Dlouhodobé zálohy a jejich vymáhání nedošlo-li k vyčerpání, a nemá-li dlouhodobá záloha přímo určený účel užití.

Vložil míra (bez ověření), 16. Leden 2014 - 20:53 ::

SVJ odhlasovalo většinou platbu do (fondu oprav) dlouhodobou zálohu.Na účtu SVJ je ve(FO) nevyčerpaná částka cca 20000.- Kč,na každou bytovou jednotku.(FO) nemá jmenovitě konkrétní určení.Plánované opravy předpokládají čerpání cca 6000.- na byt.jednotku.Ne­souhlasím s navyšování rezervy na účtu,a nechci platit částku určenou do(FO),pokud nenastane potřeba čerpat.Může mne SVJ žalovat,když mu nevzniká žádná škoda.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svj186, 22. Duben 2014 - 19:32

  Prosím o účetní radu. Naše SVJ má za poslední období přeplatky na zálohách na služby. Vzhledem k úvěru na revitalizaci domu jsme se dostali do situace, že nejsme schopni přeplatky vrátit vlastníkům. Za rok 2013 mají někteří vlastníci nedoplatky a z období předchozích přeplatky. Jak to účetně vyřešit? Nedoplatky nikdo nebude chtít doplácet, když za rok 2012 má nevrácený přeplatek. Prý nelze platby vzájemně započítat. Děkuji za radu. MM

  Vložil laik (bez ověření), 22. Duben 2014 - 19:53

  Máte chybně nastavené finanční plánování a stanovení výše záloh na správu domu.

  Jde dvě samostatné „nádoby“.

  Nelze směšovat zálohy na správu a zálohy na služby.

  Zápočet sice lze provést u stejného vlastníka, ale optimální řešení to není.

  Pokud není SVJ schopno dostát svým závazkům, tj. vrátit přeplatky služeb, používá pravděpodobně uhrazené zálohy na služby k hrazení nákladů na správu a to je cesta do „pekel“.

  Účetně to můžete řešit např. pomocí účtu 395 – zápočet, ale to neřeší problém, který hrozí…

  Vložil lake, 22. Duben 2014 - 20:32

  Svj186 píše: „Vzhledem k úvěru na revitalizaci domu jsme se dostali do situace, že nejsme schopni přeplatky vrátit vlastníkům.“

  Co tím chcete říci? SVJ dosud nevrátilo přeplatky za rok 2012? Jak je možné, že společenství nemá zajištěnu dostatečnou výši příjmů, aby mohlo splácet bance přijatý úvěr? Proč si tedy SVJ bralo ten úvěr? Máte sestavený a schválený dlouhodobý finanční plán? Máte s dlužníky uzavřeny individuální smlouvy o splátkovém kalendáři, se sankcemi pro případ neplacení? Jak je možné, že SVJ sahá do částek z vyúčtování služeb, které měly být už vyplaceny? To je počátek tunelování SVJ.

  Polud jde o vzájemné započtení, nemáte pravdu. Pohledávky, které se setkaly, samozřejmě lze započíst. Jedinou podmínkou je aby šlo o oboustranně již splatné pohledávky.

  lake

  Vložil pajaaa (bez ověření), 19. Leden 2014 - 14:41

  Pro míru: a)SVJ něco odhlasovalo a i Vy jste členem, tedy mohl jste na
  schůzi vznést návrh proti a ten si obhájit (není-li důvodem pouze
  to „že nechci platit“), popřípadě cítíte-li se tak poškozen, máte
  možnost do 3 měsíců se obrátit na soud, aby takové usnesení schůze
  SVJ zrušil – ovšem nutno patrně obhájit jinak než, že nechci
  platit… b)Jinak je nutno vycházet ze stanov a pravidel pro hospodaření – dle
  původních vzorových stanov dle ZoVB, kde v části o hospodaření se
  snad až zas tak nic nemění je např. uvedeno:

  1. správou domu se rozumí i oprava
  2. Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za

  služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního
  předpisu (např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
  změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů) platí členové společenství v částkách a v termínech
  stanovených k tomu příslušným orgánem společenství na účet
  společenství

