Výstavba výtahu-nucená platba po těch co jej nemůžou využívat

Vložil Sára (bez ověření), 26. Červen 2020 - 1:32 ::

Vážení, zná někdo jak se bránit v tomto případě?: Bydlím v nízkopodlažním domě v přízemí. SVJ rozhodlo (přehlasovali), že se bude v domě stavět výtah. Pouze za výtah má každý byt platit o cca 2200,–/měs, víc do FO. Šílená částka, ale tak to vychází + ještě poplatky za provoz výtahu. Bydlím sama a jsem ráda, že z platu zaplatím co potřebuji a nikde nic nedlužím. Povinnost platit přes 2 tis. měs. za výtah, který nikdy nepoužiji (bydlím v přízemí), nucení mé osoby uvázat se do úvěru na 30 let, mne naprosto děsí, že vůbec je toto v souladu se zákonem. Mohu se nějak bránit? Dům je jediný široko daleko nezateplen, opadaná omítka, to se nikdy řešit nebude, jelikož po úvěru na výtah 30 let na nic jiného nebudou peníze, sousedi jsou blázni, za pár svezení platit tisíce měsíčně. Pokud nemohu dělat vůbec nic, víte alespoň jak toto oddálit? Jakýmkoli krokem? Nezbývá mi než se snažit byt prodat, tolik peněz vyhazovat oknem opravdu nemohu, ale prodej bude trvat dlouho, celý jsem jej nákladně zrekonstruovala, bude se špatně prodávat :-( Děkuji za jakoukoli radu.

  • výtah

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JarekSVJ, 26. Červen 2020 - 13:31

Na jednu stranu je to prasárna např. proč by vlastníci v nástupním patře měli platit to samé co vlastníci ve třetím… na druhou stranu pokud tuhle prasárnu umožní vlastníci na základě neaktivity vlastníků dobře jim tak… Pokud se rozhodnou vlastníci na výtahu v domě kde dříve nebyl a nemusel být – chce to velkou diskuzi a shodu o nákladech…

Vložil Justitianus, 26. Červen 2020 - 6:50

Vpravo nahoře je obdélník „Hledat“. Najděte si co zde bylo napsáno o výtahu! Je to minimálně deset starších příspěvků, a je to stále totéž dokolečka dokola. Šmejdi v SVJ se budou snažit vnutit výtah i tomu, kdo nemá praktickou možnost jej užívat. Pro Vás shrnuji:

SVJ nemohlo rozhodnout o stavbě výtahu! To je vyloučeno. Výtah není uveden v prohlášení vlastníka budovy, protože žádný výtah ve vašem domě není. Nejedná se tedy o společnou část domu, o které by SVJ mohlo rozhodovat (a na kterou byste byla povinna přispívat). Shromáždění nemůže rozhodnout o výtahu, protože takové rozhodnutí vyžaduje změnu prohlášení postupem podle § 1169 NOZ.

Ke změně prohlášení (případně jeho nahrazení smlouvou o výstavbě) se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě (§ 1169 odst. 2 NOZ). Dokud nebyla tato písemná dohoda sjednána, není shromáždění oprávněno hlasovat ani o výtahu, ani o změně prohlášení v souvislosti s výtahem.

Usnesení shromáždění je možné napadnout, ovšem pouze v zákonem stanovené lhůtě. Buď je absolutně neplatné pro rozpor se zákonem (nebyl získán předchozí písemný souhlas se změnou prohlášení podle § 1169 NOZ). Nebo jde pouze o vzájemnou dohodu souhlasících vlastníků jednotek, která se Vás ovšem nijak netýká a vůči Vám nemá právní účinky. V tom případě je nutné ihned prokazatelně oznámit všem vlastníkům jednotek – a samozřejmě i SVJ – Váš nesouhlas s touto dohodou některých vlastníků jednotek s tím, že k této dohodě skupiny osob nepřistupujete a touto dohodou nejste nijak právně vázána. Upozorněte SVJ, že výstavba výtahu za této situace není činností správy domu a SVJ není oprávněno činit jakékoliv kroky k tomuto zjevnému porušování zákona.

