Anténa pro příjem internetu

Vložil Jar (bez ověření), 21. Listopad 2012 - 19:12 ::

Vlastník jedné bytové jednotky navrhl, aby bylo společnosti Rychlý drát umožněno vybudovat na společné střeše domu anténu pro příjem internetu, vedení kabelů svést vnitřními šachtami, vyžaduje to průchod požárními prostupy a další rozvody v domě. V bytivém domě existují již dle projektu realizované kabelové rozvody ( UPC )plus telefonní kabely. Jeden z vlastníků si tedy přeje mít možnost příjmu internetu od jiného podkytovatele, argumentuje tím, že rozvody provede poskytovatel zdarma. Vlastník požádal výbor SVJ o souhlas, ten souhlasí a další průběh realizace bude tedy pod jeho patronací. Má výbor oprávnění takový souhlas vydat? A dále, řekněme, že vlastník je k celé akci oprávněn, alespoň mám ten dojem z diskuze na toto téma, jak by měla být tato činnost zdokumentována a ošetřena? Co když vlastník zjistí, že vlastně o příjem inernetu nestojí, kdo a mám věřit tomu, že zdarma, odstraní provedené rozvody? Kdo má právo a jakou formou se k tomuto vyjádřit? Podotýkám, že výbor na toto téma uveřejnil na webu domu anketu, jejíž výsledky zná pouze opět jen výbor SVJ. Na téma anketa a její oprávněnost, smysluplnost a závaznost v rámci SVJ položím dotaz zvlášť. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil petrsv, 22. Listopad 2012 - 15:30

  Výbor by měl zajistit, aby prováděné práce dělala odborná firma, se kterou na to bude mít smlouvu. Ve smlouvě by mělo být stanoveno, kdo je vlastníkem rozvodů a antény, kdo bude odpovídat za údržbu a jak bude řešena případná demontáž. Rozvody by měly končit v nějaké technické místnosti, kde dojde k přepojení na rozvody, které již v domě existují. Firma provede přepojení tomu, kdo bude její služby chtít. Není-li možné použít stávající rozvody v domě, budou muset být vybudovány nové – opět jde hlavně o to, kdo je bude vlastnit a spravovat. Celé by to měl mít pod dohledem Výbor, ne 1 vlastník, ale to je vaše věc.

  Po ukončení prací by měl revizní technik zkontrolovat požární prostupy a ucpávky. Domnívám se, že celá akce je v pravomoci Výboru a není potřeba souhlasu Shromáždění. Anketa je pro Výbor pomůckou, nikoli však směrodatnou. Podstatný je obsah smlouvy s dotyčnou firmou, tu bych si na vašem místě vyžádal.

  Vložil anonn, 21. Listopad 2012 - 20:01

  Z celého toho popisu mi kouká jediné – závist. Co vám vlastně vadí? Že bude mít někdo jiný levnější internet? Vznikne vám snad nějaká újma nebo škoda? Vznikne nějaká škoda na společném majetku? Tak co vám sakra vadí kromě toho že do instalace nového internetu potřebujete závistivě rýt?

  Předseda

  Vložil Jar (bez ověření), 21. Listopad 2012 - 20:27

  Pane „předsedo“, porozumění psanému textu se probírá ve 2. třídě ZŠ, pokud jste chyběl, tak doporučuji dotrénovat. Nebo jste také přededa výboru, kterého jakýkoli věcný doatz vytočí doběla jenom proto, že předvídání důsledků podobných realizací není Váš mozek schopen nebo spíš ochoten, protože Vám např. budoucí poskytovatel internetu za tuto vstřícnost nabídl speciální, např. nulovou cenu? Jako třeba mně, takže mám internet za nulu:-)

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Listopad 2012 - 0:34

  …Jako třeba mně, takže mám internet za nulu:…

  • pokud máte internet za 0, proč se ptáte zde takto věcně? Z toho co jste uvedl v dotazu nejsem přesvědčen že patříte k těm s internetem za 0
  • ale k věci
   • podle mne, nejde nepochybně o správu domu dle §9/1
   • žádost vlastníka na Výbor je irelevantní a anketa také
   • mrknul bych se na znění §12 ZoVB

  Neználek

  Vložil anonn, 22. Listopad 2012 - 6:55

  Cituji „podle mne, nejde nepochybně o správu domu dle §9/1“.

