rozúčtování ekonomických služeb

Vložil Kat_Helm, 26. Květen 2020 - 9:55 ::

Na SVJ vyúčtování jsou ekonomické služby rozúčtovány podle velikosti podílu vlastníků a nikoli rovným dílem na jednotky – např. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek, náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo, náklady na softwarového vybavení, cartridge, poštovné, kolky apod. Zpracovatel vyúčtování na písemnou reklamaci pouze sdělil, že shromáždění vlastníků rozhodlo, že tento typ nákladů bude ve vyúčtování rozúčtován poměrem plochy bytu, což není pravda. Náklady patří do kategorie správních činností podle nařízení vlády č. 366/2013. Může shromáždění vlastníků toto nařízení vlády svým rozhodnutím ignorovat?

  • rozúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pylná (bez ověření), 26. Květen 2020 - 16:52

Tohle Vám odpoví jedině Lake nebo Justitianus. Stejná věc může být upravena:

v prohlášení vlastníka,
ve stanovách společenství vlastníků,
v rozhodnutí shromáždění vlastníků,
v dohodě vlastníků,
v nařízení vlády,
v zákoně.

Pokud jsou tyto úpravy odlišné, není odnikud zřejmé, která úprava má přednost.

Vložil Jarda_, 26. Květen 2020 - 23:58

Proč “nebo“? Je to téměř určitě jedna osoba, to lze dovodit z mnoha indicií, například té, že ani jednomu z nich nejde zaslat SZ, a kdo jiný na tomto portále by si zakázal SZ?

a pravděpodobně je to i majitel tohoto webu, což zase dovozuji z toho, že si s odpovědí dá práci, to by nezainteresovaný návštěvník webu nedělal. Tomu svědčí i fakt, že nechce kontakt přes zprávy, takže nemohu nic neveřejně konzultovat. To je jasný záměr :-(

Pokud jsou mé dedukce mylné, tak to zde jistě vyvrátí :-)

Vložil JaVa, 26. Květen 2020 - 14:37

„Může shromáždění vlastníků toto nařízení vlády svým rozhodnutím ignorovat?“

Musí!.Pokud je v PV určeno jinak.Proč?Protože

shromáždění vlastníků nemůže pouhým svým usnesením, změnit Prohlášení vlastníka k budově.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Jarda_, 26. Květen 2020 - 12:24

Reklamovat byste měl u SVJ a ne u zpracovatele. Požádejte o doložení toho usnesení shromáždění, když si myslíte, že to není pravda. Rovnou navrhněte dva termíny, kdy můžete nahlížet.

Vložil Krupp, 26. Květen 2020 - 12:12

Může.

Vložil Justitianus, 26. Květen 2020 - 12:32

Ve Vašem dotazu směšujete dohromady dva odlišné druhy nákladů:

  1. náklady na vlastní správu právnické osoby (náklady na bankovní účty SVJ, náklady na software, drobný hmotný majetek a spotřební materiál (cartridge), poštovné, kolky, náklady na vklady do katastru a do rejstříku SVJ, atd.)
  2. náklady na poskytování služeb spojených s užíváním bytů/nebytů (odečty vodoměrů a indikátorů, náklady na rozúčtování a vyúčtování těchto služeb)

V první řadě hledejte co o rozúčtování těchto nákladů uvádí prohlášení vlastníka budovy. Tam uvedená pravidla jsou závazná jak pro vlastníky jednotek, tak i pro později vzniklou právnickou osobu SVJ.

Ve druhé řadě hledejte co o věci je uvedeno ve stanovách SVJ. Stanovy jsou smlouvou sui generis, která je účinná jak vůči vlastníkům jednotek, tak – pochopitelně – i vůči SVJ.

Je třeba vzít v úvahu obsah zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytů a řídit se podle něj.

Není-li o způsobu rozúčtování zmínka v žádném z uvedených dokumentů, pak se uplatní ustanovení § 1180 odst. 1 a 2. Oba odstavce jsou dispozitivní. Od obsahu odst. 1 je možno se odchýlit pouze v prohlášení.

A v poslední řadě byste mohl pátrat v usneseních shromáždění, zda obsahují nějaké vodítko k rozúčtování nákladů na vlastní správu či nákladů na poskytování služeb. Upozorňuji ovšem na to, že usnesení shromáždění je vymahatelné pouze vůči těm osobám, které byly vlastníky jednotek v okamžiku přijetí usnesení. K tomu, aby to bylo vymahatelné i vůči pozdějším nabyvatelům jednotek by musela být přijata změna stanov a nové stanovy by musely být vloženy do sbírky listin rejstříkového soudu.


Záměrně jsem se nezmínil o nařízení vlády č. 366/2013. To upravuje pouze dvě věci (k tomu viz zmocňovací ustanovení § 1222 NOZ):

  1. jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce,
  2. o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné (dispozitivní, tedy s možností jiné úpravy v prohlášení).

Další text zmocňovacího ustanovení ohledně „úpravy podrobností“ není postačující a neumožňuje vládě aby cokoliv z těchto „podrobností“ stanovila závazně. Pouhá zmínka o „úpravě podrobností“ není řádným zákonným zmocněním. K tomu cituji Legislativní pravidla vlády České republiky:

Legislativní pravidla vlády České republiky
Čl. 49 Zákonné zmocnění k vydání prováděcího předpisu
(1) Jestliže zákon předpokládá vydání vyhlášky, musí zmocnění k jejímu vydání
a) označit orgán, který vyhlášku vydá,
b) vymezit konkrétní věci, které mají být vyhláškou upraveny (nestačí pouhý odkaz na určité ustanovení právního předpisu, ani obecné zmocnění k úpravě podrobností), a rozsah, v jakém mají být upraveny; zejména v případech, kdy má být podle zákonného zmocnění konkretizován ve vyhlášce číselný údaj, musí zákonné zmocnění k vydání vyhlášky obsahovat rovněž kritéria, jakými se má příslušný orgán při konkretizaci výše číselného údaje ve vyhlášce řídit; zmocnění nesmí předpokládat úpravu věcí, které nenavazují na jiná ustanovení zákona.

Justitianus

Vložil Pylná (bez ověření), 26. Květen 2020 - 16:54

„náklady na vlastní správu právnické osoby“

Pojem „vlastní správa právnické osoby“ se v žádném účinném právním předpise dopadajícím na SVJ nevyskytuje, takže je těžko o ní v této souvislosti cokoli soudit.

Formulováno jinak: Jakékoli tvrzení o neexistující věci je pravdivé.

Vložil Kat_Helm, 26. Květen 2020 - 13:38

Dobrý den,

moc děkuji za informace!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".