Právo vlastníka na informace

Vložil lake, 4. Květen 2011 - 18:48 ::

V jiné diskusi zazněla zajímavá otázka:
„Vlastník jednotky má samozřejmě právo na to, aby obdržel kopii zápisu včetně prezenční listiny, hlasovacích listin, dokumentů o nichž se hlasovalo a příloh.“ Prosím sdělit z jakého zákona, paragrafu a pod. uvedené vyplývá? Nic takového jsem nenašel.

Odpovědět lze s různými argumenty. Jeden z nich uvedu.
Na počátku zopakuji, že SVJ jako právnická osoba má ze zákona povinnost spravovat cizí majetek. Vlastník jednotky a spoluvlastník společných částí domu je tou osobou, která to platí, kontroluje a rozhoduje svým hlasem na shromáždění.

Zákon o vlastnictví bytů je tak děravý, že neobsahuje dokonce ani základní ustanovení o vztazích mezi vlastníkem a jeho služebníkem, kterým je SVJ – právnická osoba. Dozvíte se velmi málo o právech vlastníka (většinou jen ve spojitosti s hlasováním) a téměř nic se nedočtete o povinnostech SVJ vůči vlastníkům jednotek. Tuto právní díru nemohou vyplnit pouze stanovy. Jak by to v pořádně napsaném zákoně mělo být upraveno jsem napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…avo-nahlizet#…

Protože Obchodní zákoník o SVJ mlčí, je na místě použít Občanský zákoník. Podle § 853 ObčZ „(o)bčanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší.“

Takže je to lehké: nyní stačí jen nalézt v ObčZ právní normu, kterou je možno použít na vztah vlastník jednotky – SVJ. Jde o ustanovení o příkazní smlouvě podle § 724 a následujících Ob­čZ.

§724 Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.
Povinnosti příkazníka
§725 Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a znalostí. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
§726 Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil zástupce, nebo byl-li tento nezbytně nutný, odpovídá příkazník pouze za zavinění při volbě zástupce.
§724 Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování

Domnívám se, že ustanovení o příkazní smlouvě lze přímo použít pro řešení vztahu SVJ-vlastník jednotky, a to na základě „univerzálního“ ustanovení § 853 ObčZ. Jestliže jste si četli paragraf po paragrafu, určitě vás napadlo, že právě něco takového by mělo být v ZoVB výslovně uvedeno. Kolik by ubylo dohadů, zbytečných hádek a soudních sporů …

A ještě jeden argument:
Připomínám, že právem přehlasovaného vlastníka je obrátit se na soud (§ 11 odst. 3 ZoVB). K tomu musí dostat do ruky všechny materiály týkající se shromáždění, jeho průběhu a výsledků. Kdo snad tvrdí opak, znemožňuje vlastníkovi jednotky uplatnit jeho zákonem dané právo.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Koumes (bez ověření), 5. Květen 2011 - 8:54

  Vztah příkazce – příkazník vzniká (příkazní) smlouvou.

  O jakou smlouvu se jedná v případě SVJ? Jedinou smlouvu, kterou musí člen SVJ uzavřít, je kupní smlouva.

  Vložil rivr, 5. Květen 2011 - 13:49
  cit.(): „O jakou smlouvu se jedná v případě SVJ?“
  Činnosti z příkazní smlouvy vyplývající mohou být uzavřeny konkludentně (i jen na základě plné moci …nebo usnesení). Příkazníkem je zvolený výbor (§9/11 ZoVB). Příkazcem pak Shromáždění (§9/7a) resp. každý jednotlivý Vlastník v SVJ prostřednictvím usnesení nebo ustanovení Stanov.
  rivr
  Vložil Koumes (bez ověření), 5. Květen 2011 - 14:32

  „Příkazníkem je … výbor .. . Příkazcem pak Shromáždění“

  Nikoliv. Ani výbor ani shromáždění nejsou subjektem práva.

  Zkuste odpověď B.

  Vložil rivr, 6. Květen 2011 - 22:57

  Pane Koumes

  OK, tak kdo je podle Vás příkazcem a příkazníkem ve smyslu Lake-příspěvku nebo se domníváte, že obsahově příspěvek uvádí nesmysly a uvedená ustanovení nelze pro uvedený účel využít? …páč jinak jsem neporozuměl formulaci cit.(Koumes):„…Zkus­te odpověď B…“ – tedy zkuste to srozumitelně. K tomu Vás nakonec vyzval již člen svj

   rivr

  Vložil člen svj (bez ověření), 5. Květen 2011 - 9:10

  Jak si tedy mám vysvětlit příspěvek navozující nasměřování tohoto vlákna?

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 5. Květen 2011 - 12:04

  Dobrý den, dozvěděl jsem se nyní perfektní radu či výklad výše uvedeným p.Lakem – odkaz na Obč.zákoník,bylo by fakt dobré upřesnit skutečnost ve vztahu k SVJ, kdo je „příkazce a kdo je přikazovatel“, tak jak zde připomíná výše uvedený pan s poznámkou – „kdo je kdo v SVJ“.Jinak, zda VJ je příkazce a výbor by měl být přikazovatel? S pozdravem K.Popper

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".