Vytopení bytu pod střechou - kdo hradí škodu, SVJ se v tom nechce angažovat

Vložil Vytopená (bez ověření), 22. Červen 2019 - 9:37 ::

Dobrý den, prosím o radu. bydlíme v panelovém domě, přímo pod střechou. Střecha se dělá nová. Při bouřce došlo k masivnímu vytopení, vytopily se dvě patra, celkem 6 bytů. Předsednictvo SVJ se v tom angažovat nechce, a nemají ani patřičnou pojistku na tento typ škod. Odkazují nás na škůdce – tedy firmu, která dělá novou střechu, a jeho pojišťovnu. Jaké povinnosti má SVJ? Kdo je majitelem střechy a zodpovídá za případné škody, která byly obyvatelům domu způsobeny? Ve stanovách nic takového nemají. SVJ by dle mého názoru mělo vymáhat náhradu škodu po škůdci za nás, v případě právního sporu by mělo najmout právníka, a všechny poškozené byty zastupovat. Pokud pojišťovna škůdce neuzná pojistnou událost jako likvidní, domníváme se, že SVJ by mělo nahradit veškeré škody poškozeným, a pak to vymáhat po firmě. Velice děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 7. Červenec 2019 - 6:44

  Žádný diskutující zatím tazatelku nenasměroval na příslušné ustanovení zákona, které beze zbytku řeší její dotaz. Učiním to tedy já:

  89/2012 Sb. § 1183

  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  (2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

  Z uvedeného plyne jednoznačně koho má tazatelka vyzvat k úhradě vzniklé škody (případně kdo bude stranou žalovanou v následném soudním sporu). Tazatelka bude vymáhat na SVJ, které má zákonnou povinnost uhradit vzniklou škodu.

  To platí bez ohledu na to kdo prováděl na objednávku SVJ opravy/údržbu společných částí domu. Rovněž je pro tazatelku bezvýznamné kdo škodu zavinil. Ona prostě bude vymáhat své peníze na SVJ. Nic dalšího ji nemusí zajímat.

  Musím ale upozornit tazatelku, že velice hazarduje, jestliže pouze trpně čeká a nemá zdokumentovaný a svědecky doložený rozsah vzniklé škody v bytě. Při vzniku škody tohoto typu je v první řadě starostí vlastníka jednotky aby prokazatelně zdokumentoval stav poškozených částí bytu (podlaha, nábytek, koberce, výmalby, ostatní zařízení a přístroje v bytě). SVJ, pojišťovna (případně soud) bude nepochybně požadovat, aby tazatelka prokázala:
  1. že jí nějaká škoda vznikla,
  2. že škoda vznikla v souvislosti s prováděním prací na společných částech,
  3. a aby prokázala výši škody.

  Justitianus

  Vložil Vytopená, 12. Srpen 2019 - 14:53

  Dobrý den, děkuji za vyčerpávající informace. A zakladatelka trpně nečeká, má vše zdokumentováno :-)Video, fotky, svědci atd. Momentálně to řeší právník. Firma se pořád na něco vymlouvá. A pojišťovna firmy, která dělala střechu jasně naznala, že k zatečení došlo opakovaně. A protože pořád používali stejný (špatný)postup „zabezpečení“ před deštěm, chybí tedy prvek nahodilosti, a pojistná událost není likvidní.

  Vložil Krist (bez ověření), 7. Červenec 2019 - 10:09

  Mně se to nezdá tak jasné. Jednotka nebyla poškozena přímo prováděním prací, nýbrž vyšší mocí. Bouřka mohla přijít tak náhle, že pracovníci provádějící novou střechu neměli šanci provést taková opatření, aby vytopení zabránili, případně i provedená opatření nemusela stačit z důvodů mimořádné intenzity bouřky.

  Vložil Justitianus, 7. Červenec 2019 - 10:58

  Nikoliv, pane Kriste. Nemáte pravdu.

  Jakmile zhotovitel při provádění prací odstranil střešní krytinu, musel si být vědom toho, že střecha už neplní svou funkci. To je pouze jejich riziko, proto jsou pojištěni. Jak to měli technicky zabezpečit či zakrýt – to je pouze jejich věc. O tom netřeba diskutovat. To tazatelku dnes nezajímá.

  Důležité je pouze to zda k poškození došlo v příčinné souvislosti s prováděním prací na společných částech. Odpověď je ANO. Tím je to vyřešeno. Samotná bouřka by nejspíše vyplavení bytu nezpůsobila, pokud by střešní krytina byla v pořádku a plnila svou funkci.