  1. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění
  povinností uložených členům společenství k tomu příslušným
  orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči
  společenství. Výbor či pověřený vlastník odpovídají za
  včasné plnění těchto úkolů.
  … Takže se podívejte do stanov Vašeho SVJ a popřípadě porovnejte
  se zněním nového občanského zákoníku (v případě rozporu platí
  nový občan) c)ve svém dotazu hovoříte o plánovaných opravách, takže dle mého
  názoru se nejedná až tak jen o navyšování REZERVY, z pohledu
  předsedy nebo výboru je logické chtít mít prostředky zajištěné před
  objednáním prací, a ne až po objednání to páčit z jednotlivých lidí
  (sám vykonávám funkci předsedy) – mimochodem pak už by škody
  opravdu vznikaly a nejednalo by se o pár tisíc – viz náklady na
  právníky, exekuční náklady apod. d)a když už, tak se můžete zaměřit na to, jestli schůze řádně
  proběhla (účast, svolání, seznámení s programem)a hlavně jestli
  bylo toto odhlasováno řádně – dle stanov a zákona je někdy potřeba
  větší většina než prostá… – to by pak byl důvod pro žalobu nebo,
  chtělo-li by SVJ ušetřit náklady, tak pro znovuotevření tohoto
  tématu na další schůzi a řádné znovuodhlasování – tam by jste měl
  šanci obhájit názor, aby toto nebylo přijato protože to a to…

  Pro p. Neználka: Dotaz byl položen v r. 2014, kdy nám začal platit nový občanský zákoník č. 89/2012, který ve svých přechodných ustanoveních (to je to na konci většiny zákonů) ruší ZoVB, kterým argumentujete – proto si myslím, že tato argumentace je zcela mimo mísu… A i kdyby, tak jak je řečeno výše ve většině stanov se správou domu domu rozumí i oprava a údržba domu a je zcela normální vytvářet rezervy, tím spíše jestli je nějaká konkrétní oprava plánována včetně předpokládaného rozpočtu. Schválení příspěvků je na členské schůzi s tou smůlou, že se musí respektovat vůle většiny a ne respektovat to, že se vždy najde někdo, kdo „nechce platit“. Ten o svém názoru může přesvědčit většinu na schůzi nebo se domáhat nápravy rozhodnutí členské schůze u soudu, což ovšem musí mít asi významnější důvod než „já nechci“ – např. majoritní vlastník apod.

  Vložil tazatel míra (bez ověření), 20. Leden 2014 - 17:16

  Předseda má představu že FO je spoření členů SVJ.Jako důvod tohoto spoření, se například uvádí případné neplacení některého z členů.Dům má dvanáct bytových jednotek,a v současné době je FO ve výši cca 280000.-.Představa členů SVJ ovlivněná neznalostí a strachem že na to nebudou mít,má snahu vytvořit FO ve výši 400000.-.Dům má novou střechu včetně svodů,je uděláno zateplení domu staré cca 2 koky.Členové SVJ mají strach,že si neumí vytvořit vlastní rezervu.Účet SVJ má v současné době skoro nulový úrok.Zodpovědný člen SVJ si vytvoří vlastní rezervu.Běžný roční úrok by z mého podílu již v současné době dělal 500.-.Je těžké vysvětlovat že nečí nezodpovědnost připravuje o peníze ty zodpovědné.So­cialistické soužití se dá těžko předělat.Nerad se soudím,hledám radši způsob jak to změnit po dobrém.Děkuji Všem,kteří se debaty zúčastnili,možná že se některým po přečtení příspěvků rozsvítí.Tím myslím členy našeho SVJ.

  Vložil lake, 21. Leden 2014 - 9:57

  Pane míro, máte problém.

