Podle SDEU je SVJ osobou povinnou k dani

Vložil Pavel, 6. Červenec 2021 - 13:52 ::

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-449/19, že SVJ je osobou povinnou k dani, a to i v případě, kdy plnění poskytuje vlastním členům:

https://curia.europa.eu/…916AA8817170?…

Finanční správa dosud zastávala opačné stanovisko:

https://www.financnisprava.cz/…astniku-1084

Rozsudek ze dne 17.12.2020 může být výhodný pro majitele jednotek plátce DPH. Případně pro SVJ, která mají vlastní kotelnu a nakupují plyn, uhlí nebo elektřinu v sazbě 21% a nyní by mohly účtovat dodávku tepla v sazbě 10%. Takových případů odhaduji do 1% všech SVJ.

Ostatní SVJ, kde jsou především bytové jednotky, by až finanční správa implementuje výše uvedený rozsudek do správní praxe silně prodělala. Jednak by se zvýšila byrokracie (daňová přiznání, kontrolní hlášení, archivace daňových dokladů 10 let etc.) a jednak by se činnost SVJ prodražila o DPH, která by SVJ uplatňovala u vlastní činnosti a u nákupů od neplátců.

Hezký den!

 • Judikáty
 • DPH
 • SDEU

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 6. Červenec 2021 - 18:04

Pan Pavel ovšem nesprávně interpretuje stanovisko Finanční správy.

Text na webu Finanční správy ze dne 27. července 2010 má dvě odlišné části. První část – to jsou úřednické bláboly v rozporu s právem. Druhá část – ta obsahuje přijatelný a věcně správný závěr, který je aktuální a použitelný i dnes. Proberu zde postupně obě části toho textu.

První část = bláboly popleteného ouředníka

 • Není pravda, že by SVJ dodávalo teplo (správně „tepelnou energii“) podle energetického zákona. (Jedinou existující výjimku v ČR jsem zmínil v jiném příspěvku). Ve skutečnosti SVJ poskytuje službu „vytápění“, případně službu „dodávka tepla“ podle zákona č. 67/2013 Sb..
 • Není pravda, že by existovala nějaká „spotřeba tepla samotnými vlastníky jednotek“. To napsal právní analfabet. Vlastníci jednotek nespotřebovávají žádné teplo (tepelnou energii). Pouze přijímají od SVJ služby podle zákona o službách.
 • Není pravda, že by tyto služby byly hrazeny „ze záloh na předpokládané náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu“. Ve skutečnosti jsou samozřejmě hrazeny ze zcela jiného zdroje (zálohy na služby, úhrady za služby).
 • Není pravda, že by se služby rozúčtovaly „jednotlivým vlastníkům jednotek podle výše jejich podílu“. To napsal nějaký blb, který neuměl rozlišit náklady na správu domu od nákladů na poskytování služeb a netušil jak se v domě rozúčtují služby.

Druhá část = použitelné stanovisko

„[P]okud je zdroj tepla (kotelna) v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, je provozován přímo Společenstvím těchto vlastníků jednotek a výhradně pro vlastní potřebu spoluvlastníků (dodávka tepla pro jednotku), nejde o dodání tepla, ale o spotřebu, která není předmětem daně.“

Toto stanovisko je zcela správné, a je samozřejmě použitelné i nadále. Bez ohledu na rozhodnutí SDEU. Klíčovou skutečností je to, že zařízení kotelny, plynové kotle (případně tepelné čerpadlo či sluneční kolektory) jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. SVJ je pouhým provozovatelem těchto technologických zařízení. Pouhý provozvatel cizího zařízení není dodavatelem tepelné energie ve smyslu energetického zákona. Vyrobená tepelná energie není ve vlastnictví SVJ; je ve vlastnictví vlastníka zařízení kotelny.

Jinak řečeno: vlastníci jednotek si sami pro vlastní potřebu produkují tepelnou energii potřebnou k poskytování služeb. Platí si k tomu účelu jinou osobu, aby pro ně toto jejich zařízení provozovala. Tímto provozovatelem je SVJ. SVJ poskytuje pouze služby. Nikoliv tepelnou energii.

Justitianus

Vložil Tázal (bez ověření), 6. Červenec 2021 - 18:11

„SVJ je pouhým provozovatelem těchto technologických zařízení.“ (Vložil Justitianus, 6. Červenec 2021 – 18:04)

Pane Justitiane,

odkud soudíte, že SVJ je provozovatelem (těchto) technologických zařízení v domě? Společná technická zařízení v domě jsou ve vlastnictví vlastníka domu (tj. všech vlastníků domu a vlastníků jednotek), SVJ je správcem domu, přesněji společných částí domu, včetně společných technických zařízení. Mám za to, že je třeba pojmově rozlišovat vlastníka, správce a provozovatele věci. Provozovatel bývá uveden na kotelně, např. formou štítku na vstupních dveří do kotelny „Tuto kotelnu provozuje První kotelní, spol. s r. o.“.