  Justitianus

  Vložil JarekSVJ, 22. Červen 2019 - 13:37

  Ah jo to je zase dotaz..... Vytopená: ty tady jasně prezentuješ jak vypadá průměrný vlastník – kterých je bohužel většina : bez zájmu, neschopný… Vytopená – jaký je výbor to je i tvoje vizitka, proč se zajímáš o SVJ až ti teče do bot potažmo do bytu… Hraničíš až s demencí : " Jaké povinnosti má SVJ?" nebo „Ve stanovách nic takového nemají“ nebo „nemají ani patřičnou pojistku“ ale to píšeš i o tvé neschopnosti..... V jedné věci máš pravdu , pokud firma dostatečně nezajistila staveniště a došlo ke škodě tak stautární orgán by tuhle skutečnost měl zdokumentovat oznámit to firmě a nyní sranda: určitě jste si jako shromáždění(vlas­tníci) zvolili dobrou firmu, která je i pojištěná pokud ano bude to hračka řešit…

  Vložil jarmila krenová, 16. Srpen 2019 - 13:01

  … jakým právem si troufáte jiné takto slovně napadat?! Ani vaše léta ve funkci ve SVJ Vás k tomu neopravňují, domnívám se. O demenci by se dalo polemizovat i v případě Vašich gramatických chyb, nicméně také se do toho nikdo nepouští, tak prosím, RESPEKT. Ty urážky a povyšování, ponižování apod. WTF, lidi, co to je s Vámi?! Věřím, že budu mít mnoho minusů, urážkám zdar!

  Vložil JaVa, 22. Červen 2019 - 14:06

  „a nyní sranda: určitě jste si jako shromáždění(vlas­tníci) zvolili dobrou firmu, která je i pojištěná pokud ano bude to hračka řešit…“

  Neznám z praxe případ,že by pod smlouvou s firmou,která má pro právnickou osobu SVJ vykonat nějakou činnost,třeba rekonstrukci střechy, bylo podepsáno shromáždění vlastníků.

  Za to jsem viděl nespočet smluv, na kterých je podpis výkonného orgánu SVJ.Pokud člen výboru SVJ,který tu smlouvu podepsal, není opravdu pouze „orgán“,pak si je určitě vědom toho,jakou odpovědnost na sebe bere.§ 4 a § 159,z.č.89/2012 Sb­.,.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JarekSVJ, 22. Červen 2019 - 15:14

  Lehce se omlouvám jasně , že máš pravdu … v mém příspěvku bylo trochu ironie pro tu Vytopenou..... , jsem statutár 18 let a asi vím co bych nikdy nepodepsal .....

  Vložil JarekSVJ, 22. Červen 2019 - 14:09

  JaVo překrucuješ , já nepsal podepsáno ale shromáždění zvolilo. V našem SVJ rozhodne a schválí shromáždění a výbor dle tohohle rozhodnutí jedná a podepisuje…

  Vložil JaVa, 22. Červen 2019 - 14:43

  Zřejmě jste můj příspěvek správně nepochopil.Já jsem nic nepřekroutil,jen jsem poukázal na právo a povinnost statutárního orgánu, se proti nesprávnému rozhodnutí shromáždění vzepřít a odmítnout nevýhodnou smlouvu podepsat!

  Já píšu,že pokud člen výboru SVJ není pouze „orgán“,pak nepodepíše to,co je podle jeho přesvědčení, v rozporu z péčí řádného hospodáře.To je ten § 159.

  Nikde není napsáno,že „orgán“ je tu jen od toho,aby podepsal každý blábol,na kterém se usnese shromáždění.Tady zase patří ten § 4.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 22. Červen 2019 - 10:48

  Vytopení bytu pod střechou – kdo hradí škodu, SVJ se v tom nechce angažovat.

  Za vše,co se týká správy domu a pozemku je dle § 1190/89/2012 Sb.,odpovědná právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán a Vy jako vlastník jednotky a člen SVJ, jste v právním vztahu pouze s touto právnickou osobou SVJ/resp.jejím výkonným orgánem a nikoliv s nějakou firmou, pracující na společných částech domu-střeše.

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku."

  konec citace.

  Ve Vašem případě se opět ukazuje ,jak je důležité,aby funkci ve výboru SVJ, přijali pouze ti,kteří splňují § 159/89/2012 Sb.,.Doporučuji Vám, požadovat vyjádření vašich statutárů pouze v písemné formě a pokud opravdu nejste jako SVJ, proti takovým případům pojištěni, požadovat veškerou náhradu škody, na vlastním i společném majetku, po členech vašeho statutárního orgánu,poněvadž uzavření příslušného pojištění nejen nemovitosti,ale i odpovědnostní, je plně v jejich pravomoci a také jejich povinností!Co máte o uzavření pojištění nemovitosti uvedeno ve vašich stanovách?