  Co je to za nesmysl? Copak je snad zakázáno aby výbor dělal něco dobrovolně nad rámec zákona? To co není správa domu výbor NESMÍ dělat? To si děláte srandu že jo?

  Ještě jednou praktický příklad s kontrolní otázkou:

  1. Výbor v domě A rozhodne že v domě budou modré kachličky (kachličky na shromáždění schválené). Po realizaci 3/4 lidí nadávají že hezčí by byly červené.
  2. Výbor v domě B po schůzi ještě jako doplněk dobrovolně udělá a zpracuje anketu o barvě kachliček. Zjistí že 3/4 lidí chtějí červené. Tedy realizuje červené, následně nadává max. 1/4 lidí.

  Který výbor je lepší? Chcete snad také tvrdit to samé jako tazatel-rytec, že výbor B promarnil zaplacené odměny na tom, že zbytečně dělal nějakou anketu?

  Předseda

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Listopad 2012 - 8:49

  …Copak je snad zakázáno aby výbor dělal něco dobrovolně nad rámec zákona…

  • o jakém „rámci“ je řeč? Nevidím důvod proč by mělo SVJ přebírat odpovědnost za technickou stránku požadované „realizace“. Samozřejmě pokud by došlo k likvidaci zařízení – bude nebo mělo by být jasně zdokumentováno kdo je majitelem a tedy odpovědným za náklady případné likvidace.
  • na rámec zákona si klidně jako soukromá osoba čiňte co chcete ale jako statutárního orgána Vás zákon poněkud svazuje (tedy Vás konkrétně asi ne :))
  • nic netvrdím – výbor-B dělá to co považuje za rozumné. Nevidím ale důvod proč tvrdit, že „rozhodnutí o barvě“ by nemělo spadat pod „správu“. Pod správu ale nepochybně nespadá realizace soukromého vedení internetu ani případná likvidace následků takové „soukromé akce“

  N.

  Vložil Jar (bez ověření), 12. Únor 2013 - 1:13

  Doplňuji svůj dotaz: Smlouva o vybudování, provozování a údržbě sítě elektronických komunikací je uzavřena. Má podle předsedy výboru SVJ všechny náležitosti.

  Je uzavřena za SVJ, kde je kromě názvu SVJ a odpovědné osoby uvedeno cituji: „Právní vztah k nemovitosti(např. vlastník):spo­lečenství vlastníků jednotek“

  SVJ nic v domě nevlastní.

  Můžete někdo prosím poradit, o jaký právní vztah k nemovitosti by se mohlo jednat?

  Děkuji jar

  Vložil lake, 12. Únor 2013 - 5:46

  Pane Jar,
  nejedná se o žádný právní vztah k nemovitosti. SVJ přece k domu žádná věcná práva nemá. Je pouhý slouha vlastníka, pouhý správce. SVJ má pouze obligační (závazková) práva vůči vlastníkům jednotek (právo provádět správu, opravy a údržbu jejich majetku - částí domu). Toto právo se uplatňuje dovnitř SVJ (mezi společenstvím a jeho členy navzájem). SVJ však navenek není nositelem žádných věcných práv k nemovitosti. Vystupuje-li jako by bylo vlastníkem, může jít podle okolností o trestný čin podvodu.

  Soudím, že celá smlouva je od počátku neplatná. Nebyl jsem účastníkem původní diskuse, ve které vás jiní diskutující tahali za nos ohledně údajných oprávnění SVJ a výboru.

  Souhlas s umístěním cizí věci v domě může udělit jedině vlastník domu, nikoliv jiná osoba. Je možno si prostudovat zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který ve svém § 104 jednoznačně popisuje, že se uzavře smlouva o věcném břemenu s vlastníkem nemovitosti, nebo jiná smlouva s vlastníkem nemovitosti. Zřízení komunikační sítě ve Vašem domě je totéž. Bylo tedy nutno uzavřít smlouvu s vlastníkem.

