Změna povinnosti dle § 3042 NOZ pro stará SVJ

Vložil Pavel, 31. Červenec 2015 - 0:05 ::

A)Změna povinnosti dle § 3042 NOZ pro stará SVJ je v Čl. II/5

5. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

B)Důvodová zpráva

K bodu 5:

Pro občanská sdružení a společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 se navrhuje stanovit výjimku z přechodného ustanovení § 3042 NOZ, jež ukládá všem právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům nového občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který obsahoval úpravu občanských sdružení do účinnosti nového občanského zákoníku, nestanovil žádné náležitosti názvu občanských sdružení. Ta si tak mohla zvolit název libovolný za podmínky, že se výrazně lišil od názvu již existující právnické osoby, orgánu veřejné moci České republiky, mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů (viz § 6 odst. 2 a odst. 4 zákona o sdružování občanů). Zákon dokonce rozmanitost názvů předpokládal (§ 2 odst. 1 zákona o sdružování občanů). Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který upravoval společenství vlastníků do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, vyžadoval, aby název obsahoval slovo „společenství“ (viz § 9 odst. 14 písm. a) zákona o vlastnictví by­tů).

Současné znění § 3042 zakotvuje povinnost přizpůsobit název právnické osoby ustanovením nového občanského zákoníku. Takovými ustanoveními jsou § 132 až 134 NOZ z obecné části upravující právnické osoby a dále speciální ustanovení u jednotlivých typů právnických osob, která zakotvují další požadavky. Bývalá občanská sdružení musejí do dvou let zařadit do svého názvu slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (§ 216 NOZ). Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ – v praxi tedy musí mnohá společenství, jež tuto podmínku nesplňují, do svého názvu přidat pouze slovo „vlastníků“. Z povinnosti uvést název do souladu připouští § 3042 výjimku. Ta je však vymezena relativně úzce a nedokáže zachytit všechny případy, na něž by výjimka měla dopadnout.

Spolky i společenství vlastníků jsou svobodné soukromoprávní útvary. Nutit je, aby změnily stávající název, pokud zde není legitimní veřejný zájem, představuje nepřiměřený zásah do jejich autonomie. Spolky jsou ze všech právnických osob nadány nejvyšší mírou autonomie, fungují na bázi dobrovolnosti, nemají zpravidla velký majetek a jejich hodnota je často dána jen jejich zažitým názvem. Změna názvu může znamenat snížení této hodnoty a mnohdy přináší značné finanční náklady spojené se změnou zakladatelských právních jednání, návrhem na zápis nového názvu do veřejných rejstříků, ale též třeba s úpravou propagačních předmětů, internetových stránek či vizitek. Není důvod autonomii spolků narušovat a nutit ty již existující, aby si do svého názvu vkládaly údaj o právní formě. Jediný veřejný zájem, jenž může případně u názvu vyvstat a který je vyjádřen v § 132 odst. 2 NOZ (zákaz klamavosti nebo zaměnitelnosti názvu spolku s jinou právnickou osobou), byl zajištěn již v úpravě účinné do konce roku 2013 (§ 6 odst. 4 zákona o sdružování). U společenství vlastníků jednotek existuje legitimní zájem na tom, aby veřejnost věděla, že se o takové společenství jedná. Tento legitimní zájem byl však nepochybně zajištěn i v předchozí úpravě: dle zákona o vlastnictví bytů podle § 9 odst. 14 musely stanovy obsahovat název společenství, který musel obsahovat označení domu, pro který vzniklo, a muselo v něm být obsaženo slovo „společenství“. Ani zde tak není nutné klást na společenství vlastníků vzniklá před rokem 2014 další nároky.

Navrhovaná výjimka z povinnosti uvést název do souladu s novým občanským zákoníkem se však nevztahuje na další právnické osoby. Tato povinnost se projeví např. u několika málo obchodních korporací (10), které budou muset ze svého názvu odstranit slovo „spolek“, neboť to se po nabytí účinnosti NOZ stalo vyhrazeným označením pro tuto formu právnické osoby a jeho uvedení v názvu právnické osoby jiné formy (kupř. Spolek zahrádkářů, s.r.o.) by bylo klamavé, a tudíž v rozporu s § 132 odst. 2 NOZ.