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil .. (bez ověření), 22. Červen 2019 - 10:05

  S vámi je to těžké, když ani nevíte, komu patří střecha. Ta patří i vám. Firma, která dělá střechu má být pojištěná. Škodu pak uhradí tato pojišťovna. Předsednictvo svj se v tom nechce angažovat a nemají ani patřičnou pojistku. Vy nemáte patřičnou pojistku, je to váš majetek. Co jste udělala ohledně pojištění domu? Nic, čekáte na spasení. Nyní si dejte všichni navzájem do držky, navzájem se všichni suďte, a pak to ve finále všichni uhradíte.

  Vložil jarmila krenová, 16. Srpen 2019 - 12:59

  Vy si dejte taky jednu… Dokonalosti, budiž pochválena!

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 22. Červen 2019 - 12:16

  „Co jste udělala ohledně pojištění domu?“ Za sebe:
  Ohledně pojištění domu platím fond oprav.
  Ohledně pojištění domu platím Výboru jeho odměnu (mimochodem povinnou odměnu za aroganci, ignoraci, urážky, nemožnost užívat své společné prostory a permanentní stavební činnost v domě dle představ předsedy Výboru SVJ a nikoliv většiny vlastníků).

  Pojištění domu.

  https://tn.nova.cz/…strechy.html
  https://tn.nova.cz/…ji-pryc.html
  “Rozhodně však uplatníme sankce vůči firmě, která rekonstrukci provádí, tak, aby zaplatila veškeré škody, které všem lidem vznikly."
  “Nicméně se nemůže stávat to, aby lidé měli vytopené svoje byty. I v tomto případě budeme dbát na větší kontrolu firmy a tato firma rozhodně zaplatí veškeré škody obyvatelům těchto bytů,“
  prohlásil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
  Prohlásil předseda Výboru SVJ.

  Je to jako když firma v mém bytě způsobí škodu sousedovi. S firmou budu jednat coby zadavatel já.

  A Výbor SVJ jako vezme společné peníze, objedná opravu střechy a tím to končí?

  Vložil JaVa, 22. Červen 2019 - 11:54

  „Vy nemáte patřičnou pojistku, je to váš majetek. Co jste udělala ohledně pojištění domu?“

  Mohl by jste prosím, zde dát odkaz, na § znění zákona ,dle kterého je vlastník jednotky(nečlen statutárního orgánu SVJ), oprávněn nebo dokonce povinen, uzavřít pojistnou smlouvu na ochranu společných částí domu a pozemku, před živelní pohromou?

  Děkuji předem za Váš odkaz a přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil MartinII, 27. Červen 2019 - 11:12

  Vložil Vytopená (bez ověření), 22. Červen 2019 – 9:37 :: Stavební úpravy Při bouřce došlo k masivnímu vytopení, vytopily se 2 patra, celkem 6 bytů. Předsednictvo SVJ se v tom angažovat nechce, a nemají ani patřičnou pojistku na tento typ škod. Odkazují nás na škůdce – tedy firmu, která dělá novou střechu, a jeho pojišťovnu. Jaké povinnosti má SVJ? Kdo je majitelem střechy a zodpovídá za případné škody, která byly obyvatelům domu způsobeny? Ve stanovách nic takového nemají.

  SVJ by dle mého názoru mělo vymáhat náhradu škodu po škůdci za nás, v případě právního sporu by mělo najmout právníka, a všechny poškozené byty zastupovat. Pokud pojišťovna škůdce neuzná pojistnou událost jako likvidní, domníváme se, že SVJ by mělo nahradit veškeré škody poškozeným, a pak to vymáhat po firmě. Velice děkuji za odpověď.

  § 1190 Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  § 1205 Orgány společenství vlastníků (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Paní Vytopená má ve druhé polovině dotazu pravdu. Smlouvu s firmou podepsal výbor, nikoli vy, takže nemáte s firmou žádný smluvní vztah.

  Pokud jde o výběr firmy, tak kdo z nás ví, co výbor lidem na shromáždění (nejvyšším orgánu) nakukal.

  Pokud se nejvyšší orgán (shromáždění) a výbor (jednající za osobou odpovědnou za správu domu) nebude angažovat, podejte (6 vytopených bytů) včas žalobu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".