  Umisťování cizí věci v domě a provádění prostupů kabelů přes požární uzávěry mohlo narušit požární bezpečnost stavby. Bylo proto třeba stavebního povolení, nebo alespoň ohlášení stavby.

  Umisťování cizí věci v domě nemá charakter běžného hospodaření (správy domu) ve smyslu § 9 odst. 1 ZoVB. Nejde ani o pronájem společné části podle § 9a odst. 1 ZoVB a zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Jde o věcné břemeno (popřípadě vztah z innominátní smlouvy) a oprávněnou osobou je jedině vlastník nemovitosti. SVJ strká nos do věcí, ke kterým nedostalo od vlastníka oprávnění.

  lake

  Vložil Jar (bez ověření), 18. Únor 2013 - 15:42

  Toto je reakce jednoho člena SVJ, ktetý byl iniciátorem uzavření smlouvy, na názor příspěvku od „Lake“

  "…myslím, že bychom měli zůstat konstruktivní. V domě je mnoho věcí k řešení a nechtěla jsem, aby se tato záležitost stala příliš velkým tématem. Jde především o snahu zlepšit kvalitu služeb v našem domě.

  Dle stanov našeho společenství:
  Výbor rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek.

  Komentář: Internetové připojení je dodávka služby spojená s užíváním bytových jednotek. Instalací nového rozvodu nedochází ke změně účelu stavby, její rekonstrukci či modernizaci. Minulý rok na schůzi shromáždění bylo uzavření smlouvy s novým poskytovatelem internetu na pořadu, ale na konci jsme již nebyli usnášení schopní a řešili se závažnější věci, kde byl třeba souhlas vlastníků. Výbor proto až po vyřešení urgentních reklamací (př.hromosvod)vyp­sal anketu na internetu, která běžela od 1.10.2012. Výs­ledkem této ankety je 91% souhlas s novou službou (součet odpovědí: „ano, mám zájem“ a „nemám vyhraněný názor“). Z toho lze usuzovat, že vlastníci zájem mají." ( ankety na webu se účastnilo 23 vlastníků z 90)

  "…Teď k té instalaci v domě. Ano, asi by bylo ideální, abychom měli souhlas shromáždění, ale nevidím v tomto případě problém s tím, zajistit ho další schůzí, aby oficiálně bylo vše v pořádku. Dodavatel se ve své smlouvě s SVJ zavazuje zajistit, aby v důsledku přístupu jím pověřených osob do domu nedošlo k jakémukoli poškození majetku vlastníků domu. RD se zavazuje odstranit po obdržení písemného oznámení od výboru případné škody, které na objektech prokazatelně vznikly v souvislosti s vybudováním, provozem a údržbou sítě v nemovitosti uvedením do náležitého stavu.

  RD úspěšně funguje např. v těchto bytových objektech…"

  Jde tedy o službu, spojenou s užíváním bytu, která není opravou, údržbou ani moderniczací? Tedy zvednout ruku dodatečně na schůzi a vše je OK?

  Jar

  Vložil ... (bez ověření), 18. Únor 2013 - 16:20

  Není to OK. Přečtěte si ZoVB. Instalace internetového rozvodu není služba spojená s užíváním jednotky. Když vlastník nechce, tak jak jej chcete donutit, aby tuto, podle vás službu kterou podle vašeho názoru zajišťuje svj užíval. Proč by to měl tento vlastník platit, jenom proto, že vy jste rozhodli!

  Vložil Jar (bez ověření), 18. Únor 2013 - 18:11

  Iniciátor uzavření smlouvy se odvolává na

  § 9a ZoVB

  "(1) Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k

  1. zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek"

  Co tedy lze a nelze požadovat za službu spojenou s užíváním BJ?

  Jar

  Vložil ... (bez ověření), 18. Únor 2013 - 18:35

  Služby byste měli mít definované v Prohlášení vlastníka. Pokud je nemáte tak si výbor může vymýšlet služby dle libosti a bude tvrdit, že jsou to služby spojené s užíváním jednotky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".