NOZ § 1180

Vložil lake, 24. Prosinec 2013 - 0:41 ::

Ustanovení NOZ §¨1180 odst. 2 a upřesňující nařízení vlády č. 366/2013 nám přichystalo překvapení: rozvržení nákladů „… na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti“ má být na každou jednotku stejně.

Mně připadá povinné hrazení shodné částky jako bezdůvodná schválnost a protiústavní nesmysl.

Vše, co vlastníkům poskytuje osoba, která dům spravuje, je jedna velká služba – zvaná správa domu. Na nákladech této služby se spoluvlastníci mají podílet podle svých spoluvlastnických podílů. Úplně stejně jako na jiných nákladech jiných činností spojených s domem a jeho správou.

Ostatně samotný NOZ to přesně takto stanoví u přídatného spoluvlastnictví:

89/2012 § 1235
(1) Na správu věci v přídatném spoluvlastnictví přispívají spoluvlastníci poměrně podle velikosti svých podílů.

A naprosto totéž je základem podílového spoluvlastnictví v NOZ (a tam patří i bytové spoluvlastnictví):

89/2012 § 1122
(1) Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnic­tví věci.
89/2012 § 1130
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil.

A do třetice Listina základních práv a svobod:

Listina základních práv a svobod, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
Článek 11
Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Z uvedeného je zřejmé, že při podílovém spoluvlastnictví se spoluvlastníci dělí o náklady a výnosy (užitky) buď podle podílů, nebo podle dohody (všech). Je v souladu s přirozeným principem spravedlnosti, aby ten, kdo má větší podíl na společné věci, nesl také poměrné vyšší náklady na její správu, provoz a opravy. Tento základní právní princip je v § 1180 nesmyslně porušen, a to bez jakéhokoliv srozumitelného důvodu. Nejde v žádném případě o veřejný zájem, což jediné by ospravedlňovalo odchylku od ústavních principů.

Jde tedy v NOZ o protiústavní paskvil, který je duchu NOZ cizí a v českém právu nemá co dělat. Jde o nepřípustnou ingerenci státní moci do stabilních a uspořádaných soukromoprávních vztahů. Je to ukázka jak jeden právník dokáže znásilnit právo a rozhádat milion lidí, pokud se mu k tomu dá příležitost a nikdo jej včas nezastaví. Že to takto odhlasovali půlmozci v parlamentu mne vůbec nepřekvapuje.
----------------------------------------------------------------------------------

Můj názor je konstantní: pro stávající SVJ(2000) mají přednost dosavadní stanovy, které vycházejí z dělení nákladů správy domu podle spoluvlastnických podílů, v souladu s ZoVB. NOZ s částí o bytovém vlastnictví a s § 1180 se pro tyto SVJ naštěstí nemůže uplatňovat. Cituji příslušnou část NOZ, která se vztahuje na stávající SVJ(2000):

89/2012 Sb. § 3028 odst. 3
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Stejnou problematikou (jiné rozúčtování nákladů správy než podle podílů) se zabývá Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ve svém ustanovení § 17. Popletení členové vlády ovšem ukázali naprostou neznalost problematiky, když mezi náklady na správu domu zamíchali náklady na poskytování služeb spojených s úžíváním bytů, cituji: „… náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“.

Ti zmatení ministři úplně zapomněli, že poskytování služeb do bytů a náklady s tím spojené nepatří do správy domu a že tyto vztahy upravuje jiný právní předpis než NOZ: zákon č. 67/2013 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67)

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Votrok (bez ověření), 24. Prosinec 2013 - 11:41

  S otázkou, dle čeho stanovit výši poplatku na správu, jsem se už v minulosti setkal několikrát. S ustanovením ZoVB jsem se musel – ač nerad – smířit. Nové ustanovení je mi mnohem bližší, jelikož považuji činnost správce kolem jednotky za naprosto shodnou, jde-li o byt malý nebo velký; s lodžií či bez balkonu. Mně, jako členu výboru SVJ, „zaměstnává“ malý byt stejně jako byt velký. Shodně k této záležitosti již před časem přistoupil i najmutý správce, který nám za shodnou částku vede účetnictví vč. měsíčních i roční závěrky. Samozřejmě služby musí být odvislé od velikosti podílu a počtu osob. Spotřeba energií v jednotce musí být odlišena včetně spotřeby tepla, ale za zpracování rozúčtování dle odečtů IRTN platíme firmě shodnou částku na jednotku. Nové ustanovení odpovídá mému stanovisku, které budu obhajovat i v zahrádkářském spolku. Klid a pohodu nejen o svátcích přeje votrok.

