Jak zaregistrovat společenství vlastníků jednotek na rejstříkovém soudu?

Náhled formuláře

Zaregistrovat společenství vlastníků jednotek u soudu je možné až po ustavující schůzi a získání zápisu od notáře. Zápis z ustavující schůze společenství vlastníků jednotek je totiž jednou z povinných příloh žádosti o zápis do rejsříku.

Oficiální formulář pro SVJ neexistuje. Přesto existuje doporučený formulář pro SVJ. Abyte tento formulář mohli zobrazit a vyplnit, je třeba si stáhnout a nainstalovat program 602XML.

Stáhněte si ještě návod na vyplnění formuláře.

Formulář vyplňujte velmi pečlivě, jinak se vám pravděpodobně ze soudu vrátí k doplnění.

Další informace na webu justice.cz

V příloze naleznete exportovaný prázdný formulář ve formátu PDF. U originálního formuláře lze ale vkládat nové řádky či celé sekce, vybírat údaje ze seznam možností apod. Proto tuto verzi berte pouze jako ukázku.

Tento článek je pahýl a potřebuje dopracovat.

PřílohaVelikost
NavrhNaZapisDoRejstriku.pdf91.36 KB
  Vložil PavlínaLu (bez ověření), 12. Duben 2021 - 10:36

  Hezký den,

  prosím o radu. Máme podepsanou rezervační smlouvu k bytové jednotce. Kupní smlouvy s námi nechtěji prozatím podepsat, protože ještě není založeno SVJ v domě. V katastru jsou ale již 4 jendotky z 6 zapsány s novým majitelem. Chtěla jsem se prosím zeptat, jak dlouho trvá založení SVJ a zda je to opravdu tak, že mohou být 4 jendotky z 6 již prodané a přepsané na nové majitele a další dvě musí čekat na založení SVJ. Děkuji moc předem.

  Vložil Justitianus, 12. Duben 2021 - 10:58

  Založení SVJ trvá tak dlouho, jak si přejí vlastníci jednotek v domě. Můžou to být tři minuty, než všichni schválí stanovy. Ovšem než se k tomu vlastníci jednotek rozhodnou, může uplynout deset i více let.

  Podle § 1198 zákona č. 89/202 Sb. platí, že v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků, se do katastru nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků.

  Pokud jste už podpsala rezervační smlouvu spojenou s nějakou platbou realitce, pak máte smůlu. K převodu rezervované jednotky nemusí nikdy dojít. Závisí to pouze na vůli současných vlastníků jednotek v domě. Na založení SVJ v cizím domě nemáte právní nárok.

  Justitianus

  Vložil Mata (bez ověření), 10. Květen 2013 - 8:38

  Dobrý den, mám dotaz, kam se píše v návrhu na zápis SVJ do OR způsob jednání, když tahle část (č.21) je v tiskopisu šedě. Děkuji

  Vložil AlexxB (bez ověření), 23. Leden 2012 - 10:15

  Dobrý den, mám dotaz. Před pár lety jsem koupila byt do osobního vlastnictví, máme tedy SVJ. Po přistěhování jednoho advokáta do našeho domu (který se snaží o všem rozhodovat a manipulovat se sousedy), se vyhrotily spory se sousedy. Vzhledem k tomu, že se jedná o finance do fondu oprav a nakládání s nimi, potřebuji nahlédnout do stanov. Komunikace s pověřeným vlastníkem je z jeho strany zamítavá. Na radu právníka komunikuji doporučenými dopisy, ale dostává se mi jen arogantních odpovědí, ve smyslu, abych se chovala podle právního řádu ČR. Jak jsem zmínila, chci nahlédnout do stanov, které nemám a dočetla jsem se, že by měly být dohledatelné v Obchodním rejstříku. Nemůžu ale naše společenství dohledat, je to v nějakém extra podadresáři??? Děkuji.

