před 5 lety jsme vyměnili současně vodoměry a měřiče tepla ITN. Měřiče tepla mají životnost 10 let, tedy do roku 2025 minimálně. V lednu 2021 jsme měli současně s odečty vyměnit vodoměry. Jako problematické považuji ponechat část měřičů, zde ITN, odečítaných manuálně a instalovat dálkově odečítané vodoměry. To bychom dnes museli mít a platit dvoje odečty, navíc stále je funkční hlavně pochůzkový dálkový odečet s tabletem a vysílačkou. Pokud vyměnit, pak tedy všechny měřiče na dálkový odečet. Ale to bychom vyhodili měřidla ITN v polovině životnosti, což není v souladu s chováním zodpovědného hospodáře. Vyřešili jsme to tak, že jsme počátkem října 2020 vyměnili vodoměry za nové, manuálně odečítané vodoměry. Takto máme čas do roku 2025, dokdy se situace stabilizuje a všechny firmy budou mít dálkový odečet bez nutnosti pochůzek, ale s využitím sběrnic a odesílání dat. Dnes nás stojí vyúčtování a odečty 19 600 Kč a nechci za to platit více kvůli rozhodnutí EU. Vše navíc chápu jako okrádání vlastníků bytů.

Uvedená směrnice požadovala zapracování do národní legislativy do 25. června 2020, což se u nás evidentně nestalo. Takže není jasné, co vlastně platí.

Populistická argumentace pro až měsíční frekvenci zasílání informací vlastníkům bytů podle mne naráží na několik omezení:

  • má být měsíční frekvence informací, jejich doručení je zobrazení na nějakém webovém portálu, firmy ho jistě zpoplatní. Bude nutné informovat i ty, kteří nemají Internet, což jim žádný zákon nenařizuje.
  • bilance domu obsahuje vstupy. Dodávky tepla od Veolie jsou fakturovány s měsíční frekvencí, obvykle 7. den v měsíci. Dodávky vody od PVK jsou s roční frekvencí, během roku se platí zálohy a vyúčtování s odečtem je vždy v lednu, takže jak se zajistí autorizovaný vstup spotřeby vody s měsíční frekvencí? To si budeme odečítat sami vodoměry na patě domu a počítat cenu s jednotkovými cenami? A to se jedná i o studenou vodu na přípravu teplé vody.
  • naprosto se u nás zapomíná na platnost vyhlášky 269/2015. Podle této vyhlášky musí být náklady na topení v bytovém domě v intervalu 80 % až 200 % průměrné spotřeby domu. Z toho plyne to, že i když šetříte na topení, tak v rámci vnitřního přerozdělení je vám stanovena korekce taková, abyste se dostal na 80 % průměru domu. Pokud budete posílat majitelům bytů takové vyúčtování měsíčně, tak musíte uvedenou vyhlášku respektovat.
  • měření vody je ve fyzikálních jednotkách m3. Teplo je ale měřeno na měřiči ITN (tedy ne kalorimetr) v nějakých jednotkách, které jsou přepočteny dvěma konstantami (poloha místnosti v domě a výkon tělesa topení) na přepočtené jednotky, které jsou následně podkladem pro vyúčtování. Obecně vám odečet měřidla ITN moc neřekne, protože ještě záleží na těchto konstantách. Takže pro úsporu záleží také na tom, které topení vypnete či ztlumíte.

Takže jsem zvědav, jak se u nás situace vyvine a jak se povede omezit nutné náklady vlastníků bytů na to, co třeba ani nebudou požadovat.

Vložil Malvína (bez ověření), 13. Září 2020 - 12:15

V pátek 11. září 2020 jsem (stejně jako mnohokrát dříve) učinila dálkový odečet vodoměru:

Stav vodoměru jsem nahlásila telefonicky.

Vložil tomas 22, 13. Září 2020 - 9:06

Jako jediný zde jsem prošel soudním sporem a nakonec musel svým sousedům přispět na jejich levné vyúčtování. Zákony nezákonny… A protože opravdu něco vím o tom jak rozúčtování nákladů na teplo funguje tvrdím, že dálkové odečty omezí podvody s měráky a jsou krok dobrým směrem. Jinak možná platitíte vašemu sousedovi teplou vodu. Samozřejmě ovšem jen za předpokladu, že naše soudy opět nerozhodnou, že je zákony nezajímají, jako v mém případě

Vložil Justitianus, 13. Září 2020 - 7:25

Stačí googlit – a najdete desítky obdobných stránek plných lží a manipulativních tvrzení. Všimněte si: na žádné z těchto desítek stránek nenaleznete odkaz na některý český právní předpis.

