Vodovodní a kanalizační přípojky - vlastnictví.

Vložil Milan Vlček (bez ověření), 10. Leden 2015 - 0:14 ::

Setkal jsem se se snahou města přesunout povinnost péče o provoz a údržbu přípojek kanalizace a vodovodu na SVJ ke kterým tyto přípojky vedou. Přestože, v prohlášení vlastníka je přesně specifikováno , že k domu patří tyto přípojky pouze na hranici pozemku na němž dům stojí. Navíc, mezi touto hranicí a hlavním řadem je veřejná zeleň ve majetku města.

Cituji : Zákon č. 274/2001 Sb. § 3 odst. (7).
Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Nemáte někdo podobné zkušenosti ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Emill (bez ověření), 12. Leden 2015 - 18:27

  U kanalizačních přípojek i u vodovodních. Prostě při havárii nebo potřebě opravy prohlásily VAK, že toto zařízení nemají v evidenci jako svůj majetek a vlastníci domu se často neměli jak bránit, protože dokumentace z dob socíku nebyla k dispozici. U novostaveb je investorem a tedy vlastníkem stavebník a VAK si nechávaly milostivě dílo darovat. Bylo období, kdy se tomu bránily. Vlastnictví přípojky je nedělitelné. Může existovat „roura v zemi“ kde je část ve vlastnictví obce a část vlastníka objektu. Ovšem ta první se jmenuje přípojka a ta druhá domovní instalace vedená v zemi. Mezi nimi je dělící prvek (uzávěr u vody, revizní šachta u kanalizace).

  Vložil AsiTak, 10. Leden 2015 - 22:15

  zadejte adresu a zde naleznete výklad č. 60

  http://eagri.cz/…oblasti.html

  Já jsem řešil podobný problém, ale jen číst zákon nestačí, potřeba znát i jejich výklady…

  Vložil lake, 10. Leden 2015 - 13:05

  Náklady na opravy a údržbu vodovodní přípojky nese vlastník přípojky, kromě nákladů na ty části, které jsou uloženy pod veřejným prostranstvím obce. Psalo se o tom zde: http://www.portalsvj.cz/…-vody-v-dome#….

  Vlastníkem přípojky ovšem není SVJ, takže snaha města přesunout na SVJ nějaké náklady by byla nepochybně protiprávní.

  Vlastníkem přípojky je ze zákona buď vlastník nemovitosti, která je připojena přes tuto přípojku, nebo osoba, která nechala přípojku zřídit na vlastní náklad. Podle § 509 NOZ jsou vodovodní přípojky samostatné nemovité věci. Nezapisují se však do katastru nemovitostí.

  Pokud se domníváte, že na vlastníky jednotek přešlo vlastnictví pouze určité prostorově vymezené části přípojky, šlo by o výjimku ze zákonné úpravy. Pak je pouze na vás, abyste nějak prokázali pravdivost vašeho tvrzení.

  lake

  Vložil Milan Vlček (bez ověření), 12. Leden 2015 - 18:33

  Z toho co je zde dosud uvedeno, je pro naše SVJ klíčové :

  1. Od hranice pozemku na kterém stojí dům, k němuž vedou přípojky, což je jen zastavěná plocha, je veřejná zeleň v majetku města. Podle zák. o obcích jsou přípojky pod těmito pozemky obce.
  2. Dům s pozemkem a přípojkami byl města a při privatizaci bylo do prohlášení vlastníka uvedeno, že město prodává jen zastavěný pozemek a rozvody vody a kanalizace, ke hranici zastavěného pozemku.

  Tak snad by to mělo být pro nás jasné. Přípojky od hranice zastavěného pozemku nejsou naše.

  Vložil Benda (bez ověření), 13. Leden 2015 - 1:57

  Pane Vlček, já bych si Vám dovolil rovněž odpovědět z pozice naší zkušenosti. Při poruše u domovního (patního) vodoměru (povolená příruba)nám bylo vodárnami sděleno následující. Teče-li vím to před budíkem, tedy od přívodu potrubí (odbočky),je to naše a přijedeme vám to opravit. Teče-li voda za budíkem, je to už vaše a tak se starejte vy! Tedy nářez. Když jsme zaprotestovali jak že to máme opravit, když na to nemáme ani nářadí, natož případné těsnění a navíc, že třeba utrhneme šrouby a potom bude mazec,laskavě zvedli zadky a přijeli nám to přetěsnit.Samoz­řejmě s tím, že VJ naúčtují opravu.Takže tak to dnes vypadá.

  Vložil lake, 13. Leden 2015 - 5:15

  Pane Vlčku, napřed musím vyvrátit Váš omyl: zákon o obcích se nikde nezmiňuje o vlastnictví vodovodních přípojek. Vaše tvrzení tedy není pravdivé. Nemá žádný právní podklad.

  Dále:
  Vaše prohlášení vlastníka je vadné. Vodovodní přípojka nekončí na hranici zastavěného pozemku, nýbrž vede od odbočky až k (hlavnímu) vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Toto je rozhraní mezi přípojkou a vnitřním domovním rozvodem vody. Hranice pozemku jsou pro věc bezvýznamné.

  Vaše prohlášení neříká nic o tom kdo je vlastníkem vodovodní přípojky. Ze samotného obsahu vadného prohlášení bych tedy nic nedovozoval. Je třeba řídit se zákonem o vodovodech a kanalizacích, zejména jeho ustanovením § 3.

  • Vlastníkem vodovodní přípojky pořízené přede dnem 1. ledna 2002 je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
  • Vlastníkem vodovodní přípojky pořízené dne 1.ledna 2002 či později je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

  Záleží tedy na tom kdy byla vybudována přípojka k vašemu domu. Pokud k tomu došlo před rokem 2002, je přípojka ve vlastnictví vlastníka domu, pokud se neprokáže opak. Důkazní břemeno nese vlastník domu. Zatím jste neuvedl nic, čím byste prokázal vlastnictví jiné osoby.

  Pokud přípojka je z roku 2002 či z pozdější doby, pak situace je jiná: jejím vlastníkem ze zákona je nejspíše město, nebo místní vodárenská společnost. Taková přípojka by se mohla ocitnout v majetku vlastníků jednotek jedině tak, že ji vlastník přípojky převedl na tyto osoby. Důkazní břemeno ohledně převodu nese on.

  lake

  Vložil Vladimír Karban, 4. Listopad 2022 - 19:17

  Platí toto i pro kanalizační přípojku?

  Vložil pinakle, 13. Leden 2015 - 7:00

  Já žasnu!! Samozřejmě že přípojka je ve vlastnictví vodárenské společnosti od hlavního potrubí po výstup vody z patního vodoměru.

  Vložil levape, 13. Leden 2015 - 7:23

  I když žasnete, tak pravdu má lake. Dokažte co vás vede ke konstatování,že přípojka je ve vlastnictví vodárenské společnosti od hlavního potrubí po výstup vody z patního vodoměru. Až si projdete zákony a vyhlášky tak budete zklamán a žasnout budete nad svojí nevědomostí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".