  Vložil Pavel, 23. Leden 2012 - 10:52

  Alexx,

  stanovy by měly být k dohledání v rejtříku SVJ na adrese

  http://www.justice.cz/…t/insl/index?…

  Můžete hledat podle IČ nebo jména pověřeného vlastníka.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jorimi (bez ověření), 14. Květen 2011 - 0:11

  Takže hledala jsem a našla, co je potřeba. Všichni se jistě shodneme na tom, že je třeba postupovat dle zákona či zákonů. V ZOVB je řečeno, že se společenství musí nechat zapsat do rejstříku společenství a že při tom postupuje obdobně jako u obchodního rejstříku.

  První problém nastal s přidělením IČO. Protože pokud nejde o společnost zapisovanou do obchodního rejstříku, žádá si o IČO u Českého statistického úřadu (CSU). Což už mám ověřeno, že to tak je. CSU IČo přidělí. Jinak pracovnice CSU mi sdělila, že v situaci přidělení IČa nejsou zákony (zákon o statistickém vykazování a obchodní zákoník a nakonec ani OSŘ) řádně upraveny pro případ právnické osoby jakou společenství je.

  Další věc je tedy zápis do rejstříku společenství. Jak už zde bylo sděleno, je to samostatný rejstřík, který je určen výhradně pro nově vznikající společenství. To, že jeho elektronická podoba na internetu je sloučená s dalšími rejstříky je prostě jen zjednodušení práce ministerstva, aby nemuseli dělat nový web s novou databází. Takže k tomu jen z OZ: § 27
  (1) Obchodní rejstřík
  je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o
  podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.
  (2) Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem určený
  soud (dále jen „rejstříkový soud“).

  A kam vlastně všechno odnést podle zákona (OSR): § 200a
  (1) K řízení je příslušný soud (dále jen „rejstříkový soud“), v jehož obvodu je obecný soud fyzické nebo právnické osoby, jíž se zápis v rejstříku týká, (pro Prahu je to Městský soud (Slezská ulice) a jinak lze ostatní krajské soudy najít na webu justice.cz)

  Kdo může návrh na zápis do rejstříku podat (není zde myšleno, kdo ho konkrétně předá, ale kdo návrh podepíše) dle OZ: § 31
  (1) Návrh na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku
  (dále jen „návrh na zápis“) může podat pouze osoba uvedená v § 34,
  případně osoba, o které tak stanoví zákon. A § 34
  (1) Do obchodního rejstříku se zapisují:

  1. obchodní společnosti a družstva,
  2. zahraniční osoby podle § 21 odst. 4,
  3. fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České

  republice a osoby podle § 21 odst. 5, které podnikají na území České
  republiky, pokud o zápis požádají, a

  1. další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní<br
  /> předpis. V tomto případě platí pro svj písmeno d), (samozřejmě navrhovatelem je statutár této právnické osoby). A ještě: § 31
  (3) Navrhovatel podle odstavce 1 nebo 2 současně s návrhem doloží
  písemný souhlas osob, které se podle tohoto zákona nebo zvláštního
  právního předpisu zapisují v rámci zápisu osoby, ledaže takovýto
  souhlas plyne z jiných k návrhu dokládaných listin; u výmazu osoby
  zapsané v rámci zápisu podnikatele se souhlas nevyžaduje. Podpis na
  souhlasu podle předchozí věty musí být úředně ověřen, ledaže je obsažen
  v listině vyhotovené ve formě notářského zápisu. Zde jasně nevyplývá o jaký souhlas se jedná, ale lze předpokládat, že se jedná o souhlas s uvedením údajů člena statutárního orgánu ve veřejném rejstříku společenství.

  Co všechno musí být v návrhu uvedeno, aby to mohl soud zapsat dle OZ – jen výtah pro svj: § 35 Do obchodního rejstříku se zapíší:

  a) firma, u právnických osob sídlo,

  1. předmět podnikání (činnosti),
  2. právní forma právnické osoby,
  3. identifikační číslo, které podnikateli přidělí rejstříkový

  soud;
  potřebná identifikační čísla poskytne rejstříkovému soudu správce
  základního registru osob^2a),

  1. jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním

  orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak
  jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li
  statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a
  bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem,

  1. u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,<br

  />

  1. další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis.

