Pravomoci spráce

Vložil Arminka (bez ověření), 25. Leden 2021 - 9:56 ::

Je v pravomoci správce určit jako datum přepisu bytu datum právních účinků vkladu i přesto, že na předávacím protokole oba vlastníci uzavřeli dohodu o přepisu bytu ke konci měsíce?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil @ (bez ověření), 25. Leden 2021 - 12:46

  Datum právního účinku vkladu je datum, kdy se nový vlastník stává svlastníkem. Správce toto datum neurčuje, správce z něj vychází, jelikož je zapsané v katastru. Dohoda vlastníků na tom nemůže nic změnit.

  Vložil ik (bez ověření), 25. Leden 2021 - 11:51

  právní účinek vkladu nastává až zápisem na katastru nemovitostí (KN při zápisu vychází z kupní smlouvy). Předávací protokol mezi původním vlastníkem a novým vlastníkem je v tomto případě nepodstatný. Takže správce daně správně vychází ze záznamů v katastru nemovitostí.

  Vložil ? (bez ověření), 25. Leden 2021 - 13:08

  Paní ik nemá pravdu. Pravdu o dni převodu jednotky na nového vlastníka zde jasně popisuje Justicianus.

  Vložil . (bez ověření), 25. Leden 2021 - 14:39

  Proč by neměla pravdu, vždyť napsala to stejné akorát jednoduchou větou.

  Vložil ik (bez ověření), 25. Leden 2021 - 14:29

  Proč nemám pravdu? Že jsem do detailu nevypisovala nějaké § z katastrálního zákona? Jen jsem tazateli napsala, že nějaká dohoda sepsaná na papíru je k ničemu, že rozhodující jsou zápisy v KN. Takže tady to máte přesně – Vkladové řízení

  Vkladové řízení je možné zahájit pouze na návrh. Návrh lze podat na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde: http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Návrh na vklad lze podat osobně na katastrálním úřadu nebo jej lze doručit poštou či zaslat elektronicky. Velmi pozitivní změnou je to, že od 1. ledna 2014 lze přikládat pouze jednu smlouvu. Katastrální úřad návrhu vyhoví (tím rozhodne o povolení vkladu), nebo ho zamítne. Pokud je rozhodnutím, kterým se vklad povoluje, zcela vyhověno návrhu na povolení vkladu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje. V případě, že byl vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden (dříve se vyznačovala doložka). Negativem nové právní úpravy je mírné prodloužení katastrálního řízení, když zákon stanoví, že katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace na adresu dotčených osob, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba.

  Vložil Arminka (bez ověření), 26. Leden 2021 - 9:02

  Na právní účinky vkladu na katastr jsem se neptala. Samozřejmě chápu, že od tohoto data jsem vlastníkem bytu. Jedná se mi o konkrétní případ, kdy dle právních účinků jsem majitelem od 21.12.2020, ale s bývalým vlastníkem jsme na předávacím protokolu uzavřeli dohodu, že platby za služby a byt budu hradit od 1.1.2021. Přišlo nám to i logické s ohledem na vyúčtování služeb, aby se nemuselo rozdělovat. Správce SVJ, firma, která spravuje byty na základě příkazní smlouvy, ale trvá na přepisu bytu a na úhradě jak záloh tak i služeb v rámci vyúčtování již od 21.12.2020. To opravdu dohoda mezi vlastníky není nadřazená? Jsem přesvědčená, že je…

  Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 10:26

  Nebyla to firma Cebyt? Protože i ta jedná tímto způsobem :-) Anebo chodí na stejná školení?

  Ve vašem případě jde o pár dnů. V případech které já vím, tak firma Cebyt vám to nejprve potvrdí, že protokol bude zohledněn v dalším vyučtování a po roce to nezohlední a požadují zaplatit 3 měsíce navíc, s poukazem na to, že v katastru se píše XY. Tohle je jejich strategie.

  Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 10:40

  Nejen firma CEBYT, ale i ostatní smluvní správci dobře vědí co dělají.

  Pokud by došlo na vymáhání dluhů a na soud s neplatičem, soud se vůbec nebude zajímat o to co si snad navzájem smluvili převodce bytu s nabyvatelem. SVJ přece není účastníkem tohoto soukromoprávního ujednání. Soud se bude zajímat pouze o datum účinnosti změny vlastníka jednotky.

  Toto datum je z katastru zjistitelné. Je to den, kdy byla katastrálnímu úřadu doručena žádost o zápis změny vlastnictví jednotky. Už jsem to zde přece napsal …

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 10:05

  Arminko, už Vám zde bylo vysvětleno, že obsah dohody mezi prodávajícím a kupujícím nikoho jiného nezajímá. Ostatně kupní smlouvu nikomu dalšímu nepředáváte – co jste si v ní smluvili, to platí jen mezi vámi dvěma.

