Úklid svépomocí

Vložil Ladyda (bez ověření), 17. Duben 2018 - 15:08 ::

Dobrý den, jsme místopředseda SVJ a chtěla bych se tu zeptat na zdánlivě banální věc. Máme v domě rok nového nepříjemného souseda. Je to mladý floutek se slečnou. Jsme malý dům a proto si uklízíme svépomocí, každý týden má službu jeden byt. Klasika. Úklid je záležitost na slabou hodinku, nic náročného, dohodli jsem se tak kdysi. Pouze s tímto sousedem je problém. Buď neuklidí vůbec nebo tak mizerně, že ostatní po něm nechtějí uklízet, protože umývají bordel prakticky za dva týdny. Domluvy nepomáhají, proběhly i nějaké hádky, kdy jsme se dozvěděli, že můžeme být rádi, když vůbec někdy uklidí. Ve stanovách o úklidu samozřejmě nic nemáme. Vím, že je to nevymahatelné. Máte někdo podobnou zkušenost, co s takovým volem? Posílat výzvu podle mě nemá cenu. Úklidovou firmu platit nechceme. Díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 19. Duben 2018 - 8:31

  Co se vám nelíbí? Robota byla zrušena již dávno tomu, to byste měla vědět (i socialistické brigádničení). Problém má SVJ, které to neumí řešit, zajistětě si úklid za úplatu.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 18. Duben 2018 - 10:09

  Prostě si na shromáždění či mimo shromáždění (per rollam) přijměte pravidla, podle kterých SVJ zajistí úklid (např. zájemcem z domu či jinou osobou), ale umožněte všem vlastníkům, kteří dobrovolně projeví zájem, úklid svépomocí. Tzn., že úklid smluvní osobou by byl zajišťován jen v termínech, kdy by nebyl pokryt úklid svépomocí. Náklady za službu úklid by pak byly rozúčtovány jen mezi vlastníky, kteří o úklid svépomocí neprojeví zájem.

  Vložil asi tak (bez ověření), 18. Duben 2018 - 11:57

  Ale samozřejmě, že to nejde. To je stejné, jak kdybyste řekl, že kdo chce chodit pěšky, tak nemusí přispívat na službu výtahy.

  Vložil tristone, 18. Duben 2018 - 12:20

  Samozřejmě, že to takto jde. Rozdělení nákladů na služby je možné nastavit prakticky zcela libovolně, ale pokud se odchylujete od zákonnem přepodkládaných modelů, tak už potřebujete 100% všech.

  A pokud se taková pravidla nezanesou do stanov, tak je může kdokoliv, kdo nově koupí byt, zbořit.

  Vložil JaVa, 18. Duben 2018 - 13:58

  ale pokud se odchylujete od zákonem předpokládaných modelů, tak už potřebujete 100% všech.

  Je to přesně tak, jak uvádíte.Bez písemné dohody všech dotčených vlastníků jednotek v domě,nemá shromáždění co schvalovat a každé takové usnesení shromáždění, je vůči členům SVJ právně nevymahatelné!

  Ani zakotvení povinného „úklidu svépomocí“ do stanov,není pro členy SVJ právně závazné,neboť je v rozporu s LZPS:

  "Čl. 9

  (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:

  1. práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
  2. vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
  3. službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
  4. jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých."

  Nehledě k tomu,že se jedná o jednu ze služeb dle z.č.67/2013 Sb.,§ 3.),jejíž vykonávání, je povinna zajistit právnická osoba SVJ/resp. její statutární orgán.

  Hezký den.JaVa

  Vložil Kornélie (bez ověření), 26. Duben 2018 - 17:32

  „se jedná o jednu ze služeb dle z.č.67/2013 Sb.,§ 3.), jejíž vykonávání je povinna zajistit právnická osoba SVJ

  To plyne odkud?

  Vložil anonymouss (bez ověření), 26. Duben 2018 - 17:56

  Tak to snad vyplývá z §2 ne ? SVJ je poskytovatelem služeb dle §3.