  § 32
  (1) Návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formuláři; podpis musí
  být úředně ověřen.
  (2) Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které
  mají být do obchodního rejstříku zapsány, a listinami, které se
  zakládají do sbírky listin. § 33
  (1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to
  platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v
  návrhu a listin zakládaných do sbírky listin.
  (2) Návrhy v elektronické podobě může podávat pouze osoba podepsaná
  uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.
  (3) Návrhy a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické
  podobě, ledaže to charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje.
  Návrhy a listiny doručené v listinné podobě převede rejstříkový soud
  bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.
  (4) Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou stanoví způsob převedení
  listin do elektronické podoby, jakož i způsob nakládání s převedenými
  listinami. Rovněž může vyhláškou stanovit, které návrhy na zápis a
  listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.

  A zde nastává další potíž v nesouladu vyhlášky o digitalizaci OR a OZ. Zákon říká, že lze předložit elektronicky podklady, ale vyhláška už přímo požaduje podklady elektronicky od navrhovatele.

  Dle vyhlášky o digitalizaci OR: § 2 Obligatorní elektronická podoba listin
  Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají
  skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v
  obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu
  Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému
  soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče
  Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat
  nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje.

  Z uvedeného vyplývá, že pokud na rejstříku požadují podklady k návrhu výhradně nebo také v elektronické podobě a navrhovatel je k dispozici nemá, dopouští se soud protiprávního jednání v rozporu s OZ viz výše (neboť je dovoleno podat podklady i pouze v listinné formě).

  Jinak technická specifikace pro předávání elektronické formy je uvedena na tomto webu: http://portal.justice.cz/…2/MS/ms.aspx?…

  Dále je uvedeno, co se zakládá do sbírky listin dle OZ (jen zkrácená forma): § 38i

  (1) Sbírka listin obsahuje

  a) stejnopis notářského zápisu obsahujícího usnesení ustavující schůze shromáždění
  stanovy společenství a jejich pozdější změny; po každé změně stanov musí být uloženo také jejich platné úplné znění,

  1. rozhodnutí o volbě , odvolání nebo doklad o jiném

  ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
  likvidátorem, insolvenčním správcem anebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako
  jeho členové jsou oprávněny zavazovat společnost nebo ji zastupovat
  před soudem anebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole
  společnosti,

  1. řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, návrh

  rozdělení zisku a jeho
  konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné
  účetní závěrky, na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje
  osob, které ji podle zákona ověřují,

  1. rozhodnutí o zrušení právnické osoby,
  2. rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu<br

  />

  1. další listiny, o kterých tak stanoví právní předpis.

  (2) Do sbírky listin se dále ukládají podpisové vzory osob zapsaných
  jako osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

  V souhrnu se do sbírky listin při vzniku zakládají listiny ověřující skutečnosti pro údaje zapisující se do rejstříku. A tyto listiny bývají většinou součástí notářského zápisu z ustavující schůze shromáždění. Takže vlastní zápis notáře, výpis z katastru o nemovitosti, která je ve správě společenství a je vlastněna členy tohoto společenství, dále potvrzení od katastru o převzetí potvrzení o zápisu do katastru u 3.jednotky v pořadí (lze získat na katastru zcela standardně za poplatek), stanovy. A dále ke statutáru – členům výboru (pověřený vlastník), prohlášení o souhlasu, podpisový vzor vše úředně ověřené. Ještě musím potvrdit, že rejstříkový soud v Praze ve Slezské skutečně ještě žije v minulém režimu, protože se u nich nic nedozvíte rovnou ústně. Asi zapomínají, že jsou placení z peněz nás vydělávajících občanů, rozhodně se podle toho k nám nechovají. Nechápu pak ale proč nabízejí infolinku a informační kancelář v budově, když všichni pracovníci Vás pak odkazují na sdružení, která vydělávají na neznalosti předpisů a zákonů. No to je holt náš právní systém.