  Vložil X (bez ověření), 26. Prosinec 2013 - 5:37

  Pokud jako člen výboru řešíte opravu střechy nebo výměnu výtahu, pak vás žádný byt „nezaměstnává“, ani velký, ani malý. „Zaměstnává“ vás společná část domu. Pracujete tedy více pro spoluvlastníka většího podílu než pro spoluvlastníka menšího podílu.

  Představte si, že by se na některých nákladech a.s. (například na odměnách členů dozorčí rady) podíleli akcionáři stejným dílem bez ohledu na počet vlastněných akcií. To je stejný nesmysl.

  Vložil Monna, 27. Prosinec 2013 - 18:35

  Souhlasím, rozúčtování podle spoluvlastnických podílů mi připadá spravedlivější – aby ten, kdo má větší podíl na společné věci, nesl také poměrné vyšší náklady na její správu, provoz a opravy.

  Podobně se k tomuto tématu také vyjadřoval p.Pavel v březnu 2013, přikládám jeho dopis KANCLu s odpovědí.

  http://www.portalsvj.cz/…0–2-podle-ms

  Bohužel ale v důvodové zprávě k NV 366/2013 je uvedeno k § 17 : Náklady, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, resp. s velikostí spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech (účtování o platbách vlastníků jednotek, správní činnost prováděná členy výboru SVJ, zaměstnanci SVJ nebo smluvním správcem, vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek) jsou činnosti stejně pracné a nákladné ve vztahu k malé i velké jednotce, tedy jsou v podstatě shodné pro každou jednotku. Proto se tyto náklady, blíže specifikované v návrhu nařízení rozvrhnou na každou jednotku ve stejné výši. Ustanovení návrhu nařízení vlády navazuje na § 1180 odst. 2 NOZ.

  Chápu to tedy tak, že toto ustanovení je bohužel kognitivní a budeme se tomu muset přizpůsobit, i přesto že zvýhodňuje vlastníky větších bytů vůči vlastníkům menších bytů. Monika

  Vložil Ondřej (bez ověření), 1. Duben 2014 - 19:44

  Můžete mi prosím poslat odkaz na důvodovou zprávu k NV 366/2013 Sb.? Nemohu se jí dopátrat. Děkuji.

  Vložil lake, 24. Prosinec 2013 - 14:21

  Votrok napsal: „… za zpracování rozúčtování dle odečtů IRTN platíme firmě shodnou částku na jednotku. “

  Nu, a co má být? To je přece náklad na poskytování služeb. To nemá se správou domu nic společného. Nic vám nebránilo odsouhlasit rozúčtování služeb tak, že paušál za rozúčtování hradí každý příjemce služeb ve stejné výši. Viz § 11 odst. 4 ZoVB. Totéž bude platit podle zákona č. 67/2013 Sb.: prostě si to schválíte.

  Ani za účinnosti NOZ se toto nemůže řešit podle § 1180 odst. 2, protože nejde o náklad na správu domu. Jde o služby, tedy o záležitost, která je upravena zákonem č. 67/2013 Sb. Je třeba to umět rozeznávat. Už vidím ty budoucí zmatky …

  lake

  Vložil levape, 24. Prosinec 2013 - 12:38

  Kdyby jste si ZoVB přečetl, tak byste neměl s čím se smiřovat. ZoVB totiž obsahuje přesně to po čem toužíte, jen s tím rozdílem oproti NOZ, že dává vlastníkům možnost dohodnout se jinak. Pravděpodobně jste se tedy ve Vašem SVJ dohodli na výši poplatků podle velikosti podílu. To byste ale jako člen výboru SVJ měl znát a vědět.

  Vložil Zdenek 22, 25. Prosinec 2013 - 13:19

  I § 1180/2 si můžete dohodnout odchylně – viz § 1/2 NOZ.

  Vložil dobrá rada (bez ověření), 25. Prosinec 2013 - 14:38

  na základě Vašeho výkladu §1/2 NOZ lze tedy „dohodnout“ (v rámci SVJ hlasováním), že

  např. §1178 bude znít takto:
  Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě jen se souhlasem osoby které se to týká

  nebo §1179 takto:
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, pokud to osoba odpovědná za správu sezná za nutné. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů“

  ANo?

  Vložil Zdenek 22, 25. Prosinec 2013 - 15:37

  Pane lake, tím dohodnutím jsem měl na mysli „dohodu“ a nikoliv „hlasování“.

  Ostatně, nevidím žádnou překážku v tom, aby si vlastníci nedohodli odchylně od zákona cokoliv, co zákon výslovně nevylučuje z odchylného ujednání, co nemá účinky vůči třetím stranám nebo není absolutním právem k majetku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".