Protože takový právní předpis účinný v České republice dnes neexistuje.

Prý se nesmí montovat jiné přístroje než dálkově odečitetelné. Je to lež. České právo dnes neobsahuje dokonce ani definici „dálkově odečitatelného“ přístroje. Natož aby cokoliv nařizovalo komukoliv ohledně takových (neznámých) přístrojů.

Dálkovým odečtem je totiž nepochybně i odečet nahlášený uživatelem bytu po telefonu, pomocí SMS, emailem či vyplněním údajů na webové stránce. Takovou možnost hlášení samoodečtů obyvatelem bytu měl už v roce 2003 indikátor Siemens WHEZ, který se tenkrát montoval na radiátory v našem domě. A tuto možnost nabízejí všechny dnes vyráběné indikátory rozúčtování topných nákladů (IRTN). Každá krabička totiž generuje (a ukazuje na displeji) kromě náměru i kontrolní číslo. Podle kontrolního čísla zpracovatel vyúčtování pozná zda jste odečetli a dálkově nahlásili nahlásili dílky správně, nebo zda jste se snažili švindlovat.
Žádný celostátně platný předpis v ČR neříká, že by „dálkový odečet“ byl něco jiného.

Evropská směrnice není přímo implementovatelná do českého právního řádu. Ani dnes, ani po magickém datu 25. října 2020. Lžou vám všichni ve snaze získat kšeft s krabičkami, které jsou dnes předražené. Do roku 2027 jejich cena poklesne. Proto vás dnes mohutně oblbují s tím, že ty krabičky MUSÍTE mít HNED TEĎ, nejpozději do 1. ledna 2020, jak lhal ten ministerský ouředník zmíněný v úvodním textu.

Klidně si nechte namontovat klasické indikátory a klasické vodoměry. Je to naprosto legální. Nejspíš tyto přístroje budou kvůli hysterii s „dálkovým odečty“ zlevňovat, proč toho tedy nevyužít? Nikdo vás nemůže nutit abyste je vyhodili před koncem jejich technické životnosti (ta je u vodoměrů 5 let kvůli metrologickému ověření, u indikátorů (IRTN) zpravidla odpovídá životnosti napájecího článku 10 let).

Povinnost montovat bruselské krabičky vznikne teprve až bude implementována do českého právního řádu. Dnes nevíme co jsou „přístroje umožňující dálkový odečet“, neznáme pravidla pro posouzení kdy montáž je či není „nákladově efektivní“ a hlavně – neexistují žádné závazné lhůty.

Justitianus

Vložil Pavel, 13. Září 2020 - 10:21

Justitiáne,

domnívám se, že je nutné stále upozorňovat na nesrovnalosti ve výrocích ministerských úředníků. Na ministerstvech jsou usalašena hejna eurohujerů, kterým jde zejména o jejich korýtka a korýtka jejich známých.

MMR:od 1. ledna 2020 se mohou instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet spotřebních hodnot (bytové měřiče tepla, indikátory vytápění, vodoměry na teplou vodu).

EED:Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026.

MMR:odečty budou „nově probíhat čtvrtletně, od roku 2022 poté měsíčně.“

EED:A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ostatní mají měsíční odečty provádět nejpozději od 1.1.2017.

Ten DiS., co sesmolil původní stanovisko MMR, je asi vyškolený na tvorbu fake news. Použil sice datumy uvedené v EED, ale přiřadil jim jiné povinnosti. Na každém šprochu pravdy trochu!

Stranou ponechávám, že směrnice EED ještě není implementována do českého právního řádu a proto není závazná pro občany ČR. To pan DiS. zjevně netuší.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 13. Září 2020 - 10:43

Pane Pavle, naprosto s Vámi souhlasím.

Obdobná hysterie panovala v roce 2013, v době před zavedením průkazů energetické náročnosti budovy (PENB). Psalo se o tom i zde: PENB, lži a peníze. Situace se opakuje. Lživá mediální masáž se zvyšuje, jako tenkrát. Ministerští ouředníci opět lžou, jako tenkrát.

Rozdíl je v tom, že u PENB již existoval zákon, který PENB zavedl. Lhalo se „pouze“ o jeho výkladu, zejména o výkladu pojmu „ucelená část budovy“. (Mimochodem: lake měl tehdy ve všem pravdu). Dnes se lže za situace, kdy ještě ani žádný český zákon neexistuje, a neví se ani kdy bude vydán a co bude obsahovat.