  Vložil Jiří Hrouda, 24. Listopad 2010 - 14:21

  Dobrý den, nejsem schopen po diskuzích s notáři i spolupracujícími realitními agenturami jednoznačně stanovit jaké jsou formální náležitosti k založení společenství vlastníků. Prohlášení vlastníka máme již zdárně za sebou. Dozvěděl jsem se, že pro náš dům, kde je nyní 5 bytových jednotek odsouhlasit stanovy. Ty jsem již připravil, ale bohužel nevím jak postupovat dále. Předem děkuji za Vaši reakci a zaslání na můj mail. Díky. S pozdravem Jiří Hrouda

  Vložil Správce (bez ověření), 24. Listopad 2010 - 15:20

  Vážený pane Hroudo, SVJ se nezakládá, ale vzniká ze zákona v případě splnění daných podmínek. Pokud tyto podmínky splňujete, při zápisu Vašeho prohlášení vlastníka Vám KN zaslal oznámení o tom, že vzniklo SVJ. Toto oznámení se také přikládá k návrhu na zápis do rejstříku. Poté je potřeba připravit stanovy SVJ, navrhnout členy výboru, případně pověřeného vlastníka. Doporučuji si poté udělat přípravnou schůzku, kde si vše předem odsouhlasíte. Můžete si také odsouhlasit správce, pojišťovnu se kterou si uzavřete pojistnou smlouvu a dalšízáležitosti, které Vám může notář následně přímo zapsat do notářského zápisu. Následně, jak budete mít vše připraveno a předběžně odsouhlaseno objednejte notáře, který o první ustavující schůzi Vašeho SVJ provede notářský zápis a může také podat rovnou návrh na zápis do rejstříku. Cena za notáře je při Vaší velikosti je cca 6000–7000,–Kč. Další podrobnosti můžete nalézt na našich stránkách http://www.spravexa.cz Jsme připraveni Vám také nabídnout služby správce Vaší nemovitosti. S pozdravem SPRAVEXA SERVIS s.r.o.

  Vložil Marie Kozlová (bez ověření), 3. Listopad 2010 - 11:55

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda někdo ví, kteří všichni zvolení členové společenství se zapisují do návrhu a pakliže je jich víc, zda to jde udělat v rámci jednoho elektronicky zpracovávaného formuláře ať již v programu FORM studio eXpres nebo 602XML Filler.

  Všechny pokyny i návrhové formuláře z justice i stránek nepřesně nazývaného obchodního rejstříku jsem si stáhla, ale to, zda se vyplňují všichni členové výboru a dále i ostatní osoby zvolené do kontrolní komise a případně i zvolení náhradníci do výboru jsem se samozřejmě vůbec nikde nedočetla. Kromě toho po odzkoušení obou programů jsem nepřišla na žádnou možnost, jak do jediného souboru dostat více volených členů – fyzických osob a po dotazu na příslušný pražský rejstříkový soud jsem byla okamžitě odkázána na placené služby advokátů, kterých se ale podle mého názoru nedostatečnost pokynů pro vyplnění přikládaného formuláře vůbec netýká.

  Předem děkuji všem zkušenějším za rady.

  Vložil Petr Fiala (bez ověření), 7. Listopad 2009 - 20:23

  Dobry den, Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která není zapsaná přímo v obchodním rejstříku, nýbrž v podrestříku S, to samé platí pro nadace a nadační fondy (podrejstřík N) a obecně prospěšné společnosti (podrejstřík O). Proto těmto subjektům datová schránka ze zákona zřízena nebude, mohou si požádat o zřízení datové schránky právnické osoby na žádost. Poznámka: Datová schránka bude ze zákona zřízena všem družstvům, bytová družstva tedy datovou schránku budou mít zřízenu ze zákona. To samé se týká příspěvkových organizací, pokud jsou zapsané do obchodního rejstříku. S pozdravem Ceska posta s.p. http://www.datoveschranky.info Infolinka: 270 005 200

  Vložil lake, 7. Listopad 2009 - 21:21

  Příspěvek Petra Fialy je nesprávný v tom, že pro databázi vedenou Ministerstvem spravedlnosti používá souhrnný název "Obchodní rejstřík". Stejnou chybu ovšem má na svých stránkách i samo ministerstvo: [1].

