ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí

ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Omezil možnost získávání údajů automatizovaně jak v podmínkách použití, tak zavedením tzv. captcha (opisování špatně čitelných kódů). Také ovšem omezil i možnost běžného prohlížení informací, protože po prohlédnutí několika stránek začne vyžadovat přepsání kódu při zobrazení každé další strany. Pokud si chcete zkontrolovat vlastníky u SVJ, které má třeba 300 jednotek (jsou i SVJ se 750 jednotkami), tak to znamená opsat cca 300 kódů a zkontrolovat ručně vlastníky u 300 jednotek. Navíc jsem pozoroval, že po nějaké době (a to jsem zkoušel SVJ s malým počtem jednotek) aplikace Nahlížení někdy přestane zcela odpovídat.

Nabízí se jedno vysvětlení, proč tak učinil – a to nepřímé donucení uživatelů k využívání placených služeb a tedy navýšení „svého“ zisku. Nahlížení do katastru je bezúplatné dle zákona a zpoplatit jej nemůže, tak se patrně rozhodl jej alespoň co nejvíce omezit a znepříjemnit jeho používání.

Ceny za placený přístup jsou přitom poměrně velké: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx…

A navíc je to poměrně komplikované, neboť je třeba se nejprve registrovat (uzavřít smlouvu), získat kódy pro přístup apod.

Program Hlasování SVJ tak ztrácí funkci stahování vlastníků z katastru, ostatních funkcí se to nedotkne. Seznam vlastníků je možné převzít ze staršího uloženého hlasování a ručně upravit. Pokud starší hlasování nemáte, tak je možné seznam vlastníků vyplnit zcela ručně.

Admin
31.7.2013

Doplnění: Zdá se, že nyní Nahlížení do katastru vyžaduje přepsání kódu po zobrazení každých cca 10 stránek.

  Vložil lake, 1. Srpen 2014 - 8:53

  Neználku, Vy se nepoučíte? Pletete si šíření počítačového programu s šířením údajů z katastru. To není normální uvažování normálního člověka, to jsou paranoidní bludy.

  Pletete si také užití údajů z katastru podle § 53 zákona č. 256/2013 Sb. věta první, s šířením údajů z katastru podle § 53 téhož zákona věta druhá. Zákonodárce věděl, proč tyto dvě činnosti od sebe odlišil.

  • Autor programu nešíří žádné údaje z katastru. On pouze šíří (distribuuje) svůj program, a to bez jakýchkoliv údajů z katastru.
  • Samotný program žádné údaje z katastru nešíří, to je Neználkův blud. Program pouze legálně získává údaje z katastru a ukládá je na paměťové medium počítače. Jak s těmito údaji majitel počítače naloží je samozřejmě úplně jiná záležitost.
  • SVJ, které program používá, nešíří žádné údaje z katastru. Pouze užívá údaje z katastru, a to pro svou vnitřní potřebu, a pro splnění zákonného účelu, pro který SVJ vzniklo.

  Co je oprávněné „užití údajů z katastru“ definuje samotný zákon č. 256/2013 Sb. ve svém ustanovení § 1 odst. 2. Užitím údajů z katastru (ve smyslu § 53 věta první) zákon rozumí užití informací z katastru k těmto účelům (výčet je taxativní):

  256/2013 Sb. § 1
  (2) (…) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, (…)

  SVJ nepochybně užívá údaje z katastru pro tyto zákonné účely. Tím bychom mohli tuto zbytečnou diskusi uzavřít.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".