Dvě různá usnesení na jednom shromáždění

Vložil Tony, 9. Únor 2020 - 20:39 ::

Zdravím. Pokračující teoretická diskuse na téma: http://www.portalsvj.cz/…-protinavrhu#…- mě přiměla k napsání naší reality.

Stalo se v začátcích SVJ (2010) na prvním shromáždění, kterého se zúčastnili první 3 vlastníci (44 bytů + 3 nebyty – z toho měl původní vlastník 45 jednotek).

V zápise je uvedeno: V čl. Pravidla pro přispívání Každý vlastník je povinen přispívat na : a) náklady spojené se správou domu….tzv. fond oprav… Každý vlastník jednotky je vedle příspěvku do tzv. fondu oprav povinen hradit příspěvek na odměnu správce domu do tzv. fondu správy a to ve výši 120,– /měsíc, vyjma vlastníků jednotek – skladů, kteří tento příspěvek neplatí. Bylo hlasováno 100 pro…

O dvě stránky dál (možná za 3 minuty) se v zápise nachází v odstavci „příspěvek na odměnu správci – fond správy: Fond správy je tvořen z příspěvku vlastníků jednotek na odměnu správci v jednotné částce 120,–/ měsíčně za každou jednotku. Bylo hlasováno 100 pro

Takže dvě trochu rozdílná usnesení – v prvním je, že nebyty nemusí za správu platit, ve druhém tato výjimka není.

Náš správce bere za bernou minci usnesení první (i když by podle druhého dostal víc) a platbu za nebyly nechce, nefakturuje. Prý jen ve druhém usnesení došlo k malé chybě, když výjimka nebyla zapsána. Po čtyřech letech se našel „jeden“, který přestal platit 120,– na správce a poukazoval na to, že když nemusí platit nebyty, on také nebude platit. Až začnou nebyty platit, tak on také začne. A již 6 let neplatí.

Jak byste tento problém řešili? T.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kraken (bez ověření), 11. Únor 2020 - 10:46

  je třeba si vyjasnit, co je těmito pojmy myšleno.Dělá to na mne dojem, že řešíte dvě různé věci.První částka je tzv. dlouhodobá záloha(píšete fond oprav) a druhá částka jsou odměny správci. Jinak jak z toho ven? Na nejbližším shromáždění stará usnesení zrušit a přijmout nové…

  Vložil xy (bez ověření), 10. Únor 2020 - 21:28

  Povinnost platby je platná pro všechny vlastníky, to vyplývá za zákona. Hlasováním na shromáždění takovou povinnost není možné zrušit. Tedy i pro nebytové prostory platí povinnost platby. Správce není kompetentní rozhodovat, že někdo platit nemusí. Váš správce vás tahá za nos.

  Vložil VN (bez ověření), 11. Únor 2020 - 10:33

  § 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  Vložil JaVa, 11. Únor 2020 - 11:04

  Jen bych doplnil,že externí správce(cizí fyzická nebo právnická osoba, vykonávající na základě smluvního vztahu, některé činnosti spojené se správou domu a pozemku) není právnickou osobou SVJ/resp.jejím statutárním orgánem a tudíž se na platby za jeho činnost nevztahuje 2 odst. § 1180, ale věta první téhož §!

  "§ 12 366/2013 Sb.,

  Pro účely rozvržení příspěvků ve stejné výši na každou jednotku podle § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se odměnami osoby, která dům spravuje, rozumí odměna správce v domě, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek; odměnami členů orgánů osoby, která dům spravuje, se rozumí odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek."

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil xy (bez ověření), 11. Únor 2020 - 11:03

  Nerozumím, proč jste tady uvedl § 1180.

  Vložil Zdenek 22, 10. Únor 2020 - 20:53

  Pane Tony,

  pokud se na jednom shromáždění hlasovalo o téže věci 2×, platí pochopitelně to druhé pozdější rozhodnutí (viz kolizní pravidlo „Lex posterior derogat priori“). Je to totéž, jakoby se o dané věci rozhodovalo na 2 shromážděních. Druhé pozdější rozhodnutí neguje rozhodnutí předchozí.

  Co v vdané věci platí, nerozhoduje váš správce, ale výbor.

  Na adresu dotyčného „jednoho“: Není rozumné neplatit předepsané platby s tím, že „když neplatí tamten, tak já také nemusím“.

  Vložil Justitianus, 10. Únor 2020 - 17:31

  Tony, já ve vašich dvou usneseních nevidím žádný rozpor. A to jsem se díval opravdu pozorně.

  První usnesení stanoví jak výši příspěvku správci (120 Kč měsíčně), tak i okruh osob, které tento příspěvek jsou povinny hradit na účet SVJ (pouze vlastníci bytů, nikoliv však vlastníci nebytových jednotek).