  Z právního hlediska nemá Rejstřík SVJ nic společného s Obchodním rejstříkem. Že je vše v jedné databázi, děleno do "podrejstříků", je čistě technická záležitost zajímající jen programátory a další odborníky pracující s touto databází.

  lake

  Vložil Hana Urbanová (bez ověření), 6. Únor 2009 - 16:01

  Neb jsem po dlouhosáhlém pátrání konečně zjistila, co je třeba k zapsání SV na rejstříkový soud(díky soudu v ČB a Plzni, kde narozdíl od Prahy a Brna se mnou byl někdo ochcoten komunikovat) a tudíž vím, jaký je to opruz, ráda se podělím :-) Je třeba:

  1. Návrh na zápis Společenství vlatníků (případně na formuláři, ten ale není povinný)
  2. zápis z jednání výboru SV s ověřenými podpisy členů výboru

  3)Čestná prohlášení a podpisový vzor členů výboru (notářsky ověřit)

  1. zápis o vzniku společenství (potvrzení z katastru)
  2. Výpis z katastru

  6)notářský stejnopis, který zahrnuje:

  • zápis z ustavující schůze společenství
  • prezenční listinu ze schůze
  • stanovy

  7)pozvánka na ustavující schůzi, orig. nebo kopie

  a na CD přiložit v el. podobě

  1. naskenovaný stejnopis notářského záúpisu

  b)3 čestná prohlášení a podpisové vzory členů výboru, obsahující též souhlas se zápisem do rejstříku Toť vše.

  Vložil PetraCh. (bez ověření), 21. Červen 2010 - 15:11

  Tedy už jsem si myslela, že jsem neschopná vyhledávat potřebné info v této věci, proto mě „těší“že nejsem sama, kdo s tím bojuje.. Formulář Návrhu k zápisu není problém, ale info o přílohách je nedostupné!! Stejná zkušenost-děkuji soudu v Čes. Budějovicích, že berou telefony a poradí.Pokyny k vyplněný z Justice jsou bezva, ale článek V. Přílohy neuvádí jaké listiny jste vlastně povinni dodat, o počtu paré ani nemluvím, co má být s ověřeným podpisem apod. také ne.

  Vložil Tom (bez ověření), 8. Únor 2009 - 11:11

  Dobrý den, od ledna jsme založili SVJ a nyní potřebuji zažádat o založení SVJ u rejstříkového soudu. Vůbec nevím, co vše je k tomuto potřeba a prosím o max možnou radu:-/ 1)Mám vyplněný formulář, který je uveden na těchto stránkách. 2)přišel nám již stejnopis od notářky. 3)na první schůzi se vybrali členové výboru.

  Nyní mě zajímá, co ještě potřebuji k tomu, než pošlu žádost na soud? píse se tu :

  1. „zápis z jednání výboru SV s ověřenými podpisy členů výboru“ – o čem se má jednat, když se vše rozhodlo na schromáždění?
  2. „Čestná prohlášení a podpisový vzor členů výboru (notářsky ověřit)“ – co by na prohlášení mělo být?
  3. „zápis o vzniku společenství (potvrzení z katastru)“
   • zřejmě stačí zajít na katastr, kde předložím stejnopisy od notářky a oni už ví co s tím?
  4. „Výpis z katastru“ – výpis celé bytové jednotky?
  5. „naskenovaný stejnopis notářského zápisu“
   • i to je nutné?
  6. „3 čestná prohlášení a podpisové vzory členů výboru, obsahující též souhlas se zápisem do rejstříku“

   nebylo toto již v bodě b) nebo je to ještě něco

   ještě jiného?

  Strašně Vám moc děkuji za každou radu. Jsem z toho nějaký zmatený a hlavně se všude dozvídám jiné a jiné informace:-(

  Odpovědi můžete psát zde, popř. na kacirektom@sez­nam.cz

  Vložil svjkonzumni641, 8. Únor 2009 - 12:02

  nevejde se mi sem celý text – raději pošlu emailem

  Vložil Harp, 7. Únor 2009 - 11:37

  Dobrý den od rejstříkvého soudu požadují podvrzení z katastru (zápis o vzniku společenství), vydá mi to katastr když tam s tímto požadavkem příjdu? Nebo musím sebou mít např. v pořadí třetího vlastníka, nebo nějakou písemnost předem připravenou?

