Potíže s vlastníky

Vložil haranka, 12. Červenec 2021 - 8:56 ::

Dobrý den, v našem SVJ před dvěma lety koupila byt „Čechoněmka“, trvalé bydliště má v katastru nemovitostí uvedeno v ČR, fakticky ale bydlí s manželem v SRN a k nám dojíždí na 1–2 dny zhruba jednou za dva měsíce, během covidu tu nebyla minimálně půl roku. Chtěla jsem po ní korespondenční adresu (viz § 1177 NOZ), ale odmítá ji sdělit, na můj argument, že když přestane platit (je starší, může i umřít), nemáme se kam obrátit, namítá, že můžeme zneužít její osobní údaj… Dalšímu vlastníkovi byl revizí zjištěn v bytě slabý únik plynu, na výzvy k opravě sliboval nápravu, teď už nereaguje. Má někdo podobné zkušenosti? Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil haranka, 13. Červenec 2021 - 8:13

  Děkuji Pavel II a Petr. Jinak je to tu jak diskuze na Seznamu.

  Vložil Petr, 14. Červenec 2021 - 0:29

  Pokud jde o „slabý únik plynu“, týkající se zřejmé té části rozvodu, která nepodléhá povinné revizi, tak kopíruji část textu, kterou mi zaslala „naše“ plynárenská společnost i když již v r. 2012

  C. BYTOVÝ DŮM S VÍCE BYTY, KTERÉ VLASTNÍ (včetně přísl. částí nebytových prostor a OPZ), FYZICKÉ OSOBY (OBČANÉ).

  TY ČÁSTI OPZ, KTERÉ JSOU PŘEDÁNY K OSOBNÍMU UŽÍVÁNÍ UŽIVATELŮ BYTU NEBO NEBYTOVÝCH PROSTOR, NEPODLÉHAJÍ podle ust. § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění NV č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod vč. připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech, ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné plynovým spotřebičem v osobním užívání vlastníka / nájemce.

  … I V PŘÍPADĚ, KDY OPZ NEBO JEHO ČÁST NEPODLÉHÁ státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, PLATÍ POVINNOST CHRÁNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA UVEDENÁ V § 63 ODST. (2) písm. c) ZÁKONA č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění, tj. UDRŽOVAT OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

  1/ Podle předpisu (u domů s byty v os. vlastnictví) spadá pod povinnou revizi skutečně jen společné OPZ, tj. k uzávěrům před plynoměry (domovní rozvod), bez ohledu na to, kde uzávěry jsou.

  2/ Spotřební rozvod (od bytových uzávěrů ke spotřebičům) i připojení spotřebičů a spotřebiče samotné se posuzují TAKTO:

  „Chráněný zákazník v tomto případě o vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Zpravidla reaguje až na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu (viz § 3 odst. (1) vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění). Je na místě, aby využil pokynů oprávněné organizace (viz čl. 7.2 TPG 704 01) a k ověření stavu využil služeb buď oprávněné právnické, nebo podnikající fyzické osoby nebo revizního technika plynových zařízení“.

  • – – – – – – – – – – –

  Takže vlastník je povinen odstranit závadu zjištěnou na na spotřebním rozvodu v bytě, a je zodpověděn, pokud by neodstranění závady mělo neblahé následky. Myslím že takto to nějak je v energ. zákonu uzákoněno

  Vložil Pochopil (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 19:31

  Vlastník „může i umřít“ (Vložil haranka, 12. Červenec 2021 – 8:56)

  Haranko,

  máte patrně nějakého zcela mimořádného vlastníka, který se obvykle nevyskytuje.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 19:25

  zkoušela jste po ní chtít e-mail? ten pro komunikaci běžně stačí. a váš argument, že může i umřít… a vy snad ne? mimochodem, co by vám v případě jejího úmrtí pomohla její korespondenční adresa v SRN? haranko, píšete sem dotazy už mnoho let a mám takový neblahý dojem, že jste snad statutár. za ta léta ale žádný pokrok, ale stále zásadní neznalosti, které možná nepřekvapí u vlastníků, ale u statutára tedy ano :-( nechcete se dovzdělat alespoň v základních věcech co se týká svj, pokud máte jakousi zodpovědnost za majetky v řádu minimálně desítek milionů ostatních?

  Vložil Pochopil (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 10:20

  „byl revizí zjištěn v bytě slabý únik plynu“ (Vložil haranka, 12. Červenec 2021 – 8:56 :: Ostatní)

  Haranko,

  zjistila jste únik plynu, aniž byste neprodleně zjednala nápravu závadného stavu.

  Revize se nedělá za účelem zjištění závad, ale za účelem jejich odstranění.

  Vložil Taky Člen (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 16:49

  " Provozní revize" plynových rozvodů ve společných částech domu se provádí jednou za 3 roky. Kontrola pouze společných rozvodů plynu 1× ročně. Pokud revizní technik zjistí i slabý únik plynu, ve společných částech domu odstaví okamžitě celý rozvod z provozu. Zpět ho spustí až po odstranění závady. Pisatel se zřejmě pouze „domnívá“, že „někdo“ v bytě naměřil slabý únik plynu, jinak by to zde doložil revizní zprávou o odstavení jednotky od přívodu plynu:-)

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 19:24

  zjistí slabý, nepatrný únik plynu informuje objednatele a ten zajistí větrání prostor. S objednatelem si dohodne pozdější termín revize po odstranění závady. Pokud je únik závažnější oznámí to stálé havarijní službě distributora. Sám není oprávněn nijak manipulovat s uzávěry plynu když nehrozí akutní nebezpečí vzniku výbušné směsi.