  Na základě tohoto usnesení váš správce (naprosto správně) předepisuje tuto platbu pouze vlastníkům bytů.

  Druhé usnesení definuje pojem „fond správy“. Je zde obsažen jak název, pod kterým se ta částka bude objevovat v předpisech plateb, tak i určení vybraných částek – jsou určeny na odměnu smluvnímu správci. Je pravda pravdoucí, že celková částka se bude skládat z příspěvků vlastníků jednotek ve výši 120 Kč měsíčně – vždyť toto bylo schváleno v prvním usnesení!

  Ve druhém usnesení není přece ani slovo o tom, že by snad tyto příspěvky měli hradit VŠICHNI vlastníci jednotek. Druhé usnesení nijak nedefinuje okruh plátců – ten je definovaný pouze v prvním usnesení, a to srozumitelně, jednoznačně a určitě.

  Proto na obou usneseních neshledávám žádný rozpor. Obě stojí vedle sebe, obsahují různé skutečnosti a vzájemně se doplňují. Řekl bych, že hledáte problém tam, kde žádný není.

  Justitianus

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 26. Únor 2020 - 10:57

  Pane Justitianus,

  problém spočívá v tom, že se usnesení o tom, že vlastníci nebytů neplatí správci žádný poplatek za správu, příčí dobrým mravům. Na takové usnesení se podle § 245 NOZ hledí, jako by nebylo přijato.

  Nejde o to, že by vlastníci nebytů museli platit stejně jako vlastníci bytů, ale něco by platit měli. Správa některých společných částí domu a zajíšťování a poskytování některých služeb vč. jejich vyúčtování se přece týká i nebytů.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2020 - 11:31

  Tomáši, když jste tak skálopevně přesvědčen, že přijaté usnesení je nemravné, zkuste nechat odhlasovat jiné usnesení, které uloží povinnost všem vlastníkům jednotek. Nač ještě čekáte?

  Nebo oznámíte SVJ i všem vlastníkům jednotek, že původní usnesení považujete za nemravné a nebudete se jím řídit. A přestanete platit. Až budete žalován ze strany SVJ a dotáhnete to postupně k Nejvyššímu soudu, narazíte na soudce Feráka.

  Dejte nám pak vědět jak jste dopadl a kolik Vás to celé stálo. Varoval jsem Vás.

  Justitianus

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 26. Únor 2020 - 11:47

  Za prvé. Jeden vlastník proti vůli ostatních neprosadí hlasování o novém usnesení, ani ho sám neprosadí do programu shromáždění vlastníků.

  Za druhé, nepodsouvejte mně, že bych mohl zvolit řešení neplacením. Neplacení nepovažuji za správný postup. Řešením by bylo reklamovat výši poplatku za správu s upozorněním, že nelze postupovat podle usnesení, které je v rozporu s dobrými mravy a na které se podle § 245 hledí jako by nebylo přijato. Po odmítnutí reklamace se lze obrátit na soud.

  Vložil Justitianus, 27. Únor 2020 - 9:31

  Tomáši, pořídil jste si byt v domě, kde platí co si vlastníci kdysi odhlasovali (souhlas byl 100%). A sám přiznáváte, že většinový souhlas i nadále trvá.

  Dobrovolně jste se tomu podřídil. A teď se chcete vyhnout Vašim povinnostem s poukazem na „dobré mravy“. To je vyčůranost, pane. Nemůžete napřed na oko přistoupit k dohodě a pak měnit pravidla za pochodu podle toho jak by se Vám to hodilo.

  Takovou habaďůru Vám nesbaští žádný soudce, natožpak Ferák, Dýšková a Brzobohatá.

  Justitianus

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 27. Únor 2020 - 11:36

  Tak zkuste si ještě jednou pomalu přečíst znění § 245 NOZ.

  „Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.“

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 12:10

  „Po odmítnutí reklamace se lze obrátit na soud.“

  A mezitím 10 let platit? Napište to celé…

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 11:07

  „příčí dobrým mravům“

  To si myslíte, nebo jste to někde vyčetl? V literatuře, judikatuře?

  Usnesení všichni platí s výjimkou předsedy je podle Vás v pořádku?

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 26. Únor 2020 - 11:36

  Samozřejmě to není v pořádku, když by měli všichni platit, kromě předsedy. To se příčí dobrým mravům, stejně tak, jako když neplatí vlastníci nebytů (měli by platit také, třeba menší částku).

  § 245 NOZ:

  „Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.“

  Vložil Petr, 10. Únor 2020 - 12:24

  Podle mne by mělo platit to, co bylo usneseno později.