Ke dni 9. 4. 2015 bylo ve spolkovém rejstříku zapsáno 88235 spolků a 27358 pobočných spolků. Přičemž k témuž datu mělo požadované označení právní formy ve svém názvu („spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.) uvedeno toliko 6896 spolků. V rejstříku společenství vlastníků jednotek bylo zapsáno 57550 společenství vlastníků. Z nich 42795 mělo ve svém názvu uvedenu právní formu v podobě „společenství vlastníků“ nebo „společenství vlastníků jednotek“. Z výše uvedené statistiky je patrné, že několik měsíců před uplynutím lhůty pro přizpůsobení názvu požadavkům občanského zákoníku existuje mezi spolky i společenstvími vlastníků velký počet subjektů, kteří danou povinnost dosud nesplnili. S ohledem na tento stav panuje důvodná obava, že budou mnohé z těchto subjektů vystaveny hrozbě zrušení, aniž by důvod k tomuto zrušení byl za stávající situace odůvodněn veřejným zájmem či zájmem na ochraně jiných hodnot.

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 31. Červenec 2015 - 6:26

Důvodová zpráva obsahuje toto nepravdivé a právně vadné tvrzení: "Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“.

Není tomu tak. Autor novely neumí rozlišit právnickou osobu podle NOZ od právnické osoby podle ZoVB. Ustanovení § 1200 je ustanovením speciálním. Je systematicky zařazeno v části o bytovém spoluvlastnictví, a týká se tedy pouze osob vzniklých podle NOZ ode dne 1.1.2014 a upravených v NOZ. Ty samozřejmě musí mít název v souladu s NOZ od svého založení – jinak by je rejstříkový soud nejspíše odmítl zapsat a taková právnická osoba by ani nevznikla.

Jinak je tomu u právnických osob SVJ(2000), vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. Těch se ustanovení § 1200 nijak netýká. Ustanovení § 3042 na ně nedopadá. Žádné ustanovení NOZ (ani přechodové) se totiž nezabývá konkrétním názvem právnických osob SVJ(2000), vzniklých podle ZoVB do dne účinnosti NOZ.

Připomínám, že ustanovení § 3042 zní: „Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.“

Neexistuje ovšem ustanovení NOZ, kterému by název SVJ(2000) odporoval. Při neexistenci jakékoliv výslovné a pochybnosti nevzbuzující právní úpravy, neexistuje ani povinnost ke změně názvu podle § 3042. Označení právní formy „společenství“ je určité, srozumitelné a nezaměnitelné.

Pro stávající SVJ(2000) se po nabytí účinnosti NOZ uplatní pouze 132 až § 135 NOZ, pojednávající o názvu právnické osoby obecně.

Novela NOZ je ohledně SVJ(2000) zmatečná a nadbytečná. Řadím výplod našich legislativců do rubriky „Prasečí právo“.

lake

Vložil BR (bez ověření), 1. Srpen 2015 - 17:42

Ha – je poněkud fake názor pana lake (Vložil lake, 31. Červenec 2015 – 6:26)- prý že, cit.: Označení právní formy „společenství“ je určité, srozumitelné a nezaměnitelné.


Neboť, v NOZ se vyskytuje nejen „společenství vlastníků jednotek“, ale i „společenství jiných věcných práv“ (§ 1115/2), „společenství jmění“ (§ 1236 a násl.).

Tudíž, označení „společenství“ není ani určité, ani srozumitelné, ani nezaměnitelné.

BR

Vložil lake, 2. Srpen 2015 - 5:53
Doug Badman: Limonádový Joe, víš jak jsi hloupý?
Limonádový Joe: Nevím …

Pane BR, píšete o věci, o které nic nevíte a které nerozumíte. Proto bych Vám radil zdržet se používání slova „fake“ v souvislosti s mými texty. Působí to směšně.

