Vložil krcma, 19. Leden 2017 - 8:50

Tak po nás z hlediska podmínek čerpání z takových nesmyslnějších věcí chtěli jednak ten souhlas podepsaný všemi vlastníky.
Také jim nestačilo, že úvěr předem schválilo shromáždění, kde jsme hlasovali pouze o určitých parametrech (tj. maximální sazba, výše úvěru, účel, splatnost aj.). Abychom se tam s finální smlouvou vešli a nemuseli znova svolat shromáždění. Že toto není dostatečné, že musí být podle NOZ schválena konkrétní smlouva. Což si osobně nemyslím, ale tak hádat se s nimi nebudu (resp. jsem to zkusil, ale marně).
Takže jsme museli vlastníky obíhat se dvěma papíry - souhlas s navýšením FO (100% vlastníků) a souhlas s konkrétním úvěrem (více než 50% podle stanov)
Pak ještě chtěli finanční zajištění, kdy jsme museli určitou částku poslat na termínovaný účet (cca 22 tisíc), kde zústane celou dobu splácení (tedy 10 let).

A z podmínek, které musíme plnit v průběhu splácení:

8.3 Další ujednání
8.3.1 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy počínaje Dnem splatnosti první splátky jistiny Úvěru bude ukazatel „Dluhová služba“ činit minimálně 110 % a vypočte se takto:

[(Roční předpis plateb do Fondu oprav + roční předpis záloh na Správu) / (souhrn splátek jistiny a úroků všech úvěrů včetně Úvěru, dodavatelských úvěrů, zápůjček apod. za období jednoho kalendářního roku)] * 100.

8.3.2 Klient se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance:
a) Roční předpis plateb vždy do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku,
b) přehled o tvorbě a čerpání Fondu oprav vždy ve stavu k poslednímu dni kalendářního roku do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku,
c) Pohledávky po splatnosti vždy ve stavu k poslednímu dni kalendářního roku do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku.

8.3.3 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude ukazatel „Podíl pohledávek po splatnosti“ činit maximálně 4%. Plnění podmínky bude Banka hodnotit vždy k poslednímu dni kalendářního roku.
Tento ukazatel se vypočte takto:
(Pohledávky po splatnosti / Roční předpis plateb) * 100

8.3.4 Klient se zavazuje pravidelně ročně po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance informace o:
a) neplnění povinností vlastníků jednotek v Objektu úvěru vůči Klientovi s uvedením výše pohledávek a označením pohledávky, která je nejdéle po splatnosti, dle jednotlivých dlužníků, dosud provedených kroků a očekávaného vývoje včetně dopadu do finanční situace Klienta,
b) neplnění povinností jiných osob vůči Klientovi,
c) pokrytí dluhové služby (ukazatel „Dluhová služba“, jak je definován v této Smlouvě),
to vše vždy do 90 dnů od skončení příslušného kalendářního roku.

8.3.5 Klient se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance:
a) kopie zápisů ze shromáždění vlastníků, a to do 30 kalendářních dnů ode dne jejich konání,
b) jakékoli změny stanov Klienta, a to bezodkladně po jejich schválení shromážděním vlastníků,
c) informace o dalších významných změnách a skutečnostech týkajících se Klienta a Objektu úvěru, a to bezodkladně poté, co nastaly.

8.3.6 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 90 dnů po skončení příslušného účetního období, pokud je povinen podle platných právních předpisů přiznání k dani z příjmu předložit místně příslušnému finančnímu úřadu. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou opatřeny podpisem Klienta.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.