Nové prohlášení (nebo smlouva o výstavbě) musí obsahovat v popisu společných částí (kromě částí, které jsou nyní společné) také výtah s určením, že tato společná část je určena k výlučnému užívání vlastníkům jednotek v 1. patře, 2. patře a 3. patře budovy (je třeba vypsat čísla bytů).

  • Dále je třeba, aby smlouva o výstavbě obsahovala závazek vlastníků jednotek z 1., 2. a 3. patra, že se budou společně podílet na nákladech výstavby a zprovoznění výtahu a že po vlastnících bytů v přízemí nebude žádná částka na stavbu a zprovoznění výtahu požadována.
  • Dále se uvede, že veškeré náklady spojené s výtahem (zejména nákady výstavby, oprav, revizí, kontrol, náhradních dílů, provozní náklady a všechny další zde neuvedené náklady spojené s existencí výtahu v domě) ponesou pouze vlastníci těch jednotek, kterým je nová společná část určena k výlučnému užívání (opět vypsat čísla jednotek).
  • Dále je třeba ve smlouvě o výstavbě změnit popisy všech jednotek v 1., 2. a 3. patře tak, že k vlastnictví jednotky náleží i právo užívat domovní výtah, zároveň i povinnost přijímat službu spojenou s užíváním bytů o názvu „provoz výtahu“ a povinnost podílet se na hrazení této služby podle zákona upravujícícho poskytování služeb spojených s užíváním bytů.
  • V popisu jednotek v přízemí je třeba v jejich popisu nově uvést, že vlastník jednotky se nijak nepodílí na nákladech výstavby a provozu výtahu. Že není oprávněn užívat domovní výtah, ani není povinen přijímat službu „provoz výtahu“, ani není povinen hradit na tuto službu zálohy či náklady spojené s jejím poskytováním.

Justitianus

Vložil Radim. (bez ověření), 26. Červen 2020 - 12:27

Napsal jste:

„Šmejdi v SVJ se budou snažit vnutit výtah i tomu, kdo nemá praktickou možnost jej užívat.“

Už ale za týden tj. po novele od 1.7.2020 to možné bude díky změněnému § 1169.

„(2) Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, týká-li se změna
a)společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky,“

V důvodové zrávě se k tomu uvádí:

„V odstavci 2 se stanoví, při jakých změnách prohlášení se postupuje zjednodušeným způsobem a nevyžaduje se souhlas dotčených vlastníků. Jde o případy, kdy se mění společné části, ale nemění se žádnému z vlastníků podíl na společných částech – typicky půjde o přístavby výtahů, změny účelu užívání společných částí (nikoli těch ve výlučném užívání) – například prádelna se změní na kočárkárnu, či rozšíření budovy, kdy se bude zachovávat podíl vlastníků jednotek na společných částech.“

Vložil JaVa, 26. Červen 2020 - 14:07

Zřejmě bude nějaký rozdíl mezi „vestavbou“ výtahu a přístavbou výtahu?Nebo snad ne?

Děkuji předem za vysvětlení těchto dvou pojmů.JaVa

Vložil Radim. (bez ověření), 29. Červen 2020 - 11:46

Pokud při vestavbě výtahu dojde ke změně spoluvlastnických podílů (změní se podlahová plocha některých bytů), je třeba prohlášení vlastníků změnit se souhlasem dotčených vlastníků. Pokud se spoluvlastnické podíly nezmění, stačí stejně jako u přístavby souhlas většiny všech vlastníků.

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 26. Červen 2020 - 7:01

Jenže je tu i jiný, takový „lidový“ názor,jak pořídit výtah bez změny PV a souhlasu všech dotčených vlastníků jednotek v domě.