  Děkuji za za radu, mám to do katastru dost daleko.

  Vložil Vizi, 8. Únor 2009 - 8:34

  Není potřeba jezdit na pracoviště Katastru, výpisy z KN lze získat i na pracovišti Czechpoint, těch by mělo být víc. Jinak KN je veřejně přístupný a můžete si požádat o výpis údajů o libovolné nemovitosti.

  Vložil Harp, 8. Únor 2009 - 9:03

  Děkuji Vám, výpis z katastru ověřený jsem soudu předložil, teď chtějí potvrzení o dni vzniku SVJ ze zákona, to je přijetím potvrzení o zápisu do katastru v pořadí třetím vlastníkem. To bývá na obálce v které to vlastníku příjde, tu ale vlatník třetí v pořadí asi před půl rokem vyhodil. Cituji soud:"listinu prokazující den vzniku společenství, tj. pokud společenství vzniklo podle §9 odst.3 zák.č.72/94 Sb, doplní potvrzení příslušného katastrálního pracoviště, kdy byla doručena listina s doložkou o vyznačení vkladu třetímu vlastníkovi v pořadí. Musím to vyřídít zítra, jinak bude řízení o zápisu zastaveno.(byl jsem v zahraničí)

  Vložil svjkonzumni641, 8. Únor 2009 - 11:49

  Když v našem domě došlo k zápisu 3. vlastníka do KN, obdržel každý z těchto 3 vlastníků vyrozumění od KN o tom, že došlo k zápisu 3 vlastníka a toto potvrzení jsme přiložili k žádosti na zápis do OR.

  Vložil Harp, 8. Únor 2009 - 13:49

  Dik, tak to znás dvou nikdo nedostal.

  Vložil husova682-repl (bez ověření), 26. Květen 2009 - 15:13

  Jak jste tedy postupovali dale? Specialni zadost o znovuzaslani potvrzeni o vzniku na KN?

  Vložil Ivan Kudibal (bez ověření), 19. Červen 2009 - 15:30

  abych si odpovedel.. zasel jsem na katastr a o potvrzeni znovu pozadal – puvodne na pockani, nicmene do druheho dne jsem to mel za 50 Kc v ruce

  Vložil horace, 22. Únor 2007 - 12:21

  Návrh na změnu zápisu v rejstříku musí být opatřen ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za SVJ. Jak je to ale s přikládaným zápisem z jednání shromáždění SVJ, na němž byly navrhované změny odhlasovány. Má být také tento zápis ověřeně podepsán (zapisovatelem a ověřovateli zápisu) nebo stačí fotokopie zápisu? Je třeba přikládat výpis z rejstžíku trestů nověho člena výboru?

  Vložil Anonymous, 22. Únor 2007 - 15:42

  V minulosti se již diskutovalo o podobném problém také zde: změna členů výboru – přílohy k žádosti

  Vložil admin, 2. Srpen 2006 - 18:28

  Zápis do rejstříku je osvobozen od soudních poplatků [§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].

  Vložil xmartins, 6. Červen 2010 - 18:45

  Jen pro upřesnění – není to písmeno a) ale n).

  Vložil Tom, 17. Únor 2009 - 13:19

  dobrý den, píše se zde, že zápis je osvobozen od soudních poplatků. Na uvedeném formuláři je ale místo pro kolek : jaký tedy musím přilepit, jestli je tedy zapotřebí?

  Vložil vrkajda (bez ověření), 25. Květen 2011 - 14:42

  Dobrý den, zápis do rejstříků zdarma není, po nás aktuálně požaduje soud 5 tis. kolek. J.Z.

  Vložil Petr Částek (bez ověření), 2. Květen 2012 - 10:13

  Dobrý den, SVJ jsme zakládali v lednu 2011 a soud žádné zaplacení poplatku nepožadoval – ani kolek.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 2. Květen 2012 - 13:32

  Pane Částku, svj se nezakládá. Svj jste tedy zakládat v žádném případě nemohli, to nelze.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".