ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí

ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Omezil možnost získávání údajů automatizovaně jak v podmínkách použití, tak zavedením tzv. captcha (opisování špatně čitelných kódů). Také ovšem omezil i možnost běžného prohlížení informací, protože po prohlédnutí několika stránek začne vyžadovat přepsání kódu při zobrazení každé další strany. Pokud si chcete zkontrolovat vlastníky u SVJ, které má třeba 300 jednotek (jsou i SVJ se 750 jednotkami), tak to znamená opsat cca 300 kódů a zkontrolovat ručně vlastníky u 300 jednotek. Navíc jsem pozoroval, že po nějaké době (a to jsem zkoušel SVJ s malým počtem jednotek) aplikace Nahlížení někdy přestane zcela odpovídat.

Nabízí se jedno vysvětlení, proč tak učinil – a to nepřímé donucení uživatelů k využívání placených služeb a tedy navýšení „svého“ zisku. Nahlížení do katastru je bezúplatné dle zákona a zpoplatit jej nemůže, tak se patrně rozhodl jej alespoň co nejvíce omezit a znepříjemnit jeho používání.

Ceny za placený přístup jsou přitom poměrně velké: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx…

A navíc je to poměrně komplikované, neboť je třeba se nejprve registrovat (uzavřít smlouvu), získat kódy pro přístup apod.

Program Hlasování SVJ tak ztrácí funkci stahování vlastníků z katastru, ostatních funkcí se to nedotkne. Seznam vlastníků je možné převzít ze staršího uloženého hlasování a ručně upravit. Pokud starší hlasování nemáte, tak je možné seznam vlastníků vyplnit zcela ručně.

Admin
31.7.2013

Doplnění: Zdá se, že nyní Nahlížení do katastru vyžaduje přepsání kódu po zobrazení každých cca 10 stránek.

  Vložil Karel3 (bez ověření), 31. Červenec 2013 - 12:16

  Dobrý den, myslíte tento paragraf?

  „šíří jiné než osobní údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo nedodrží podmínky šíření údajů katastru stanovené prováděcím právním předpisem.“

  Zde ale o žádné šíření údajů přeci nejde. Navíc SVJ potřebuje údaje ke splnění povinností dle zákona a údaje musí získat tak jako tak (když ne prostřednictvím webu, tak např. v papírové podobě). A jiné (placené) formy získávání údajů ČÚZK takto nelimituje.

  Vložil admin, 31. Červenec 2013 - 16:37

  Přesně tak. Také ve stažení údajů pro hlasování v rámci SVJ nevidím žádné šíření údajů a tedy důvod porušení § 23, písm. j) zákona 344/1992. A seznam vlastníků a podíly stejně pro hlasování mít musíte, abyste mohl správně dle zákona o vlastnictví bytů vyhodnotit hlasování. Pokud si za údaje zaplatíte (10 Kč/jednot­ku/jedno stažení), ČÚZK vás zřejmě omezovat nebude…

  Vložil Dotaz (bez ověření), 1. Srpen 2013 - 2:46

  „Také ve stažení údajů pro hlasování v rámci SVJ nevidím žádné šíření“

  • nepochybně „…seznam vlastníků a podíly stejně pro hlasování mít musíte…“. O tom žádná,
  • ale „šíří jiné než osobní údaje katastru BEZ SOUHLASU Českého úřadu zeměplochy…

   Bakšiš 10-Kč/jednotku je částkou za „nákup“ podle pološky-338 dle vyhl. 162/2001. Takže ačkoliv cítím také křivdu, že šlo doposud stahovat data „pro hlasování v rámci SVJ“ nepřímo – díky Vám bezúplatně, je třeba seznat,
   • že skutečně tato vaše funkcionalita doposud byla „obcházením zákona“
   • že odpovědnost podle katastrálního zákona by mohl mít možná zjevně
    majitel IP adresy ze kterého k porušení zákona došlo

   U SVJ čítající 750 jednotek zjevně je náklad 7500 Kč/shromáždění pro CUZK asi „noumání“ … A to si představte jaký byznys bude až buzny uzákoní sankce za nedostatečný nebo nesprávný obsah veřejných listin v OR …a bude li se to týkat i SVJ – to bude „škvára“…

   Možná by pro usnadnění bylo vhodné program upravit alespoň TAK, že i když se nestáhnou „jména“ a „podíly“ – jednotky ve výpisu jsou dostupné i bez CAPTCHy. Přeci jenom se takový seznam bude ve Vašem seznamu vyplňovat snadněji než jej psát celý znova a ručně jak doporučujete. Ono to taky ve Vašem „editoru“ není žádný med – to si může každý vyzkoušet. A jelikož uživatelům programu nezbude než tu CAPTCHu použít – měl by být program „vylepšen“ o maximální možnou podporu kterou zvládnete. (ostatně program by zasloužil i další rozšíření. Ale to už je asi „pohádka“ pro jiného výrobce.-..)

  Vložil lake, 1. Srpen 2013 - 6:36

  Pan Dotaz píše nesmysly. Šíří poplašné zprávy o záležitostech, o kterých vůbec nic neví.

  1. Pan Dotaz neví, co je „šíření údajů“ a nesprávně tvrdí, že došlo k „porušení zákona“ a k „obcházení zákona“. Opak je pravdou: Žádné SVJ zákon neporušilo, jestliže si prostřednictvím počítačového programu opatřovalo volně přístupné údaje z katastru pro svou vlastní potřebu. Stejně tak nic neporušil autor programu, který do něj takovou možnost zabudoval.
  2. Není pravda, co tvrdí pan Dotaz – že „jednotky ve výpisu jsou dostupné i bez CAPTCHy.“. Dnes naopak platí, že CAPTCHA blokuje přístup jak před zobrazením informací o budově, tak před zobrazením informací o kterékoliv jednotce.