Nebavíme se zde o jakémkoliv použití slova „společenství“ v kterémkoliv zákoně. Bavíme se zde pouze o právní formě právnické osoby podle § 132 odst. 2 NOZ a o označení právní formy. Až budete vědět o co jde, mohl byste o tom začít diskutovat. Vámi vyjmenované pojmy „společenství jiných věcných práv“ a „společenství jmění“ nejsou právnickými osobami podle českého práva. Takže si tato sousloví nikdo nemůže splést s právnickou osobou, že.

Protože mám pocit, že teď o tom ještě nic nevíte, přečtěte si pro začátek alespoň toto: http://www.portalsvj.cz/…ku-podle-noz#…. Jaké právní formy jsou přípustné v České republice se dozvíte v odkazu zde: http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-zmatky.

  1. Právní forma právnické osoby ve smyslu § 132 odst. 2 NOZ je „společenství vlastníků jednotek“.
  2. Označení právní formy v názvu SVJ(2000) je společenství, viz § 9 odst. 14 písm. a ZoVB.
  3. Označení právní formy v názvu SVJ(2012) je společenství vlastníků, viz § 1200 odst. 2 NOZ.

lake

Vložil JaVa, 1. Srpen 2015 - 18:34

Je název „Společenství pro dům na ulici Holasova 1257/45 v Jindřichově Hradci“ dost srozumitelné a nezaměnitelné?Já myslím,že je a není nutné jej měnit.

Vložil lake, 1. Srpen 2015 - 19:10

Jde o název právnické osoby upravené zákonem č. 72/1994 Sb. Označení právní formy v názvu vašeho SVJ je v plném souladu s právní úpravou, platnou v době vzniku vašeho SVJ.

Název je v souladu i s příslušnými ustanoveními NOZ (§ 132 až § 135). Žádný celostátně platný právní předpis vám neukládá, že byste měli tento název právnické osoby jakkoliv měnit.

lake

Vložil P_V (bez ověření), 31. Červenec 2015 - 9:55

Vůbec nechápu, proč ten rozruch. § 3042 druhá věta tento problém řeší již v zárodku, zejména pokud ten název byl vytvořen dle požadavku ZOVB. Ať už se na ně NOZ vztahuje nebo ne.

Vložil lake, 1. Srpen 2015 - 12:01

Pane P_V,

Cílem postupů prasečího práva přece není odstraňovat případné chyby v zákonech! Cílem je přidat do zákona další chyby a protiústavní nesmysly – a tím zákon zprasit ještě více.

V tomto případě v zákonu žádná chyba není. Chyba je pouze ve vadném výkladu zákona jeho prasečími vykladači. Neumějí odlišit právnickou osobu SVJ(2000) podle ZoVB od právnické osoby SVJ(2012) podle NOZ. Jakmile si neználek s titulem plete dva druhy právnických osob, nedovede ani rozpoznat na kterou z nich dopadá část NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

Prasečí právník se domnívá, že v NOZ je zakotvena povinnost změnit bezdůvodně název, i když tam žádná taková povinnost není – pouze on si plete dvě různé právnické osoby navzájem. Tuto domnělou chybu se pak snaží ze zákona „odstranit“ protiústavní novelizací.

Jediná novela, která je pro bytové vlastnictví a bytové spoluvlastnictví skutečně zapotřebí, je novela přechodových ustanovení NOZ. Je všeobecně známo, že na SVJ(2000) profesor Karel Eliáš úplně zapomněl. A kdyby mu právníci na ministerstvu nepřipomněli na poslední chvíli, že jednotka(1994) je právně něco úplně jiného než jednotka(2012), nebylo by v NOZ ani ustanovení § 3063 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…).

Zapomenuté přechodové ustanovení pro SVJ(2000) by mohlo mít v NOZ jednu ze dvou možných podob, vyberte si:

Varianta 1
Právnické osoby společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. se ve svých vnitřních poměrech i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
Varianta 2
Právnické osoby společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. se považují za společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona. Na práva a povinnosti plynoucí z vlastnického práva k jednotkám podle zákona č. 72/1994 Sb. se použijí ustanovení tohoto zákona o bytovém spoluvlastnictví přiměřeně.

Protože však novelu NOZ nepřipravovali právníci, nýbrž prasečí právníci, tato nezbytná novelizace NOZ se do něj nedostala.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".