Název SVJ - lži a zmatky

Vložil lake, 22. Únor 2014 - 22:35 ::

V poslední době se množí příspěvky, které se zabývají nepravdivou informací: údajnou „povinnou“ změnou názvu SVJ podle zákona č.89/2012 Sb.

V první řadě je třeba zdůraznit, že stávající SVJ(2000) mají ve svém názvu povinně slovo „společenství“. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Jejich stávající název je v plném souladu s právní úpravou platnou v období, kdy tato společenství vznikala (1.7.2000 – 31.12.2013). Není třeba jejich název měnit, protože takovou povinnost neuložil stávajícím SVJ(2000) žádný celostátně platný právní předpis.

Opačné tvrzení je pouze nepravdivá poplašná zpráva šířená neználky, kteří neznají zákon.

Pro úplnost dodám, že nově vzikající SVJ(2012), zakládaná od 1.1.2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., mají v názvu povinně sousloví „společenství vlastníků“. Tato skutečnost však nemá žádnou spojitost se stávajícími právnickými osobami SVJ(2000), které jsou upraveny v ZoVB a vznikly podle tohoto zákona.

Na závěr prozkoumám možnost, zda označení „společenství“ v názvu právnické osoby je způsobilé vyvolat omyl či záměnu s jinou právní formou. To by totiž mohl být důvod pro nucenou změnu názvu SVJ(2000). Takové nebezpečí však nehrozí.

Seznam právních forem právnických osob v číselníku ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/…rFor.html.cz) má 86 položek. Existuje pouze jediná položka, která obsahuje v názvu slovo „společenství“. Jde o právní formu „společenství vlastníků jednotek“ (kód 145). Totéž obsahuje aktualizovaný „Číselník právních forem ROS/1/2014“ (http://www.szrcr.cz/…ob/dokumenty).

Z ostatních právních forem má nejbližší obdobné označení pouze „honební společenstvo“ (kód 761), podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Vzhledem k tomu, že název tohoto právního subjektu neobsahuje slovo „společenství“ a povinně obsahuje celé sousloví „honební společenstvo“, soudím, že záměna za společenství vlastníků jednotek je v praxi vyloučena.

Nikdo z těch, kdo šíří poplašnou zprávu o údajné povinné změně názvu SVJ, dosud nebyl schopen pojmenovat právní normu, podle které by taková změna měla být povinná.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 23. Únor 2014 - 7:14

  A co paragr. 132.2 NOZ? Pro pořádek.

  Vložil lake, 23. Únor 2014 - 9:02

  Nerozumím Vašemu textu o „lakování narůžovo“. Možná jen Vy máte nasazeny nějaké růžové brýle?

  Je třeba znát celý obsah NOZ, včetně ustanovení § 3042. Nejspíše máte na mysli tento požadavek § 132: „Název [právnické osoby] musí obsahovat označení její právní formy.“

  Tato podmínka není kogentní (povinná), nýbrž dispozitivní – viz NOZ § 3042. Ostatně tato podmínka přece není splněna ani u společenství vlastníků jednotek podle NOZ! Označení právní formy podle číselníku ARES je „společenství vlastníků jednotek“. To jsou tři slova. Ani SVJ(2000), ani SVJ(2012) však nemá uloženu zákonnou povinnost, aby ve svém názvu mělo tato tři slova obsažena.

  Kdybychom trvali důsledně na dodržování tohoto zákonného ustanovení, pak by se také musely přejmenovat všechny církve v ČR. Číselník ARES zná totiž pouze právnickou osobu „Církevní organizace“ (kód 721). Církev římskokatolická (IČ 73632848) by se musela přejmenovat na „Církevní organizace římskokatolická“. Občanská demokratická strana (IČ 16192656) by se povinně přejmenovala na „Občanská demokratická strana, politická strana, politické hnutí“.

  Naštěstí přímo NOZ ve svém § 3042 uvádí, že ustanovení § 132 není nutno brát doslovně. Tím je to vyřešeno.

  lake

  Vložil TW (bez ověření), 25. Únor 2014 - 23:07

  Z viz níže plyne, že měnit název ani zapisovat první členy Výboru není pravděpodobně nut­né.

