Výbor zve jen "oblíbené" vlastníky, kompetence jakého soudu?

Vložil Anonymous, 20. Listopad 2010 - 11:15 ::

Vážení,

je nějaká možnost, jak se bránit tomu, aby výbor zval jen „oblíbené“ vlastníky na shromáždění a ostatní vlastníci se ani nedozvěděli, že se toto shromáždění konalo. Musel jsem se o tomto shromáždění dozvědět až z obchodního rejstříku.

Bylo by např. možné dát návrh soudu, aby shromáždění označil za neusnášení schopné, protože ostatní (i když minoritní) vlastníci nebyli ke shromáždění vyzváni? Jaký soud je kompetentní k řešení sporů ve SVJ?

Prosím o odpovědi a názory.

Děkuji Jaroslav

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 20. Listopad 2010 - 16:17

  Pane Jaroslave,

  zkontrolujte ve vašich stanovách jakým způsobem probíhá zvaní vlastníků jednotek na shromáždění. Je možné, že výbor nic nezanedbal. Pokud však některý vlastník jednotky nebyl na shromáždění řádně pozván v souladu se stanovami, pak věc je jasná. Může se obrátit na soud podle § 11 odst. 3 ZoVB a namítat neplatnost všech nebo některých přijatých usnesení.

  K tomu cituji judikát:
  "Aktivně věcně legitimovaným vlastníkem jednotky k podání návrhu dle § 11 odst.3 poslední věta Bytz je, za splnění ostatních zákonných předpokladů, i ten vlastník jednotky, jenž se nezúčastnil shromáždění proto, že nebyl v souladu se zákonem a stanovami pozván.
  Požadavek žalobce v řízení dle § 11 odst.3 poslední věta BytZ může kromě jiného znít i jen na to, aby soud vyslovil neplatnost shromážděním přijatého rozhodnutí (usnesení)."

  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.12.2009, sp.zn. 7 Cmo 188/2009

  lake

  Vložil kalous (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 16:03

  Výbor je povinen vyvěsit pozvánku na shromáždění minimálně 15 dnů před datem konání, pokud tak prokazatelně neučiní je jakékoliv shromáždění neplatné. Výňatek ze vzorových stanov:

  (7) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství.

  (8) Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

  kalous

  Vložil Ája (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 16:33

  „Výbor je povinen vyvěsit pozvánku na shromáždění minimálně 15 dnů před datem konání“

  Platné právo nic takového neříká.

  Vložil kalous (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 17:05

  že ne? tak si přečtěte sbírku zákonů

  371 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

  kalous

  Vložil svjvmt (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 20:49

  přece dáte to svých stanov je váš problém, no ni?

  Vložil lake, 20. Listopad 2010 - 17:21

  Pan kalous samozřejmě nemá pravdu.
  Citovat vzorové stanovy je k ničemu, neboť neexistuje "vzorové SVJ".
  Jen pro zajímavost: v zásuvce mám stanovy, které určují svolání shromáždění v sedmidenním předstihu a pouze vyvěšením na nástěnce v domě ...

  lake

  Vložil rivr, 20. Listopad 2010 - 21:10

  Opravdu pan Kalous nemá pravdu?
  ZoVB §9/10 : „Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády…

  A zřejmě i Stanovy se 7-dmi denní svolávací dobou budou zřejmě správné… nebo ne??

  Vložil lake, 20. Listopad 2010 - 22:31

  Opravdu, pan kalous nemá pravdu.

  Kalous poradil tazateli: "Výbor je povinen vyvěsit pozvánku na shromáždění minimálně 15 dnů před datem konání, pokud tak prokazatelně neučiní je jakékoliv shromáždění neplatné."

  Pan kalous si přečetl vzorové stanovy a domnívá se zřejmě, že všech 46896 SVJ v tomto státě má stanovy tytéž. To ovšem není pravda. Každé SVJ přijímá vlastní stanovy, které se mohou lišit od vzorových, někdy dosti podstatně.

  Pan kalous vůbec netuší, jaké stanovy platí v SVJ tazatele. Nemá žádnou informaci zda jsou obdobné vzorovým nebo zcela jiné. Vůbec se na to nezeptal. Přesto tazateli lehkomyslně a nezodpovědně podsouvá informaci, která nemusí být pravdivá.

  Pokud by se tazatel řídil jeho radou, mohl by se ošklivě splést. Já jsem tazateli naopak poradil, aby v první řadě zjistil, co o věci říkají stanovy jeho SVJ. Má rada byla korektní; pan kalous prostě "střílel naslepo".

  lake

  Vložil kalous (bez ověření), 21. Listopad 2010 - 9:19

  Lake dolakoval a je to tak jak jsem předpokládal, drtivá většina SVJ totiž v tomto bodě převzala stanovy vzorové a dudiž jsem poradil na rozdíl od „Páně“ lake správně.

  Vložil Bubák (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 17:31

  Tak tomu tedy nerozumím. Kdy tedy lze stanovy měnit a kdy ne? Respektive co je kogentní ustanovení a co ne?

  Vložil kalous (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 17:36

  Lake opět lakuje a nemá pravdu

  Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se zejména ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků, statutárním orgánem je výbor společenství.

  „Život“ společenství se řídí jednak zákonnými předpisy, ale také jeho stanovami. Ty určují, vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek, působnost orgánů společenství apod. Právě ve stanovách by měla být upravena pravidla svolávání shromáždění vlastníků. Nahlédněte tedy do stanov Vašeho společenství, co říkají o tom, co má pozvánka obsahovat. Jestliže toto neobsahují, můžete iniciovat změnu stanov. Pro příklad uvádím výňatek ze vzorových stanov, které platí, jestliže společenství nepřijme svoje. Jedná se o čl. 3 odst. 5 nařízení vlády č. 322/2000 Sb. Zde lze nalézt inspiraci:

  O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.

  Vložil Bubák (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 17:40

  Naše stanovy obsahují přesně to, co stanovy vzorové. Je v nich tedy uvedena podmínka 15 dnů předem. Toto musí tedy být dodrženo, pokud si shromáždění neodhlasuje změnu třeba na těch 7 dnů, o kterých hovoři lake? Ale zpět k mé otázce: co je tedy kogentní ustanovení a co ne?

  Vložil svjvmt (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 21:22

  Kogentním se rozumí, že se nelze odchýlit od stanoveného pravidla v normě, tedy zákonu pod neplatností. Hodně se to stává u vyhlášek obcí, které jsou rušeny.

  Vložil Bubák (bez ověření), 21. Listopad 2010 - 11:21

  Významu slova kogentní rozumím, ale není mi jasné, co je určující pro to, co kogentní je a co ne. Například ZoVB je celostátně platná norma (72/1994 Sb), ale stejně tak jsou celostátně platnou normou vzorové stanovy (371/2004 Sb). Oba tyto předpisy jsou ve sbírce zákonů. Tedy proč je možné vzorové stanovy upravovat, a tedy se odchylovat od toho, co v nich je (třeba ta podmínka 15 dnů), ale od toho, co je v ZoVB se odchýlit nelze?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".