  Vložil Justitianus, 12. Červenec 2021 - 10:32

  Haranko, mýlíte se. V ustanovení § 1177 není ani zmínka o nějaké „korespondenční adrese“. Pokud po vlastníkovi bytu něco požadujete, zjistěte si napřed fakta.

  Nemáte pravdu ani pokud jde o jakési „trvalé bydliště“. Takto pojmenovaný údaj neexistuje a nikde se neeviduje. V informačním systému evidence obyvatel je údaj o adrese trvalého pobytu, případně údaj o doručovací adrese. Nic z toho vám vlastník bytu není povinen sdělit. A pokud snad dojde na vymáhání dluhů, dlužníka lze identifikovat podle údajů o jednotce v katastru nemovitostí.

  Občanský zákoník pracuje pouze s pojmem „bydliště“. Podle § 80 je však možné a přípustné, aby člověk neměl bydliště žádné. Platí, že nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije; nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy.

  Justitianus

  Vložil Petr, 12. Červenec 2021 - 19:06

  „na můj argument, že když přestane platit (je starší, může i umřít), nemáme se kam obrátit“

  Najít dědice je povinnost notáře. Pokud nejsou, jde tuším o odúmrť ve prospěch státu. Povinností věřitelů (zde SVJ v případě dluhu) je přihlásit pohledávku. Pokud dojde k dluhu ještě před úmrtím (které zmiňujete) je to pro žalobu (v případě neznámého skutečného pobytu) asi trochu problém.

  Vložil Pochopil (bez ověření), 13. Červenec 2021 - 13:28

  „Najít dědice je povinnost notáře.“ (Vložil Petr, 12. Červenec 2021 – 19:06)

  To jste vyčetl kde? Notář nikoho a nic nehledá.

  Vložil Petr, 13. Červenec 2021 - 21:15

  To jsem vyčetl zde

  www.ceskereality.cz/…u-29110.html

  Datum vydání: 25.03.2021 Jak probíhá dědické řízení: Provedeme vás procesem

  Jak dědické řízení probíhá?

  První krok: Řízení zahajuje notář

  Notáře si nelze vybrat. Dědicům je přidělen … .

  Druhý krok: Zjištění dědiců

  Tento krok je úkolem pro notáře. Jeho úkolem je zjistit, zda existuje závěť či dědická smlouva, případně listina o vydědění.

  Pravda je, že jinde vysvětlují průběh řízení trochu jinak

  www.mesec.cz/…zeni-prubeh/

  22. 11. 2020 – Dědické řízení se může protáhnout. Jak probíhá a kolik zaplatíte notáři?

  Prvním krokem, který soud … učiní, je výběr notáře, jenž celé dědické řízení povede.

  Předběžné šetření

  Obecně není nutné, aby se pozůstalí snažili notáře sami kontaktovat. Kontakt na soudem přiděleného notáře lze najít v rozvrhu řízení o pozůstalostech na stránkách Notářské komory.

  … předběžné šetření. K tomu (notář) předvolá osobu obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého.

  Notář sepíše s „předvolaným“ protokol o předběžném šetření, kde shromáždí všechny dostupné informace o zemřelé osobě, …

  Hlavním úkolem notáře je veškeré doložené informace zkontrolovat a ověřit. … Z toho důvodu nahlíží do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou má na starosti Notářská komora ČR. Dále může notář požadovat také rodný a oddací list zesnulé osoby. … okruh dědiců si notář potvrdí v Centrální evidenci obyvatel … Proces zjišťování a ověřování … obvykle trvá 2–3 měsíce. Prodloužit ho může situace, kdy některé údaje není možné jednoduchou cestou dohledat (třeba v případě, že není známo, kde se některý dědic zdržuje) a notář je musí shánět například v zahraničí.

  • – – – – – – – – – – – – – –

  K meritu věci, tedy k dotazu Haranky tvrdím, že úkolem SVJ není (pro případ úmrtí, který nastolila Haranka) se zajímat o dědice, ale jen o to aby nebyly promlčeny případné pohledávky vůči zemřelému.

  Pokud jde o kontakt na vlastníka (o který má Haranka zájem), tak ten je podstatný spíše pro situaci, kdy např. soused uvedeného vlastníka vytopí apod.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 14:24

  Až budete sami potřebovat použít názory z této diskuse, vzpomeňte, jak jste sázeli minusy…

  Vložil Pochopil (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 14:31

  Sázení minusů problémem této diskuse není, pane 25Malý.

  Problémem této diskuse je bezdůvodné mazání a nereagování na žádosti o navrácení smazaných příspěvků.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Červenec 2021 - 22:00

  Problémem této diskuse je především plusování/minu­sování (argumentum) podle pisatele (ad personam), nikoliv podle obsahu příspěvku (ad rem).

  Ostatně soudím, že to hodnocení je na pytel, a jak vidno zříti, nemá žádný přínos.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".