  Nepravdivý a poplašný příspěvek bude dnes smazán.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 1. Srpen 2014 - 4:16

  …Žádné SVJ zákon neporušilo, jestliže si prostřednictvím počítačového programu opatřovalo volně přístupné údaje z katastru pro svou vlastní potřebu…

  • §11/5 vyhl. 162/2001
   Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru
  • §23/1 vyhl. 358/2013
   Údaje získané z katastru lze šířit pouze na základě písemné žádosti, se kterou vysloví Úřad nebo katastrální úřad souhlas
  • vyhl. 358/2013 je tedy ještě restriktivnější než vyhl. 162/2001, neboť zapovídá šíření i ve všech formách odlšných od elektronické.

  • Podle mne se „šířením“ rozumí sdělování/zpřís­tupňování údajů zjištěných z KN → spočitatelnému nebo nespočitatelnému nikoli mizivému počtu fyzických osob a to libovolnou formou.
  • Tzn. že program vytvořený za účelem přístupu k webovým službám nebo k vytěžování webových stránek je nepochybně „technickým prostředkem“ umožňujícím „šíření“, přičemž odpovědnost za sled programových instrukcí, které program vykonává za účelem nahrazení interaktivního přístupu „spotřebitele údajů“ katastrem poskytovaných údajů, má autor-výrobce programu.
  • Jedině pokud se autor/výrobce nestane distributorem, jedině tehdy lze nyní! dovodit, že „Údaje získané z katastru“ nejsou šířeny v rozporu s §23/1 vyhl.358/2013. Pokud fyz.os. pro SVJ z KN stáhne nějaké údaje, tak není v rozporu s §23/1 až do chvíle, než údaje zapracované do jiných svých sestav či výstupů nesdělí tj. nerozšíří mezi jiné fyz.os. (spoluvlastníky v SVJ)
  • Autor/výrobce se však stane distributorem již ve chvíli kdy „program“ umožňující získat údaje z KN předá/prodá jiným fyz.osobám (konzumentům) za účelem získání údajů a KN konzumenty samotnými. V tuto chvíli již musí disponovat smlouvou, se kterou vyslovil KN souhlas (§23/1). Před „konzumací údajů stažených z KN“ (např.seznam bytových jednotek pro účely evidence na Shromáždění vlastníků) by měl autor/výrobce uhradit cenu (§23/2) podle pol. 4004 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb. tzn. průměrně jedna A4 za 50 kč na 25–30 řádků.
  • pro praxi je zřejmé, že autor/výrobce programu, který neumožní evidenci „šířených“ informací za účelem sumarizace úplat dle §23/2 a nemá od KN odsouhlasenou písemnou žádost – porušuje vyhl.358/2013.
  • Z první části předchozí věty, lze pak vyvodit proč KN zavedl CAPTCHu: na konzumenty údajů z KN (seznam pro prezenční listinu pro Shromáždění apod.), nahlíží jako na potenciální „vytěžovače“ přičemž předpokládanou popisnou vlastností „vytěžovače“ je fakt že „…neodborně využívá nebo zneužívá aplikace a služby [KN] k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru…“ a PROTO je „…Úřad oprávněn v tomto jednání zabránit technickými prostředky…

  • Tak praví zákon. Že se to v praxi děje jinak – že rádi používáme programy pro vykrádání cizích databází – je pro pochopení kdo a jakým způsobem porušil zákon, irelevantní.
  • pokud máte někdo jiný, pravdivější příběh pro výklad pojmu „šíření“ (v kontextu tohoto vlákna) – pak jej uveďte

  Neználek'

  Vložil lake, 1. Srpen 2014 - 8:53

  Neználku, Vy se nepoučíte? Pletete si šíření počítačového programu s šířením údajů z katastru. To není normální uvažování normálního člověka, to jsou paranoidní bludy.

  Pletete si také užití údajů z katastru podle § 53 zákona č. 256/2013 Sb. věta první, s šířením údajů z katastru podle § 53 téhož zákona věta druhá. Zákonodárce věděl, proč tyto dvě činnosti od sebe odlišil.

  • Autor programu nešíří žádné údaje z katastru. On pouze šíří (distribuuje) svůj program, a to bez jakýchkoliv údajů z katastru.
  • Samotný program žádné údaje z katastru nešíří, to je Neználkův blud. Program pouze legálně získává údaje z katastru a ukládá je na paměťové medium počítače. Jak s těmito údaji majitel počítače naloží je samozřejmě úplně jiná záležitost.
  • SVJ, které program používá, nešíří žádné údaje z katastru. Pouze užívá údaje z katastru, a to pro svou vnitřní potřebu, a pro splnění zákonného účelu, pro který SVJ vzniklo.

  Co je oprávněné „užití údajů z katastru“ definuje samotný zákon č. 256/2013 Sb. ve svém ustanovení § 1 odst. 2. Užitím údajů z katastru (ve smyslu § 53 věta první) zákon rozumí užití informací z katastru k těmto účelům (výčet je taxativní):

  256/2013 Sb. § 1
  (2) (…) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, (…)

  SVJ nepochybně užívá údaje z katastru pro tyto zákonné účely. Tím bychom mohli tuto zbytečnou diskusi uzavřít.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".