  Vložil JaVa, 26. Duben 2018 - 17:54

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  1. poskytovatelem služeb
  1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
  2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
  1. příjemcem služeb

  č.1. nájemce bytu, nebo

  č.2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

  § 10 z.č.366/2013 Sb.,

  (1) Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména

  1. zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,
  2. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Kornélie (bez ověření), 26. Duben 2018 - 18:05

  Odkud plyne povinnost SVJ zajišťovat úklid?

  Vložil Hrubý (bez ověření), 23. Duben 2018 - 10:49

  V případě službý úklid nepotřebujete dohodu všech. Podle zákona o službách č. 67/2013 §5/1 o způsobu rozúčtování rozhodne SVJ. Tj. způsobem jak je uvedeno pro rozhodování ve stanovách, což je obbvykle nadpoloviční většinou přítomných na shromáždění.

  O povinném zakotvení úklidu svépomocí jsem ve svém příspěvku nehovořil, nevím proč to řešíte. Psal jsem o dobrovolném úklidu vlastníků, kteří projeví zájem úklízet svépomocí a ostatních, mezi které se rozúčtují náklady na úklid.

  Vložil JaVa, 24. Duben 2018 - 7:21

  Prosím,zanechejte už té „Lidové tvořivosti“ a začněte konečně uvažovat v intencích zákonů.Právnická osoba je povinna ze zákona zajistit „službu úklid“.Žádný vlastník nemůže být hrazení této služby oproštěn.

  Podle Vás a nejste v tom sám, ten kdo nevyužívá sušárnu (suší na balkóně),kočárkárnu (nemá děti),kolárnu(nemá kolo), výtah(chodí pěšky),STA (má kabelovku),nesvítí na chodbě(má kapesní svítilnu) nemusí na tyto služby přispívat.Uvědomte si ,že jste členem „paskvilu s názvem SVJ“ a že na správu domu a služby s tím spojené jste povinen hradit zálohy, ať chcete nebo nechcete.

  Nějaký „judikátek“ by nebyl?

  § 1181

  (1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

  Hezký den.JaVa

  Vložil Mrzout, 26. Duben 2018 - 12:22

  JaVo,

  společenství vlastníků jednotek není „paskvil“, jak ve svém příspěvku píšete – „paskvil“ z něj dělají pouze takový lidé jako Vy.

  Umisťování kočárku do kočárkárny, umísťování jízdního kola do kolárny, nevyužívání sušárny pro sušení prádla – to jsou podle Vás služby dle zák. č. 67/2013 Sb. ?

  Mrzout

  Vložil Pavel, 26. Duben 2018 - 23:17

  Mrzoute,

  že je část bytového spoluvlastnictví nejméně povedenou částí NOZ není mezi odbornou veřejností pochyb.

  Termín „paskvil“ je zcela odpovídající.

  Začíná to chybějícími přechoďáky pro paskvil, což některé jednotlivce vede k názoru, že jsou dva druhy SVJ, pokračuje tím, že na KANCL chodilo nejvíce dotazů na tuto část NOZ, dále to pokračuje rozdílnými názory v literatuře a judikatuře k jednotlivým ustanovením.

  Zajímavé bude, jak dopadne připravovaná velká novela paskvilu. Podle legislativního plánu vlády má být v 10/2018.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil radka222222 (bez ověření), 26. Duben 2018 - 12:48

  to vám řekne každý, který právu alespoň trošičku rozumí. a samozřejmě služba není umístění kočárku, ale zajisté měl na mysli placení elektřiny v kočárkárně, sušárně, kolárně, výtahu, úklid, a další „služby“.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 26. Duben 2018 - 10:07

  JaVo,

  jasně jsem vám uvedl ustanovení zákona o službách, podle kterého rozhoduje shromáždění vlastníků. Je úplně běžné, že za službu výhah neplatí např. nejnižší poschodí, pokud o tom shromáždění rozhodne. V takovém případě uvedení vlastníci podle schválených pravidel službu za výtahy neplatí tzn. ani zálohu na tuto službu a vaše logika, že by to mělo být v rozporu s § 1181 je úplně pomýlená.