  Den účinnosti nabytí vlastnického práva je důležitý, protože od toho data se odvíjejí všechny povinnosti vlastníka jednotky vůči SVJ. Tedy zejména povinnost hradit příspěvky/zálohy na správu.

  • Jestliže splatnost příspěvku/zálohy na správu připadla na den 20.12. nebo dřívější datum, pak povinnost uhradit tuto platbu v plné výši měl původní vlastník jednotky. Nějaká dvoustranná dohoda je pro SVJ bezvýznamná.
  • Jestliže splatnost příspěvku/zálohy na správu nastala dne 21.12.2020 nebo později, pak povinnost hradit má nabyvatel jednotky. Tato povinnost ovšem nastane teprve až mu SVJ oznámí výši předepsané platby, den splatnosti a pokyny ke způsobu úhrady (číslo účtu, případně symbol). To platí pokud tyto skutečnosti nelze zjistit ve stanovách.

  Obdobně je tomu u plateb záloh na služby.

  • Jestliže splatnost zálohy na služby nastala do dne 20.12., pak povinnost uhradit prosincovou zálohu měl původní vlastník. Tato záloha se při vyúčtování služeb objeví v přehledu uhrazených záloh původního vlastníka.
  • Jestliže splatnost zálohy nastala dne 21.12 nebo později, pak původní vlastník není povinen hradit na prosinec nic. Nový vlastník začne hradit zálohy na služby teprve až mu SVJ oznámí jejich výši, den splatnosti a pokyny ke způsobu úhrady.

  Pokud snad původní vlastník uhradil prosincovou zálohu na služby splatnou od 21.12. do konce roku, pak SVJ automaticky přiřadí přijatou platbu novému vlastníkovi. Částka se při vyúčtování služeb objeví v přehledu uhrazených záloh nového vlastníka. SVJ nemá povinnost zkoumat ze kterého účtu která platba přišla. Opět platí: pro SVJ je bezvýznamné co si navzájem smluvili převodce s nabyvatelem jednotky odchylně od zákona.

  Pokud by to mělo být s tou prosincovou platbou nějak jinak, musel by plátce (převodce) požádat SVJ o vrácení prosincové zálohy na služby, kterou uhradil na účet SVJ bez právního důvodu (případně z důvodu, který odpadl).

  Justitianus

  Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 10:42

  Vy si dobře odporujete s vaším tvrzením z včera 14:14…

  A to, že se platba původního objeví v zálohách nového, tak to jste někde reálně viděl anebo jen teoretizujete podle načtených zákonů?

  Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 10:48

  Mám na mysli poslední odstavec zprávy z 14:14, kdy jste tvrdil, že stavy a PP jsou závazné pro SVJ (poskytovatele služeb, tj. voda, teplo…) a má je zúčtovat podle protokolu.

  Tak jsou anebo nejsou závazné?

  Je v realitě běžné, že převodce v bytu bydlí ještě měsíc i déle, až do doby, než vyinkasuje peníze, což ani dříve jak za měsíc (plomba, úschova peněz) nenastává.

  Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 11:11

  Pane Jardas, je zjevné, že nerozumíte jednoduchému textu v českém jazyce a pletete si pojmy.

  • Rozúčtování nákladů na služby v případě změny příjemce služeb během zúčtovacího období – to je jedna věc. Projeví se to pouze při rozúčtování nákladů na služby, a nemá to samozřejmě nic společného s placením záloh!
  • Závazky SVJ vzniklé z přijatých záloh na služby – to je jiná, naprosto odlišná věc. Projeví se pouze při vyúčtování a vypořádání přeplatků/nedo­platků za poskytované služby. Nemá to nic společného s rozúčtováním služeb!

  Až ten rozdíl pochopíte, dejte vědět. Otevřu si láhev Frankovky.

  Justitianus

  Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:39

  Jenže ta firma vyúčtovala zpětně, po roce a argumentovala tím, že přece účinky nastaly dříve, předávací protokol, který SVJ původně akceptovali, tak ignorovala a nabyvateli vyúčtovala i několik období zpětně.

  Komu pak má být vyplacen přeplatek převodce? Převodci? Nebo nabyvateli?

  Situace: převodce, nabyvatel, svj se dohodli, že nabyvatel přebírá od období X se stavem Y a do té doby vše hradí převodce.

  Jenže svj pak po roce vyúčtuje nabyvateli vše od 1. ledna (aby si zjednodušilo práci a nemuselo rozdělovat mezi 2 odběratele služeb v jednom roce).