  Už jenom tím, že jste začal bez právního důvodu dobrovolně hradit na jakýsi neurčitý „fond oprav“, zbavil jste se možnosti požadovat vyúčtování těchto prostředků, či požadovat jejich použití na nějaký konkrétní účel. Nemáte právo žádat vrácení toho, co jste svému SVJ takto daroval. Viz NOZ § 2055 a následující:

  89/2012 Sb. § 2059
  (…) Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.

  lake

  Vložil Ing. Miroslav Krejča (bez ověření), 27. Březen 2014 - 16:08

  Vážený pane Lake. K zneužití fin. prostředků vlastníků b.j. v našem SVJ,se domnívám mohlo dojít svévolným rozhodnutím členů výboru, který jakousi koncipovanou smlouvou nazvanou „Dohoda o smíru“ – (Odpuštění dluhu), se výbor dopustil protiprávního jednání hraničícího s trestným činem. Šlo o odpuštění soudně vymáhaného dluhu vlastníkovi za spotřebované teplo ve společných prostorách Prosím o vyjádření názoru na problematiku vyplývající z textu výše uvedeného předmětu. Jde o dle mého názoru svévolné chování u nás nově zv oleného výboru SVJ, který svým rozhodnutím podepsal s vlastníkem- právním subjektem tzv. „Dohodu o smíru“, kterou tak přerušil soudní odvolací řízení ve věci vymožení dluhu za spotřebované teplo v části společných prostor domu (dle prohlášení vlastníka), na které má povinnost přispívat.Dohoda o smíru tak ukončila soudní spor o nedoplatky za roky 2009 až 2012. Soud první instance rozhodl sice v neprospěch našeho SVJ, avšak z důvodu nedodržení předepsaného postupu dle Vyhlášky 372 – zpracovatelem vzúčtování – Ista s.r.o.. Po opravě a odvolání nebylo pochyb, že soudní pře dopadne ve prospěch SVJ a dluh bude muset vlastník uhradit. Uzavřenou dohodou o smíru se výbor zavázal – za všechny vlastníky, tento dluh prominout, čímž svévolně zavázal vlastníky tento dluh z rozpočtu uhradit. Sočasně s tím pak přistoupil i na prominutí -hradit náklady na teplo dle jeho vlastnického podílu ve společných prostorách- KTERÉ JSME JIŽ ALE V JINÉ DISKUSI DOŘEŠILI. Domnívám se, že takovéto jednání je protiprávní , byť se výbor snažil dodatečně schválením usnesení shromáždění svoje jednání schválit 63 % hlasů vlastníků, čímž asi porušil § 159 NOZ, neboť nejednal s péčí řádného hospodáře. Dokonce si myslím, že jednání výboru vykazuje možná známky naplnění trestného činu podle § 220 Trestního zákoníku- Porušení povinnosti při správě cizího majetku.Jak jsem výše popsal, šlo o vymožení dluhu ze uvedené roky, což spolu s dluhem vedeným v účetnictví za rok 2013, činilo cca 15 500 Kč. Domnívám se rovněž, že jednání správy domu, která dluh na základě té tzv. „Dohody o smíru“ dluh odepíše(nevím jak ???) a bude naplňovat výborem rozhodnuté neplacení částek za spotřebované teplo ve společných prostorách domu, se může dopustit trestného činu podle § 209 – Podvod. Chápu, že mnou popsané dění v našem SVJ je dosti zvláštní, budu rád, pokud mi jakkoliv sdělíte svůj názor na výše uvedené. Dodávám, že jsem čerpal z podkladu, který jste vydal pod názvem " Švindlování s úvěrem a NOZ", které se mi zdálo velmi příbuzné s mnou popsaným.

  S pozdravem

  Ing. Miroslav Krejča

  Vložil Neználek' (bez ověření), 19. Leden 2014 - 18:02

  …Dotaz byl položen v r. 2014, kdy nám začal platit nový občanský zákoník…

  • tvrdí jedni a jiní tvrdí, že pro SVJ(2000) nadále platí ZoVB.
  • tvrdíte li, že to má tazatel ve Stanovách, pak jste je nepochybně viděl a četl a porozuměl jim a můžete nám je zde citovat nebo raději prolinkovat. Pokud jste přesvědčen, že platí pouze NOZ, pak se ptejte zda vaše Stanovy schválilo podle NOZ 100% stávajících vlastníků (§1200/1 NOZ).