  Ale nejlépe je dotázat se na

  1. www.portalobydleni.cz, přesněji info@portaloby­dleni.cz.
  2. www.magazinvybor.cz, přesněji www.magazinvybor.cz/dotaz/
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Jinak NOZ praví k usnesení (či rozhodnutí) toto

  § 245 Na usnesení (!!!) členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že … odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

  § 254 (2) Ze zápisu musí být patrné, … jaká usnesení (!!!) přijala

  § 1221 Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení (!!!) o spolku. Nepoužijí se však … (§ 256), … (§ 255) … (§ 257).

  Shromáždění

  § 1206 (1) (2) … K přijetí rozhodnutí (!!!) se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže …

  § 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. rozhodování (!!!) o 1 … až 7
  2. rozhodování (!!!) v dalších záležitostech určených stanovami nebo … které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Můj názor na používání (míchání) pojmů „usnesení“ a „rozhodnutí“ v NOZ

  1. Nevím jaký je rozdíl mezi „rozhodnutí“ a „usnesení“
  2. Doufám, že pro celý NOZ (tedy i pro část „Spolek“ a část „Bytové spoluvlastnic­tví“ platí

  §1 (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, … .

  Vložil Justitianus, 10. Únor 2020 - 18:37
  • Petr napsal: Nevím jaký je rozdíl mezi „rozhodnutí“ a „usnesení“.
  • Pan Blažej taky napsal že to neví.

  Takže se na věc podívejme podrobněji. Pokud v SVJ přijal rozhodnutí předseda, byl na to sám a prostě a bezformálně rozhodl. Nemůžeme hovořit o tom, že se „usnesl“. Slovo „usnést se“ má v češtině tato synonyma:
  shodnout se
  domluvit se
  dohodnout se
  dorozumět se
  porozumět si
  domluvit se
  dohovořit se

  Zkrátka – k usnášení o čemkoliv jsou potřeba nejméně dvě osoby.

  Pokud v SVJ přijalo rozhodnutí shromáždění (jako nejvyšší orgán SVJ), pak o věci také rozhodlo – stejně jako rozhodl předseda. Ale tohle rozhodnutí bylo přijato nějakým formalizovaným postupem (svolání shromáždění, zjišťování usnášeníschopnosti, návrh usnesení, hlasování vlastníků, vyhlášení výsledku, zápis). Takže vlastníci jednotek se usnesli, a jejich (většinová) vůle způsobila že shromáždění rozhodlo.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 10. Únor 2020 - 18:59

  Vaše starosti bych tedy mít nechtěl. Kolik času už jste vyplácal. A pořád je rozhodnutí rozhodnutí a usnesení usnesení. A můžeme taky rozhodnout, že jsme se usnesli a usnést se, že rozhodneme. Jirka

  Vložil Blažej (bez ověření), 10. Únor 2020 - 15:34

  „Nevím jaký je rozdíl mezi „rozhodnutí“ a „usnesení““

  To neví nikdo, zejména se neví, zda jde o opomenutí nebo úmysl zákonodárce. Zákonodárce si toho naštěstí už všiml a navrhl sjednocení obou termínů (navrhuje „rozhodnutí“). Do té doby doporučuji psát důsledně „rozhodnutí/us­nesení“ nebo „rozhodnutí (usnesení)“.

  Vložil VN (bez ověření), 10. Únor 2020 - 12:13

  Náklady spojené se správou domu (fond oprav) a příspěvek na odměnu správci jsou dvě zcela rozdílné záležitosti. To první jsou Vaše peníze , které se využijí na nějaké větší opravy a rekonstrukce , za to druhé vám správce dělá účetnictví , hlídá revize , zařizuje opravy atd.

  Vložil Tony, 25. Únor 2020 - 23:46

  Zdravím a po prázdninách děkuji za příspěvky.

  Těm co se domnívají, že se směšují dvě věci – jde jen o platbu správci za správcování .

  Těm co navrhují znovu hlasovat – co by se mělo schválit – že i nebyty musí správci platit? Na 90 % by to neprošlo a situace by se nezměnila. Navrhovat a nutit někoho platit někomu, kdo to nechce, není zrovna „normální“ (zvlášť když by to mělo být jen kvůli „jednomu“).

  Zrovna tak nutit správce, že musí vybírat peníze za správu i od nebytů, když o ně nestojí, není zrovna v pořádku (zase by to bylo jen kvůli tomu „jednomu“).

  Podnětný je pohled Justiniána (ve druhém usnesení není přece ani slovo o tom, že by snad tyto příspěvky měli hradit VŠICHNI vlastníci jednotek. Druhé usnesení nijak nedefinuje okruh plátců – ten je definovaný pouze v prvním usnesení, a to srozumitelně, jednoznačně a určitě). Tady by se však mohlo namítat, že vyjádřením „za každou jednotku“ se myslí i okruh plátců.

  Souhlas s vyjádřením – není rozumné neplatit předepsané platby s tím, že „když neplatí tamten, tak já také nemusím“. Uvidíme jak se s tímto problémem popere soud. T.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".