  JaVo, u některých služeb má osvobození od plateb pro některé vlastníky nevyužívajících službu smysl, u některých ne. Nechte to laskavě na posouzení a rozhodnutí samotných vlastníků na shromáždění. Pokud podle názoru některého vlastníka rozhodne shromáždění v rozporu s dobrými mravy či se zákonnými předpisy, může se jako přehlasovaný vlastník odvolat.

  Vložil JaVa, 26. Duben 2018 - 11:59

  Milý pane,nechat něco co,je jednoznačně uvedeno v prohlášení vlastníka(vznik SVJ dle z.č.72/1994 Sb.,),aby to změnili vlastníci jednotek usnesením shromáždění,když nemají k dispozici písemnou dohodu všech vlastníků jednotek v domě,nutnou ke změně prohlášení vlastníka k budově dle § 1169 odst.2) z.č.89/2012 Sb.,je dle mého soudu, nejen v rozporu s dobrými mravy ,ale i platným zákony!

  Judikatura:

  „Nejvyšší soud totiž považuje za zcela zjevné, že shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nemůže svým rozhodnutím změnit prohlášení vlastníka budovy v části vymezení budovy na bytové jednotky a společné části (§ 4 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona o vlastnictví bytů), a že takové oprávnění nelze dovozovat ani z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o vlastnictví by­tů.“

  Přeji hezký Vám hezký den.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 26. Duben 2018 - 13:38

  „prohlášení vlastníka budovy v části vymezení budovy na bytové jednotky a společné části“

  Jak se to týká určení rozúčtování služeb? Neměníme velikosti jednotek.

  Naprostá většina SVJ má schválena pravidla rozúčtování služeb, odlišně od vyhlášky či původních pravidel v prohlášení vlastníka.

  Vložil JaVa, 26. Duben 2018 - 15:23

  Milý pane,pokud je v prohlášení vlastníka k budově uvedeno např. toto:

  Cituji z mě dostupného a stále platného prohlášení vlastníka k budově,kde vzniklo SVJ dle z.č.72/1994 Sb.,:

  „U společných částí domu se přejímající stává podílovým spoluvlastníkem­.Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě, všichni vlastníci, z titulu svého spoluvlastnického práva.Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu,podle svých spoluvlastnických podílů.“

  V praxi to znamená,že pokud nedojde k písemné dohodě všech dotčených vlastníků jednotek v domě a následné změně prohlášení vlastníka dle § 1169/89/2012 Sb.,přispívají všichni vlastníci jednotek, na „všechny náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku“,tedy i služby s tím spojené,(neboť i služby,které zajišťuje a dodává právnická osoba SVJ,patří mezi „náklady spojené se správou domu“)dle velikosti svých spoluvlastnických podílů a toto rozúčtování služeb,spojených se správou domu, nelze změnit pouhým usnesením shromáždění vlastníků!

  „V případě, kdy jednotky vznikly přede dnem nabytí účinnosti NOZ, tj. před 1.1. 2014, platí i nadále, že nebylo-li za účinnosti zákona o vlastnictví bytů všemi vlastníky jednotek dohodnuto jinak, přispívají vlastníci jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku v poměru podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (jak stanovil § 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů – zákon č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZOVB”).“

  https://www.svjaktualne.cz/…sPTwVrguwZk/?…

  část druhá:

  „Naprostá většina SVJ má schválena pravidla rozúčtování služeb, odlišně od vyhlášky či původních pravidel v prohlášení vlastníka.“

  Pokud si tato pravidla rozúčtování služeb, odlišná od znění v prohlášení vlastníka,dala do svých stanov SVJ vzniklá až po 1.1.2014, pak jsou platná, neboť tyto stanovy schvaluje 100% vlastníků jednotek v domě.Tudíž mají dohodu všech!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 26. Duben 2018 - 20:52

  Do působnosti shromáždění patří: schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky

  Odkdy musí být pravidla rozúčtování služeb součástí stanov? Rozhodování o způsobu rozúčtování je v působnosti shromáždění.

