Plná moc po 1.1.2014

Vložil Pavel, 2. Březen 2014 - 23:51 ::

K dotazu:

"Vložil vin (bez ověření), 22. Únor 2014 – 7:54 :: Ostatní

Dle NOZ je možné nechat se na shromáždění zastupovat na základě plné moci. Mám dva dotazy.

1.musí to být uvedeno také ve stanovách?

2.jak to bude v případě, když majitelem jednotky jsou manželé a oba se schůze shromáždění zúčastní."

je již více než 20 odpovědí, proto ho dávám do nového vlákna.

Ad 1) Existuje rozsudek NS 29 Cdo 3399/2010, který tu již byl několikrát komentován. Jako nejbezpečnější postup se mi jeví dát do stanov, že je v SVJ možné používat plné moci k účasti na shromáždění. Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o SVJ vzniklá do 31.12.2013 nebo o SVJ vzniklá po 1.1.2014.

Ad 2) § 441 a násl. a § 696 NOZ jsou obecná ustanovení, proto je nutné přihlédnout ke speciálnímu § 1185/2/druhá věta. Je to nepovedené ustanovení, ale je v platném a účinném předpisu. Nejedná se o pouhé zastupování, ale o zcela nový institut společného zástupce.

§ 1185/2/druhá věta se bude vztahovat na SVJ vzniklá po 1.1.2014. Publikace Kabelková, Schödelbauerová Bytové spoluvlastnictví v NOZ, C.H.BECK na str. 152 označuje toto ustanovení jako kogentní. Domnívám se, že pro vztah mezi členy SVJ a mezi členem SVJ a SVJ se může vyskytnout názor, že je to s ohledem na § 978 NOZ dispozitivní ustanovení. Důvodová zpráva k NOZ k této problematice mlčí, stejně jako v mnoha jiných případech.

Ještě složitější situace je u SVJ vzniklých do 31.12.2013 s oh­ledem na rozdílné názory, zda se na ně NOZ v části bytové spoluvlastnictví vztahuje či nevztahuje.

Předpokládám, že své si k problematice řeknou notáři, kteří budou osvědčovat změnu stanov.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Rexcat (bez ověření), 3. Březen 2014 - 7:29

  Dorý den, Pavle. Mám trochu pocit, že Pavel, který tu nedávno byl a pak se chvíli odmlčel, je jiný Pavel, než jste vy. Myslím, že dřívější Pavel by věděl, že ke změně stanov nemusí být přítomen notář (pokud po tom tedy společenství za každou cenu netouží a má dost peněz na vyhazování).

  K bodu 1. – určitě to chce uvést do stanov, aby aspoň v daném společenství bylo jasno. Jsou tací vykukové, kteří pak lidem tvrdí – že zastupovat nelze, nebo že plná moc musí být ověřená, jinak neplatí. A to bez toho, aby vůbec měli jakýs takýs pojem o právních normách, ať už jsou jakékoliv. Bod 2. by měl být také jasně uveden, některá společenství už teď vyžadují plnou moc od manžela/manželky. Zvláště když druhá polovička není přítomna, pak máme případy rozhádaných a nesouhlasících manželství a s tím spojené problémy. Pokud budou oba přítomni na shromáždění, je to jednoduché – dotaz, kdo za manžele hlasuje.. A budu to brát tak, že nechat se někde zastupovat na základě plné moci je mé osobní svobodné rozhodnutí, ve kterém mi nikdo nemůže bránit.

  Vložil lake, 3. Březen 2014 - 0:46

  Domnívám se, že je nutno oddělit zastupování společným zástupcem spoluvlastníků od zastupování vlastníka. Pro to druhé je bez významu, zda SVJ se řídí podle ustanovení o bytovém vlastnictví NOZ.

  Všichni jsme zaznamenali výrok Nejvyššího soudu 29 Cdo 3399/2010 o zákazu zastupování; soud se odvolal na znění tehdy účinného Občanského zákoníku:

  40/1964 Sb. § 31
  (1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

  Občanský zákoník tedy umožňoval fyzické osobě (nepodnikající) nechat se zastoupit výhradně šlo-li o právní úkon. V tomto smyslu vyzněl i výrok Nejvyššího soudu 29 Cdo 3399/2010: soud označil hlasování na shromáždění za právní úkon svého druhu, avšak usoudil, že k hlasování je třeba napřed být přítomen na shromáždění. A podle soudu „samotná účast na shromáždění právním úkonem není“. Proto odmítl uznat plnou moc k účasti na shromáždění a dovodil, že zmocněnec nebyl oprávněn ani hlasovat.

  Jde o ojedinělý a překvapivý rozsudek, který se ovšem týká pouze případů do 31.12.2013.
  --------------------------------------------------------------------------

  Nu, a co o zastupování říká NOZ? Je to ještě zmatenější! Zatímco podle ObčZ bylo jednoznačné, že ustanovení o zastupování se týkají pouze právních úkonů, v NOZ jsou příslušné části tajemné jako hrad v Karpatech a umožňují více výkladů.

  89/2012 Sb. § 441
  (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.
  (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

  Z uvedeného by se zdálo, že NOZ neomezuje možnost nechat se zastoupit pouze k právnímu jednání, jak tomu bylo v ObčZ. Fyzická osoba nepodnikající si tedy může ujednat zastupování i při jiných příležitostech, zřejmě také při účasti na shromáždění SVJ a hlasování.

  Bohužel NOZ je paskvil: hned v § 441 odst. 2 a v následujících ustanoveních (§ 442 až § 449) je systematicky užit pojem „právní jednání“ celkem osmkrát. Takže bohužel nejsem schopen porozumět jak to autoři zákona a zákonodárci vlastně mysleli – a zda skutečně je možno se nechat zastoupit i při jiných úkonech nežli právních.

  V kontrastu s tímto právním paskvilem vyznívají jasná a srozumitelná pravidla uvedená v Zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Inu, ten zákon psala jiná skupina autorů … Cituji namátkou:

  Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
  Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
  Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

  Škoda, že ustanovení ZOK jsou nepoužitelná pro SVJ. Nejbezpečnější tedy bude dát si do stanov možnost zastupování vlastníka vůči SVJ, jak zde radí pan Pavel. Budeme-li čekat na nějaký judikát k NOZ, kdo ví, jakého překvapení se dočkáme a kdy.

  lake

  Vložil astera, 4. Březen 2014 - 14:24

  Astera Mám s tím dva problémy:

  • jsme SVJ z roku 2008 a nemáme plné moci ve vzorových stanovách uvedené. Když je nyní do Stanov dáme a na shromáždění si je tříčtvrteční většinou odhlasujeme (třebas v dubnu 2014), stáváme se změnou Stanov zároveň vlastně novými SVJ, pro která platí pouze NOZ, anebo zůstáváme starým SVJ, které se řídí podle příslušných ustanovení ZoVB?
  • může vlastník plnou moc dát pouze jinému vlastníkovi tohoto společenství anebo může plnou moc dát třebas nájemci či členu rodiny, který není vlastníkem a v bytě bydlí?
  Vložil Nezbeda (bez ověření), 3. Březen 2014 - 8:13

  děkuji Vám za odpověď, Nezbeda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".