NOZ § 1180

Vložil lake, 24. Prosinec 2013 - 0:41 ::

Ustanovení NOZ §¨1180 odst. 2 a upřesňující nařízení vlády č. 366/2013 nám přichystalo překvapení: rozvržení nákladů „… na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti“ má být na každou jednotku stejně.

Mně připadá povinné hrazení shodné částky jako bezdůvodná schválnost a protiústavní nesmysl.

Vše, co vlastníkům poskytuje osoba, která dům spravuje, je jedna velká služba – zvaná správa domu. Na nákladech této služby se spoluvlastníci mají podílet podle svých spoluvlastnických podílů. Úplně stejně jako na jiných nákladech jiných činností spojených s domem a jeho správou.

Ostatně samotný NOZ to přesně takto stanoví u přídatného spoluvlastnictví:

89/2012 § 1235
(1) Na správu věci v přídatném spoluvlastnictví přispívají spoluvlastníci poměrně podle velikosti svých podílů.

A naprosto totéž je základem podílového spoluvlastnictví v NOZ (a tam patří i bytové spoluvlastnictví):

89/2012 § 1122
(1) Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnic­tví věci.
89/2012 § 1130
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil.

A do třetice Listina základních práv a svobod:

Listina základních práv a svobod, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
Článek 11
Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Z uvedeného je zřejmé, že při podílovém spoluvlastnictví se spoluvlastníci dělí o náklady a výnosy (užitky) buď podle podílů, nebo podle dohody (všech). Je v souladu s přirozeným principem spravedlnosti, aby ten, kdo má větší podíl na společné věci, nesl také poměrné vyšší náklady na její správu, provoz a opravy. Tento základní právní princip je v § 1180 nesmyslně porušen, a to bez jakéhokoliv srozumitelného důvodu. Nejde v žádném případě o veřejný zájem, což jediné by ospravedlňovalo odchylku od ústavních principů.

Jde tedy v NOZ o protiústavní paskvil, který je duchu NOZ cizí a v českém právu nemá co dělat. Jde o nepřípustnou ingerenci státní moci do stabilních a uspořádaných soukromoprávních vztahů. Je to ukázka jak jeden právník dokáže znásilnit právo a rozhádat milion lidí, pokud se mu k tomu dá příležitost a nikdo jej včas nezastaví. Že to takto odhlasovali půlmozci v parlamentu mne vůbec nepřekvapuje.
----------------------------------------------------------------------------------

Můj názor je konstantní: pro stávající SVJ(2000) mají přednost dosavadní stanovy, které vycházejí z dělení nákladů správy domu podle spoluvlastnických podílů, v souladu s ZoVB. NOZ s částí o bytovém vlastnictví a s § 1180 se pro tyto SVJ naštěstí nemůže uplatňovat. Cituji příslušnou část NOZ, která se vztahuje na stávající SVJ(2000):

89/2012 Sb. § 3028 odst. 3
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Stejnou problematikou (jiné rozúčtování nákladů správy než podle podílů) se zabývá Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ve svém ustanovení § 17. Popletení členové vlády ovšem ukázali naprostou neznalost problematiky, když mezi náklady na správu domu zamíchali náklady na poskytování služeb spojených s úžíváním bytů, cituji: „… náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo“.

Ti zmatení ministři úplně zapomněli, že poskytování služeb do bytů a náklady s tím spojené nepatří do správy domu a že tyto vztahy upravuje jiný právní předpis než NOZ: zákon č. 67/2013 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67)

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.