  Vložil JaVa, 18. Duben 2018 - 6:06

  Doporučuji Vám, požádat firmu,která vám dělá vlastní správu a účetnictví,zda vám nebude i uklízet.Samoz­řejmě, pokud si vše nevedete sami,když jak tvrdíte, jste jen malý dům.O kolik bytových jednotek, se vlastně ve vašem případě jedná?

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil janica, 17. Duben 2018 - 19:41

  Já vás chápu paní Ladyda. Pánové, kteří vám oponují, nikdy v domě asi sami neuklízeli. Mají pravdu v tom, že úklid společných prostor má zajistit SVJ. My si uklízíme sami, taky jsme měli problematické nájemníky a vlastníky, ale jaksi už s tím není problém. Problém u nás je najít dobrou firmu. Jenže je i další potíž. Když nasněží, tak si u nás musíme odklidit i sníh před vchodem a chodník, protože jsme skoro na konci města a k nám technické služby nedorazí. Vám zbývá jedno, buď upozorňovat, asi se nehádat, nebo asi rezignujete na to, že občas uklidí. Aby to nebylo tak, že v bytě huj a před dveřmi fuj.

  Vložil přeceda správce (bez ověření), 17. Duben 2018 - 19:29

  pro některé lidi je i ta hodina času moc, prostě si jí cení více.

  co kdyby některá partaj uklízela za něj za odměnu od něj?

  vyplatí se to oběma stranám

  Vložil ... (bez ověření), 17. Duben 2018 - 19:38

  Co to melete. Vlastník nemá povinnost platit za úklid sousedům ani žádné partaji.

  Vložil Eva N (bez ověření), 18. Duben 2018 - 5:44

  Vlastník by měl uklidit !!! Jinak platí pravidlo „Navrch huj, vespod fuj“

  Vložil . (bez ověření), 18. Duben 2018 - 8:10

  No ne jenom uklidit společné prostory, ale taky uklidit hraběnce z výboru byt podle rozpisu a to každý týden 2×. Já bych vás vyškolil, vy nespochopná osobo.

  Vložil Ladyda (bez ověření), 17. Duben 2018 - 18:25

  No tak to jsem si tu pomohla. Samozřejmě víme, že nikdo nemá povinnost uklízet. Jde v podstatě jen o trochu práce a slušnosti vůči ostatním. Peníze, které bychom vyhodili za úklid, můžeme použít jinak. Dům je starý, investic máme dost. Myslím, že nechceme nic světoborného. Ale ok, bojovat se s takovým lajdákem dá i jinak. Hloupé útoky, které se tu objevili jsou trochu mimo.

  Vložil ... (bez ověření), 17. Duben 2018 - 18:57

  Jestli je někdo mimo, tak jste to vy. Držím tomu vašemu „lajdákovi“ pěsti i palce dohromady. Jeho boj s vaší blbosti nebude lehký

  Vložil a (bez ověření), 17. Duben 2018 - 15:52

  Paní místopředsedkyně, nikdo nemá povinnost uklízet. Ani ten co uklízet chce, ani ten co uklízet nechce. Ale všichni mají povinnost přispívat na úklid. Vždyť nemusíte mí uklidovou službu. Ať uklízí někdo z domu na DPP, když tam máte takové pracanty.

  Vložil úklid (bez ověření), 17. Duben 2018 - 15:36

  Se sousedem „floutkem“ není žádný problém. Problém je s vámi paní místopředsedkyně. Vy jste v svj nepochopili, že tento, podle vás floutek fakt nemá povinnost uklízet.Domluvy nepomáhají, proběhly nějaké hádky. No tak, když vám dá po hubě, tak jí budete mít. Ten váš „floutek“ fakt nemusí uklízet, robota byla zrušena. Když nechcete úklidovou firmu, tak žijte v bordelu.

  Vložil anonymouss (bez ověření), 17. Duben 2018 - 15:22

  Úklid společných prostor je především záležitost SVJ a ne záležitost vlastníka jednotky. Pokud nechcete platit úklidovou firmu, tak buď ostatní vlastníci uklidí za něj nebo tam musíte přetrpět bordel. U nás to je podobný a lidi si už zvykli. Taky jsem mladý floutek a neuklízím :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".