Založení SVJ

Vložil Důchodce (bez ověření), 16. Listopad 2017 - 16:54 ::

Nepamatuji si z jakého důvodu byla založena SVJ. Většina SVJ byla založena odloučením z SBD. Jaký byl skutečný důvod tohoto odloučení nevím. Možná to bylo proto,že SBD nemohla zajistit hospodárnější řízení bytových jednotek. Proto byly vypracovány vnitřní směrnice pro SBD, která zpracovávají účetnictví společenství a provádějí správu pro SVJ. Ve skuteč- nosti SVJ vedou účetnictví podle různých softwarových programů s větším či menším úspěchem. Účetnictví našeho SVJ je vedeno podle programu INTE- GRI.Četl jsem různá vyjádření k tomuto způsobu vedení účetnictví a to, že je nespráné, neprůkazné a nesro- zumitelné. Účetnictví je možno vést buď výsledkovým, nebo majetkovým způsobem. Zastávám názor,že účetnic- tví vedené majetkovým způsobem je průkaznější a sro- zumitelnější. Uvádím příklady jak je zpracována naše HK: V účt.tř. 3 jsou vykazovány nákladové účty jako 311.1-poplatky za správu, 311.2-vyúčt.služeb, na AÚ 311.3-odběratelé, 315.1 spotř.vody, 315.2 teplo pro byty, 315.3-el. energie spol.prostor, 321.1 dodava- telé, 324.1-zálohy na služby, 324.2-převod záloh a nákladů a pod. Všechny jmenované účty mají v HK vyká- zaný PS, MD, DAL a KS. Zápisy na účtech nebudu komen- tovat. Vyjádřím se ale k účtu 314.2-záloha na teplo. Na tomto účtu je měsíčně účtováno o poskytnutých zá- lohách na teplo. Tento účet není v HK vůbec vykazán. Částka nevyčerpaných záloh činí 80 tis. Tento pře- platek záloh není v účet. vykázán. Musím se vyjádřit k vedení účetního deníku, který je pro mě veden zvláštním způsobem a to v několika samostatných sestavách např. s nadpisy: ÚD-Pokladna hlavní, ÚD-Faktury došlé, ÚD-běžný bank. účet, ÚD- typové doklady, ÚD nájemné byty předpis, nájemné byty- úhrady, ÚD-Vyúčtování B,G-předpis, ÚD-vyúčt. B,G- úhrada a pod. Každý zápis do ÚD je prováděn dvouřádkem: na př.úhrada faktury (saldokonto není vedeno) je na prvním řádku uvedena úhrada DAL 221, druhý řádek je kontován na MD 321. Stejným způsobem jsou prováděny zápisy v ÚD jak je uvedeno výše. Dokonce v ÚD-211-Pokladna je účtováno na MD a proti- čtem je účet 331-zaměstnanci. Tímto chybným účtová- ním bylo dosaženo, že v HK je aktivní zůstatek. Při správném účtování by pokladna vykazovala pasivní zůstatek. Nepovažuji za nutné zmiňovat se o mnoha dalších nedostatcích. Mohu pouze konstatovat, že členové výboru účetnictví nerozumí, stejně tak i nikdo z členů SVJ a proto se nedivím tomu, že vše- chny moje ústní a písemné připomínky k hospodaření společenství nebyly nikdy zodpovězeny. Jsem již pře- stárlý důchodce po kterém nemůže nikdo požadovat, aby po 40 letech praxe se věnoval vedení účetnictví SVJ. Důchodce.

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Listopad 2017 - 18:28

že pokud nikdo ze statutárů neumí nebo nechce dělat účetnictví i když si jinak vystačí bez správce tak se toto zadá účetní.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".