Přídatné spoluvlastnictví je možné u bytového spoluvlastnictví 1 Vložil tep (bez ověření), 7. Prosinec 2016 – 14:30 Výtah jsme nepořizovali podle zásad bytového spoluvlastnictví – to bychom ho dodnes neměli, ale do přídatného spoluvlastnictví budoucích provozovatelů výtahu. Pořízením výtahu formou přídatného spoluvlastnictví se nemění podíly na společných částech domu, takže jsme nic nemuseli zapisovat do katastru nemovitostí. Šlo o modernizační akci domu, stačilo získat souhlas nad 75% vlastníků, i když k provozování výtahu se přihlásily ani ne 2/3 z vlastníků bytů. Do výtahu nebráníme nikomu vstupovat, jen jím nikdo nejede, pokud nemá čip na jeho ovládání. Jde to sice obejít – vstoupí do výtahu a nechá se přivolat, ale jsou na to potřební vždy dva lidé. Smluvně jsme zajistili, že se k provozovatelům výtahu mohou později přidat na vlastní žádost další vlastníci, když se připojí k dohodě o vybudování výtahu. Po necelém roce provozu výtahu už toho jeden byt využil a připojil se k provozovatelům.

Ještě ke správě výtahu: Vlastní správa výtahu se děje dle norem pro dané technické zařízení a způsob jeho pořízení se nekonal podle zásad bytového spoluvlastnictví, protože jsme to tak neuměli udělat za dané situace v domě a musel jsem hledat jiný institut, který by to technické zařízení umožnil pořídit a provozovat.

Čekám, kdy se ozvou vlastníci kvůli společné televizní anténě – řada si pořídila kabelové televize. Co pak s tím podle zásad bytového spoluvlastnictví a § 1180 NOZ?

Tvrdím, že kdo se bojí šlápnout vedle, tak v jistých situacích zůstane stát na místě. Kdo zná lepší cestu, ať poradí, rád se učím novým věcem. Nemám rád, když někdo tvrdí, že něco nejde, když mě nepřesvědčí, proč by to tak nešlo, když to u nás šlo a funguje to bez problémů! Tvrdit, že něco nejde, dokáže kdokoliv, ale prosadit dobrou věc, na to je třeba hodně sil a vůle nenechat se odradit těmi, kdo říkají, že to tak nejde. Pro získání stavebního povolení jsem musel předložit listinu s vyjádřením všech vlastníků bytů v domě a všichni vlastníci byli účastníky povolovacího řízení před vydáním stavebního povolení a to jsme dostali po splnění všech náležitostí dle požadavku stavebního úřadu. Tak v čem je problém, že něco prý nejde?

Vložil Justitianus, 26. Červen 2020 - 9:57

Pane člene SVJ, o přídatném spoluvlastnictví máte teoreticky pravdu. Taková možnost sice existuje, avšak v domě rozděleném na jednotky jde o nepraktický postup. Je ovšem vždy třeba splnit zákonnou podmínku:

89/2012 Sb. § 508
(1) Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není

Takže výtah v přídatném spoluvlastnictví by musel být zapsán na listu vlastnictví budovy jako vyhrazená věc ve vlastnictví jiné osoby. Není-li v katastru takový zápis, pak výtah se stal společnou částí domu, i když si stavebníci dodnes myslí něco jiného.

Podotýkám, že o takový speciální případ se zde nejedná: Po tazatelce je vyžadována úhrada, kdežto do přídatného spoluvlastnictví by ji nikdo nenutil. Ostatně tazatelka se nezmínila ani slovem, že by snad výtah měl vzniknout jako věc v přídatném spoluvlastnictví uzavřeného okruhu osob. I k tomuto řešení by musela dát výslovný souhlas jako spoluvlastník domu. Protože bez jejího souhlasu by katastrální úřad odmítl zapsat výtah na list vlastnictví budovy jako cizí vyhrazenou věc. To nelze obejít usnesením shromáždění!

Justitianus

Vložil . (bez ověření), 26. Červen 2020 - 5:57

Vpravo nahoře je vyhledávač, zadejte tam výstavba výtahu. Vše, co se vám nabidne si prostudujte, budete mít jasněji a pak se ptejte dál.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".