Vložil Justitianus, 7. Červenec 2021 - 9:41
 • Pane Tázale, tážete se mne: „… odkud soudíte, že SVJ je provozovatelem (těchto) technologických zařízení v domě?“

Nevím jak Vy, ale já diskutuji k textu Finanční správy, na který odkázal pan Pavel: Uplatňování DPH u Společenství vlastníků jednotek. A tam je uveden tento základní předpoklad: „… zdroj tepla (kotelna) (…) je provozován přímo Společenstvím těchto vlastníků jednotek“.

Ostatně tuto větu najdete ocitovanou i v mém příspěvku (Vložil Justitianus, 6. Červenec 2021 – 18:04); takže jste měl hned dvě příležitosti, abyste si to přečetl a pochopil k jaké situaci diskutuji.

Justitianus

Vložil Finanční správa (bez ověření), 6. Červenec 2021 - 16:50

Finanční správa píše:

„Dodávka tepla není jednotlivým vlastníkům fakturována, ale je hrazena ze záloh na předpokládané náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a je prováděno pouze vyúčtování nákladů jednotlivým vlastníkům jednotek podle výše jejich podílu.“

Mohu se o tento názor opírat?

Kdo je Finanční správa? Subjekt takto označený jsem nedohledala. Jaké má sídlo IČO?

Vložil Justitianus, 7. Červenec 2021 - 9:38

Judikát je sice zajímavý, ale mohl by se v České republice týkat pouze jediného SVJ.

Spor byl o možnost uplatnit DPH při dodávce tepla. Ovšem SVJ většinou nedodává teplo nikomu, nýbrž poskytuje vlastníkům jednotek pouze službu „vytápění“, případně službu „centralizované poskytování teplé vody“ podle zákona č. 67/2013 Sb..

Problematika DPH při výrobě a dodávce tepelné energie je poněkud odlišná od problematiky DPH při dodávce služeb spojených s užíváním bytů.

Jediným SVJ, které v České republice má licenci na výrobu a na rozvod tepelné energie, je Společenství vlastníků domu č.p. 208 se sídlem Rákosníkova 208, 257 56 Neveklov (IČ 26481090). Viz https://www.eru.cz/…o-drzitelich.

Judikát SDEU by se tedy neuplatnil u 1% SVJ, jak odhaduje pan Pavel. Uplatnil by se u jednoho SVJ, což je 0.0017% ze všech SVJ v České republice. A to pouze za předpokladu, že toto SVJ je plátcem DPH a zároveň někomu dodává tepelnou energii.

Justitianus

Vložil Tázal (bez ověření), 7. Červenec 2021 - 9:48

„SVJ většinou nedodává teplo nikomu“ (Vložil Justitianus, 7. Červenec 2021 – 9:38)

„Službami jsou zejména dodávka tepla …“ (zákon č. 67/2013 Sb. § 3)

Račte si vybrat.

Vložil Justitianus, 7. Červenec 2021 - 10:31

Tázale, zjevně nerozumíte textu zákona ani tomu co jsem napsal. Rozlišujte službu „vytápění“ v režimu zákona č. 67/203 Sb. od dodávky zboží „teplo a chlad“ podle přílohy 3a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Musíte si vybrat: Buď SVJ dodává zboží, tedy tepelnou energii podle zákona č. 458/2000 Sb., nebo poskytuje službu spojenou s užíváním bytů. Nemůže to být obojí najednou!

Sazba DPH při výrobě a dodávce „tepla a chladu“ je odlišná od sazby DPH při dodávce služeb spojených s užíváním bytů.

 • Podotýkám, že ze služeb spojených s užíváním bytů patří do druhé snížené sazby daně pouze „odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi“. Viz příloha č. 2a zákona o DPH.
 • Dodávka tepla a chladu není službou spojenou s užíváním bytů. Aby toto plnění mohl spadat do druhé snížené sazby daně, muselo by se jednat skutečně o dodávku tepelné energie přes bytové kalorimetry podle energetického zákona, a to bez jakéhokoliv rozúčtování nákladů podle zákona č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 269/205 Sb..

Podle § 76 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že (2) dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem, a dále (3) smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo:

 1. výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání,
 2. základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak,
 3. místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
 4. cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh,
 5. při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování,
 6. v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.

Při dodávce tepelné energie by každý byt byl odběrným místem. SVJ by muselo sjednat smlouvu s každým jednotlivým odběratelem – vlastníkem jednotky. Jakmile ovšem dochází pouze k rozúčtování nákladů mezi příjemce služby (navíc s uplatněním všech vynucených korekcí s limity 80% a 200% podle zákona č. 67/2013 Sb.), pak nejde o dodávku zboží. Jde o poskytovanou službu. U služeb spojených s užíváním bytů nelze (kromě odvádění odpadních vod) uplatnit druhou sníženou sazbu DPH.

Justitianus

?
Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Červenec 2021 - 7:02

fakt nechcete ten nesmysl opravit? nebo už to nejde? tak to smažte místo mazání příspěvků opravujících váš blud.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".