Dnes jsme tedy svědky hrubé manipulace na ještě vyšší úrovni. Stát se ani nesnaží zakrýt, že jeho ouředníci veřejně lžou …

Justitianus

Vložil uvědomělý člen svj (bez ověření), 13. Září 2020 - 8:31

Proč to mínusjete, vždyť je to pravda.

Vložil uvědomělý člen svj (bez ověření), 12. Září 2020 - 17:37

Já protestuji, já chci informace o své spotřebě každý den. Ale kdepak, lepší bude dvakrát za den, ráno i večer. Jednou za měsíc je málo. Je to tedy zatím nekvalitní, nedostatečné a nedomyšlené nařízení. Je potřeba ještě na něm pracovat. Jenom zatím nevim, jak ty informace budu dostávat. Na mobil, do počítače, na papíře? Nic pak nebudu dělat jenom studovat všechny ty veledůležité informace a hned se začnu chovat jinak. Hodím na to bobek. To jsou přece krávoviny na entou.

Vložil Dvořák (bez ověření), 13. Září 2020 - 5:40

Denní info o spotřebě má obvykle každý už dnes. Stačí kuknout na vodoměr nebo měřák na topení …

Vložil Pavel, 13. Září 2020 - 10:27

Pane Dvořáku,

pokud by občan sám kontroloval svou spotřebu každý den a podle toho se i případně zachoval, tak se nesplní skutečný cíl směrnice EED tj. nový business pro odečítací a rozúčtovací společnosti.

Zelené šílenství má v agendě množství lidí a ti musí vykazovat jednotlivé kroky, ať to stojí, co to stojí!

Hezký den!

Pavel

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 13. Září 2020 - 8:32

„Denní info o spotřebě má obvykle každý už dnes.Stačí kuknout na“ měřák" na topení …"

A jak prosím, zjistím spotřebu tepla pohledem na IRTN?

Vložil 25Malý (bez ověření), 13. Září 2020 - 18:11

Milý a bystrý Člene SVJ. Udeřil jste hlavičku na hřebíček. K čemu Vám toužená spotřeba v GJ poslouží? V jedné cimře 0,003 Gj, ve druhé 0,0015 GJ, v kuchyni 0,0007 GJ. A druhý den trochu jinak, třetí den zase odlišně… Spotřeba tepla (energie) v GJ je Vám na nic.

Ale pokud chcete své topné chování přizpůsobit dosahované spotřebě, velice Vám pomůže sledování trendu spotřeby, srovnání dnů v týdnu, stejných dnů v po sobě jsoucích letech a miliony dalších statistik, rozborů, grafů, Excelů… A pokud k tomu inklinujete, pak Vám úplně stačí numera z displeje. A přehledy počasí na netu. Ručím Vám za to, že za půl roku Vás to přestane bavit. A bude Vám jako dalším milionům členů SVJ stačit roční vyúčtování nákladů na topení.

Už dnes za Vás reguluje topení zdroj tepla (ekvitermní regulace podle venkovní teploty) a termostatický ventil s hlavicí na radiátoru (podle vnitřní teploty). Měsíční, týdenní ani denní reporty na tom fakt nic nezmění, nebo snad budete kroutit hlavicí podle čísel z hlášení? Určitě nikoliv.

A to je ona zásadní chyba navenek zdánlivě ušlechtilé myšlenky, že lejstro vyřeší globální oblbování…

Vložil uvědomělý člen svj (bez ověření), 13. Září 2020 - 8:48

A vy jí potřebujete? Nebuďte trapný. Nezapomeňte si změřit to, co vypustíte do klozetu, šetříte tím životní prostředí.

Vložil uvědomělý člen svj (bez ověření), 13. Září 2020 - 8:27

No jo, pane Dvořáku, ale to není ono. Můžete se překouknout, blbě vidíte a tak. Když vám to přežvýká nějaká firma za peníze podle nějaké vyhášené vyhlášky, tak je to důvěryhodnější. To je správný a pravdivý odečet, ne ten, co si uděláte sám. Úpřimně, vy běháte každý den kontrolovat, jakou máte spotřebu. A k čemu by vám bylo?

Vložil . (bez ověření), 12. Září 2020 - 21:20

Je to další krok k tomu, aby vzniknul policení stát. To není nic jiného, protože praktický význam to má veškerý žádný.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".