změna užívání na byt - Jak formulovat? Ověřovat? Co KÚ, SÚ?

Vložil Odo, 24. Leden 2023 - 19:50 ::

Dobrý den,

máme nebytový prostor v bytovém domě (dle stávajícího PV je to „kancelář“), fakticky už dávno užívaný jako byt, který chceme změnit na byt i právně. Potřeba změny je daná tím, že na nebytový prostor nelze žádat o příspěvek na bydlení. Jak jsem si už načetl, je potřeba podle § 1169 OZ udělat písemný souhlas vlastníka dotčené jednotky, a za druhé souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Dotazy:

1.) Nemáte na dokument(y) zachycující tyto souhlasy někdo nějaký vzor? Pokud ne, aspoň doporučení jakým stylem to psát? Stačí udělat to stylem A + B + C tímto souhlasí, aby se PV změnilo tak, že údaj o jednotce 123 se v něm mění z „X“ na Y“?

2.) Musí být všechny podpisy se souhlasy ověřené? Katastrální zákon se mi zdá vyznívat tak, že paušálně pro vše vyžaduje ověření. OZ ale naopak spíš vyznívá jako by ověření bylo nutné jen u souhlasu vlastníka jednotky (pro ostatní souhlasy nestanoví povinnou písemnou formu).

3.) Jak dosáhnu změny na byt na katastru? Napíšu KÚ že oznamuji změnu PV a jako přílohy dám dokument(y) vyslovující souhlas? Nebo chtějí něco víc?

4.) Jak do toho zapadá změna užívání podle stavebních předpisů? Musí se souhlas SÚ vyřídit napřed jako další podmínka pro zápis změny PV do katastru? Případně pokud ne, bude to podmínka ÚPráce pro žádost o příspěvek na bydlení? Nebo stačí vyřizovat co chce SÚ až v poslední řadě?

  • katastr nemovitostí

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Odo, 24. Březen 2023 - 16:15

Tak reportuji jak jsme s tím v praxi na katastru dopadli:

ad 2) Podpisy majitelů ostatních jednotek NEMUSÍ být ověřené.

ad 3) Užije se formulář (jakkoliv nebyl aktualizován na novou právní úpravu)

ad 4) Katastr VYŽADUJE doložit souhlas stavebního úřadu.

Vložil Radil (bez ověření), 24. Leden 2023 - 20:05

„Napíšu KÚ že oznamuji změnu PV a jako přílohy dám dokument(y) vyslovující souhlas? Nebo chtějí něco víc?“ (Vložil Odo, 24. Leden 2023 – 19:50)

Zajděte na KÚ, nekouše, je celkem ochotný a má na to formulář. Ten vyplníte.

KÚ ani ÚP nezajímá a ani nevyžaduje SÚ, takže SÚ můžete vynechat.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2023 - 8:20

Podle § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, platí, že bytem je soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.

O tom zda se jedná o byt z hlediska stavebně-technického rozhoduje výhradně stavební úřad svým veřejnoprávním „kolaudačním“ rozhodnutím.


Podle § 2236 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Určit část stavby k účelu bydlení je oprávněn pouze stavební úřad svým veřejnoprávním „kolaudačním“ rozhodnutím.


Podle § 37 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, platí, že vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni d) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá.

Listinou která dokládá změnu způsobu využití jednotky je veřejnoprávní „kolaudační“ rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud katastráĺní úřad nevyžaduje k zápisu bytu tuto listinu, pak porušuje zákon.


Záznam v katastru o způsobu využití jednotky má pouze charakter deklaratorní, nikoli konstitutivní. Za zápis nepravdivého údaje odpovídá ten, kdo podal žádost obsahující lživé údaje. Jde o přestupekpokutou do 50000 Kč u nepodnikající fyzické osoby. Podle okolností může jít také o trestný čin podvodu. Například pokud jednotka je prodávána jako bytová podle údaje v katastru, avšak nikdy nebyla k tomuto způsobu využití zkolaudována rozhodnutím stavebního úřadu.

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zá­kon)

PŘESTUPKY
§ 57

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d). 

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50000 Kč. Je-li přestupek podle odstavců 1 a 2 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 100000 Kč.

Soudím, že ustanovení o pokutách by se použilo i v případě, kdy osoba nepravdivě ohlásí katastrálnímu úřadu změnu údajů katastru týkající se jeho nemovitosti (tedy ohlásí změnu, která ve skutečnosti nenastala).Justitianus

Vložil § (bez ověření), 25. Leden 2023 - 11:00

Katastrální úřad soulad prohlášení vlastníka se stavebními předpisy nezkoumá ani nepožaduje.

To, že byt musí být zkoulaudován, aby byl zapsán do katastru, není nikým vyžadováno.

Už se zde řešilo.

Vložil MartinII, 24. Leden 2023 - 21:08

Odkazuji na příspěvek Justitiana

www.portalsvj.cz/…ani-jednotky#…

Zapsání změny v užívání jednotky

Vložil Justitianus, 1. Září 2020 – 20:35

Vložil Monara (bez ověření), 14. Únor 2023 - 13:53

To, že stačí souhlas SVJ bez kolaudačního rozhodnutí SÚ už ale nejspíš aktuálně neplatí, nebo možná nikdy neplatilo..viz výše vložený příspěvek p. Justiana. Řeším podobné, od SVJ mám souhlas se změnou z dílny na byt, SÚ mi povolil jen ubytovaci jednotku kvůli umístění obytných místností pod úrovní veknovního povrchu. Tu zvolit na KÚ nelze, takže zbývá jen změna na jiný nebytový prostor, což situaci vůbec neřeší. :-(

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".