  ZÁPIS z jednání Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80­.00003 Termín a místo:

  1. 11. 2013, 10:00 – 13:30 h. na Ministerstvu spravedlnosti, místnost č. 332

  2.8. Přizpůsobení stanov SVJ (KANCL) Podle § 1200 odst. 2 NOZ: „Stanovy obsahují alespoň

  1. název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo
  2. určení prvních členů statutárního orgánu…“

  Podle § 3041 odst. 2 NOZ: „Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána… Dosavadní SVJ mají např. název Společenství pro dům, nebo Společenství Václavka. Pokud podle ust. § 3042 NOZ odporuje „název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.“ Je tedy otázkou, zda především zákonodárce zamýšlel ustanovením § 3042 NOZ rozpoznatelnost právnické osoby (např. spolku) a jaký ještě ponechat dosavadní název SVJ s ohledem na § 3042 NOZ in fine. Budou mít tato SVJ (např. Společenství pro dům, Společenství Václavka) povinnost přizpůsobit název dle § 3042 NOZ? A pokud ano, má být v názvu uvedena již jen legislativní zkratka společenství vlastníků, zavedená v ustanovení § 1166 odst. 2 NOZ? Ust. § 1200 odst. 2 písm. e) NOZ ukládá, že stanovy obsahují alespoň určení prvních členů statutárního orgánu. Jak ze zákonné dikce (arg. „alespoň“), tak ze skutečnosti, že jde o statusovou otázku, lze dovodit, že jde o donucující ustanovení. Taková povinnost však dosud v rámci úpravy obligatorních náležitostí stanov absentovala (srov. § 9 odst. 14 ZoVB) a proto dnes není běžnou součástí stanov SVJ. Toto pravidlo lze pochopit u SVJ vzniklých po 1.1.2014, ale je otázkou, zda lze smysl a účel tohoto ustanovení vztahovat i na již existující SVJ, kde funkce prvních jednatelů zanikly již před mnoha lety. Přechodné ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ v tomto směru neobsahuje žádnou výjimku a nařizuje přizpůsobit stanovy do tří let všem donucujícím ustanovením NOZ. Je třeba změnit stanovy v již existujících SVJ jen proto, že neobsahují určení prvních členů statutárních orgánů dle ust. § 1200 odst. 2 písm. e) NOZ? Předložené názory: Jedná se o podobný problém, který již byl řešen členy ES KANCL u spolků. Název je třeba brát komplexně. Je to třeba vždy řešit ad hoc u každého jednotlivého případu. Podle P. Bezoušky je ust. § 1200 odst. 2 e) NOZ již konzumováno a jen z tohoto důvodu není třeba stanovy měnit. Podle členů Družstevní asociace ČR budou SVJ stejně muset měnit stanovy, tak mohou zahrnout i první členy statutárního orgánu.

  Vložil anon (bez ověření), 26. Únor 2014 - 0:08

  Otázka zní, k čemu je dobré mít ve stanovách první členy statutárního orgánu. Kdo to víte napište.

  Vložil Pavel, 26. Únor 2014 - 0:22

  anone,

  u nových SVJ to lze pochopit. Je to obvyklé u korporací např. u s.r.o. § 146/2 ZOK. Ale po vzniku s.r.o. lze tyto údaje ze společenské smlouvy vypustit.

  U starých SVJ je to tedy nesmysl. JUDr. Bezouška v zápisu uvádí, že to bylo již konzumováno. Zástupce Družstevní asociace svůj názor asi vypotil po požití něčeho v množství větším, než malém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil anon (bez ověření), 26. Únor 2014 - 0:34

  Hm, je to uvedné v zákoně. Hledám nějaký praktický záchytný bod. A k čemu je to tedy dobré?

  Vložil X (bez ověření), 26. Únor 2014 - 11:35

  Řekl bych, že praktický význam u nově zakládaných SVJ tkví v tom, že schválením stanov současně zvolíte členy výboru (příp. předsedu). Podle přísloví „Dvě mouchy jednou ranou“.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 23. Únor 2014 - 10:16

  Děkuji. Zas o práci míň.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".