Roční vyúčtování v SVJ

Vložil Anonymous, 24. Červen 2009 - 12:43 ::

Prosím,může někdo zveřejnit vzor ročního vyúčtování,které by bylo vypovídající i laikům bez ekonomického vzdělání? Jde o to,že správci se vymlouvají na programy,které mají návaznosti na účetní agendu a vyhotovit srozumitelný dokument jim přijde obtížné. Očekával bych nejen výpočty za energie,které může vlastník ovlivnit minimálně.To platí i pro pojištění domu,odvoz odpadků, výtahy, STA,honorář pro správce a částečně i společnou elektřinu. Vlastníci by měli dostat specifikaci činností jednotlivých pracovníků organizačních i obslužných a informaci o o nákladech na jejich mzdy a odměny a to včetně odvodů na ZP a SP. Přílohou vyúčtování by rovněž měl být seznam nakupovaných potřeb a prací nezbytných pro kvalitní udržování kompletního domu a s tím spojených nákladů čerpaných z účtu dlouhodobých záloh. Jistě by všechny vlastníky zajímalo jak se hospodaří s pronajatými prostorami,zdali a nakolik jsou pro společenství ekonomickým přínosem. Existuje SVJ,ve kterém jsou, v krátkosti výše popsané informace,stan­dartním obsahem ročního vyúčtování?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 24. Červen 2009 - 17:49

  Vážený Anonymous,

  prvně si ujasníme pojmy, jedná se o dva různé materiály:

  • účetnictví SVJ – účetní závěrka,
  • roční vyúčtování.

  V účetnictví SVJ jsou veškeré doklady – faktury od jednotlivých dodavatelů. V souladu se stanovami vašeho SVJ či rozhodnutím shromáždění je průběžně schvaluje výbor a 1× ročně je schvalovaná shromážděním vlastníků zpráva o hospodaření za předcházející rok. Rozsah tohoto dokumentu a způsob předkládání jednotlivým vlastníkům by měl být opětovně určen vašima stanovama či usnesením shromáždění vlastníků.

  Pro roční vyúčtování se z účetní závěrky vypisují součtové náklady jednotlivých položek krátkodobé zálohy(služeb a některé náklady související se správou domu), které se vyúčtují proti skutečně zaplaceným zálohám jednotlivých vlastníků, čímž vyjde přeplatek nebo nedoplatek. V případě otopu a ohřevu tepla platí ustanovení závazné vyhlášky č.372/2001 Sb.

  Dlouhodobá záloha ze nevyúčtovává (tzv.Fond oprav), ta se pouze zúčtovává a její zůstatek se převádí do následujícíhio roku, pokud rozhodnutím shromáždění není stanoveno jinak. Zpravidla se vyčíslují příspěvky vlastníků, dále případné příjmy na 1 spoluvlastnický podíl, a náklady na jeden spoluvlastnic­ký podíl.

  Matějka

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Červen 2009 - 18:24

  Upřesněte, prosím, kde je dána povinnost:

  sestavovat zprávu o hospodaření za předcházející rok,

  schvalovat zpráva o hospodaření za předcházející rok shromážděním vlastníků.

  Děkuji.

  Čtenář

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Červen 2009 - 18:31

  Vážený pane Čtenáři,

  nastudujte prosím zákon č.563/1991 Sb. v platném znění, např.§18, dále vyhlášku č.504/2002 Sb.

  Poté nastudujte zákon č.72/1994 Sb., např.:

  • §13 – jestliže každý vlastník ručí, tak každý vlastník odpovídá za každý účetní výkaz, který statutár podepsal,
  • §15 – jestliže vlastníci si určí výši záloh (ne statutár), tak vlastníkům přísluší kontrola a možnost vyjádřit se ke způsobu čerpání, tedy „zprávě o hospodaření“.

  Nastudujte Občanský zákoník, zde se dozvíte a lehce odvodíte, že statutární zástupci spravují cizí majetek/finanční prostředky na základě §15 odst.4 ZoVB, a o společné věci rozhodují všichni zůčastněni – tedy vlastníci. (Jestliže poskytuji své finanční prostředky jako zálohu, mám právo být informován, jak byly tyto použity. Nebudu-li informován, nemohu ručit za závazky a nemusím nikomu zálohu poskytovat, jelikož nebyla poskytnuta informace = zpráva o hospodaření = jak bylo s finančními prostředky naloženo.)

  Skutečnost, že řada společenství nemá ve stanovách rozpracované ustanovení o hospodaření a účetnictví či vnitřní směrnici o hospodaření a účetnictví je věcí daného společenství = vlastníků, kteří při „problémech“ statutárům nic neprokáží.

  Pozn.: Účetní závěrka dle §18 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění, je veřejnou listinou, která se zakládá do sbírky listin u příslušného KS.

  Jednoduše řečeno: „povinnosti“ vlastníka hradit zálohy se musí vyrovnat právem „kontrolovat“ účelu užití.

  Matějka

  Vložil Čtenář (bez ověření), 25. Červen 2009 - 20:40

  Ve Vámi uvéděných právních předpisech se o zprávě o hospodaření ani jejím schvalování shromážděním nic nepíše.

  Buď čtu špatně, potom upřesněte, prosím, který paragraf máte na mysli, a nebo taková povinnost není dána.

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Červen 2009 - 18:04

  Vážený Čtenáři,

  musíte číst zřetelně, především vaše stanovy, část „hospodaření“. Tam se dočtete, co smí statutár konat bez souhlasu společenství, co s dodatečným souhlasem a co vždy se souhlasem společenství předem.

  Pokud ve stanovách nemáte hospodaření rozpracované, je to váš vnitřní problém společenství. Plaťte předepsané zálohové platby.

  Jak se společenství jakožto právnická osoba vyrovná se svým závazkem dle ustanovení s §15 odst.4 ZoVB: „Pokud vznikla právnická osoba (§9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek. …“ A závazky se musí v souladu s ustanovením OZ vypořádat = vyúčtovat = předložit zpráva o hospodaření nebo vrátit.

  Dle vás a vašich stanov statutár podepisuje za společenství závazný materiál – veřejnou listinu „Účetní závěrku“ bez souhlasu shromáždění = vlastníků, kteří za vše ručí.

  Pozn.: Tak to máte systém „monarchie“, chtěl bych u vás dělat statutára a členům společenství určovat pouze „povinné“ platby bez bližší specifikace a vyúčtování.

  Matějka

  Vložil Čtenář (bez ověření), 26. Červen 2009 - 22:14

  Takže povinnost sestavovat zprávu o hospodaření ani povinnost tuto zprávu schvalovat na shromáždění není.

  Děkuji za odpověď.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".