Problémy NOZ: správa domu

Vložil lake, 5. Říjen 2013 - 6:21 ::

Část o bytovém vlastnictví byla vsazena do NOZ dodatečně a je to na ní velmi vidět: je nesystematická, obsahuje nejasnosti.

Jako příklad poslouží ustanovení o správě domu společenstvím(2012): systematicky by tato část patřila nepochybně pod správu cizího majetku od § 1400 (díl 6 NOZ). V části o správě cizího majetku jsou definovány dva druhy správy:

  • prostá správa cizího majetku podle § 1405,
  • plná správa cizího majetku podle § 1409.

Autoři zákona ve snaze zamotat to co nejvíc definovali v části o bytovém spoluvlastnictví dva další druhy správy cizího majetku, odlišné od zmíněné systematické právní úpravy:

  • správa částí jednotek(2012) správcem podle § 1202,
  • správa částí jednotek(2012) společenstvím(2012) podle § 1189.

Jde tedy o dvoukolejnost právní úpravy, přičemž není zřejmé, zda na pojem „správa“ v části o bytovém spoluvlastnictví se vztahují obecná ustanovení o správě cizího majetku částečně, či vůbec ne.

K tomu přistupuje ještě další, odlišná „správa společných částí domu a pozemku“, prováděná jako hlavní činnost na společných částech domu(1994) společenstvím(2000) podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Vzhledem k tomu, že tento rozsah správy je dán zákonem a stanovami stávajících SVJ(2000), bude se samozřejmě uplatňovat v domech(1994) nadále, i po nabytí účinnosti NOZ.

Tato správa má opět jiný rozsah, který se velmi přibližně podobá prosté správě majetku,případně správě správcem podle NOZ § 1202. Určitě neodpovídá správě společenstvím(2012), což definuje NOZ v § 1189.

Podle ZoVB a stávajících stanov se budou práva a povinnosti týkající se správy domu(1994) řídit i po 1. lednu 2014. Podle ZoVB a stanov bude tedy tyto právní vztahy posuzovat i soud. Je tomu tak proto, že veškerá práva a povinnosti mezi SVJ(2000) a vlastníky jednotek(1994) vznikly před dnem účinnosti NOZ. Samotný NOZ říká, že práva a povinnosti vzniklé před jeho účinností se budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů (NOZ § 3028).

Autoři NOZ samozřejmě mohli stanovit přechodovou právní úpravu obdobně jako v § 3050 až 3053, ale rozhodli se jinak. Pouze se zachovali jako sloni v porcelánu a zrušili ZoVB bez náhrady a bez speciálního přechodového ustanovení. Tím ponechali účinnost příslušných ustanovení ZoVB pro veškeré vnitřní právní vztahy, vzniklé před 1. lednem 2014.

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.