  …Schválení příspěvků je na členské schůzi s tou smůlou, že se musí respektovat vůle většiny…

  • plácáte nesmysly. Zvůli většiny je třeba se postavit. Zatím nejsme v Rusku, takže SVJ (nebo většinová tlupa) bude muset „dokazovat“, že požadavky jsou nejen schválené ale taky oprávněné. A u tazatele nepochybně z toho co píše – oprávněné nejsou.

  Neználek'

  Vložil Sherlock (bez ověření), 19. Leden 2014 - 19:59

  Tvrdíte: „Pokud jste přesvědčen, že platí pouze NOZ, pak se ptejte zda vaše Stanovy schválilo podle NOZ 100% stávajících vlastníků (§1200/1 NOZ).)“

  Z úvodního příspěvku lze předpokládat, že nepůjde o úplně nově zákládané SVJ v r. 2014.

  § 1200/1, který vyžaduje souhlas všech „při založení SVJ“ se v tomto případě neuplatní. U „stávajících SVJ“, pokud mění „stávající“ stanovy podle NOZ stačí ke schválení nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků.

  Vložil lake, 19. Leden 2014 - 20:18

  Sherlocku, máte to nějak popletené. Stanovy jsou smlouvou sui generis. Stanovy podle ZoVB vyžadují ke změně tříčtvrtinovou většinu přítomných na usnášeníschopném shromáždění. Nikoliv nadpoloviční většinu.

  Vy si zřejmě pletete SVJ(2000) se SVJ(2012), která jsou upravena v NOZ a vznikají teprve od 1.ledna 2014. Pak není divu, že docházíte k protiprávnímu závěru. Přečtěte si ustanovení § 3028 NOZ odst. 2 a 3.

  lake

  Vložil Sherlock (bez ověření), 20. Leden 2014 - 10:16

  Omlouvám se, máte pravdu. Stávající stanovy vyžadují ke změně tříčtvrtinovou většinu přítomných na usnášeníschopném shromáždění, pak je to v souladu s NOZ (vyšší kvórum než stanovuje NOZ je povoleno). Teprve schválenou změnou uvedeným kvórem mohou být stanovy upraveny tak, že by pro změnu stanov vyžadovaly nadále jen souhlas nadpoloviční většiny přitomných na usnášeníschopném shromáždění.

  V každém případě souhlas všech podle Neználka (pokud by nebyl uveden ve stávajících stanovách) se při změně stanov nevyžaduje.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 18. Leden 2014 - 12:44

  …SVJ odhlasovalo většinou platbu do (fondu oprav) dlouhodobou zálohu… …(FO) nemá jmenovitě konkrétní určení. Plánované opravy předpokládají čerpání cca 6000.- na byt… …nechci platit částku určenou do(FO)…

  • §15/1 ZoVB
   Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).
   §15/2 ZoVB
   K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících …

   Usnesení které je v rozporu se zákonem je neplatné. Odmítněte se jím řídit. SVJ může žalovat, třeba Marťany, ale ve Vašem případě bude dokazovat soulad vybíraných částek se zákonem. Ze znění (a Vašeho tvrzení) jasně plyne, že částka není oprávněná. Pokud máte průkazně zjištěno (z ročního vyúčtování záloh skládaných dle §15/2), že částka 20.000 již není určena na „krytí nákladů spojených se správou domu a pozemku“ (plynuvších z usnesení; §15/1), pak můžete začít započítávat vůči následující měsíční splátce záloh až do jejího vyčerpání.

  Neználek'

  Vložil § (bez ověření), 18. Leden 2014 - 12:53

  Jenom doplním Neználka', že ani náklady SVJ na vymáhání uvedených částek nejsou náklady podle § 15/1–2 ZoVB, takže nejste povinen na ně přispívat.

  Započtení nezapomeňte opakovat vždy před promlčením.