  Přičemž tedy ani 1. leden není dnem nabytí dle kn a zákona. K tomu údajně došlo ještě předtím.

  Domnívám se, že situace je zapeklitá a nikdo pořádně neví která bije a nikdo to ještě nerozsekl.

  Tak, a teď pane tvrďte, že správcovské organizace vědí, co dělají :-)

  Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 11:49

  Měl jste podat námitku k vyúčtování. Totéž mohl učinit ten druhý (převodce nebo nabyvatel jednotky). Teď je už zbytečné o věci mudrovat.

  Justitianus

  Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:53

  Bylo podáno, svj neodpovědělo a účtaři odpověděli blábolem co zde řešíme (blabla … účinky nabytí… blabla)…

  Co dál? (Nevím, zda byla platně vypořádána námitka, když mi neodpovědělo svj, ale nějaký poskok od účtařů – bez plné moci, není to jednatel)

  Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 13:20

  Pokud se domníváte, že vyúčtování nebylo řádné ani po podané námitce, můžete se obrátit na soud. Pokuta pro SVJ je 50 Kč za každý den prodlení s doručením řádného vyúčtování. Nač tedy ještě čekáte?

  Prosím neřešte v cizí diskusi Vaše soukromé problémy. Otevřete si k tomu novou vlastní diskusi.

  Justitianus

  Vložil asi tak (bez ověření), 26. Leden 2021 - 9:15

  Na právní účinky vkladu jste se neptala. Ten účinek je ale směrodatný. Vy jste si s bývalým vlastníkem udělala jakousi dohodu. Aby jí správce respektoval, tak by musel být účastníkem zmiňované dohody. Jelikož není, tak vaše vzájemná dohoda je vám pro účely vyúčtování houby platná. Správce postupoval v souladu se zákonem, tedy správně. Žádná dohoda mezi vlastníky není nadřazená katastrálnímu ani účetnímu zákonu. Jak jste na to přišla, že by měla být nadřazená. Byla jste členkou společenství od 21.12. a vyúčtování vám náleží od stejného datumu. Čílíte se zbytečně, postup správce je správný, je v souladu se zákonem. Vaši dohodou o placení služeb jinak si nyní vyrovnejte s bývalým vlastníkem sama, vy s nim máte dohodu. Tak ať vám peníze za uhrazené služby vráti on sám. Správce do toho nemá co mluvit, jak vy si vyrovnáte své vlastní závazky dohodnuté ve vaší smlouvě. Pro společenství a jeho správce jste vlastníkem od 21.12.

  Vložil Justitianus, 25. Leden 2021 - 14:14

  POZOR! Paní „ik (bez ověření)“ neuvádí podstatné skutečnosti.

  (1) Právní účinek vkladu nastává zápisem (zveřejněním ve veřejném rejstříku), ovšem se zpětnou účinností ode dne podání návrhu. Právě toto je pro tazatelku důležité! Podle ustanovení § 10 katastrálního zákona platí, že právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Samotný (pozdější) okamžik zápisu je z tohoto hlediska již naprosto bezvýznamný.

  (2) Není pravda, že by KN vycházel z kupní smlouvy. Samozřejmě že nabývací smlouva (nebo jiný dokument osvědčující nabytí nemovitosti) je přílohou návrhu na zápis, ale Katastrální úřad ignoruje co si snad prodávající a kupující smluvili. Datem právních účinků vkladu je vždy den, kdy KÚ obdržel návrh na vklad. Datum zápisu změny je na libovůli úřadu (KÚ musí pouze dodržet maximální zákonnou lhůtu).

  (3) Paní „ik (bez ověření)“ napsala správně jenom to, že úřady (včetně správce daně z nemovitých věcí) se vůbec nezajímají o jakýsi „předávací protokol“ a vycházejí pouze ze skutečnosti zapsané v katastru. Na to se ovšem tazatelka vůbec neptala.

  Předávací protokol je naopak důležitý pro poskytovatele služeb (SVJ), pokud si v něm převodce a nabyvatel odsouhlasili odečty náměrů (vodoměrů, indikátorů, kalorimetrů). Poskytovatel služeb je pak povinen z těchto odečtů vycházet při rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů (§ 5 odst. 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb.).

  Justitianus

  Vložil Petr123 (bez ověření), 25. Leden 2021 - 11:08

  Taková dohoda je jen mezi uvedenými vlastníky a SVJ se oficiálně netýká. Z dobré vůle se na ni možná většinou přistupuje, ale správně je datum právních účinků vkladu, od té chvíle je nový vlastník skutečně vlastníkem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".