užívání společných prostor

Vložil miloslav (bez ověření), 11. Prosinec 2012 - 21:26 ::

v roce 2006 vzniklo naše SVJ.ještě před první schůzí našeho společenství na mne naléhali dva vlastníci jednotek,abych nadnesl jako jeden z bodů programu užívání společných prostor,které užívali pro svou potřebu do doby vzniku našeho svj.schůze se zúčastnilo 21.vlastníků jednotek z 34.přesto že se mi to nelíbilo, nechal jsem volný průběh diskusi a účastníci schůze odsouhlasili že tyto prostory a kočárkárnu mohou tito dva vlastníci užívat.celkem to dělá 28m2.za toto užívání se zavázali že budou vysekávat trávu kolem domu a mýt okénka společných prostor.ze zdravotních důvodů jsem odstoupil z funkce předsedy v r.2009.jelikož jsem přesvědčen že jsme pochybili co se týče těchto prostor,tak jsem na letošní schůzi požadoval aby mi byl umožněn vstup do těchto prostor a volně jej užívat.to jsem však neměl dělat předseda je členem rodiny která tyto prostory užívá a tak jsem si připadal jako j.žižka na bitevním poli.mému požadavku nebylo vyhověno i když jsem jej podal písemně.po čtyřech dnech jsem obdržel doporučený dopis s informací že mně nebude vyhověno, jelikož na prvé schůzi kterou jsem vedl odsouhlasilo užívání těchto prostor více jak 50% účastníků schůze.já to považuji za porušení stanov společenství a uvažuji o právních krocích.chtěl bych vědět zda je můj postup správný. děkuji za vám za váš názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 12. Prosinec 2012 - 9:06

  Pane miloslave,
  o věci jsem psal již zde: http://www.portalsvj.cz/…h-casti-domu. Tam jsem uvedl i přehled judikátů.

  Jestliže jsou v domě společné místnosti, které podle kolaudačního určení jsou určeny ke společnému užívání spolu s byty (kočárkárna, kolárna, prádelna, mandlovna, sušárna, sklep na uhlí atd.) pak není možné vyloučit jednotlivého vlastníka z jejich užívání pouhým hlasováním na shromáždění. Souhlas by museli udělit všichni, kdo jsou oprávněni tyto místnosti užívat zároveň s bytem. Viz Prohlášení vlastníka budovy, kterého se SVJ musí držet.

  Změna kolaudačního stavu místnosti je možná, ovšem pouze na základě souhlasného stanoviska Stavebního úřadu (např. změna společné kočárkárny na kancelář, sklad, obchod). K tomu je nutný souhlas všech vlastníků jednotek, viz § 11 odst. 5 ZoVB, věta první.
  .............­.............­.............­.............­.............­.............­.......

  Doporučuji, abyste dal nabídku na pronájem dané místnosti. Zvyšujte nabídku postupně (písemně a prokazatelně). Až bude dosaženo ceny, za kterou spoluvlastníci budou ochotni místnost pronajmout, můžete se rozhodnout pro jedno ze dvou řešení:

  • Začnete místnost užívat výhradně pro sebe a budete platit sjednanou částku, nebo
  • Vzdáte se užívání místnosti a budete požadovat od ostatních vlastníků jednotek uhradit částku odpovídající Vašemu podílu na obvyklém nájemném.

  Příklad postupu v souladu se zákonem:
  Učinil jste nabídky k pronájmu sklepní místnosti a přijata byla nabídka ve výši 4000 Kč měsíčně. Tím byla jednoznačně stanovena „cena v místě obvyklá za obdobný předmět nájmu“ a Vy můžete přistoupit k druhému kroku. Sdělíte, že o pronájem už nemáte zájem a požádáte pouze o bezplatný přístup do místnosti v rámci jejího společného užívání. Nebude-li Vám vyhověno, stal jste se spoluvlastníkem, vyloučeným z užívání společné věci. Máte nárok na alikvotní částku, která odpovídá obvyklému nájemnému. Je-li např. Váš spoluvlastnický podíl na společných částech ve výši 3%, náleží Vám částka 4000×3% = 120 Kč měsíčně (1440 Kč ročně).

  Jde o finanční náhradu za to, že jste byl rozhodnutím většiny vyloučen z užívání prostor, které jsou ve Vašem spoluvlastnictví. Nezdaňuje se. Nárok uplatníte vůči SVJ – právnické osobě. Společenství se již postará o to, aby částku vybralo od těch, kdo místnost výhradně užívají a mají z toho nemajetkový prospěch. Lze vymáhat i zpětně v promlčecí době (od okamžiku, kdy jste prokazatelně požádal o přístup).

  lake

  Vložil miloslav (bez ověření), 12. Prosinec 2012 - 17:50

  s §11 odst.5 ZoVB jsem se seznámil a budu se řídit vaším doporučením.laky mockrát děkuji.miloslav

  Vložil miloslav (bez ověření), 9. Únor 2013 - 19:22

  Odpovědˇ výboru svj na můj požadavek užívat společné prostory(kočárkárna malá, kočárkárna velká,vývařov­na),celkem 28m2.Napadení leditimnosti užívání některých společných prostor jednotlivými vlastníky se nezakládá na solidních základech,nebot'ta­to možnost byla projednána na schůzi SVJ dne 18.5.2006 a byla odsouhlasena.Tím vznikl smluvní vztah ústní dohodou,který nebyl dosud ani jednou ze stran napaden.Stranou se v tomto případě rozumí vlastník užívající společný prostor,nebo SVJ,tedy nikoli jediný vlastník.Vaše tvrzení , že s možností užívat společný prostor musí souhlasit všichni členové SVJ je platný pouze tehdy, došlo-li by ke změně účelu užívání prostoru.K této změně v tomto případě nedošlo,proto ke schválení postačuje nadpoloviční většina.Ze zmíněného zápisu vyplývá,že tato podmínka byla splněna.Dále vám sděluji,že do společných prostor užívaných jednotlivými vlastníky je vám přístup na základě dohody o užívání těchto prostor těmito vlastníky odepřen. Výbor SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".