  §

  Vložil Neználek' (bez ověření), 18. Leden 2014 - 18:46

  …Započtení nezapomeňte opakovat vždy před promlčením

  • domnívám se že z podstaty nelze „zálohy na příspěvky na správu“ promlčet. Zálohy je nutno zúčtovat. Často se tak, neděje právě proto, že se k zálohám na účet SVJ přistupuje jako k „FO“ tedy jako k pytli peněz se kterým lze dle libosti nakládat tj. např že se nemusí zúčtovat nebo, že se zúčtováním rozumí každoroční „schválení hospodaření“. O tom jak se hospodaří a za co se náklady dávají – o tom žádná. Ale to není totožné s vyúčtováním záloh poskytovaných na účet Společenství.
  • „promlčet“ lze podle mne pouze nárok na soudní přezkum platnosti výše částky která je spočteně „nějakým“ rozporovaným nebo neznámým způsobem. , Fakticky ale promlčet nárok na zúčtování záloh jako takových nelze.
  • kdyby tomu bylo naopak, pak by v případě tazatele jeho podíl 16.000 „propadl“ ve prospěch SVJ. Zamyslete se – co se míní tou částkou která se nevypořádává dle §15/4. Jde podle Vás o těch 16.000? …Nikoliv. Ty by musely být tazateli při prodeji vypořádány.

  Neználek'

  Vložil § (bez ověření), 20. Leden 2014 - 13:09

  Pane Neználku',

  pokud Vám správně rozumím, píšete, že nárok na vyúčtování a vypořádání záloh se nepromlčuje. Prosím, podložte nějak toto své zásadní tvrzení. Pokud by se ukázalo jako fundované, mnohé by to měnilo. Děkuji.

  §

  Vložil Neználek' (bez ověření), 21. Leden 2014 - 2:00

  Nenapsal jsem že tvrdím (a sám mám podloženo §§), ale že se domnívám (v souladu s §4/1 NOZ).
  Proč se tak domnívám jsem popsal zde.

  Podle mne, v každém okamžiku od založení SVJ musí průkazně z účetnictví plynout, jaký je podíl na DZ každého jednoho vlastníka, kolik na DZ k datu zaplatil a kolik od něho aktuálně chybí. A zda je tato částka souladná / spotřebovaná dle přijatých usnesení a zda je tedy oprávněná. Účetní záznamy je povinnost schovat 10-let. je tedy zjevné, že tyto informace má vesměs každé SVJ – ať již ve své moci nebo je v moci drží / spravuje nějaká externí účetní firma / správce.

  Je tedy zřejmé, že vlastník nikoliv hloupý, umí spočítat kolik uhradil na účet SVJ jednoduchými kupeckými počty a dát sumu svých záloh do relace s vyúčtováním za správu, pokud vůbec nějaké (za správu) dostává – protože já třeba takové neviděl nikdy. Já, stejně jako většina ovcí v SVJ(2000) má nadále možnost, řídit se §15/2 a §15/1 ZVB tj. řídit se tím, že stěžejní je účel záloh a příspěvek až na náklady a ne pouze ničím nepodložené rozhodnutí většinové tlupy…viz. §1235 NOZ (SVJ(2012)).

  Doporučuji, řídit se výslovně textem zákona a ne se nechat opíjet rohlíkem o tom, že „bylo usneseno XY měsíčně a ty vlastníku plať“. Já tvrdím, že nebylo li usneseno v souladu s účelem zmíněným v §15/2, že takové zálohy nejsou úspěšně vymahatelné. Domnívám se, že žalobce (SVJ) bude muset prokázat kolik vlastně dlužíte a to nelze prostým posčítáním hodnot blábolovitého předpisu vycházejícího z nesouladného usnesení.

  Neználek'

  PS: …promyslete, co se míní tou částkou, která se nevypořádává dle §15/4

  Vložil správce předseda (bez ověření), 21. Leden 2014 - 5:09

  To je zvláštní. Neználek bojuje jak lev, ale sám má ovčí jednání. Proč?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".